กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center)

img_6658e

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศบค. กทม.) ของคณะอนุกรรมการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์ และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานร่วม  ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้งศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม  โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และประชาสังคม ภายใต้ชื่อภารกิจ “ลมใต้ปีก” จัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เข้าแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และชุมชน/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ซึ่งบางรายจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อประคับประคองอาการ ระหว่างรอเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล มีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ การขนส่ง เบิกจ่าย ที่เป็นระบบตลอด 24 ชั่วโมง

Call Center 1426 สายด่วนกรม สบส.

1426cover

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมกำกับ อนุมัติ อนุญาตสถานกักกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะต้องเข้ากักกันตัวในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน  ไม่ว่าจะเป็น SQ  ASQ  รวมไปถึงสถานกักกันโรคในโรงพยาบาลทางเลือกอย่าง AHQ และมีการกำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลสนามอย่าง Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการน้อย

ประวัติ...โรงพยาบาลบุษราคัม

p13887481p1388748

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีโรงพยาบาลสนามนิมิตรบุตร เพียงแห่งเดียวในพื้นที่ ที่สามารถรองรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 แต่ก็ยังไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีแนวคิดที่จะขยายโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของโรงพยาบาลบุษราคัม

มาทำความรู้จัก Hospitel...

ac012

ในช่วงคลัสเตอร์ใหม่ “สถานบันเทิง” ในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 อย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้จำนวนเตียงของโรงพยาบาล ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ อีกทั้งสถานการณ์การท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้หลายโรงแรมได้รับผลกระทบ เช่น ยอดนักท่องเที่ยวเข้าพักลดลง รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ฯลฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมการแพทย์ จึงเกิดแนวคิดในการนำโรงแรมที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 เพื่อเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลและสร้างรายได้ให้โรงแรมที่ได้รับผลกระทบ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) จึงได้รับมอบหมายให้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม และยังได้ร่วมกับกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้าตรวจและอนุมัติโรงแรม ที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel