Reset

ค้นหา :
  

Article Index
ลำดับ หัวเรื่อง หมวดหมู่ วิว เผยแพร่วันที่
1 แนะนำภารกิจหลัก 4 ด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 8 4 ธันวาคม 2566 เวลา 02:30:26 น.
2 อสม. กับการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สื่อมัลติมีเดีย 9 4 ธันวาคม 2566 เวลา 02:28:45 น.
3 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอน 30 เป็นตะคริวตอนกลางคืน ทำอย่างไรดี สื่อมัลติมีเดีย 10 4 ธันวาคม 2566 เวลา 02:24:36 น.
4 บอกรักคุณพ่อด้วยการดูแลสุขภาพทางใจให้เบิกบาน สื่ออินโฟกราฟิก 12 4 ธันวาคม 2566 เวลา 02:21:15 น.
5 ศบส.3 เข้าดำเนินการตรวจสอบอาคารให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 2 4 ธันวาคม 2566 เวลา 02:00:50 น.
6 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำรวจ สุขศาลาพระราชทาน (ภาคเหนือ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 27 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14:22:33 น.
7 ศบส.ที่ 1 เข้าทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 19 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11:21:24 น.
8 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 27 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11:19:14 น.
9 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพเวลเนส และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจส่งเสริมสุขภาพล้านนา (LANNA WELLNESS CORRIDOR) ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 18 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11:16:58 น.
10 ศบส.ที่ 1 เข้าดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 30 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11:13:47 น.
11 การประชุมชี้แจงการประเมินผลค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 10 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:11:05 น.
12 ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 13 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:21:35 น.
13 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จัดประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 7 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04:07:26 น.
14 ผอ. ศบส.2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off การตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง ตามชุดสิทธิประโยชน์ ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 25 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:33:52 น.
15 ศบส.ที่ 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (WELLNESS CENTER) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 46 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:46:42 น.
16 ศบส.3 ร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี ลงพื้นที่ส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีมาตรฐานเข้าสู่สากล ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 14 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:05:29 น.
17 กรม สบส.จัดอบรมโฆษณาสถานพยาบาล มุ่งสร้างความเข้าใจในกฎหมายฯ หยุดยั้งโฆษณาเท็จ ข่าวกิจกรรม 162 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:25:38 น.
18 ศบส.3 ร่วมตรวจรับการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 17 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:34:24 น.
19 ศบส.ที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการจัดการ ห้องปลอดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 40 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:55:12 น.
20 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา MENTAL HEALTH ANYWHERE HELPERS CARE EVERYONE ปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 36 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:52:55 น.
21 ศบส.3 ร่วมกับ สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีมาตรฐานเข้าสู่สากล ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 19 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:53:09 น.
22 ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 7 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:02:43 น.
23 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ" สื่ออินโฟกราฟิก 21 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:57:22 น.
24 เที่ยว รักษ์ โลก สนุกได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สื่ออินโฟกราฟิก 25 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:55:35 น.
25 ศบส.ที่ 1 เข้าทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 33 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:42:53 น.
26 ศบส.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดไม่น้อยกว่า 65 กิโลวัตต์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 29 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:04:48 น.
27 กรม สบส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธ. ข่าวกิจกรรม 50 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:14:58 น.
28 ลอยกระทงสุขใจ ลอยกระทงวิถีไทย สื่ออินโฟกราฟิก 50 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:38:20 น.
29 ศบส.3 ร่วมวานแผน ออกแบบ แก้ไขปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 28 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30:16 น.
30 อธิบดีกรม สบส.ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2567 ข่าวกิจกรรม 69 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:01:09 น.
31 ศบส.12 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 21 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05:34:11 น.
32 ศบส.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 kVA ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 15 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05:24:49 น.
33 ศบส.ที่ 1 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 43 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:27:55 น.
34 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐานและ การฝึกทักษะการใช้ APPLICATION สมาร์ท อสม. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 53 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:19:43 น.
35 ศบส.ที่ 1 ตรวจสอบความเสียหายของรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (AMBULANCE) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 40 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:16:37 น.
36 ศบส.ที่ 1 ร่วมแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (HEALTHY CITIES MODELS) เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 66 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:02:40 น.
37 ผอ.ศบส.2 เร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 11 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:38:35 น.
38 ศบส.3 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายระบบ smart อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สู่การเป็น smart อสม. ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 41 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:02:58 น.
39 ประชุมเตรียมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต/ภาค พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 51 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:57:01 น.
40 ศบส.7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานด้านบุคคล กรณีการบริหารและกำกับการก่อสร้างอาคารฯ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 29 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:49:25 น.
41 ศบส.12 เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้ายูนิตฟัน ห้องทันตกรรม ณ รพ.สต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 23 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:19:41 น.
42 ศบส.12 ประชุมติดตามงานก่อสร้างล่าช้า และเข้าควบคุมงานก่อสร้าง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:18:04 น.
43 ศบส.12 ร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ณ โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:15:33 น.
44 ศบส.12 ร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 28 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:12:37 น.
45 รายการ Exclusive Health Talk ตอน ป้องกันเชื้อดื้อยา ภัยเงียบใกล้ตัว สื่อมัลติมีเดีย 35 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:00:10 น.
46 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 29 "8 ข้อห้าม อุ้มบุญ" สื่อมัลติมีเดีย 45 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:57:30 น.
47 แนะนำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 (ก้าวสู่ปีที่ 21) สื่อมัลติมีเดีย 30 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:55:03 น.
48 ขอเชิญผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท สปา ชุมชนต่างๆ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น "แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ (Wellness Tourism)" ในวันที่ 28 พ.ย. 2566 ผ่านระบบ Zoom Webinar ข่าวสารเครือข่าย 42 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:26:57 น.
49 ศบส.ที่ 1 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 45 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:13:01 น.
50 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและส่งเสริม ให้เข้าสู่มาตรฐานเนิร์สซิ่งโฮม ชีวาภิบาล( NURSING HOME CHEEWABHIBALN) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 58 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:07:10 น.
51 ศบส.2 เเข้าตรวจประเมินห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มการให้บริการ ด้านการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 38 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:49:11 น.
52 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 26 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:48:19 น.
53 ศบส.2 เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมและรับมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 11 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:35:40 น.
54 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมและร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุร่วมกับผู้ว่าจ้าง ณ โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 18 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:34:32 น.
55 ศบส.2 เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งแนะนำในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม และวิธีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 13 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:33:27 น.
56 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 27 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:51:22 น.
57 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ (POST AUDIT) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 35 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:39:11 น.
58 ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04:43:03 น.
59 กรม สบส. เผยผลคัดกรองผู้สูงอายุ 7 ล้านคน พบภาวะเสี่ยงการมองเห็นอันดับ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2817 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:51:53 น.
60 ชวนเที่ยวงานกาชาด 8-18 ธันวาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 108 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:58:55 น.
61 กรม สบส.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ข่าวกิจกรรม 77 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:12:20 น.
62 คณะผู้บริหารฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง คณะทำงาน คปสอ.บ้านเขว้า ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 27 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:40:01 น.
63 ศบส.ที่ 1 ทดสอบระบบอากาศภายในหอผู้ป่วย ICU ณ โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 50 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:12:09 น.
64 ศบส.12 ร่วมกับ รพ.ตรัง และ กองแบบแผน กรม สบส. เข้าสำรวจประมาณราคางาน และราคาวัสดุอุปกรณ์ฯ ของอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตรัง จ.ตรัง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 37 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:29:59 น.
65 ศบส.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ณ โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 40 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:20:30 น.
66 ขอเชิญสถานพยาบาลเข้ารับการอบรมการโฆษณาสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 437 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:46:30 น.
67 กรม สบส.ส่งทีม MSERT เข้าประเมินโครงสร้างอาคารสถานพยาบาล 14 แห่ง รองรับเหตุแผ่นดินไหวรัฐฉาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 175 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:23:34 น.
68 ศบส.ที่ 1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข QUICK WIN ประเด็นการแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 58 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:54:20 น.
69 ศบส.12 ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี และ รพ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ประจำปี 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 24 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:02:25 น.
70 กองวิศวกรรมการแพทย์เชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ประจำปี 2567 เปิดลงทะเบียน 2 รอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 151 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:02:53 น.
71 ศบส.12 ร่วมกับ สวทช. (NECTEC) จัดประชุมนำร่องการใช้งานระบบ RMC PLUS ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 28 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:27:31 น.
72 การประชุมชี้แจงการขยายผลและอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการยื่นขออนุญาตงานสถานพยาบาลผ่านระบบ Biz Portal ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:42:18 น.
73 ศบส.ที่ 1 ตรวจสอบแก๊สเอธิลีนออกไซค์(EO) ในระบบการทำปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 80 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:33:27 น.
74 ศบส.ที่ 1 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 75 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:31:26 น.
75 ศบส.ที่ 1 ทดสอบระบบระบายอากาศหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 57 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:27:48 น.
76 กรม สบส. ร่วมภาคี ลุยตรวจศูนย์ฝึกพลังจิต หลังพบเข้าข่ายอวดอ้างรักษาสารพัดโรค ข่าวประชาสัมพันธ์ 269 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:06:31 น.
77 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้ารับการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 56 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:57:13 น.
78 ศบส.3 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมคุณภาพโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 70 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:52:17 น.
79 ศบส.12 ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 25 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05:53:02 น.
80 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 107 ร้านนวด สปา ต้องโฆษณาให้ถูกต้อง สื่อมัลติมีเดีย 42 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:59:16 น.
81 รายการ Exclusive Health Talk ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ Wellness Hub of the World สื่อมัลติมีเดีย 44 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:57:04 น.
82 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 28 การสังเกตสถานดูแลผู้สูงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 20 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:55:07 น.
83 ศบส.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงดันต่ำและตู้ควบคุมไฟฟ้าสำรอง ณ รพ.นาหม่อม จ.สงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 17 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:12:09 น.
84 ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 41 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:07:07 น.
85 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมติดตามประเด็นสำคัญ แก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพฯ ในเขตสุขภาพที่ 1 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 76 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05:09:22 น.
86 ศบส.ที่ 1 เข้าทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 73 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:06:22 น.
87 ศบส.7 เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของ รมว.สธ. รมช.สธ. และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 18 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:13:17 น.
88 ศบส.5 เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นระดับกรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 29 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:44:03 น.
89 ศบส.5 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง "บ้านลุงสนิท" ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 68 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:37:30 น.
90 การประชุมติดตามกำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยนวัตกรรมบริการปฐมภูมิ "ห้องพยาบาลในสถานประกอบการ" ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 29 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:04:57 น.
91 ศบส.5 ประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 21 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:01:26 น.
92 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 33 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:52:03 น.
93 ศบส.5 ตรวจสอบมาตรฐานระบบระบายอากาศห้องคลอดความดันลบ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 31 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:44:48 น.
94 ศบส.5 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 5 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 42 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:40:26 น.
95 กรม สบส. ร่วมงาน “Health & Wealth Expo 2023” ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 138 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:39:32 น.
96 กรม สบส.ชวน อสม.ร่วมใช้แอป “พ้นภัย” ยกประสิทธิภาพการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ข่าวประชาสัมพันธ์ 228 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:23:17 น.
97 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาล “เศรษฐกิจสุขภาพ” มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 249 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:45:38 น.
98 ศบส.12 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 33 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:35:16 น.
99 ศบส.12 เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของ รมว.สธ. รมช.สธ. และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 45 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:27:31 น.
100 ประชุมจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 30 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:43:02 น.
101 รายการ Exclusive Health Talk ตอน ป่วยทางใจ แก้ไขได้อย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 36 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04:23:27 น.
102 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 27 กินบำรุงกระดูก สื่อมัลติมีเดีย 46 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04:21:46 น.
103 รายการ Exclusive Health Talk ตอน บรรณบำบัด เยียวยาใจด้วยการอ่าน สื่อมัลติมีเดีย 27 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04:19:50 น.
104 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จุลสารออนไลน์ 480 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:41:30 น.
105 ศบส.12 ร่วมกับ สสจ.สงขลา และ สสอ.หาดใหญ่ ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนายกระดับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลฯ ในพื้นที่ จ.สงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 13 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:17:12 น.
106 ศบส.12 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 100 kW ณ รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 40 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:20:04 น.
107 ศบส.7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:09:33 น.
108 คณะผู้บริหาร ศบส.7 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 28 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01:04:38 น.
109 การประชุมความร่วมมือ ระหว่าง ศบส.7 กับ ภาควิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 31 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:57:17 น.
110 ศบส.7 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 51 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:48:55 น.
111 ศบส.12 ร่วมกับ สสจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนายกระดับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 22 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:21:35 น.
112 ผอ.ศบส.12 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมลากูน่าฯ จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 19 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:18:46 น.
113 ศบส.12 เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 18 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:41:10 น.
114 กรม สบส.ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. จับกุมคลินิกเถื่อนย่านบางเขน สั่งฟันโทษทันที 4 กระทง ข่าวประชาสัมพันธ์ 192 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:29:07 น.
115 ศบส.9 ลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่ได้ยื่นคำขออนุญาตห้องผ่าตัดเล็ก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 57 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:30:39 น.
116 ศบส.9 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมและกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ลักษณะที่ 3 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 26 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:27:27 น.
117 ศบส.ที่ 1 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 31 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 03:03:02 น.
118 ศบส.7 เข้าร่วมการประชุมงานก่อสร้างครั้งที่ 2/2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 50 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:40:47 น.
119 ศบส.7 เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กรดีเด่น​ฯ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 70 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:37:29 น.
120 กรม สบส.ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข 2566 ข่าวกิจกรรม 90 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:08:16 น.
121 ศบส.9 เยี่ยมเสริมพลังสถานชีวาภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 134 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:24:34 น.
122 ศสม.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนนครสวรรค์ รวมพลัง แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 61 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:47:50 น.
123 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาชีพวิศวกรรม และการบริการด้านระบบก๊าซทางการแพทย์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 39 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:43:44 น.
124 ประชุมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์พร้อมแผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 26 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:33:14 น.
125 ผอ.ศบส.2 เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 35 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:13:28 น.
126 ศบส.ที่ 1 นำร่องการใช้งาน RMC PLUS ในเขตสุขภาพที่ 1 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 84 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:08:34 น.
127 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 48 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:27:10 น.
128 ศบส.ที่ 1 สำรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างลิฟท์ขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 48 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:24:44 น.
129 กรม สบส. เผยผลประเมิน 12,058 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม สร้างหมู่บ้านเข้มแข็งลดป่วยลดโรค ข่าวประชาสัมพันธ์ 245 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06:22:24 น.
130 ศบส.12 ลงพื้นที่ส่งเสริม และตรวจประเมินกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 66 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:25:16 น.
131 ผอ.ศบส.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุข ระดับจังหวัด(คปสจ.) และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 45 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08:14:47 น.
132 ศบส.7 ร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN” ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 69 31 ตุลาคม 2566 เวลา 06:31:32 น.
133 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับ Quick Win 100 วัน ประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 171 31 ตุลาคม 2566 เวลา 06:12:47 น.
134 ประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 61 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07:24:31 น.
135 กรม สบส.ร่วมพิธีเปิดและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" ข่าวกิจกรรม 64 30 ตุลาคม 2566 เวลา 01:09:04 น.
136 ศบส.12 ร่วมกิจกรรมในโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 64 29 ตุลาคม 2566 เวลา 04:42:23 น.
137 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารรังสีรักษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 30 28 ตุลาคม 2566 เวลา 02:04:53 น.
138 การประชุมนำร่องการใช้งานระบบ RMC Plus เพื่อนำเสนอวิธีการใช้งานระบบฯ และร่วมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะฯ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 144 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:29:23 น.
139 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณปี พ.ศ.2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 59 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:27:47 น.
140 ศบส.7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 38 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:26:04 น.
141 กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างและผู้คุมงาน รายการจ้างปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแวงน้อย จ.ขอนแก่น ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 31 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:22:18 น.
142 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมกับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 70 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12:19:27 น.
143 ศบส.ที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 72 27 ตุลาคม 2566 เวลา 07:54:50 น.
144 การจัดการเรียนการสอน "หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ" นอกสถานที่ สื่ออินโฟกราฟิก 101 27 ตุลาคม 2566 เวลา 06:25:36 น.
145 ศบส.2 เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทดสอบ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 34 27 ตุลาคม 2566 เวลา 03:32:40 น.
146 เลือกใช้บริการทันตกรรมเพื่อความงามอย่างไรให้ปลอดภัย สื่ออินโฟกราฟิก 107 27 ตุลาคม 2566 เวลา 02:20:03 น.
147 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 51 26 ตุลาคม 2566 เวลา 02:11:10 น.
148 ศบส.9 ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 50 26 ตุลาคม 2566 เวลา 02:07:20 น.
149 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงพยาบาลเนินมะปราง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 37 26 ตุลาคม 2566 เวลา 02:03:54 น.
150 ศบส.2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 20 26 ตุลาคม 2566 เวลา 02:02:02 น.
151 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 26 "10 เรื่องสถานพยาบาลต้องรู้" สื่อมัลติมีเดีย 71 26 ตุลาคม 2566 เวลา 01:41:27 น.
152 รายการ Exclusive Health Talk ตอน ปัญหาสุขภาพฟัน เรื่องสำคัญของทุกวัย สื่อมัลติมีเดีย 39 26 ตุลาคม 2566 เวลา 01:39:29 น.
153 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 25 เปิดคอร์สสอนนวด สปา ดูแลผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 45 26 ตุลาคม 2566 เวลา 01:37:40 น.
154 รายการ Exclusive Health Talk ตอน ทันตกรรมเพื่อความงาม เลือกใช้บริการอย่างไรให้ปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 43 26 ตุลาคม 2566 เวลา 01:36:15 น.
155 สบส. สนธิกำลัง บก.ปคบ. และ อย.บุกทลายสถานปฏิบัติธรรม อวดอ้างรักษาสารพัดโรคเรื้อรังหายขาดในไม่กี่เดือน ข่าวประชาสัมพันธ์ 455 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:06:52 น.
156 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการทดสอบเครื่องมือแพทย์ การตรวจสอบ วิศวกรรมการแพทย์ และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนระบบวิศวกรรมประกอบ อาคารและการจัดการงานก่อสร้าง และการเรียกเก็บค่าบริการ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 26 25 ตุลาคม 2566 เวลา 07:42:10 น.
157 ตรวจเยี่ยม เรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 138 25 ตุลาคม 2566 เวลา 06:03:15 น.
158 ศบส.2 เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการ ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 100 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13:45:29 น.
159 ศบส.ที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 88 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08:44:27 น.
