กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่อใบอนุญาติ

65081602

กิจการที่จะยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)
2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)
3) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
4) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
และ 5) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เพียงเลือกชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรม สบส. เว็บไซต์ Bizportal.go.th หรือช่องทางอื่นๆที่กรม สบส.กำหนด เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีผลเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