160 ขอเชิญ อสม. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ผู้สนใจเข้าร่วมงาน พิธีลงนาม MOU วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ข่าวสารเครือข่าย 234 24 ตุลาคม 2566 เวลา 02:18:43 น.
161 กรม สบส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566 ข่าวกิจกรรม 94 24 ตุลาคม 2566 เวลา 02:06:56 น.
162 ช่องทางการร้องเรียนด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนและการแจ้งเบาะแสคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน สื่ออินโฟกราฟิก 112 24 ตุลาคม 2566 เวลา 02:03:39 น.
163 ศบส.ที่ 9 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 54 24 ตุลาคม 2566 เวลา 01:50:00 น.
164 ศสม.ภาคเหนือ ประชุมการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับ ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 52 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09:02:41 น.
165 ศสม.ภาคเหนือ ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์สวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 34 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08:50:21 น.
166 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 96 23 ตุลาคม 2566 เวลา 05:17:47 น.
167 ศบส.12 ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 59 23 ตุลาคม 2566 เวลา 04:15:40 น.
168 ศบส.ที่ 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 95 23 ตุลาคม 2566 เวลา 02:52:08 น.
169 จนท.ศบส.12 เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การใช้ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ณ รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 52 20 ตุลาคม 2566 เวลา 21:05:21 น.
170 ศบส.ที่ 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 65 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10:06:42 น.
171 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุข (QUICK WIN) 100 วัน ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 136 20 ตุลาคม 2566 เวลา 06:46:05 น.
172 ประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การบริหารจัดการ ด้านสาธารณสุขมูลฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 112 20 ตุลาคม 2566 เวลา 06:14:40 น.
173 ศบส.12 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ณ สสจ.ยะลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 36 20 ตุลาคม 2566 เวลา 03:37:45 น.
174 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 72 20 ตุลาคม 2566 เวลา 01:40:53 น.
175 ศบส.ที่ 1 ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม การแพทย์และเวลเนสและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพล้านนา (LANNA WELLNESS CORRIDOR) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 87 20 ตุลาคม 2566 เวลา 01:38:09 น.
176 ศบส.ที่ 1 เยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 77 20 ตุลาคม 2566 เวลา 01:32:37 น.
177 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 37 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13:49:58 น.
178 ผอ.ศบส.2 เข้าเยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 2 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 42 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13:44:16 น.
179 ศบส.ที่ 1 โดยทีม MSERT ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์ ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 101 19 ตุลาคม 2566 เวลา 12:39:55 น.
180 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 102 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11:16:29 น.
181 ศบส.7 ตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า 100กิโลวัตต์ ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 58 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08:49:00 น.
182 ศบส.12 จัดประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 61 19 ตุลาคม 2566 เวลา 02:00:36 น.
183 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 86 19 ตุลาคม 2566 เวลา 01:36:45 น.
184 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 81 19 ตุลาคม 2566 เวลา 01:03:43 น.
185 ศบส.2 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 27 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09:59:21 น.
186 การพัฒนาการให้บริการ ผ่านระบบ Biz Portal กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 93 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08:57:53 น.
187 ขอเชิญสถานประกอบการและสถานพยาบาลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลงานสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมระยะที่ 2 ข่าวสารเครือข่าย 156 18 ตุลาคม 2566 เวลา 03:18:13 น.
188 ศบส.9 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมและกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ลักษณะที่ 3 ซึ่งโฮม 1 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 52 18 ตุลาคม 2566 เวลา 02:28:21 น.
189 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 62 18 ตุลาคม 2566 เวลา 01:58:48 น.
190 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและส่งมอบภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใต้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 68 17 ตุลาคม 2566 เวลา 12:55:58 น.
191 ศบส.ที่ 1 ร่วมประชุมให้คำแนะนำในการออกแบบอาคาร ณ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 44 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09:13:24 น.
192 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ศบส.7 ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลยางตลาด ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 38 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08:51:12 น.
193 ประชุมปรึกษาหารือทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 43 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08:42:25 น.
194 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ให้คำปรึกษาการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ให้กับหัวหน้าบริหารโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 49 17 ตุลาคม 2566 เวลา 04:31:40 น.
195 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 39 17 ตุลาคม 2566 เวลา 03:06:47 น.
196 ศบส.9 เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 42 16 ตุลาคม 2566 เวลา 07:25:50 น.
197 อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ และห้องประชุมสุขศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 191 16 ตุลาคม 2566 เวลา 06:26:05 น.
198 ศบส.ที่ 1 ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสมาคม อสม. ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 85 15 ตุลาคม 2566 เวลา 04:51:13 น.
199 ศูนย์ สสม. ภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อการทำงานบูรณาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 92 15 ตุลาคม 2566 เวลา 03:29:26 น.
200 สุขภาพดี ด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ บทความ 1826 13 ตุลาคม 2566 เวลา 12:18:40 น.
201 เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการกายอุปกรณ์ประจำปี 2566 ใน theme “วิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย: ความท้าทายและโอกาสพัฒนา (Prosthetic and Orthotic Profession in Thailand: Challenges and Opportunities)” ข่าวสารเครือข่าย 123 13 ตุลาคม 2566 เวลา 12:14:59 น.
202 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 134 13 ตุลาคม 2566 เวลา 02:23:45 น.
203 ศบส.ที่ 1 ส่งเสริมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 140 13 ตุลาคม 2566 เวลา 01:56:21 น.
204 ศบส.ที่ 1 สำรวจพื้นที่สำหรับกำหนดตำแหน่งอาคาร ณ โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 92 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12:58:03 น.
205 ศบส.ที่ 1 ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม (RBS) ณ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 79 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12:54:17 น.
206 ศบส.ที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้สถานที่งานจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 67 12 ตุลาคม 2566 เวลา 12:49:26 น.
207 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 24 ไลฟ์สไตล์วัยทำงานเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจริงหรือ ? สื่อมัลติมีเดีย 44 12 ตุลาคม 2566 เวลา 02:25:23 น.
208 Exclusive Health Talk ตอนที่ 57 การดำเนินคดีปกครอง สื่อมัลติมีเดีย 56 12 ตุลาคม 2566 เวลา 02:23:29 น.
209 พิธีพุทธาภิเษก และสมโภชองค์ “พระสัมพุทธเมตตาประชารักษ์” ซึ่งจัดสร้างขึ้นในวาระครบรอบ 20 ปี กรม.สบส. สื่อมัลติมีเดีย 73 12 ตุลาคม 2566 เวลา 02:21:23 น.
210 ศบส.ที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานและบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 121 11 ตุลาคม 2566 เวลา 12:10:17 น.
211 ศบส.9 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณหน่วยงานและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 70 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08:42:04 น.
212 วันที่ 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” สำนักพระราชวัง เปิดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชน มาวางพวงมาลา และเดินทางมาถวายราชสักการะ ข่าวสารเครือข่าย 203 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08:12:04 น.
213 ศบส.9 ประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริมยกระดับ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Center) ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 39 11 ตุลาคม 2566 เวลา 06:00:26 น.
214 ประชุมเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือสถานบริการสุขภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ (MSERT) ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 40 11 ตุลาคม 2566 เวลา 05:57:28 น.
215 ศบส.ที่ 1 ส่งเสริมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 139 10 ตุลาคม 2566 เวลา 11:37:01 น.
216 กรม สบส.จัดทีมเอ็มเสิร์ท รุดฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ประสบเหตุอุทกภัย ใน 8 จังหวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ 210 10 ตุลาคม 2566 เวลา 02:42:35 น.
217 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือนตุลาคม 2566 จุลสารออนไลน์ 610 10 ตุลาคม 2566 เวลา 01:33:40 น.
218 อธิบดีกรม สบส. ร่วมงานกตัญญุตาคลังปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย ข่าวกิจกรรม 93 10 ตุลาคม 2566 เวลา 01:24:47 น.
219 ศูนย์ สสม. ภาคเหนือ เป็นวิทยากรฝึกอบรม สุขบัญญัติแห่งชาติ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 92 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:59:07 น.
220 ศบส.2 เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ จำนวน 2 แห่ง ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 42 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08:21:35 น.
221 ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2567 และพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 162 9 ตุลาคม 2566 เวลา 07:43:12 น.
222 กรม สบส. ชวนแอด LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” เฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ง่าย จบในที่เดียว ข่าวประชาสัมพันธ์ 332 9 ตุลาคม 2566 เวลา 03:06:58 น.
223 กรม สบส. เผยรายชื่อ 6 โรงพยาบาลผ่านการประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 453 6 ตุลาคม 2566 เวลา 04:15:31 น.
224 ศบส.ที่ 1 ประชุมระดมความคิด (BRAINSTORM) ได้เรื่อง และได้งาน ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 122 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09:27:42 น.
225 กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 154 5 ตุลาคม 2566 เวลา 06:43:12 น.
226 ศบส.ที่ 1 ส่งเสริมมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 267 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14:11:28 น.
227 ศบส.ที่ 1 ส่งเสริมมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 285 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09:09:00 น.
228 พิธีเปิด โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 424 4 ตุลาคม 2566 เวลา 07:58:07 น.
229 กรม สบส. จัดทีม อสม.ชวนคนไทยร่วมกำจัดโรคโปลิโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1424 4 ตุลาคม 2566 เวลา 07:03:46 น.
230 กรม สบส.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ข่าวกิจกรรม 199 4 ตุลาคม 2566 เวลา 02:37:05 น.
231 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 23 การตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อ MPOX สื่อมัลติมีเดีย 69 3 ตุลาคม 2566 เวลา 01:17:32 น.
232 รายการ Exclusive Health Talk ตอน เครื่องมือแพทย์ เชื่อมั่นได้อย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 137 3 ตุลาคม 2566 เวลา 01:15:46 น.
233 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน เครือข่ายปฏิบัติงานบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน สื่อมัลติมีเดีย 127 3 ตุลาคม 2566 เวลา 01:13:49 น.
234 เครื่องมือแพทย์ที่ดี มีวิธีสังเกตอย่างไร ในสถานพยาบาล สื่ออินโฟกราฟิก 197 2 ตุลาคม 2566 เวลา 04:54:06 น.
235 สมาคมนักกำหนดอาหาร ร่วมเครือข่ายจัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ข่าวสารเครือข่าย 82 29 กันยายน 2566 เวลา 01:59:25 น.
236 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 22 การป้องกันฝีดาษวานร (Mpox) สื่อมัลติมีเดีย 136 28 กันยายน 2566 เวลา 01:15:09 น.
237 กรม สบส. เผยผลสำรวจเด็กและเยาวชนเคยถูกบูลลี่ร้อยละ 44.2 ชวนยุว อสม. แกนนำนักเรียนร่วมกันเฝ้าระวังการบูลลี่ในระดับพื้นที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 363 26 กันยายน 2566 เวลา 03:44:06 น.
238 อสม. ชวนคนไทย ร่วมใจกำจัดโรคโปลิโอ สื่ออินโฟกราฟิก 245 25 กันยายน 2566 เวลา 08:08:00 น.
239 กรม สบส. จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์ AI ทางการแพทย์ หนุนบุคลากรสาธารณสุข เกิดการปรับตัว เรียนรู้ และอยู่ร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวกิจกรรม 151 25 กันยายน 2566 เวลา 08:05:19 น.
240 อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ปี 2566 ข่าวกิจกรรม 261 25 กันยายน 2566 เวลา 08:02:45 น.
241 H.Ed Weekly Magazine ฉบับที่ 95 สื่ออินโฟกราฟิก 264 25 กันยายน 2566 เวลา 02:29:33 น.
242 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ สื่ออินโฟกราฟิก 162 22 กันยายน 2566 เวลา 02:00:37 น.
243 กรม สบส. ส่งเสริมผลักดันบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3785 21 กันยายน 2566 เวลา 03:00:37 น.
244 กรม สบส.ประสาน อสม. และ อสส.ร่วมสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยุดระบาดโรคไข้เลือดออก ข่าวประชาสัมพันธ์ 392 20 กันยายน 2566 เวลา 01:38:45 น.
245 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 21 สุขใจรับวัยเกษียณ สื่อมัลติมีเดีย 68 20 กันยายน 2566 เวลา 01:17:19 น.
246 รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมงานวันสถาปนากรมควบคุมโรค ครบรอบ 49 ปี ข่าวกิจกรรม 194 20 กันยายน 2566 เวลา 01:04:21 น.
247 ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา โฆษณาให้ถูกต้อง... สื่ออินโฟกราฟิก 290 18 กันยายน 2566 เวลา 04:10:37 น.
248 กรม สบส.จัดประชุมวิชาการ 2566 หนุนบุคลากรเดินหน้างานวิจัย นวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาพดี ข่าวประชาสัมพันธ์ 393 15 กันยายน 2566 เวลา 00:41:01 น.
249 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 20 สิทธิ UCEP Plus สื่อมัลติมีเดีย 175 14 กันยายน 2566 เวลา 01:13:13 น.
250 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์ ฯ และ สสส. แถลงผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยวุ่น อึ้ง “กลิ่นหอมบุหรี่ไฟฟ้า” เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 9.89 เท่า ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 230 14 กันยายน 2566 เวลา 01:06:42 น.
251 ศบส.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม และจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 216 14 กันยายน 2566 เวลา 01:02:44 น.
252 อธิบดีกรม สบส.ร่วมคณะผู้บริหาร สธ.จัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 199 14 กันยายน 2566 เวลา 00:58:39 น.
253 อธิบดีกรม สบส. ร่วมคณะผู้บริหาร สธ. ต้อนรับ รมว. และ รมช. สธ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 167 12 กันยายน 2566 เวลา 05:21:03 น.
254 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 19 สิทธิผู้ป่วย 9 ประการ สื่อมัลติมีเดีย 117 8 กันยายน 2566 เวลา 01:19:47 น.
255 โชว์รูม อาคารเสมือนจริง (VHBS) ด้วยระบบ BIM สื่ออินโฟกราฟิก 235 7 กันยายน 2566 เวลา 08:50:26 น.
256 กรม สบส. โชว์ผลงานโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี BIM นำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบอาคารสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 312 7 กันยายน 2566 เวลา 08:06:40 น.
257 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำเดือนกันยายน 2566 จุลสารออนไลน์ 838 7 กันยายน 2566 เวลา 01:49:45 น.
258 บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ฟรี สำหรับประชาชน วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ข่าวสารเครือข่าย 191 4 กันยายน 2566 เวลา 05:26:33 น.
259 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ ข่าวกิจกรรม 176 4 กันยายน 2566 เวลา 05:23:56 น.
260 กรม สบส.แนะคลินิกทันตกรรมทั่วไทย เข้มมาตรฐานความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 360 1 กันยายน 2566 เวลา 02:42:55 น.
261 ศบส.12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 2) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 130 31 สิงหาคม 2566 เวลา 06:14:50 น.
262 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 227 31 สิงหาคม 2566 เวลา 06:11:01 น.
263 ศบส.2 ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โรงพยาบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวรอบรั้วกรม สบส. 242 31 สิงหาคม 2566 เวลา 06:08:30 น.
264 อธิบดีกรม สบส.ร่วมลงนามสัญญาการร่วมงาน “EXPO 2025 OSAKA KANSAI” ข่าวกิจกรรม 223 31 สิงหาคม 2566 เวลา 05:49:45 น.
265 กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม-จับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) เปิดพื้นที่สร้างพันธมิตรธุรกิจ- จับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ ข่าวสารเครือข่าย 309 31 สิงหาคม 2566 เวลา 05:46:07 น.
266 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 18 ภาวะไขมันพอกตับ Fatty Liver (28 ส.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 113 30 สิงหาคม 2566 เวลา 06:28:28 น.
267 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 106 รักเป็น ปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 76 30 สิงหาคม 2566 เวลา 06:26:30 น.
268 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 17 ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สื่อมัลติมีเดีย 83 30 สิงหาคม 2566 เวลา 06:25:02 น.
269 กรม สบส.จัดอบรมสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรด้านบริการสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 173 29 สิงหาคม 2566 เวลา 07:11:31 น.
270 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับยุวอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... (ยุว อสม.) ข่าวประชาสัมพันธ์ 123 29 สิงหาคม 2566 เวลา 02:15:33 น.
271 เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง " เส้นทางวัตถุดิบ มาตรฐานสู่อาหา่รปลอดภัยในโรงพยาบาล ยุค 2023" ข่าวสารเครือข่าย 92 29 สิงหาคม 2566 เวลา 02:06:45 น.
272 กรม สบส.เปิดเวทีรับฟังความเห็น ร่างกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางรางวัลคุณภาพ Thailand Wellness Awards ข่าวประชาสัมพันธ์ 197 29 สิงหาคม 2566 เวลา 02:01:26 น.
273 กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และ อสส.ร่วมเป็นหู เป็นตา ขจัดภัยสุขภาพจากหมอเถื่อน คลินิกเถื่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 204 23 สิงหาคม 2566 เวลา 05:24:59 น.
274 สบส. เข้มมาตรฐานการผลิตบุคลากรด้านบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 485 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08:17:18 น.
275 กรม สบส.ร่วมภาคีขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดันไทยเป็นผู้นำการท่องเที่ยวระดับโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 392 21 สิงหาคม 2566 เวลา 06:31:43 น.
276 รองอธิบดีกรม สบส.ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ข่าวกิจกรรม 143 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:06:00 น.
277 กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ด้านการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และเทคนิคการประกอบอาหารลดโซเดียม ข่าวสารเครือข่าย 438 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07:24:35 น.
278 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ข่าวสารเครือข่าย 532 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07:20:38 น.
279 ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่าน ร่วมงานประชุม World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine ,Anti Aging and Alternative Medicine 2023 (WCAM 2023) on 15-17 September 2023, Centara Grand Ladprao, Bangkok ข่าวสารเครือข่าย 5538 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08:28:28 น.
280 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 16 ผลไม้หน้าฝน รสชาติอร่อย ร้อยประโยชน์ (14 ส.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 117 16 สิงหาคม 2566 เวลา 02:11:22 น.
281 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 105 ปราบยุงลายตัวร้าย ขจัดไข้เลือดออก สื่อมัลติมีเดีย 94 16 สิงหาคม 2566 เวลา 02:09:55 น.
282 ข่าวกิจกรรม สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ข่าวสารเครือข่าย 596 15 สิงหาคม 2566 เวลา 02:17:40 น.
283 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ตั้งแต่บัดนี้ -15 สิงหาคม 66 ข่าวสารเครือข่าย 540 15 สิงหาคม 2566 เวลา 01:10:49 น.
284 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUCA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2023 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 642 10 สิงหาคม 2566 เวลา 02:58:16 น.
285 มสธ. เชิญชวนเยาวชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. ในจังหวัดกาญจนบุรี สงขลา อุดรธานี และลำปาง เข้าเรียนป.ตรี นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารดิจิทัลฟรี ข่าวสารเครือข่าย 756 10 สิงหาคม 2566 เวลา 01:46:23 น.
286 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม วันพุธที่ 16 ส.ค. 2566 ข่าวสารเครือข่าย 475 10 สิงหาคม 2566 เวลา 01:07:18 น.
287 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จุลสารออนไลน์ 1356 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07:36:12 น.
288 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 15 สมุนไพรในครัว ตัวช่วยดูแลสุขภาพ (7 ส.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 111 8 สิงหาคม 2566 เวลา 03:06:36 น.
289 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 14 รู้ทันระวังไข้เลือดออก (31 ก.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 123 8 สิงหาคม 2566 เวลา 03:04:33 น.
290 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 13 มาตรฐานความปลอดภัยในสถานดูแลผู้สูงอายุ (24 ก.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 122 8 สิงหาคม 2566 เวลา 03:02:47 น.
291 กรม สบส. จับมือ ธปท. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ชาวต่างชาติใน รพ.เอกชน ใช้เป็นฐานกำหนดแผนอุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการสุขภาพครบวงจร ข่าวประชาสัมพันธ์ 231 7 สิงหาคม 2566 เวลา 03:11:42 น.
292 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 531 3 สิงหาคม 2566 เวลา 04:11:24 น.
293 กรม สบส. ย้ำสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย UCEP รับหยุดยาว 6 วัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 460 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:07:35 น.
294 กรม สบส. จับมือเนคเทคยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 358 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:58:29 น.
295 กรม สบส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ข่าวกิจกรรม 132 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:28:57 น.
296 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 12 เทคนิคออกกำลังกายในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลง (17 ก.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 137 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:24:39 น.
297 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 11 สถานพยาบาลเอกชนทำการโฆษณาได้หรือไม่ (10 ก.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 178 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:22:39 น.
298 รายการ สบส. ขอ talk ตอน นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. สื่อมัลติมีเดีย 207 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:20:36 น.
299 เชิญทุกท่านร่วมรับชม และเชียร์ เป็นกำลังใจให้ทีมเข้าร่วมการประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ" ประจำปี 2566 "รอบชิงชนะเลิศ" ทั้ง 30 ทีม ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 496 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:40:40 น.
300 การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ ข่าวกิจกรรม 353 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 03:07:54 น.
301 การประชุมชี้แจงการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 188 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:56:02 น.
302 สคบ. ขอเชิญชวนรับฟังร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อควาวมโฆษณาเครื่องรางของขลัง หรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น ส่วนรวม พ.ศ.... ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ข่าวสารเครือข่าย 754 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:31:07 น.
303 กรมการท่องเที่ยว เชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม วันที่ 25- 256 กรกฎาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 539 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:25:36 น.
304 สบส.กับกยผ.จับมือกันพัฒนาครูฝึกเพื่อไปพัฒนาอสตในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน31จังหวัด ข่าวสารเครือข่าย 753 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 05:58:34 น.
305 กรม สบส. เชิดชูเครือข่ายแกนนำสุขภาพ สื่อสารความรู้เข้าถึงประชาชน เกิดการจัดการปัญหาทางด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 297 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 05:53:27 น.
306 กรม สบส. พัฒนาต้นแบบโครงข่ายเทคโนโลยีตรวจสอบการแพร่กระจายเชื้อห้องความดันลบในโรงพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 276 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 04:42:32 น.
307 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การขออนุมัติการโฆษณาสถานพยาบาล สื่อมัลติมีเดีย 199 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:23:06 น.
308 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 10 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (UCEP) (3 ก.ค. 66) สื่อมัลติมีเดีย 98 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:09:52 น.
309 กรม สบส. ร่วม คปภ.พัฒนาประกันภัยเสริมความงาม คุ้มครองทั้งผู้รับบริการและแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 624 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:32:23 น.
310 เว็บไซต์สำหรับประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม สปา และการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สื่ออินโฟกราฟิก 621 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 02:36:43 น.
311 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 104 อยากสวยต้องเช็ค สื่อมัลติมีเดีย 99 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:07:19 น.
312 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 9 ไข้ดิน โรคที่มากับหน้าฝน (26 มิ.ย. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 136 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:03:13 น.
313 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 103 เกลียดวันจันทร์ ทำไงดี สื่อมัลติมีเดีย 79 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:58:55 น.
314 สบส.ร่วมรณรงค์ลดขยะ สื่ออินโฟกราฟิก 575 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 04:29:14 น.
315 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมประกวดผลงานวิชาการยาเสพติด ทั้งประเภท oral และ poster งานการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎ ข่าวสารเครือข่าย 899 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:02:32 น.
316 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารฮาลาล อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค.66 ณ โรงแรม เดอะ โคโค่ แกรนด์ชาเลต์ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ข่าวสารเครือข่าย 578 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:12:29 น.
317 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จุลสารออนไลน์ 1625 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:03:25 น.
318 กรม สบส. ร่วมหารือกรมประชาสัมพันธ์ ดึง อสม. ร่วมผลิตรายการความรู้สุขภาพ เผยแพร่ผ่าน NBT ช่อง 11 ข่าวกิจกรรม 222 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 03:16:32 น.
319 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.2566 - 2568) ข่าวสารเครือข่าย 632 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 05:41:29 น.
320 การประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาล เรื่อง การประกันเสริมความงาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกิจกรรม 201 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 03:39:04 น.
321 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 8 พัฒนาสมองด้วยสองมือ (19 มิ.ย. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 132 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:19:45 น.
322 รายการ สบส.ขอ talk ตอน เยาวชนรณรงค์งดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง สื่อมัลติมีเดีย 181 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:17:39 น.
323 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ชวนรู้จักสาขาการแก้ไขความผิดของการสื่อความหมาย สื่อมัลติมีเดีย 98 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:15:54 น.
324 กรม สบส. จัดติวเข้มการใช้วิทยุคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ข่าวประชาสัมพันธ์ 437 30 มิถุนายน 2566 เวลา 05:57:22 น.
325 กรม สบส. เผยผลสำรวจเพื่อนชวนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เตือนเยาวชนไม่ลองสูบ ไม่ชวนสูบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 646 29 มิถุนายน 2566 เวลา 01:53:13 น.
326 กรม สบส. หารือความร่วมมือด้านสุขภาพไทย-จีน ข่าวกิจกรรม 201 28 มิถุนายน 2566 เวลา 01:45:18 น.
327 กรม สบส. จับมือกรมอนามัย หนุน อสม.เป็นทัพหน้าป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในแม่ตั้งครรภ์ ผ่านแอปสมาร์ท อสม. ข่าวประชาสัมพันธ์ 702 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08:41:48 น.
328 อธิบดีกรม สบส.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการปฐมภูมิ ข่าวประชาสัมพันธ์ 400 27 มิถุนายน 2566 เวลา 01:52:56 น.
329 กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านบริการเพื่อการท่องเที่ยว THE NEXT WAVE MUSLIM TOURISM @SONGKHLA วันที่ 4 ก.ค.66 โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา ข่าวสารเครือข่าย 828 27 มิถุนายน 2566 เวลา 01:49:00 น.
330 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 7 ร้านนวดเพื่อสุขภาพ (12 มิ.ย. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 114 26 มิถุนายน 2566 เวลา 01:57:40 น.
331 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 6 ยุว อสม ตอน ยุว อสม (5 มิ.ย. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 188 26 มิถุนายน 2566 เวลา 01:55:26 น.
332 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 102 โรคฮิตที่มักติดในโรงเรียน สื่อมัลติมีเดีย 99 26 มิถุนายน 2566 เวลา 01:53:14 น.
333 กรม สบส. ชูแอป “SMART อสม.” เป็นนวัตกรรมเด่น ช่วยยกระดับความรอบรู้ อสม.ทั่วไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 819 23 มิถุนายน 2566 เวลา 00:57:50 น.
334 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "ศิริราชห่วงใย คนไทยสุขภาพดี" ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ข่าวสารเครือข่าย 866 21 มิถุนายน 2566 เวลา 06:00:57 น.
335 กรม สบส. ชวนยุว อสม. ร่วมบอกต่อ รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออกรับฤดูฝน ปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 764 21 มิถุนายน 2566 เวลา 04:19:37 น.
336 ขอเชิญรับชมรายการ " ถอดรหัสคอร์รัปชัน Decording Corrupts" ผ่านทาง Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. ข่าวสารเครือข่าย 816 20 มิถุนายน 2566 เวลา 02:39:56 น.
337 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ สื่อมัลติมีเดีย 186 19 มิถุนายน 2566 เวลา 02:06:08 น.
338 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 180 19 มิถุนายน 2566 เวลา 02:03:44 น.
339 อสม. กับนโยบายหมอครอบครัว สื่อมัลติมีเดีย 141 19 มิถุนายน 2566 เวลา 01:29:01 น.
340 อธิบดีกรม สบส.เผยผลสอบคลินิกเสริมความงาม ทำสาวดับขณะศัลยกรรมจมูก ข่าวประชาสัมพันธ์ 7074 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09:04:19 น.
341 สวทท. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่ 78 อบรมวันที่ 12 -16 สิงหาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 1203 16 มิถุนายน 2566 เวลา 05:30:47 น.
342 พม.ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ และกลไกการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ข่าวประชาสัมพันธ์ 275 15 มิถุนายน 2566 เวลา 06:49:57 น.
343 อสม. ทัพหน้าฝ่าวิกฤติโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 318 15 มิถุนายน 2566 เวลา 01:09:03 น.
344 อสม. ผู้ประคองและช่วยเหลือระบบสาธารณสุขไทย สื่อมัลติมีเดีย 318 15 มิถุนายน 2566 เวลา 01:06:24 น.
345 รายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า (29 พ.ค. 2566) สื่อมัลติมีเดีย 146 15 มิถุนายน 2566 เวลา 01:03:51 น.
346 ม.กรุงเทพธนบุรี ชวนโหวต unseen วัดปริวาส​ วัดที่มีศิลปะร่วมสมัยที่สวยงาม ข่าวสารเครือข่าย 599 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07:25:38 น.
347 หารือแนวทางยกระดับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย สู่การเป็น Medical Hub ข่าวกิจกรรม 440 14 มิถุนายน 2566 เวลา 02:42:07 น.
348 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช 26 มิ.ย. 2566 ข่าวสารเครือข่าย 565 12 มิถุนายน 2566 เวลา 02:42:19 น.
349 วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ข่าวสารเครือข่าย 694 12 มิถุนายน 2566 เวลา 02:35:55 น.
350 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 101 : ปิ้งย่างถึงจะยั่วแค่ไหน แต่ความปลอดภัยต้องอันดับ 1 สื่อมัลติมีเดีย 106 12 มิถุนายน 2566 เวลา 01:31:47 น.
351 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 4 บุหรี่กับวัณโรค สื่อมัลติมีเดีย 160 12 มิถุนายน 2566 เวลา 01:16:31 น.
352 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 3 สุขบัญญัติ 10 ประการ สื่อมัลติมีเดีย 234 12 มิถุนายน 2566 เวลา 01:13:37 น.
353 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 306 9 มิถุนายน 2566 เวลา 02:21:43 น.
354 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จุลสารออนไลน์ 2087 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08:17:27 น.
355 การประชุมหารือแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรม Wellness ณ จังหวัดภูเก็ต ข่าวกิจกรรม 469 8 มิถุนายน 2566 เวลา 07:06:21 น.
356 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 100 : วิธีลดอุณหภูมิใจไม่ให้เครียด สื่อมัลติมีเดีย 86 6 มิถุนายน 2566 เวลา 02:03:43 น.
357 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 2 อสม.หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชนในยามฉุกเฉิน สื่อมัลติมีเดีย 90 6 มิถุนายน 2566 เวลา 01:59:38 น.
358 วิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ตอนที่ 1 อุ้มบุญอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย สื่อมัลติมีเดีย 102 6 มิถุนายน 2566 เวลา 01:52:09 น.
359 ขอเชิญผู้ประกอบการที่พักโรงแรม รีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 ข่าวสารเครือข่าย 782 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 04:05:36 น.
360 รายการ Healthy kids Ep.4 สื่อมัลติมีเดีย 224 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:42:25 น.
361 รายการสุขสาธารณะ ตอน เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายได้หรือไม่ สื่อมัลติมีเดีย 210 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:36:31 น.
362 รายการสุขสาธารณะ ตอน 6 โรคหน้าร้อนที่ควรระวัง สื่อมัลติมีเดีย 223 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:29:13 น.
363 สบส. จัดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติ ประจำปี 2666 "บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง" ข่าวกิจกรรม 349 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 03:52:57 น.
364 กรม สบส.จัดประชุมทบทวนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้บริโภค ข่าวกิจกรรม 305 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:39:57 น.
365 กรม สบส. กระตุ้นเตือน รณรงค์สุขบัญญัติ “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ ไม่เสี่ยง” ข่าวกิจกรรม 586 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:50:36 น.
366 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวประชาสัมพันธ์ 379 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:05:43 น.
367 รายการสุขสาธารณะ ตอน อาการปวดท้องเสี่ยงลำไส้อุดตัน สื่อมัลติมีเดีย 413 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:07:54 น.
368 รายการ สุขวันละนิด ตอน บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มี สื่อมัลติมีเดีย 375 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:05:43 น.
369 รายการ สุขวันละนิด ตอน อยากมีความสุขในชีวิตต้องปล่อยวาง สื่อมัลติมีเดีย 380 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:02:33 น.
370 สธ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของไทย ที่นครเจนีวา ข่าวประชาสัมพันธ์ 571 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:42:09 น.
371 กรม สบส. ชวนยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 739 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:29:49 น.
372 กรม สบส. เพิ่มทักษะป้องกันอันตรายจากสารพิษ ส่งต่อชุดความรู้การป้องกันตัวจากสารเคมี ผ่าน “SMART อสม.” ข่าวประชาสัมพันธ์ 816 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 03:11:08 น.
373 ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างห้องน้ำ และพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ข่าวสารเครือข่าย 1163 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:55:54 น.
374 กรม สบส.เดินหน้าแก้ไขปัญหาการลักลอบอุ้มบุญ ทบทวนกฎหมายให้เข้าสมัย มุ่งเสริมสิทธิประโยชน์คู่สมรส เพิ่มโทษผู้กระทำผิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 615 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:00:17 น.
375 กรม สบส.เปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 25 พ.ค.2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 866 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:05:26 น.
376 รายการ สุขวันละนิด ตอนสันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน สื่อมัลติมีเดีย 522 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:20:36 น.
377 รายการ สบส. ขอ talk ตอน การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดน้ำมันหอมระเหย สื่อมัลติมีเดีย 390 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:17:54 น.
378 รายการ สบส. ขอ talk ตอน อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน สื่อมัลติมีเดีย 641 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:15:58 น.
379 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 1008 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:12:58 น.
380 เชิญเข้าร่วมโครงการการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง วันที่ 10 พ.ค.2566 ณ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. ข่าวสารเครือข่าย 857 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:09:47 น.
381 กรม สบส. ห่วงบ้านพักคนชรา ร่วม กทม. แนะระวังป้องกันไฟไหม้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 7 ข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 829 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:46:14 น.
382 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จุลสารออนไลน์ 1467 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:31:59 น.
383 กรม สบส. เผยภาคอีสานนิยมกินปลาดิบสูงสุด เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี หนุน อสม. แนะสุขบัญญัติล้าง ปรุงสุก สะอาด ข่าวประชาสัมพันธ์ 1040 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 03:06:19 น.
384 กรม สบส. จับมือ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning สร้างบุคลากรคุณภาพ รองรับธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ข่าวประชาสัมพันธ์ 663 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:48:07 น.
385 ขอเชิญ ผู้ประกอบการที่พัก ชุมชนและผู้ที่สนใจ อบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 พ.ค.2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ข่าวสารเครือข่าย 853 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 03:11:20 น.
386 อสม. ทั่วไทยร่วมใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 594 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:23:07 น.
387 ประมวลกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 สื่อมัลติมีเดีย 556 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:21:30 น.
388 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 99 เลือกรถโดยสารอย่างไร ให้ปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 388 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:19:11 น.
389 รายการ สบส. ขอ talk ตอน พาชมบรรยากาศงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2566 สื่อมัลติมีเดีย 423 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 01:16:41 น.
390 กรม สบส. ชวน อสม. ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนเลือกตั้ง “ร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย” ข่าวประชาสัมพันธ์ 14044 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:56:48 น.
391 รายการ Healthy Kids EP.3 สื่อมัลติมีเดีย 513 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:18:58 น.
392 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ทำยังไงให้หายเครียด สื่อมัลติมีเดีย 512 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:17:00 น.
393 รายการ สุขวันละนิด ตอนปล่อยวางเสียบ้าง จะได้มีที่ว่างรองรับสิ่งดีๆ สื่อมัลติมีเดีย 511 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:15:24 น.
394 รายการ สุขสาธารณะ ตอน อาการปวดท้องเสี่ยงลำไส้อุดตัน สื่อมัลติมีเดีย 573 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:11:34 น.
395 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 98 สุขบัญญัติขจัดยุงลาย สื่อมัลติมีเดีย 548 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 02:09:00 น.
396 ของดีบอกต่อ เพิ่มความสุข แบบ x 100 ข่าวสารเครือข่าย 914 27 เมษายน 2566 เวลา 04:39:43 น.
397 กรม สบส. ส่งต่อ 3 มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สู่ อสม. ร่วมป้องกันการระบาดหลังเทศกาลสงกรานต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 974 22 เมษายน 2566 เวลา 07:21:31 น.
398 รองอธิบดีกรม สบส. นำทีมรับเรื่องร้องเรียนเหตุเด็กเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาจาก รพ.เอกชน ใน จ.ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ 659 20 เมษายน 2566 เวลา 06:43:01 น.
399 Healthy Kids EP.2 สื่อมัลติมีเดีย 518 19 เมษายน 2566 เวลา 01:13:48 น.
400 Healthy Kids EP.1 สื่อมัลติมีเดีย 528 19 เมษายน 2566 เวลา 01:11:28 น.
401 รายการสุขสาธารณะ ตอน สุขภาพดี 4 มิติ Healthy Society สื่อมัลติมีเดีย 646 19 เมษายน 2566 เวลา 01:09:25 น.
402 กรม สบส. ส่งต่อแนวทาง “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ขับรถปลอดภัย” สู่ อสม. ร่วมป้องกันอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 668 12 เมษายน 2566 เวลา 08:55:19 น.
403 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Online เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 พ.ค. 2566 ข่าวสารเครือข่าย 1069 12 เมษายน 2566 เวลา 05:55:07 น.
404 กรม สบส. เผยผลสำรวจเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นักดื่มวางแผนดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน และคนในครอบครัว ทำเป็นเรื่องปกติแทบทุกปี ร้อยละ 71.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 721 12 เมษายน 2566 เวลา 03:44:38 น.
405 กรม สบส.ผลิตสื่อความรู้ เสริมอาวุธทางปัญญาให้ อสม.รับมือไข้หวัดนก ข่าวประชาสัมพันธ์ 806 11 เมษายน 2566 เวลา 02:59:11 น.
406 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนเมษายน 2566 จุลสารออนไลน์ 12827 10 เมษายน 2566 เวลา 08:09:12 น.
407 เปิดรับสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถผู้ดำเนินการสปา 2566 ตั้งแต่ 10 - 25 เมษายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4053 10 เมษายน 2566 เวลา 08:06:54 น.
408 กรม สบส.จับมือ กรมประชาสัมพันธ์ ลงนาม MOU ยกระดับการผลิตและเผยแพร่สื่อสุขภาพสู่ประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 823 7 เมษายน 2566 เวลา 07:25:50 น.
409 รายการ สุขสาธารณะ ตอน เดินแล้วดีต่อใจ สื่อมัลติมีเดีย 536 7 เมษายน 2566 เวลา 02:02:10 น.
410 รายการสุขสาธารณะ ตอน 10 วิธีแก้ง่วงยามบ่าย สื่อมัลติมีเดีย 530 7 เมษายน 2566 เวลา 02:00:26 น.
411 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 579 5 เมษายน 2566 เวลา 03:18:41 น.
412 กรม สบส. เข้ารับรางวัลหอเกียรติยศ วุฒิสภา 2 รางวัล ข่าวประชาสัมพันธ์ 493 5 เมษายน 2566 เวลา 03:17:00 น.
413 รายการสุขวันละนิด ตอนความสุขเริ่มจากการคิดบวก สื่อมัลติมีเดีย 529 4 เมษายน 2566 เวลา 01:22:45 น.
414 รายการสุขวันละนิด ตอนเติมพลังบวกให้กับตัวเอง สื่อมัลติมีเดีย 512 4 เมษายน 2566 เวลา 01:20:06 น.
415 กรม สบส.เตือนผ่าตัดกระเพาะ ไม่ใช่ทางลัดลดน้ำหนัก แนะใช้วิธีธรรมชาติ ก่อนพึ่งพาศัลยกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 567 3 เมษายน 2566 เวลา 02:08:35 น.
416 กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยลดเสี่ยงลื่นล้ม ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 676 31 มีนาคม 2566 เวลา 03:11:57 น.
417 รายการสุขวันละนิด ตอน Be Happy เพราะความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง สื่อมัลติมีเดีย 520 29 มีนาคม 2566 เวลา 01:52:54 น.
418 รายการสุขวันละนิด ตอนพูดเชิงบวกก็สร้างสุขได้ สื่อมัลติมีเดีย 544 29 มีนาคม 2566 เวลา 01:48:50 น.
419 กรม สบส. ชื่นชม อสม.พังงา อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1705 27 มีนาคม 2566 เวลา 02:57:10 น.
420 สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ปริญญาตรีและวุฒิ ม.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 604 24 มีนาคม 2566 เวลา 07:17:47 น.
421 ภารกิจ กรม สบส. ตอน การสมัครเป็น อสม. ต้องทำอย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 386 24 มีนาคม 2566 เวลา 07:09:46 น.
422 ภารกิจ กรม สบส. ตอน อสม. คือใคร สื่อมัลติมีเดีย 401 24 มีนาคม 2566 เวลา 07:07:42 น.
423 ขอเชิญชวนตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 454 23 มีนาคม 2566 เวลา 07:51:34 น.
424 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 97 ปากพังเพราะจัดฟันเถื่อน สื่อมัลติมีเดีย 355 23 มีนาคม 2566 เวลา 05:54:09 น.
425 รายการ สบส. ขอ talk ตอน การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 381 23 มีนาคม 2566 เวลา 05:50:56 น.
426 รายการ สบส. ขอ talk ตอน ตอบคำถามประชาชนผ่านทาง inbox facebook กรม สบส. EP.3 สื่อมัลติมีเดีย 371 23 มีนาคม 2566 เวลา 05:48:23 น.
427 กรม สบส. ห่วงคนทำงานกลางแจ้ง แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1001 22 มีนาคม 2566 เวลา 03:21:39 น.
428 สบส.จัดอบรมวิทยากรนวดน้ำมันหอมระเหย รุ่นแรก ข่าวกิจกรรม 707 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:02:50 น.
429 กรม สบส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับร้านสปา นวดไทยเข้าแข่งขันในตลาดสากล ข่าวประชาสัมพันธ์ 862 21 มีนาคม 2566 เวลา 06:16:43 น.
430 สธ. ยก อสม. เป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการ และเป็นที่พึ่งชุมชนในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 914 21 มีนาคม 2566 เวลา 00:42:43 น.
431 กรม สบส.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน จากผลงานฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1106 17 มีนาคม 2566 เวลา 05:28:49 น.
432 กรม สบส.จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. นำทีม อสม.ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั่วไทย 13-31 มี.ค. 66 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1251 16 มีนาคม 2566 เวลา 05:11:00 น.
433 กรม สบส.เปิดคอร์สปั้นครูสอนนวดน้ำมันหอมระเหย ป้อนตลาดบุคลากรสุขภาพที่กำลังขาดแคลน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1364 15 มีนาคม 2566 เวลา 07:32:10 น.
434 ทันตแพทย์อาคม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ธุรกิจอุ้มบุญผิดกฎหมาย “ ข่าวกิจกรรม 651 14 มีนาคม 2566 เวลา 03:09:04 น.
435 ทันตแพทย์อาคมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเด็นกลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คน เข้าแจ้งความ หลังจากซื้อคอร์สเสริมความงามกับคลินิกแห่งหนึ่ง ข่าวกิจกรรม 614 14 มีนาคม 2566 เวลา 03:05:43 น.
436 เชิญร่วมแสดงผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 972 13 มีนาคม 2566 เวลา 03:17:45 น.
437 สบส. ลุยพื้นที่ 30 จังหวัดนำร่องป้องกันและควบคุมมะเร็งท่อน้ำดี สร้างระบบเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 869 10 มีนาคม 2566 เวลา 04:15:28 น.
438 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนมีนาคม 2566 จุลสารออนไลน์ 2171 9 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:41 น.
439 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ชวนย้อนชม 3 ตอน ยอดฮิต ในปี 2565 สื่อมัลติมีเดีย 358 7 มีนาคม 2566 เวลา 02:06:12 น.
440 รายการ สบส. ขอ talk ตอบคำถามประชาชนที่ถามผ่าน inbox facebook กรม สบส. EP.2 สื่อมัลติมีเดีย 360 7 มีนาคม 2566 เวลา 02:02:12 น.
441 รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ข่าวสารเครือข่าย 1519 3 มีนาคม 2566 เวลา 02:16:35 น.
442 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุม ร่างแนวปฏิบัติ เพื่อการบ่งชี้และการทำบันทึกโฟมดับเพลิง ที่มี PFOS, PFOA หรือ PFHxS ข่าวสารเครือข่าย 1027 3 มีนาคม 2566 เวลา 02:09:21 น.
443 กรม สบส. ชวนออกกำลังกายต้านโรค ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1063 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:15:02 น.
444 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ข่าวกิจกรรม 716 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:24:18 น.
445 จดหมายเหตุ Covid-19 สาธารณสุขมูลฐาน กับการรับมือวิกฤตโควิด 19 บทความ 1999 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:17:37 น.
446 จดหมายเหตุ Covid-19 สบส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด 19 บทความ 4804 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03:04:11 น.
447 สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดอบรมเรื่องการจัดทำระบบดูแลสุขภาพจิตในองค์กร สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2556 ข่าวสารเครือข่าย 1174 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:25:13 น.
448 สบส. ร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ Pavilion Gabriel กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ข่าวประชาสัมพันธ์ 669 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:18:10 น.
449 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 96 กินดิบ มีสิทธิ์ดับ สื่อมัลติมีเดีย 537 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:12:27 น.
450 รายการ สุขสาธารณะ กินอย่างไรให้สมอง strong สื่อมัลติมีเดีย 544 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:09:42 น.
451 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อสม. สื่ออินโฟกราฟิก 1949 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:32:59 น.
452 สิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ.2566 สื่ออินโฟกราฟิก 6324 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:31:29 น.
453 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ข่าวกิจกรรม 802 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:06:37 น.
454 กรม สบส. ชวน อสม. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออก ลดป่วย ลดตาย ป้องกันการป่วยซ้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1451 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:15:23 น.
455 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล ครั้งที่ 1/2566 ข่าวกิจกรรม 674 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:06:52 น.
456 รายการสุขสาธารณะ ตอน เลือดกำเดาไหลในเด็ก สื่อมัลติมีเดีย 386 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:18:12 น.
457 รายการสุขสาธารณะ ตอน 5 วิธีเลือกหมวกนิรภัย สื่อมัลติมีเดีย 376 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:15:32 น.
458 สธ. ออกประกาศ “หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และรายงานผลงาน อสม.” ฉบับใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 9027 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:10:03 น.
459 กรม สบส.ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปั้นครูนวดตอกเส้น สร้างงาน สร้างอาชีพ รุ่นที่ 2 ข่าวกิจกรรม 1446 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:07:50 น.
460 สุขวันละนิด ตอน จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเอง สื่อมัลติมีเดีย 519 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:43:36 น.
461 สุขวันละนิด ตอน ถ้าอยากมีความสุข ก็กังวลให้น้อยลง ยิ้มให้มากขึ้น สื่อมัลติมีเดีย 529 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:38:54 น.
462 สุขวันละนิด ตอน ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเสีบสละ สื่อมัลติมีเดีย 513 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:36:02 น.
463 กรม สบส. เผยวัยรุ่นมองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนะ “รักที่ปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง” ในวันแห่งความรัก ข่าวประชาสัมพันธ์ 1575 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:50:34 น.
464 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 95 เลือกออกกำลังกายแบบที่ใช่ สำหรับคุณ สื่อมัลติมีเดีย 546 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:30:18 น.
465 นวด สบ๊าย สบาย” เลือกร้านนวดปลอดภัยได้มาตรฐาน สื่อมัลติมีเดีย 615 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:12:04 น.
466 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จุลสารออนไลน์ 2062 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:05:53 น.
467 กรม สบส.เผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายอุ้มบุญ อนุญาตตั้งครรภ์แทนแล้วมากกว่า 600 ราย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1869 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:29:23 น.
468 สธ. -ภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566” ยกระดับและพัฒนางานระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 782 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:29:54 น.
469 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 94 ลดหวาน ต้านโรค สื่อมัลติมีเดีย 386 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:48:42 น.
470 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 93 เนื้อคู่ที่ถูกใจ ยังไม่สู้สันในที่ติดมัน สื่อมัลติมีเดีย 384 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:46:43 น.
471 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน นโยบายการดำเนินงานครบรอบ 20 ปี กรม สบส. สื่อมัลติมีเดีย 387 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:44:43 น.
472 สบส.เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย จำนวน 40 คน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1044 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:52:02 น.
473 กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย ห่างไกลโรคมะเร็ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 581 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:10:36 น.
474 สบส. ชูนวด-สปาไทยมีดี การันตีเกรดพรีเมียมด้วยรางวัลระดับสากล ข่าวประชาสัมพันธ์ 1256 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02:15:09 น.
475 กรม สบส. เผยผลสำรวจประชาชนฉลองตรุษจีน บริโภคไขมัน แป้ง และน้ำตาลสูง แนะควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 579 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:55:29 น.
476 รายการสุขสาธารณะ ตอน ภาวะไข้ในเด็ก สื่อมัลติมีเดีย 566 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:22:46 น.
477 รายการสุขสาธารณะ ตอน 4 เรื่องต้องรู้ก่อนวิ่ง สื่อมัลติมีเดีย 514 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:19:45 น.
478 รายการสุขวันละนิด ตอน จงเรียบง่ายแบบมีความหมายและสบายใจ สื่อมัลติมีเดีย 506 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:15:49 น.
479 รายการสุขวันละนิด ตอน จงใช้ชีวิตอย่างธรรมดา แต่ใช้ปัญญาอย่างนักปราชญ์ สื่อมัลติมีเดีย 567 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01:13:15 น.
480 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดิโอผ่าน Tiktok รายละเอียดตาม Campaign ดังต่อไปนี้ ข่าวสารเครือข่าย 975 30 มกราคม 2566 เวลา 02:52:25 น.
481 รับสมัครงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 916 27 มกราคม 2566 เวลา 07:59:29 น.
482 รายการสุชวันละนิด ตอน ให้รางวัลตัวเองบ่อยๆ เมื่อทำงานเสร็จ สื่อมัลติมีเดีย 527 26 มกราคม 2566 เวลา 01:04:31 น.
483 รายการสุขวันละนิด ตอน ยิ่งใช้ชีวิตเรียบง่าย ยิ่งมีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 565 26 มกราคม 2566 เวลา 00:58:49 น.
484 รายการสุขวันละนิด ตอน ความสุขสร้างได้ทุกวัน คิดบวกชีวิตบวก สื่อมัลติมีเดีย 543 26 มกราคม 2566 เวลา 00:56:00 น.
485 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 เทปพิเศษ วันพิเศษ คนพิเศษ สื่อมัลติมีเดีย 360 23 มกราคม 2566 เวลา 01:12:02 น.
486 รายการ สบส. ขอ talk ตอน พาชมควันหลงงานกาชาดประจำปี 2565 ที่บูธกระทรวงสาธารณสุข สื่อมัลติมีเดีย 322 23 มกราคม 2566 เวลา 01:08:57 น.
487 หลักสูตร การสร้างช่อง TV Online บนเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย เรียนในระบบ ออนไลน์ผ่านทาง Google Meet ) ข่าวสารเครือข่าย 858 20 มกราคม 2566 เวลา 06:40:49 น.
488 กรม สบส. แนะวิธีทานหมูกระทะ ปิ้งย่างห่างไกลโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1122 20 มกราคม 2566 เวลา 03:05:08 น.
489 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ตอบคำถามยอดฮิตที่ประชาชนสอบถามผ่านทาง Inbox Facebook กรม สบส. EP.1 สื่อมัลติมีเดีย 560 19 มกราคม 2566 เวลา 02:57:56 น.
490 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 91 เลือกของฝากยังไงให้ผู้รับประทับใจ ได้สุขภาพดี สื่อมัลติมีเดีย 501 19 มกราคม 2566 เวลา 02:56:04 น.
491 ประมวลภาพงานกาชาดประจำปี 2565 สื่อมัลติมีเดีย 546 19 มกราคม 2566 เวลา 02:53:54 น.
492 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 90 ท่องเที่ยวให้สนุก ต้องกินสุก ร้อน สะอาด สื่อมัลติมีเดีย 505 19 มกราคม 2566 เวลา 02:52:03 น.
493 สมาคมคนตาบอดมุสลิม องค์กรสาธารณประโยชน์ กำหนดจัด “โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง” จำนวน ๒ รุ่น ข่าวสารเครือข่าย 519 19 มกราคม 2566 เวลา 02:47:15 น.
494 รับสมัครลงทะเบียนเสนอผลงานวิชาการ วันที่ 15 ม.ค. - 28 ก.พ.2566 รอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ข่าวสารเครือข่าย 609 18 มกราคม 2566 เวลา 07:12:35 น.
495 รับสติ๊กเกอร์ "์New Hero" ฟรี! เพียงเพิ่มบัญชีทางการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ข่าวสารเครือข่าย 490 18 มกราคม 2566 เวลา 03:45:06 น.
496 อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Healthy Dish) ข่าวสารเครือข่าย 764 18 มกราคม 2566 เวลา 03:42:01 น.
497 คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2566 คู่มือการดำเนินงาน 2580 18 มกราคม 2566 เวลา 01:28:39 น.
498 กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ม.ค.2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 673 17 มกราคม 2566 เวลา 06:31:16 น.
499 กรม สบส. สนธิกำลังตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกจับคลินิกเสริมความงาม 5 แห่ง หลังพบสวมรอยใช้ซิลิโคนเถื่อนมาบริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 820 16 มกราคม 2566 เวลา 07:50:51 น.
500 มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาค 2/2565 ข่าวสารเครือข่าย 916 16 มกราคม 2566 เวลา 06:53:32 น.
501 กรม สบส. ห่วงเด็กไทยติดหวาน แนะสุขบัญญัติปรับพฤติกรรมลดหวาน ลดอ้วน ข่าวประชาสัมพันธ์ 823 13 มกราคม 2566 เวลา 06:40:16 น.
502 รายการ สุขสาธารณะ ตอน รู้ทัน ป้องกัน โรคกระเพาะอาหาร สื่อมัลติมีเดีย 459 12 มกราคม 2566 เวลา 01:08:33 น.
503 รายการสุขสาธารณะ ตอน พฤติกรรมทำหน้าแก่เร็ว สื่อมัลติมีเดีย 544 12 มกราคม 2566 เวลา 01:06:04 น.
504 รายการ สุขสาธารณะ ตอน กินผัก ผลไม้แบบไหน ปลอดภัยโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 540 12 มกราคม 2566 เวลา 01:04:14 น.
505 รายการสุขวันละนิด ตอนเปลี่ยวิธีคิด ชีวิตมีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 562 12 มกราคม 2566 เวลา 01:00:01 น.
506 กรม สบส.ชี้การโอนถ่ายภารกิจ สอน. / รพ.สต. ไม่ส่งผลกระทบต่อ อสม. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1636 10 มกราคม 2566 เวลา 06:00:10 น.
507 กรม สบส. จัดร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และผู้บริหารร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต และนโยบาย No Gift Policy ข่าวประชาสัมพันธ์ 501 10 มกราคม 2566 เวลา 03:36:59 น.
508 อธิบดีกรม สบส.พร้อมคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 632 10 มกราคม 2566 เวลา 03:33:44 น.
509 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมกราคม 2566 จุลสารออนไลน์ 2301 6 มกราคม 2566 เวลา 08:55:38 น.
510 กรม สบส. เผยแนวทางออกแบบสถานบริการสุขภาพปกติวิถีใหม่ รับมือโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 921 5 มกราคม 2566 เวลา 05:06:33 น.
511 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับล่าสุด เผยแพร่แล้ว มีบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง บทความวิจัย จำนวน 6 เรื่อง ข่าวสารเครือข่าย 825 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19:35 น.
512 กรม สบส. เผยพฤติกรรม 5 ป. เสี่ยงติดโควิด 19 แนะตรวจ ATK ก่อนและหลังปีใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 697 30 ธันวาคม 2565 เวลา 04:02:16 น.
513 กรม สบส. จัด อสม. ออกคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ผู้สูงอายุทั่วไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 4207 29 ธันวาคม 2565 เวลา 03:29:50 น.
514 กรม สบส. ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่ “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ข่าวกิจกรรม 1334 28 ธันวาคม 2565 เวลา 04:20:48 น.
515 กรม สบส. เตือนท่องเที่ยวหน้าหนาว แนะระวังภัย เดินทางปลอดภัย ใส่ใจไม่ประมาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 932 28 ธันวาคม 2565 เวลา 04:06:30 น.
516 กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด ข่าวประชาสัมพันธ์ 933 26 ธันวาคม 2565 เวลา 07:18:27 น.
517 สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือและถ่ายเทคโลโลยี โรงพยาบาล Hong HA ประเทศเวียดนาม ข่าวสารเครือข่าย 915 26 ธันวาคม 2565 เวลา 02:12:31 น.
518 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข่าวกิจกรรม 826 23 ธันวาคม 2565 เวลา 04:16:54 น.
519 รายการสุขวันละนิด ตอนที่สุดของความโชคดีคือ... สื่อมัลติมีเดีย 600 23 ธันวาคม 2565 เวลา 01:48:13 น.
520 รายการสุขวันละนิด ตอนอย่าพยายามมีความสุขในแบบของใคร สื่อมัลติมีเดีย 393 23 ธันวาคม 2565 เวลา 01:45:09 น.
521 รายการสุขวันละนิด ตอนการดูแลสิ่งแวดล้อมคือการดูแลใจตัวเอง สื่อมัลติมีเดีย 572 23 ธันวาคม 2565 เวลา 01:42:29 น.
522 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข่าวกิจกรรม 513 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:18:30 น.
523 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ข่าวกิจกรรม 456 22 ธันวาคม 2565 เวลา 05:14:40 น.
524 กรม สบส. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าวกิจกรรม 474 20 ธันวาคม 2565 เวลา 05:43:16 น.
525 กรม สบส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าวกิจกรรม 460 20 ธันวาคม 2565 เวลา 05:39:23 น.
526 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนางานสาธารณสุข จ.เชียงราย ข่าวกิจกรรม 774 15 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00:50 น.
527 สธ. เปิดศูนย์ตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 621 15 ธันวาคม 2565 เวลา 02:11:26 น.
528 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “Where Next? Way Forward for Thai Economy” จัดโดย Cornell Club of Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 – 20.00 น. ข่าวสารเครือข่าย 971 15 ธันวาคม 2565 เวลา 01:06:13 น.
529 กรม สบส. แนะสุขบัญญัติ 5 ส. ใช้บริการฟิตเนสปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 842 13 ธันวาคม 2565 เวลา 03:03:37 น.
530 กรม สบส. ร่วมมอบของรางวัลกับผู้โชคดีภายในบูธกระทรวงสาธารณสุข ณ งานกาชาด สวนลุมพินี ข่าวกิจกรรม 448 12 ธันวาคม 2565 เวลา 12:25:53 น.
531 กรม สบส.เตือนภัยจากการฉีดสาร หรือฝังวัสดุแปลกปลอมขยายขนาดอวัยวะเพศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 538 12 ธันวาคม 2565 เวลา 12:17:42 น.
532 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนธันวาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 3677 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07:42:02 น.
533 กรม สบส. ร่วมเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 578 9 ธันวาคม 2565 เวลา 03:16:33 น.
534 กรม สบส. ต่อยอดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์สู่กิจการดูแลผู้สูงอายุ นำร่องเขตสุขภาพที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 852 7 ธันวาคม 2565 เวลา 03:51:39 น.
535 รายการ สบส. ขอ talk ตอน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 615 7 ธันวาคม 2565 เวลา 02:45:06 น.
536 กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คืออะไร ? By ศบส.10 สื่อมัลติมีเดีย 753 7 ธันวาคม 2565 เวลา 02:43:16 น.
537 สิ่งที่ต้องสังเกต เมื่อเข้ารับบริการในคลินิก By ศบส.10 สื่อมัลติมีเดีย 685 7 ธันวาคม 2565 เวลา 02:39:52 น.
538 กรม สบส. ร่วมตำรวจสอบสวนกลาง และ อย. แถลงข่าวยุทธการ “หยุดเถื่อน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 943 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09:07:19 น.
539 กรม สบส. เปิดติวเข้มแนวทางการบังคับใช้กฎหมายแก่ สสจ.ทั่วประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 792 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:01:43 น.
540 กรม สบส. แนะ 7 สิ่งควรเลี่ยง ลดเสี่ยงโรคมะเร็ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 876 2 ธันวาคม 2565 เวลา 02:51:42 น.
541 มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2566 ข่าวสารเครือข่าย 1997 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:35:59 น.
542 กรม สบส. ร่วมตำรวจ บก.ปคบ. บุกจับหมอเถื่อน คาคลินิก ย่านรามอินทรา ข่าวประชาสัมพันธ์ 1147 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:21:17 น.
543 สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของ อสม. มีอะไรบ้าง และสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานอื่นสนับสนุนมีอะไรบ้าง สื่ออินโฟกราฟิก 13736 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:15:55 น.
544 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ข่าวกิจกรรม 581 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:17:24 น.
545 กรม สบส. แนะ รพ.เอกชน/คลินิก เตรียมยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ป้องกันการสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 878 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:07:00 น.
546 กรม สบส. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดแก่ อสม. เผยรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ4 ไปแล้ว 902,982 คน ข่าวประชาสัมพันธ์ 951 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:49:41 น.
547 กรม สบส.สนธิกำลังตำรวจ บก.ปคบ. บุกรวบหมอกระเป๋า เดินสายฉีดหน้าทั่วสมุทรสงคราม ข่าวประชาสัมพันธ์ 891 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:48:13 น.
548 กรม สบส. แนะสุขบัญญัติปลอดฝุ่น PM 2.5 เริ่มต้นได้ที่บ้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ 895 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:45:15 น.
549 ข้อดีของฤดูหนาว (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 89) สื่อมัลติมีเดีย 687 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:18:59 น.
550 ดูบอลอย่างไร ไม่ให้เสียงาน สื่ออินโฟกราฟิก 3254 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:54:25 น.
551 อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรม 744 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:06:40 น.
552 How to ดูแลเด็กยุคออนไลน์ (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่่ 88) สื่อมัลติมีเดีย 653 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:56:59 น.
553 ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลด สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 633 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:53:09 น.
554 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ทีมเอ็มเสิร์ทกับการกู้วิกฤติสถานพยาบาลน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน สื่อมัลติมีเดีย 641 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:08:56 น.
555 กรม สบส. แนะประชาชนดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ ป้องกันโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว ข่าวประชาสัมพันธ์ 811 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:45:06 น.
556 กรม สบส. ร่วม สพธอ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 749 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:39:06 น.
557 กรม สบส. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ข่าวกิจกรรม 680 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:23:08 น.
558 นันทนาการ : กิจกรรมพิเศษเทศกาล ลอยกระทง ข่าวสารเครือข่าย 1039 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06:10:12 น.
559 กรม สบส. ชวนลอยกระทงสุขใจ “มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดเหล้า มีสติไม่ประมาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 1005 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:07:27 น.
560 How To ดูแลบ้านหลังน้ำลด (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 87) สื่อมัลติมีเดีย 643 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:20:21 น.
561 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 677 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:18:39 น.
562 รายการ สุขสาธารณะ ตอน 4 เพิ่ม 2 ลด ใส่บาตรใส่ใจ สงฆ์ไทยสุขภาพดี สื่อมัลติมีเดีย 772 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:16:28 น.
563 เชิญร่วมรับชมเสวนา "หมอเถื่อน...ปัญหาที่ควรหมดไปจากสังคม" โดยสมาคมคลินิกไทย ร่วมกับทีมแพทย์ไทยร่วมใจพัฒนา 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ข่าวสารเครือข่าย 998 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 01:58:06 น.
564 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จุลสารออนไลน์ 2073 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:53:10 น.
565 ลอยกระทงไม่หลงทาง ไปกับชุมชนใกล้สายน้ำ ข่าวสารเครือข่าย 935 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:28:55 น.
566 กรม สบส. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ข่าวกิจกรรม 530 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:33:40 น.
567 ผู้ดำเนินการในสถาประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ สื่ออินโฟกราฟิก 1831 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:40:37 น.
568 กรม สบส. รับเรื่องร้องเรียน กรณี รพ.เอกชน ปลอมประวัติการรักษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 636 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:45:18 น.
569 รายการ สุขวันละนิด เปลี่ยนลบเป็นบวก เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข สื่อมัลติมีเดีย 699 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:09:54 น.
570 รายการ สุขวันละนิด ตอน ความสุขที่เริ่มต้นจากใจ สื่อมัลติมีเดีย 675 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:01:58 น.
571 รายการ สุขวันละนิด ตอน อย่าเอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่น สื่อมัลติมีเดีย 645 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 01:56:58 น.
572 กรม สบส.เผยผลประกวดตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม คว้ารางวัล ระดับชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 871 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 03:56:15 น.
573 รายการ สบส. ขอ talk ตอน ควันหลง พาชมนิทรรศการผลงานเด่น กรม สบส. สื่อมัลติมีเดีย 689 31 ตุลาคม 2565 เวลา 01:49:26 น.
574 บทบาท อสม. กับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพชุมชน สื่อมัลติมีเดีย 884 31 ตุลาคม 2565 เวลา 01:46:55 น.
575 กรม สบส. ยกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัล สื่อมัลติมีเดีย 681 31 ตุลาคม 2565 เวลา 01:20:44 น.
576 กรม สบส. แนะใช้สุขบัญญัติแห่งชาติ ป้องกันอุบัติภัยในสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยความไม่ประมาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 1037 29 ตุลาคม 2565 เวลา 04:29:57 น.
577 กรม สบส.ออกคำสั่งเรียกสอบผู้เกี่ยวข้อง กรณี สืบพบคลินิก ย่านบึงกุ่ม เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ข่าวประชาสัมพันธ์ 1277 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12:12:18 น.
578 กรม สบส.ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ข่าวกิจกรรม 742 27 ตุลาคม 2565 เวลา 03:41:02 น.
579 อธิบดี กรม สบส. เข้าร่วมการประชุม The First International Planning Meeting (IPM) of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan ข่าวกิจกรรม 544 26 ตุลาคม 2565 เวลา 05:55:58 น.
580 รายการสุขสาธารณะ ตอน การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม สื่อมัลติมีเดีย 621 26 ตุลาคม 2565 เวลา 02:28:20 น.
581 รายการ สบส. ขอ talk ตอน ตอบคำถามที่ประชาชนโทรศัพท์สอบถามผ่านสายด่วน กรม สบส .1426 สื่อมัลติมีเดีย 629 26 ตุลาคม 2565 เวลา 02:25:47 น.
582 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 86 ดูแลสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว สื่อมัลติมีเดีย 1018 26 ตุลาคม 2565 เวลา 02:23:19 น.
583 กรม สบส. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานทันตกรรมไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1018 21 ตุลาคม 2565 เวลา 06:03:17 น.
584 เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 969 21 ตุลาคม 2565 เวลา 04:12:01 น.
585 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ร่วมกับงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคนานาชาติ ISRRT World Congress ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ข่าวสารเครือข่าย 1241 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09:13:49 น.
586 สภท. จัดการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย.2565 ข่าวสารเครือข่าย 1530 20 ตุลาคม 2565 เวลา 04:01:37 น.
587 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 828 20 ตุลาคม 2565 เวลา 03:56:04 น.
588 บริการ สบส. ออนไลน์ ผ่าน Biz portal สื่ออินโฟกราฟิก 1483 20 ตุลาคม 2565 เวลา 01:40:10 น.
589 อธิบดีกรม สบส. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. และ อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวกิจกรรม 918 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08:51:47 น.
590 รายการ สบส. ขอ talk ตอน นิทรรศการงาน APEC HEALTH WEEK 2022 สื่อมัลติมีเดีย 671 19 ตุลาคม 2565 เวลา 03:45:43 น.
591 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน บทบาท อสม. กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 835 19 ตุลาคม 2565 เวลา 03:40:54 น.
592 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน สปาไทยก้าวหน้า ภูมิปัญญาก้าวไกล กัญชงกัญชาไทยสร้างเศรษฐกิจ สื่อมัลติมีเดีย 839 19 ตุลาคม 2565 เวลา 03:34:42 น.
593 กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือน้ำท่วมหลังน้ำลด กู้วิกฤติสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 916 18 ตุลาคม 2565 เวลา 06:12:32 น.
594 สบส. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ อสม.และประชาชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลืออุทกภัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ข่าวกิจกรรม 676 18 ตุลาคม 2565 เวลา 02:17:40 น.
595 กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023 ข่าวสารเครือข่าย 1858 17 ตุลาคม 2565 เวลา 04:44:01 น.
596 STEP ง่ายๆ ในการขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดออนไลน์ สื่ออินโฟกราฟิก 3170 17 ตุลาคม 2565 เวลา 03:27:40 น.
597 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 85 เกษียณอย่างสมาร์ท สื่อมัลติมีเดีย 1028 17 ตุลาคม 2565 เวลา 03:20:55 น.
598 สุขวันละนิด ตอน ความห่วงใยจากคนรอบข้าง สื่อมัลติมีเดีย 806 17 ตุลาคม 2565 เวลา 03:17:55 น.
599 รายการสุขวันละนิด ตอน เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ สื่อมัลติมีเดีย 807 17 ตุลาคม 2565 เวลา 03:11:57 น.
600 อธิบดีกรม สบส. มอบนโยบายปี 2566 เน้นพัฒนางานสาธารณสุข 8 ด้าน มุ่งสร้างสุขภาพดี ให้คนไทยอย่างยั่งยืน ข่าวประชาสัมพันธ์ 2118 17 ตุลาคม 2565 เวลา 02:03:56 น.
601 3 หมอ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” บทความ 14930 12 ตุลาคม 2565 เวลา 07:34:17 น.
602 จดหมายข่าว สมาคมศัลยกรรมฯ 6 ต.ค.2565 ข่าวสารเครือข่าย 1265 11 ตุลาคม 2565 เวลา 05:46:21 น.
603 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจำเดือนตุลาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 2783 11 ตุลาคม 2565 เวลา 04:19:59 น.
604 รายการสุขวันละนิด ตอน ความสุขกับความทุกข์ สื่อมัลติมีเดีย 670 11 ตุลาคม 2565 เวลา 01:26:27 น.
605 รายการสุขวันละนิด ตอน สุขแท้คือสุขที่ใจ สื่อมัลติมีเดีย 667 11 ตุลาคม 2565 เวลา 01:22:25 น.
606 รายการสุขวันละนิด ตอน ความสุขจะเกิดขึ้นแค่เราปล่อยวาง สื่อมัลติมีเดีย 632 11 ตุลาคม 2565 เวลา 01:19:08 น.
607 ขอเชิญสถานประกอบการ Medical & Wellness Tourism สมัครเข้าร่วมใน Smart Data ฐานข้อมูลอัจฉริยะ Directory ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 65 ข่าวสารเครือข่าย 1394 10 ตุลาคม 2565 เวลา 06:58:35 น.
608 กรม สบส.ชู 4 แนวทางป้องกันโรคโควิด 19 เสริมทัพ อสม.หมอคนที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 982 7 ตุลาคม 2565 เวลา 07:17:58 น.
609 อธิบดีกรม สบส. ร่วมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอสม. จากเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ.หนองบัวลำภู ข่าวประชาสัมพันธ์ 777 7 ตุลาคม 2565 เวลา 06:08:41 น.
610 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส.เป็นประธานการประชุมนำเสนอภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ 920 7 ตุลาคม 2565 เวลา 02:57:12 น.
611 อธิบดีกรม สบส. มอบนโยบายการดำเนินงานกรม สบส.ประจำปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 760 5 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00:45 น.
612 รายการสุขสาธารณะ ตอน สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์ สื่อมัลติมีเดีย 585 5 ตุลาคม 2565 เวลา 01:38:42 น.
613 รายการสุขสาธารณะ ตอน ป้องกันก่อนฟันผุ สื่อมัลติมีเดีย 629 5 ตุลาคม 2565 เวลา 01:35:56 น.
614 รายการสุขสาธารณะ ตอน 4 ลดเมื่อคุณเลิกเหล้า สื่อมัลติมีเดีย 614 5 ตุลาคม 2565 เวลา 01:32:59 น.
615 รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center (ผู้พิการ) จำนวน 1 อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ 823 4 ตุลาคม 2565 เวลา 02:37:44 น.
616 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ข่าวกิจกรรม 2108 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:01:47 น.
617 กรม สบส. จัดพิธีทำบุญในวาระครบรอบ 20 ปี กรม สบส. ข่าวกิจกรรม 595 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:53:37 น.
618 ผู้บริหารกรม สบส.ร่วมต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รก.อธิบดีกรม สบส. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1193 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08:46:32 น.
619 สัมนาออนไลน์ ฟรี! ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนันสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 7 20-21 ต.ค.2565 ข่าวสารเครือข่าย 987 3 ตุลาคม 2565 เวลา 06:26:38 น.
620 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ช้าง ข่าวสารเครือข่าย 974 3 ตุลาคม 2565 เวลา 06:17:44 น.
621 กรม สบส. ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมอนุสรณ์ต่อสู้โควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 583 30 กันยายน 2565 เวลา 10:25:48 น.
622 ประกาศผลการประกวด ออกแบบ LOGO 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1044 30 กันยายน 2565 เวลา 09:40:14 น.
623 กรม สบส. จัดประชุมวิชาการ ปี 2565 “สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ” ข่าวกิจกรรม 573 30 กันยายน 2565 เวลา 03:07:25 น.
624 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ข่าวประชาสัมพันธ์ 1009 30 กันยายน 2565 เวลา 02:48:58 น.
625 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา กองสุขภาพระหว่างประเทศ ข่าวสารเครือข่าย 1200 28 กันยายน 2565 เวลา 09:06:58 น.
626 กรมสบส. เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ข่าวกิจกรรม 528 28 กันยายน 2565 เวลา 06:55:38 น.
627 สวทท.เปิดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพเบื้องต้น ด้วยสมาร์ทโฟน ระบบ Android และ ios รุ่นที่ 4 ข่าวสารเครือข่าย 1014 27 กันยายน 2565 เวลา 03:19:29 น.
628 กรมสบส. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการภายในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ข่าวประชาสัมพันธ์ 657 27 กันยายน 2565 เวลา 02:52:58 น.
629 กรม สบส.พร้อมเป็นแม่งาน โชว์ศักยภาพสาธารณสุขไทยในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ข่าวประชาสัมพันธ์ 1154 26 กันยายน 2565 เวลา 07:47:01 น.
630 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ข่าวกิจกรรม 613 24 กันยายน 2565 เวลา 12:17:25 น.
631 ประชุมวิชาการเสริมศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคเหนือ ข่าวกิจกรรม 818 23 กันยายน 2565 เวลา 06:37:19 น.
632 กรม สบส.ร่วมกับ บก.ปคบ. แถลงข่าวจับกุมหมอเถื่อน 2 ราย ข่าวประชาสัมพันธ์ 564 22 กันยายน 2565 เวลา 01:43:26 น.
633 อธิบดีกรม สบส.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควมคุมโรค ข่าวกิจกรรม 498 20 กันยายน 2565 เวลา 01:36:55 น.
634 สบส. เตือน ! แอดมินเพจโซเชียล จัดกิจกรรมแจกคอร์สศัลยกรรม เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล ดังนั้น! ต้องได้รับอนุมัติก่อนทำการโฆษณา สื่ออินโฟกราฟิก 2142 19 กันยายน 2565 เวลา 08:31:21 น.
635 2 U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สื่อมัลติมีเดีย 685 19 กันยายน 2565 เวลา 01:47:12 น.
636 มาตรฐานในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา มาให้บริการในสปาและนวดเพื่อสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 713 19 กันยายน 2565 เวลา 01:42:33 น.
637 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 84 ไปสปากัญ สื่อมัลติมีเดีย 646 19 กันยายน 2565 เวลา 01:40:04 น.
638 กรม สบส.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ อสม.สมุทรปราการ และปทุมธานี ข่าวกิจกรรม 498 17 กันยายน 2565 เวลา 01:34:14 น.
639 ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งใบสมัคร และ Clip VDO การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ข่าวสารเครือข่าย 1048 16 กันยายน 2565 เวลา 08:07:48 น.
640 กรม สบส. ชูโรงพยาบาลต้นแบบและสู่สากล ผ่านประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1782 16 กันยายน 2565 เวลา 06:32:36 น.
641 กรมสบส.ฯ รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ข่าวประชาสัมพันธ์ 683 16 กันยายน 2565 เวลา 04:42:40 น.
642 รมว.สาธารณสุข ผู้บริหาร สบส.ร่วมประชุมเสริมศักยภาพ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ข่าวกิจกรรม 513 16 กันยายน 2565 เวลา 04:20:10 น.
643 รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 818 15 กันยายน 2565 เวลา 01:44:51 น.
644 กรม สบส.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตั้งแต่ระดับดีเยี่ยม ถึงระดับดี รวม 7 รางวัล ข่าวกิจกรรม 635 13 กันยายน 2565 เวลา 03:20:41 น.
645 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนกันยายน 2565 จุลสารออนไลน์ 2865 12 กันยายน 2565 เวลา 05:17:38 น.
646 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทร้านนวด ข่าวกิจกรรม 655 12 กันยายน 2565 เวลา 04:04:20 น.
647 กรม สบส. จัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 481 9 กันยายน 2565 เวลา 04:35:02 น.
648 กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี สื่อมัลติมีเดีย 632 9 กันยายน 2565 เวลา 04:26:45 น.
649 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 EP.83 ตอน หมอกระเป๋า สื่อมัลติมีเดีย 594 9 กันยายน 2565 เวลา 04:24:26 น.
650 กรม สบส.ลงสอบคลินิกเสริมความงาม ย่านสุขุมวิท หลังพบสาวหลายรายร้องจมูกพังจากการศัลยกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 1052 8 กันยายน 2565 เวลา 09:11:52 น.
651 กรม สบส. ติดอาวุธทางปัญญาให้ยุว อสม. บอกต่อความรู้ป้องกันฝีดาษลิงด้วยสุขบัญญัติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 952 8 กันยายน 2565 เวลา 03:14:40 น.
652 7th AMAS Escape To Pattaya For 2-Days Update In Aesthetic Surgery & Medicine (OCT 22 TO 23 2022) ข่าวสารเครือข่าย 1211 7 กันยายน 2565 เวลา 03:38:12 น.
653 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลกำลังมาแรง หวั่นสถานพยาบาลเอกชนขาดการควบคุม ปล่อยปละละเลยให้มีการไลฟ์สดขณะรักษาพยาบาล สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล ทั้งในการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1264 7 กันยายน 2565 เวลา 03:09:51 น.
654 กรม สบส. รับเรื่องร้องเรียนกรณีศัลยกรรมทำพิษ พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1050 2 กันยายน 2565 เวลา 08:49:55 น.
655 กรม สบส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 7 รางวัล ข่าวประชาสัมพันธ์ 791 2 กันยายน 2565 เวลา 06:35:25 น.
656 กรม สบส. รุกจัดทำแผนเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ข่าวกิจกรรม 651 1 กันยายน 2565 เวลา 02:25:14 น.
657 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 82 ประหยัดพลังงาน สื่อมัลติมีเดีย 619 31 สิงหาคม 2565 เวลา 01:43:01 น.
658 "รับ รู้ ปรับ ใช้" บทบาท อสม.กับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพในชุมชน สื่อมัลติมีเดีย 746 31 สิงหาคม 2565 เวลา 01:38:32 น.
659 กรม สบส. จัดติวเข้มอบรม International Surveyor ผู้เยี่ยมสำรวจตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ข่าวกิจกรรม 529 30 สิงหาคม 2565 เวลา 01:32:46 น.
660 ประกวดออกแบบ Logo 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 816 29 สิงหาคม 2565 เวลา 07:11:33 น.
661 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การจัดการโควิด 19 แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น สื่อมัลติมีเดีย 466 26 สิงหาคม 2565 เวลา 02:12:28 น.
662 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน อสม. เตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น สื่อมัลติมีเดีย 635 26 สิงหาคม 2565 เวลา 02:05:06 น.
663 สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ฯ ร่วมงานมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ข่าวสารเครือข่าย 1035 25 สิงหาคม 2565 เวลา 07:04:45 น.
664 ขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบรางวัล Smart Lab & X-Ray Award วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ข่าวสารเครือข่าย 1340 25 สิงหาคม 2565 เวลา 03:22:38 น.
665 วิธีการสังเกตสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ถูกกฎหมายก่อนใช้บริการ เพื่อการใช้บริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย สื่ออินโฟกราฟิก 1451 25 สิงหาคม 2565 เวลา 01:50:26 น.
666 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 633 25 สิงหาคม 2565 เวลา 01:42:45 น.
667 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ข้อเท็จจริงโรคเบาหวาน สื่อมัลติมีเดีย 629 25 สิงหาคม 2565 เวลา 01:40:49 น.
668 กรม สบส. เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย พายุฝนตกหนัก พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ 766 24 สิงหาคม 2565 เวลา 02:45:04 น.
669 รายการ สุขสาธารณะ ตอน 3 ความเชื่อเรื่องนํ้าดื่ม สื่อมัลติมีเดีย 429 24 สิงหาคม 2565 เวลา 01:54:07 น.
670 รายการ สุขสาธารณะ ตอน นอนไม่หลับแค่ปรับก็แก้ได้ สื่อมัลติมีเดีย 580 24 สิงหาคม 2565 เวลา 01:52:09 น.
671 รองอธิบดีกรม สบส.เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจ จนท.ในการประชุม APEC ครั้งที่ 12 ข่าวกิจกรรม 490 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:06:11 น.
672 กรม สบส. นำเสนอการขับเคลื่อน Medical Hub ของไทยผ่านการจัดบูธนิทรรศการในงานประชุม APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 831 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08:39:43 น.
673 สุขวันละนิด EP.65 อภัยให้ตัวเองให้ได้ แล้วชีวิตจะมีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 623 23 สิงหาคม 2565 เวลา 02:03:33 น.
674 สุขวันละนิด EP.64 ความสุขรู้สึกได้ สื่อมัลติมีเดีย 616 23 สิงหาคม 2565 เวลา 02:00:32 น.
675 กรม สบส. ร่วมส่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Liaison Officer) สําหรับการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ข่าวประชาสัมพันธ์ 978 22 สิงหาคม 2565 เวลา 06:42:48 น.
676 รายการ Exclusive Health Talk EP.2 กับประเด็นเปิดเมือง...นักเรียนจะสวมหน้ากากหรือไม่ สื่อมัลติมีเดีย 632 22 สิงหาคม 2565 เวลา 06:22:03 น.
677 โควิดยังอยู่ อย่าลืมดูแลตัวเอง (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 81) สื่อมัลติมีเดีย 614 22 สิงหาคม 2565 เวลา 06:15:02 น.
678 "ของมันต้องมี" ในฤดูฝน สื่ออินโฟกราฟิก 1853 17 สิงหาคม 2565 เวลา 01:58:31 น.
679 เคล็ด(ไม่)ลับ ดูแลผู้สูงวัย สื่ออินโฟกราฟิก 1670 17 สิงหาคม 2565 เวลา 01:56:46 น.
680 รายการ Exclusive Health Talk EP.1 สัมภาษณ์ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเด็นสุขภาพ ยุว อสม. สื่อมัลติมีเดีย 760 17 สิงหาคม 2565 เวลา 01:48:39 น.
681 รายการ สบส.ขอ talk ตอน การโฆษณาสถานพยาบาล สื่อมัลติมีเดีย 818 17 สิงหาคม 2565 เวลา 01:44:33 น.
682 ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่อใบอนุญาติ สื่ออินโฟกราฟิก 2008 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07:27:48 น.
683 กรม สบส. เผยพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 665 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:46:21 น.
684 รายการ สุขสาธารณะ ตอน พาราเซตามอล กินอย่างไรให้หายปวด สื่อมัลติมีเดีย 634 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:18:37 น.
685 รายการ สุขวันละนิด EP 63 สื่อมัลติมีเดีย 572 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:16:59 น.
686 รายการ สุขวันละนิด #ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 576 16 สิงหาคม 2565 เวลา 03:14:29 น.
687 กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม-จับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ภายใต้แนวคิด "Be Greater, Together" ลงทะเบียนด่วน! รับจำนวนจำกัด 50 คู่ธุรกิจเท่านั้น ข่าวสารเครือข่าย 1286 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:22:09 น.
688 กรม สบส. นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดชลบุรี ข่าวกิจกรรม 523 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:26:54 น.
689 อธิบดีกรม สบส.เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2565 ข่าวกิจกรรม 529 11 สิงหาคม 2565 เวลา 04:08:20 น.
690 กรม สบส. และสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ครั้งที่ 2 ข่าวกิจกรรม 681 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09:41:39 น.
691 กรม สบส.ยันข่าว อสม.เสียชีวิต จากการเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นข่าวปลอม ข่าวประชาสัมพันธ์ 635 9 สิงหาคม 2565 เวลา 04:21:08 น.
692 กรม สบส. ร่วม ธปท.ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ อสม.นำไปใช้ บอกต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนอย่างยั่งยืน ข่าวประชาสัมพันธ์ 662 9 สิงหาคม 2565 เวลา 02:37:38 น.
693 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 3251 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:13:34 น.
694 สธ. ผนึกกำลัง อสม. ร่วมสื่อสารการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ย้ำใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ 615 4 สิงหาคม 2565 เวลา 06:49:11 น.
695 คำประกาศ สิทธิผู้ป่วย 9 ประการ สื่ออินโฟกราฟิก 5114 4 สิงหาคม 2565 เวลา 05:08:26 น.
696 กรม สบส.เตือนคลินิกรับสมัครหมอแขวนป้าย มีโทษหนักทั้งจำ ทั้งปรับ ข่าวประชาสัมพันธ์ 4576 3 สิงหาคม 2565 เวลา 07:02:48 น.
697 ข่าวปลอมฝีดาษลิง (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 80 ) สื่อมัลติมีเดีย 432 3 สิงหาคม 2565 เวลา 03:17:21 น.
698 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การท่องเที่ยวสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย สื่อมัลติมีเดีย 465 3 สิงหาคม 2565 เวลา 03:14:10 น.
699 พิธีมอบนโยบาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 3 ข่าวกิจกรรม 592 1 สิงหาคม 2565 เวลา 05:46:10 น.
700 อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ข่าวกิจกรรม 492 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:28:08 น.
701 กรม สบส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ข่าวกิจกรรม 480 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:19:27 น.
702 อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 4 ข่าวกิจกรรม 489 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:52:56 น.
703 การประชุมหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยกับคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ข่าวกิจกรรม 468 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:47:16 น.
704 สธ. หนุน Wellness tourism ดันสปาไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชงและกัญชา สร้างเศรษฐกิจประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1144 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:06:23 น.
705 รายการสุขสาธารณะ ตอน เช็คสุขภาพสำหรับคนทำงาน สื่อมัลติมีเดีย 649 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:37:51 น.
706 สุขวันละนิด สร้างความสุขกับเรื่องง่ายๆ ในชีวิต สื่อมัลติมีเดีย 662 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:34:32 น.
707 สุขวันละนิด #รู้สติ รู้สมาธิ สื่อมัลติมีเดีย 652 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:31:13 น.
708 SAVE ใจ สู้ภัยโควิด สื่ออินโฟกราฟิก 1556 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:27:48 น.
709 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ยาสามัญประจำเที่ยว สื่อมัลติมีเดีย 660 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:36:23 น.
710 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ระวังเครียดจากการทำงาน สื่อมัลติมีเดีย 760 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:34:09 น.
711 ดึงสติชาวเน็ต เสพข่าวอย่างไรให้ไกลคุก (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 79) สื่อมัลติมีเดีย 637 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:32:23 น.
712 กิจกรรมเวทีวิชาการเสริมพลังพัฒนาแกนนำสุขภาพและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายดีเด่น ข่าวกิจกรรม 616 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:21:04 น.
713 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ข่าวสารเครือข่าย 1673 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:37:56 น.
714 รอง อธิบดีกรม สบส. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสร้างเครือข่ายในการใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค จังหวัดนครปฐม ข่าวกิจกรรม 595 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:36:34 น.
715 สุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัน ทุกวัย (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 78) สื่อมัลติมีเดีย 502 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:24:12 น.
716 รายการ สุขสาธารณะ ตอน 4 สัญญาณอันตรายเสี่ยงหูตึง สื่อมัลติมีเดีย 463 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:21:55 น.
717 กรม สบส. ร่วม DSI ยกระดับความร่วมมือ กวาดล้างขบวนการรับจ้างอุ้มบุญ สื่อมัลติมีเดีย 443 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:18:51 น.
718 กรม สบส. เผยประชาชนร้อยละ 62.8 เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 743 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:03:55 น.
719 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.31 (12 ก.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 435 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:48:13 น.
720 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.30 ( 8 ก.ค.65) สื่อมัลติมีเดีย 312 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:37:08 น.
721 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.29 ( 5 ก.ค.65) สื่อมัลติมีเดีย 433 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:32:32 น.
722 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP. 28 (1 ก.ค.65) สื่อมัลติมีเดีย 444 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:30:27 น.
723 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.27 (28 มิ.ย.65) สื่อมัลติมีเดีย 519 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:28:41 น.
724 รู้ทันมุกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 77) สื่อมัลติมีเดีย 777 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:42:24 น.
725 รายการ สุขวันละนิด #ควรเลือกทางที่มีความสุขที่สุด สื่อมัลติมีเดีย 671 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:26:02 น.
726 รายการ สุขวันละนิด #ความสุขขึ้นอยู่กับอะไร สื่อมัลติมีเดีย 662 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:21:30 น.
727 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ข่าวสารเครือข่าย 1460 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:08:33 น.
728 กรม สบส. พัฒนา อสม.บัดดี้ คู่หูสู้ยาเสพติด ข่าวประชาสัมพันธ์ 697 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:09:57 น.
729 กรม สบส.ลุยสอบ รพ.เอกชน ขายแพ็คเกจรักษาโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 593 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:48:23 น.
730 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเส้นทางท่องเที่ยวกัญชง กัญชากับสปาและนวดเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 708 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:05:21 น.
731 กรม สบส. เผยความเห็นประชาชนกับการปลดล็อกสถานบันเทิง ข่าวประชาสัมพันธ์ 658 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:39:12 น.
732 อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีเปิดงาน เชิดชูเกียรติ อสม. และพิธีเปิดแพรป้ายอาคารที่ทำการชมรม อสม. อำเภอด่านขุนทดแห่งใหม่ ข่าวกิจกรรม 578 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:51:47 น.
733 อธิบดีกรม สบส. ร่วมงานพิธีมอบนโยบาย การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตสุขภาพที่ 9 "นครชัยบุรินทร์" ข่าวกิจกรรม 534 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:39:14 น.
734 อธิบดีกรม สบส. ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย " ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2565" ข่าวกิจกรรม 540 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:35:54 น.
735 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 2337 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:34:38 น.
736 อธิบดี กรม สบส.นำทีมเสนอผลงานเข้าตรวจประเมินฯ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ข่าวกิจกรรม 575 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:30:02 น.
737 How-to เปิดคอร์สสอนนวด/ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ถูกกฏหมาย สื่ออินโฟกราฟิก 1152 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:28:03 น.
738 เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 สำหรับ อสม. และ บุตร อสม. ตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5761 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:35:42 น.
739 TACS2022 8th TACS Teachung Progran July 30 th - 31 st, 2022 ข่าวสารเครือข่าย 1319 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:11:14 น.
740 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.26 สื่อมัลติมีเดีย 642 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:16:53 น.
741 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 25 สื่อมัลติมีเดีย 619 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 01:14:35 น.
742 กรม สบส.ชวน อสม.ร่วมใช้ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1851 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:40:40 น.
743 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน มาตรการเตรียมความพร้อมโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น และสิทธิประโยชน์ของ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 473 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:12:01 น.
744 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 76 อย่าหาทำใบตรวจโควิดปลอม สื่อมัลติมีเดีย 502 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:09:57 น.
745 กรม สบส.ร่วมผนึกกำลังนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ข่าวประชาสัมพันธ์ 813 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09:03:45 น.
746 กรม สบส.ชูผลงาน อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดการปัญหาโรคโควิด 19 เข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 ข่าวประชาสัมพันธ์ 824 30 มิถุนายน 2565 เวลา 05:24:05 น.
747 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ทำไมกินยาลดนํ้ำหนัก นํ้าหนักจึงลด สื่อมัลติมีเดีย 661 30 มิถุนายน 2565 เวลา 01:17:50 น.
748 รายการสุขสาธารณะ ผู้ป่วยเบาหวานอาการแบบไหนอันตราย สื่อมัลติมีเดีย 680 30 มิถุนายน 2565 เวลา 01:15:26 น.
749 กรม สบส. จับมือ 3 หน่วยงานต่างชาติ เดินเครื่องพัฒนาระบบคุณภาพ “Medical and Wellness Tourism” สู่มาตรฐานสากล ดันไทยเป็นเมืองสุขภาพและท่องเที่ยวโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 990 29 มิถุนายน 2565 เวลา 02:48:32 น.
750 กรม สบส.ร่วม สกพอ.ลงนามความร่วมมือพัฒนาระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก ข่าวประชาสัมพันธ์ 635 29 มิถุนายน 2565 เวลา 01:39:56 น.
751 กรม สบส.ร่วมเครือข่าย จัดฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่กิจการดูแลผู้สูงอายุ ข่าวกิจกรรม 831 29 มิถุนายน 2565 เวลา 01:35:25 น.
752 แนวทางการช่วยเหลือคนจมน้ำ / ตกน้ำ สื่ออินโฟกราฟิก 1937 28 มิถุนายน 2565 เวลา 01:29:55 น.
753 รายการ สุขสาธารณะ กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างไรให้ Healthy สื่อมัลติมีเดีย 662 28 มิถุนายน 2565 เวลา 01:26:30 น.
754 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 75 ของฝาก สื่อมัลติมีเดีย 667 28 มิถุนายน 2565 เวลา 01:24:30 น.
755 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน กรม สบส. กับภารกิจลมใต้ปีกช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 476 27 มิถุนายน 2565 เวลา 01:39:54 น.
756 รายการสุขวันละนิด #ความสุขหาได้ง่ายๆ ไม่ยึดติด สื่อมัลติมีเดีย 861 27 มิถุนายน 2565 เวลา 01:37:06 น.
757 อสม.ร่วมรณรงค์ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ "รับ รู้ ปรับ ใช้" เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัย สื่ออินโฟกราฟิก 1403 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:55:50 น.
758 รายการ คุ้ยข่าว EP. 24 (17 มิ.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 499 23 มิถุนายน 2565 เวลา 04:17:20 น.
759 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.23 (14 มิ.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 670 23 มิถุนายน 2565 เวลา 04:15:32 น.
760 รวมคำโฆษณา ใช้ได้ / ไม่ได้ ในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล สื่ออินโฟกราฟิก 11002 23 มิถุนายน 2565 เวลา 01:58:56 น.
761 สบส. ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 738 22 มิถุนายน 2565 เวลา 06:59:41 น.
762 อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่อง สื่ออินโฟกราฟิก 2799 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08:13:27 น.
763 พบกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม "อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล" ทาง FM 92.5 MHz วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2565 8.05 - 9.00 น. ข่าวสารเครือข่าย 1033 21 มิถุนายน 2565 เวลา 01:52:59 น.
764 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.22 (10 มิ.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 661 21 มิถุนายน 2565 เวลา 01:38:09 น.
765 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.21 (7 มิ.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 665 21 มิถุนายน 2565 เวลา 01:34:47 น.
766 กรม สบส.เร่งประสาน อสม.ร่วมรณรงค์แนวทาง “รับ รู้ ปรับ ใช้” สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ข่าวประชาสัมพันธ์ 816 20 มิถุนายน 2565 เวลา 01:18:57 น.
767 10 เรื่องเจอแล้วแจ้ง! สายด่วนกรม สบส. 1426 ได้ทันที สื่ออินโฟกราฟิก 1751 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07:03:46 น.
768 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 74 การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 702 16 มิถุนายน 2565 เวลา 02:01:24 น.
769 รายการ สุขสาธารณะ ตอน Home isolation ปฏิบัติตัวอย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 714 16 มิถุนายน 2565 เวลา 01:57:55 น.
770 5 ข้อดี เมื่อยกระดับคดีอุ้มบุญ เป็นคดีพิเศษ สื่ออินโฟกราฟิก 1683 16 มิถุนายน 2565 เวลา 01:31:14 น.
771 กรม สบส. แนะ 4 แยกปลอดโควิด 19 ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1288 15 มิถุนายน 2565 เวลา 05:19:38 น.
772 สคช. และธนาคารออมสิน เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้การเพิ่มทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสปา ในหลักสูตร "Upskill Holistic Thai Wellness Spa Program" ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ข่าวสารเครือข่าย 1383 15 มิถุนายน 2565 เวลา 04:30:49 น.
773 อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บทความ 29385 14 มิถุนายน 2565 เวลา 06:07:08 น.
774 รายการสุขสาธารณะ ตอน ปวดหัวไมเกรน สื่อมัลติมีเดีย 643 14 มิถุนายน 2565 เวลา 03:13:44 น.
775 รายการ สุขวันละนิด #บางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุด สื่อมัลติมีเดีย 592 14 มิถุนายน 2565 เวลา 03:11:38 น.
776 คุณเข้าข่าย "โนโมโฟเบีย" หรือเปล่า ? สื่ออินโฟกราฟิก 905 14 มิถุนายน 2565 เวลา 02:49:29 น.
777 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 734 14 มิถุนายน 2565 เวลา 02:42:58 น.
778 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน พาชมบรรยากาศงาน Thailand International Health Expo 2022 สื่อมัลติมีเดีย 616 13 มิถุนายน 2565 เวลา 02:27:03 น.
779 6 มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา สื่อมัลติมีเดีย 635 13 มิถุนายน 2565 เวลา 02:21:19 น.
780 กรม สบส.เร่งช่วยเหลือหนุ่มพิการจากการเจาะไขสันหลัง จัดทีมลงสอบ รพ.เอกชนย่านบางแค ข่าวประชาสัมพันธ์ 583 13 มิถุนายน 2565 เวลา 01:54:32 น.
781 ประโยคที่ควร ไม่ควรพูด กับผู้ป่วยซึมเศร้า สื่ออินโฟกราฟิก 1432 10 มิถุนายน 2565 เวลา 02:00:28 น.
782 รายการสุขวันละนิด #ยิ้มเยอะๆ หัวเราะบ่อยๆ สื่อมัลติมีเดีย 545 10 มิถุนายน 2565 เวลา 01:56:17 น.
783 รายการ สุขวันละนิด #จงยืนหยัดในความสุขของตนเอง สื่อมัลติมีเดีย 593 10 มิถุนายน 2565 เวลา 01:49:35 น.
784 กรม สบส.วางโครงการดึงดูดนักท่องเที่ยว ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันไทยเป็นศูนย์กลางทันตกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 674 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08:06:57 น.
785 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จุลสารออนไลน์ 2040 9 มิถุนายน 2565 เวลา 06:52:57 น.
786 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.20 (31 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 625 8 มิถุนายน 2565 เวลา 02:04:20 น.
787 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.19 (27 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 421 8 มิถุนายน 2565 เวลา 01:59:57 น.
788 เด็กยุคออนไลน์ ปฏิบัติตามสุขบัญญัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 721 8 มิถุนายน 2565 เวลา 01:35:03 น.
789 ขอแสดงความยินดี ขรก.พลเรือน ดีเด่น กรม สบส. ประจำปี พ.ศ.2564 สื่ออินโฟกราฟิก 647 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 05:56:35 น.
790 กรม สบส.ร่วมลงนามยกระดับความร่วมมือ กวาดล้างขบวนการรับจ้างอุ้มบุญ ข่าวประชาสัมพันธ์ 802 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:59:51 น.
791 เจ้าแม่สไบเขียว ตอนพิเศษ ช่วยคนตกน้ำอย่างไร...ให้รอด (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 73) สื่อมัลติมีเดีย 690 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:50:23 น.
792 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.18 (24 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 619 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:45:43 น.
793 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.17 (20 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 633 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:43:45 น.
794 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมรังสีเทคนิกโลก ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ข่าวสารเครือข่าย 1255 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:03:37 น.
795 กรม สบส.ร่วมภาคีจัดทีมกวาดล้างเอเจนซี่ นำเข้าหมอนอกมาให้คำปรึกษาความงาม และศัลยกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 814 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:16:14 น.
796 กรม สบส.ร่วมตำรวจ บก.ปคบ.บุกรวบ “น.ส.แนน” หมอเถื่อนเจ้าเดิม เพิ่งพ้นคุกไม่เข็ดยังทำผิดซ้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ 922 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 04:03:45 น.
797 กรม สบส.เดินหน้ารับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายกิจการฟิตเนส ข่าวประชาสัมพันธ์ 1043 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:57:52 น.
798 รายการสุขวันละนิด #คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีทุกอย่าง สื่อมัลติมีเดีย 511 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:34:22 น.
799 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.16 (17 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 457 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:31:40 น.
800 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.15 (13 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 447 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:29:41 น.
801 อย่าพลาดชม TV Online กรม สบส. www.hsstv.tv สื่ออินโฟกราฟิก 1046 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:24:34 น.
802 สธ. ดัน ยุว อสม. บอกต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชน สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 705 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:01:48 น.
803 ขยายเวลาเปิดรับสมัคร อสม./บุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 729 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:43:17 น.
804 อธิบดีกรม สบส.รับรางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 636 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:40:11 น.
805 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "DigiMarCom: Influencers & Ethics: สื่อสารการตลาดและจริยธรรมการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ในยุคดิจิทัล" วันที่ที่ 21 พ.ค. 2565 ข่าวสารเครือข่าย 631 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:27:11 น.
806 กรม สบส. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ข่าวกิจกรรม 559 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:13:55 น.
807 ขอเชิญรับฟังทิศทางและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง “แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ข่าวสารเครือข่าย 810 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:47:57 น.
808 กรม สบส.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ... ข่าวประชาสัมพันธ์ 799 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:42:14 น.
809 อุ้มบุญ ? บทความ 16128 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:42:14 น.
810 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.14 (10 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 620 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:48:25 น.
811 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.13 (6 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 631 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:45:28 น.
812 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.12 (3 พ.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 608 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:42:13 น.
813 รายการ สบส.คุ้ยข่าว EP.11 (29 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 630 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:39:06 น.
814 สบส. คุ้ยข่าว EP.10 (19 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 613 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:34:58 น.
815 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.9 (12 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 402 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:33:09 น.
816 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.8 (8 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 620 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:25:19 น.
817 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.7 (5 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 603 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:21:58 น.
818 รายการสุขสาธารณะ ตอน ปวดหัวไมเกรน สื่อมัลติมีเดีย 434 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:18:44 น.
819 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบฯ ชุด ATK หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภู จากบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)มิ ข่าวประชาสัมพันธ์ 841 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:24:37 น.
820 สบส.เตรียมรับฟังความเห็นร่างกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส ข่าวประชาสัมพันธ์ 987 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:20:01 น.
821 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 6 (1 เม.ย. 65) สื่อมัลติมีเดีย 750 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:00:54 น.
822 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 5 (29 มี.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 604 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:58:11 น.
823 รายการ สบส. ขอ talk พาชมกิจกรรมงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2565 สื่อมัลติมีเดีย 621 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:55:40 น.
824 ขอเชิญร่วมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ร่างกฏกระทรวง "กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)" วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรม สบส. ข่าวสารเครือข่าย 708 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:42:42 น.
825 กรม สบส.ส่งทีมลุยสอบคลินิกย่านรามคำแหง หลังถูกอัดคลิปแฉหมอลวนลามคนไข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 780 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:01:43 น.
826 รายการสุขสาธารณะ ตอน นอนน้อยมีผลต่อนํ้ำหนักตัวอย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 616 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:43:26 น.
827 รายการ สุขวันละนิด #คนที่มีความสุข ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่าง สื่อมัลติมีเดีย 446 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:39:43 น.
828 Reskill Holistic Thai Wellness Spa Program 9-24 พ.ค. 2565 เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตร ข่าวสารเครือข่าย 969 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:09:50 น.
829 กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสา กระตุ้นเพื่อน ฉีดวัคซีนและบอกต่อความรู้โควิด 19 ก่อนเปิดเทอม ข่าวประชาสัมพันธ์ 725 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:26:35 น.
830 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 2299 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:01:16 น.
831 กรม สบส.จัดประชุมยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ มุ่งสร้างสถานพยาบาลคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ข่าวประชาสัมพันธ์ 746 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:02:15 น.
832 ประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน "หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง" จำกัดเพียง 40 คน ทุนเรียนฟรี ข่าวสารเครือข่าย 2353 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:49:21 น.
833 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 4 (11 มี.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 637 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:10:51 น.
834 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 3 (8 มี.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 635 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:08:27 น.
835 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP. 2 (4 มี.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 642 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:06:13 น.
836 กรม สบส. เตือนประชาชนร้อยละ 28 นิยมบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงโรคพยาธิไข้หูดับ ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ 1630 29 เมษายน 2565 เวลา 05:47:25 น.
837 อธิบดีกรม สบส.ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ สธ. และ กกต.ในการสร้างพลเมืองคุณภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 564 28 เมษายน 2565 เวลา 06:17:45 น.
838 รายการ สบส.ขอ talk ตอน กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 900 28 เมษายน 2565 เวลา 02:20:22 น.
839 รายการ สุขวันละนิด #รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก สื่อมัลติมีเดีย 746 28 เมษายน 2565 เวลา 02:14:13 น.
840 รายการ สุขวันละนิด #จงยืนหยัดในความสุขของตนเอง สื่อมัลติมีเดีย 674 28 เมษายน 2565 เวลา 02:10:32 น.
841 ขอเชิญผู้ดำเนินการสถานพยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เม.ย 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ข่าวประชาสัมพันธ์ 621 27 เมษายน 2565 เวลา 02:55:42 น.
842 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ชวนรู้จักกับโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 871 25 เมษายน 2565 เวลา 01:41:20 น.
843 รายการสุขสาธารณะ ตอน ยกการ์ดสูงกับ 5 สิ่งที่สูงวัยต้องทำ สื่อมัลติมีเดีย 855 25 เมษายน 2565 เวลา 01:37:06 น.
844 รายการสุขสาธารณะ ตอน ช่วงโควิด 19 หากมีอาการดังนี้ไม่ควรปล่อยไว้รีบพบแพทย์ด่วน สื่อมัลติมีเดีย 878 25 เมษายน 2565 เวลา 01:34:13 น.
845 การแถลง "การเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2565-2568" ตามมาตรา 15 (2) (3) และ(4) ข่าวสารเครือข่าย 827 22 เมษายน 2565 เวลา 07:48:59 น.
846 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 72 ง่าย ครบ จบในเว็บเดียว สื่อมัลติมีเดีย 558 22 เมษายน 2565 เวลา 02:09:20 น.
847 รายการ สบส. คุ้ยข่าว EP.1 (1 มี.ค. 65) สื่อมัลติมีเดีย 531 22 เมษายน 2565 เวลา 02:05:32 น.
848 รายการสุขสาธารณะ ตอน คนอ้วนเริ่มออกกำลังกายยังไง สื่อมัลติมีเดีย 707 22 เมษายน 2565 เวลา 02:03:33 น.
849 กรม สบส. ห่วงเด็กในยุคออนไลน์ แนะสุขบัญญัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 833 21 เมษายน 2565 เวลา 03:04:01 น.
850 กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างไรให้ HEALTHY ข่าวสารเครือข่าย 817 20 เมษายน 2565 เวลา 02:22:28 น.
851 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ชวนกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย สื่อมัลติมีเดีย 629 19 เมษายน 2565 เวลา 02:02:17 น.
852 รายการ สุขสาธารณะ ตอน 9 เทคนิคช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น สื่อมัลติมีเดีย 603 19 เมษายน 2565 เวลา 01:59:34 น.
853 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน แนะนำช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมกับ กรม สบส. สื่อมัลติมีเดีย 597 19 เมษายน 2565 เวลา 01:56:37 น.
854 กรม สบส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 641 18 เมษายน 2565 เวลา 05:58:33 น.
855 กรม สบส.ออกประกาศให้บ้านพักคนชรา ขออนุญาตเป็น Nursing Home Isolation ได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1482 18 เมษายน 2565 เวลา 05:52:18 น.
856 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ พบประชาชนร้อยละ 74 ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด หวั่นคนแออัดซื้อของ ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว และสังสรรค์คนใกล้ชิด ย้ำมาตรการ Universal Prevention ข่าวประชาสัมพันธ์ 809 13 เมษายน 2565 เวลา 03:55:32 น.
857 อธิบดีกรม สบส.ร่วมประชุมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 488 12 เมษายน 2565 เวลา 01:30:37 น.
858 อธิบดีกรม สบส.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมตักบาตร และสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 ข่าวกิจกรรม 542 11 เมษายน 2565 เวลา 05:33:43 น.
859 กรม สบส. เผยพบ 5 พฤติกรรมคนไทยการ์ดตก เสี่ยงติดโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 892 11 เมษายน 2565 เวลา 03:12:33 น.
860 รายการ สุขวันละนิด #ยิ้มเยอะๆ สร้างความสุขให้ตัวเอง สื่อมัลติมีเดีย 854 11 เมษายน 2565 เวลา 01:39:52 น.
861 กรม สบส.เผยผลรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดย อสม. 23 วัน ยอดทะลุ 5 แสน ข่าวประชาสัมพันธ์ 751 11 เมษายน 2565 เวลา 01:25:35 น.
862 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 ประจำเดือนเมษายน 2565 จุลสารออนไลน์ 2250 8 เมษายน 2565 เวลา 07:49:50 น.
863 กรม สบส.สนธิกำลังตำรวจ บุกรวบหมอเถื่อนคาคลินิกย่านศรีวรา สั่งฟันโทษไม่เว้นทั้งหมอและคลินิก ข่าวประชาสัมพันธ์ 937 7 เมษายน 2565 เวลา 04:13:15 น.
864 คําปราศรัย เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 สื่อมัลติมีเดีย 905 5 เมษายน 2565 เวลา 02:27:52 น.
865 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ตอบคำถามที่ประชาชนอยากรู้ EP. 2 สื่อมัลติมีเดีย 569 5 เมษายน 2565 เวลา 02:25:26 น.
866 เครียดให้น้อย ยิ้มให้มาก ชีวิตจะมีความสุข #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 484 5 เมษายน 2565 เวลา 02:23:04 น.
867 อธิบดีกรม สบส.ร่วมแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ข่าวกิจกรรม 490 5 เมษายน 2565 เวลา 02:17:03 น.
868 อธิบดี สบส. ร่วมให้กำลังใจประชาชน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุุข ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ข่าวกิจกรรม 476 4 เมษายน 2565 เวลา 06:49:54 น.
869 กรม สบส. ขอเชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 - 5 เมษายน นี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ข่าวประชาสัมพันธ์ 837 4 เมษายน 2565 เวลา 04:36:38 น.
870 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ข่าวกิจกรรม 800 4 เมษายน 2565 เวลา 01:44:08 น.
871 กรม สบส.สั่งระงับโฆษณา รพ.เอกชน ย่านบางปะกอก อวดอ้างแจกยาฟาวิพิราเวียร์ฟรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 590 4 เมษายน 2565 เวลา 01:31:47 น.
872 กรม สบส. ติดอาวุธทางปัญญายกระดับยุว อสม. ผู้นำจิตอาสาให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพ ในยุคโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 769 1 เมษายน 2565 เวลา 05:44:17 น.
873 ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) บทความ 4239 1 เมษายน 2565 เวลา 01:34:52 น.
874 สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ข่าวกิจกรรม 590 31 มีนาคม 2565 เวลา 00:58:11 น.
875 สธ.ร่วม 3 หน่วยงานพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่านหมอพร้อม เพิ่มความสะดวกสมัครงาน ลาป่วยภาคธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ 639 24 มีนาคม 2565 เวลา 13:01:09 น.
876 เปิดรับสมัครหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 1-30 มีนาคม 2565 โดยการรับรองจากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวสารเครือข่าย 804 24 มีนาคม 2565 เวลา 07:18:03 น.
877 กรม สบส.มอบรางวัลคุณภาพสุดยอดเวลเนสระดับ Diamond สปาสากล และนวดไทยพรีเมี่ยม ข่าวประชาสัมพันธ์ 1179 17 มีนาคม 2565 เวลา 13:04:47 น.
878 สคบ. MOU สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมมือด้านการคุ้มครองบริโภค ข่าวสารเครือข่าย 682 17 มีนาคม 2565 เวลา 04:28:11 น.
879 กรม สบส. ร่วม ตร. ทลายเครือข่ายขายใบรับรองโควิดปลอม ข่าวประชาสัมพันธ์ 848 16 มีนาคม 2565 เวลา 09:07:58 น.
880 16 มีนาคม รักษาพยาบาลตามสิทธิ และ USEP PLUS ฟรี สื่ออินโฟกราฟิก 1301 15 มีนาคม 2565 เวลา 07:39:14 น.
881 กรม สบส. เปิดผลการรับรู้ของประชาชนผู้ใช้บริการร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า ย้ำใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงติดโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 693 14 มีนาคม 2565 เวลา 06:57:30 น.
882 รายการสุขสาธารณะ ตอน รู้ทัน ป้องกันไว้ไม่ให้หัวใจขาดเลือด สื่อมัลติมีเดีย 473 14 มีนาคม 2565 เวลา 03:19:58 น.
883 รายการสุขสาธารณะ ตอน เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สื่อมัลติมีเดีย 659 14 มีนาคม 2565 เวลา 03:17:45 น.
884 อธิบดี สบส. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 572 14 มีนาคม 2565 เวลา 02:02:11 น.
885 สธ. แถลงข่าว “ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 1050 11 มีนาคม 2565 เวลา 13:03:27 น.
886 เดินหน้าปั้นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (Andaman wellness Corridor:Awc ) สู่เมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2359 11 มีนาคม 2565 เวลา 12:56:09 น.
887 สหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและชะลอวัยประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ข่าวสารเครือข่าย 637 10 มีนาคม 2565 เวลา 05:45:46 น.
888 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จุลสารออนไลน์ 2128 9 มีนาคม 2565 เวลา 07:55:15 น.
889 Call Center 1426 สายด่วนกรม สบส. บทความ 3775 9 มีนาคม 2565 เวลา 02:49:52 น.
890 กรม สบส.พร้อมรับสถานการณ์โควิด 19 ขยายเวลาให้บริการสายด่วน 1426 ทุกวันไม่มีวันหยุด ข่าวประชาสัมพันธ์ 994 8 มีนาคม 2565 เวลา 07:29:03 น.
891 รมช. สาธิต มอบกรม สบส. จับมือเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เดินหน้าขับเคลื่อน ยุว อสม. ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 785 8 มีนาคม 2565 เวลา 05:06:22 น.
892 ผลการประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ข่าวสารเครือข่าย 663 8 มีนาคม 2565 เวลา 05:03:43 น.
893 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 71 สบส.จัดให้ ไม่ต้องพกเงินสด สื่อมัลติมีเดีย 431 8 มีนาคม 2565 เวลา 02:39:46 น.
894 เสียงจากพื้นที่ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิด 19 แบบพึ่งพาตนเอง สื่อมัลติมีเดีย 710 8 มีนาคม 2565 เวลา 02:36:24 น.
895 โครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 895 8 มีนาคม 2565 เวลา 02:32:27 น.
896 สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 709 4 มีนาคม 2565 เวลา 02:38:22 น.
897 กระทรวงดิจิตอลฯ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและนิสิต นักศึกษา รายละเอียดตามประกาศ ข่าวสารเครือข่าย 733 3 มีนาคม 2565 เวลา 07:35:33 น.
898 กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ ส่งเสริมให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วไทยเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี รวมทั้งสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 653 2 มีนาคม 2565 เวลา 03:07:36 น.
899 สบส. ร่วมกับสำนักงานเขต กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่เคาะประตู เชิญชวนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขต กทม. ข่าวกิจกรรม 537 2 มีนาคม 2565 เวลา 03:03:21 น.
900 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของ Alternative Hospital Hospital Quarantine Quarantine Quarantine (AHQ) ข่าวประชาสัมพันธ์ 527 2 มีนาคม 2565 เวลา 02:54:10 น.
901 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8) ข่าวประชาสัมพันธ์ 568 2 มีนาคม 2565 เวลา 02:46:42 น.
902 การเรียนรู้ของ อสม. ในการควบคุมโรคผ่านระบบดิจิทัล "โครงการชุมชนวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19" สื่อมัลติมีเดีย 663 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06:14:58 น.
903 ตอบแทนคนทำงาน เพิ่มขวัญ เติมกำลังใจ นักรบชุดเทา สื่อมัลติมีเดีย 784 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06:12:36 น.
904 ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 10 ขวบ ส่ง clip ร้องและเต้น เพลง “#ฟังอย่างปลอดภัย” ข่าวสารเครือข่าย 566 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:28:07 น.
905 สคบ. เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค (ออนไลน์) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ข่าวสารเครือข่าย 973 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:11:56 น.
906 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 70 ยกเว้นค่าธรรมเนียม สื่อมัลติมีเดีย 505 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:23:17 น.
907 เครียดให้น้อยยิ้มให้มากชีวิตจะมีความสุข #รายการสุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 496 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:20:13 น.
908 ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุข #รายการสุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 490 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:17:43 น.
909 สำนักงานเลขานุการกรม ขยายเวลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 731 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:38:48 น.
910 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 - 20 พ.ค. 2565 ณ มหาลัยมหิดล กรุงเทพฯ และร่วมส่งผลงานวิชาการ บทความวิจัย ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ข่าวสารเครือข่าย 1558 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 05:02:25 น.
911 กรม สบส.ชี้ผู้ป่วยโควิด 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บค่ารักษาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ สธ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1456 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:03:24 น.
912 สธ.เปิดตัวโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 หนุนชุมชนจัดการตนเอง โดยใช้เครื่องมือในการควบคุมโรคแบบดิจิทัล ข่าวประชาสัมพันธ์ 1246 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:23:05 น.
913 กรม สบส. รุกขับเคลื่อนแผนบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 526 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:01:57 น.
914 กรม สบส. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ข่าวกิจกรรม 504 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:22:10 น.
915 สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (AWC) ข่าวประชาสัมพันธ์ 507 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:18:42 น.
916 สบส. ลงพื้นที่เคาะประตู เชิญชวนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขต กทม. ข่าวกิจกรรม 539 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:11:57 น.
917 มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" ผ่านระบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ข่าวสารเครือข่าย 1073 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04:14:11 น.
918 กรม สบส. เผยความคิดเห็นวัยรุ่นไทยต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 727 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:52:53 น.
919 กรม สบส. เผยผลการรับรู้ COVID Free Setting การใช้ขนส่งสาธารณะ และการใช้บริการร้านอาหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 850 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:31:57 น.
920 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จุลสารออนไลน์ 3189 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:03:15 น.
921 กรม สบส. คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ข่าวประชาสัมพันธ์ 751 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06:22:54 น.
922 เวลาเหมือนสายน้ำ #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 558 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:26:05 น.
923 จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเอง #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 466 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:20:16 น.
924 กรม สบส. และ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตร กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ “Phuket New Shade Model” ข่าวประชาสัมพันธ์ 856 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:21:22 น.
925 กรม สบส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ กรมพินิจฯ ผลักดันยุว อสม. พัฒนาเยาวชนผู้นำการคุ้มครองด้านสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 764 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:23:20 น.
926 กรม สบส.จับมือ ม.เวสเทิร์น และ Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม. ข่าวประชาสัมพันธ์ 4356 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01:34:38 น.
927 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news" ชิงรางวัลกว่า 250,000 บาท เปิดรับผลงาน 1 ก.พ. - 25 มี.ค.2565 ข่าวสารเครือข่าย 855 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:28:32 น.
928 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 69 ป้องกันอุบัติภัย ด้วยความไม่ประมาท สื่อมัลติมีเดีย 485 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:28:03 น.
929 ชีวิตที่ดีที่สุดคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ #รายการสุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 461 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03:25:24 น.
930 สบส. ปล่อย “คาราวาน” เคาะประตูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเขตกทม. ให้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1196 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:17:38 น.
931 กรม สบส. ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 507 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 02:24:52 น.
932 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เฟ้นหานักสุขศึกษาดีเด่น ประเภทและสาขาต่างๆ ส่งผลงานภายในวันที่ 8 ก.พ.2564 ข่าวสารเครือข่าย 738 31 มกราคม 2565 เวลา 06:27:20 น.
933 กรม สบส. เผย 5 พฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ข่าวประชาสัมพันธ์ 860 29 มกราคม 2565 เวลา 09:09:35 น.
934 กรม สบส. แนะสุขบัญญัติปฏิบัติวันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนสุขภาพกายดีทั้งกายและใจ ข่าวประชาสัมพันธ์ 871 28 มกราคม 2565 เวลา 01:57:40 น.
935 มาทำความรู้จัก Hospitel... บทความ 3689 26 มกราคม 2565 เวลา 07:43:40 น.
936 สธ. เปิดคอร์สติวเข้มกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ ข่าวกิจกรรม 766 26 มกราคม 2565 เวลา 07:35:54 น.
937 ประวัติ...โรงพยาบาลบุษราคัม บทความ 3801 26 มกราคม 2565 เวลา 06:40:57 น.
938 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 68 โนโมโฟเบีย โรคเสพติดมือถือ สื่อมัลติมีเดีย 468 26 มกราคม 2565 เวลา 05:59:26 น.
939 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ตอบคำถามที่ประชาชนอยากรู้ สื่อมัลติมีเดีย 516 26 มกราคม 2565 เวลา 05:54:09 น.
940 กรม สบส.ติวเข้มกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ ข่าวกิจกรรม 489 25 มกราคม 2565 เวลา 08:46:45 น.
941 กรม สบส. เชิญชวนลด เลี่ยงฝุ่น PM2.5 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ 1152 25 มกราคม 2565 เวลา 04:18:48 น.
942 หากต้องการเปิด Alternative Quarantine ต้องทำอย่างไร (How to AQ) สอบถามรายละเอียดโทรสายด่วน กรม สบส. 1426 สื่ออินโฟกราฟิก 1425 24 มกราคม 2565 เวลา 04:45:17 น.
943 อธิบดีกรม สบส.นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” ข่าวประชาสัมพันธ์ 608 24 มกราคม 2565 เวลา 04:41:44 น.
944 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจาก เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 มกราคม 2565 ข่าวสารเครือข่าย 859 24 มกราคม 2565 เวลา 03:07:26 น.
945 กรม สบส.เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในสถานดูแลเถื่อน ย่าน ลาดกระบัง และหนองจอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 614 23 มกราคม 2565 เวลา 03:32:11 น.
946 ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สื่ออินโฟกราฟิก 1507 21 มกราคม 2565 เวลา 07:27:26 น.
947 การขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถยื่นทางระบบ e-service สื่ออินโฟกราฟิก 6319 21 มกราคม 2565 เวลา 06:42:14 น.
948 กรม สบส.บุกตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุเถื่อน 2 แห่ง ย่านลาดกระบังและหนองจอก ข่าวกิจกรรม 721 20 มกราคม 2565 เวลา 01:06:49 น.
949 ขอเชิญชวนแพทย์ที่ทำงานด้านความงาม และ แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ร่วมงานประชุม World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine ,Anti Aging and Alternative Medicine 2022 (WCAM 2022) วันที่ 25-27 มีนาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ข่าวสารเครือข่าย 2173 19 มกราคม 2565 เวลา 09:05:37 น.
950 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ตอบคำถามยอดฮิตที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุด จากคลังสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมัลติมีเดีย 481 19 มกราคม 2565 เวลา 04:09:46 น.
951 ถ้าทำในสิ่งที่ชอบจะมีอิสระ #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 519 19 มกราคม 2565 เวลา 04:06:57 น.
952 รองอธิบดีกรม สบส.ร่วมสนทนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา เหยื่อศัลยกรรม ข่าวกิจกรรม 619 18 มกราคม 2565 เวลา 05:51:35 น.
953 กรม สบส.รับนโยบาย สธ.เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม.ทั่วไทย เป็นของขวัญปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2639 18 มกราคม 2565 เวลา 05:12:31 น.
954 กรม สบส.ตะลุยจังหวัดเลยและหนองคาย หารือมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 835 17 มกราคม 2565 เวลา 09:04:33 น.
955 กรม สบส. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม และสาธิตการปฏิบัติ การเก็บสิ่งส่งตรวจ แปลผล ส่งสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล พร้อมดำเนินการนำร่องตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ โดยใช้กลไก 3 หมอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวงษ์ ข่าวกิจกรรม 561 17 มกราคม 2565 เวลา 06:18:11 น.
956 กรม สบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับการพัฒนารูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแนวพรมแดนถาวร (One Day Trip) ข่าวกิจกรรม 569 17 มกราคม 2565 เวลา 06:10:10 น.
957 กรม สบส. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฮักเลย – เชียงคาน และติดตามความก้าวหน้าตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ข่าวกิจกรรม 587 17 มกราคม 2565 เวลา 06:01:11 น.
958 ระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 1836 14 มกราคม 2565 เวลา 04:19:09 น.
959 กรม สบส. เปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิท บัตรเครดิต และ Mobile Banking ของทุกธนาคาร สื่ออินโฟกราฟิก 1468 14 มกราคม 2565 เวลา 02:19:01 น.
960 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 67 ฝุ่น สื่อมัลติมีเดีย 536 13 มกราคม 2565 เวลา 01:55:05 น.
961 รายการสุขสาธารณะ ตอน เด็กนั่งเรียนนานเสี่ยงสุขภาพเสีย สื่อมัลติมีเดีย 567 13 มกราคม 2565 เวลา 01:50:59 น.
962 อธิบดีกรม สบส.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ข่าวกิจกรรม 576 12 มกราคม 2565 เวลา 07:47:59 น.
963 กรม สบส. นำนวัตกรรมการจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัด ข่าวประชาสัมพันธ์ 849 12 มกราคม 2565 เวลา 03:04:24 น.
964 นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.มอบโล่และประกาศเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คู่มืองานโภชนาการและโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564 ข่าวสารเครือข่าย 725 12 มกราคม 2565 เวลา 02:34:10 น.
965 กรม สบส.ลงตรวจคลินิกแผนไทย อวดอ้างใช้หินวิเศษ รักษาได้ตั้งแต่มะเร็งยันกันโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 730 8 มกราคม 2565 เวลา 03:14:21 น.
966 อธิบดีกรม สบส.นำคณะผู้บริหารเข้าสวัสดี และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากปลัด สธ. ข่าวกิจกรรม 452 7 มกราคม 2565 เวลา 08:26:34 น.
967 กรม สบส. เผย 5 อันดับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของคนวัยทำงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1086 6 มกราคม 2565 เวลา 02:38:53 น.
968 อธิบดีกรม สบส.นำคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากรองนายก และผู้บริหารระดับสูง สธ. ข่าวกิจกรรม 489 6 มกราคม 2565 เวลา 02:09:26 น.
969 อธิบดีกรม สบส.ร่วมประชุมผู้บริหาร สธ. นำเสนอความคืบหน้าการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ข่าวกิจกรรม 445 6 มกราคม 2565 เวลา 02:03:56 น.
970 รายการ สบส. ขอ talk ตอน ชวนรู้จักการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กรม สบส สื่อมัลติมีเดีย 477 6 มกราคม 2565 เวลา 01:58:55 น.
971 รายการสุขสาธารณะ ตอน แค่เศร้าหรือโรคซึมเศร้า สื่อมัลติมีเดีย 478 6 มกราคม 2565 เวลา 01:56:56 น.
972 ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับผิดชอบ #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 575 6 มกราคม 2565 เวลา 01:54:48 น.
973 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2564 ข่าวสารเครือข่าย 741 5 มกราคม 2565 เวลา 04:18:42 น.
974 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม 2565 จุลสารออนไลน์ 2010 5 มกราคม 2565 เวลา 01:53:02 น.
975 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 66 ระวังหมอเก๊ สื่อมัลติมีเดีย 676 24 ธันวาคม 2564 เวลา 03:13:01 น.
976 ทุกคนต้องอยู่กับปัจจุบัน #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 522 24 ธันวาคม 2564 เวลา 03:10:13 น.
977 กรม สบส. พร้อมช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายจากอิสคิวท์คลินิก ข่าวประชาสัมพันธ์ 601 22 ธันวาคม 2564 เวลา 01:46:43 น.
978 กรม สบส. จับมือ DSI บูรณาการความร่วมมือ ยกร่างกฎหมายอุ้มบุญขจัดปัญหาการับจ้างตั้งครรภ์แทน ข่าวประชาสัมพันธ์ 929 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:27:58 น.
979 กรม สบส.สั่งปิดอิสคิวท์คลินิก ห้วยขวาง 30 วัน เซ่นปมหมอเถื่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 703 18 ธันวาคม 2564 เวลา 11:36:58 น.
980 กรม สบส.ลงตรวจอิสคิวท์คลินิก ห้วยขวาง แกะรอยหมอเถื่อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 670 18 ธันวาคม 2564 เวลา 03:04:22 น.
981 กรม สบส. ย้ำกลับถึงบ้าน ดูแลความสะอาดร่างกาย ห่างไกลโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1365 17 ธันวาคม 2564 เวลา 03:34:37 น.
982 16 ธันวาคม “วันกีฬาแห่งชาติ” ข่าวสารเครือข่าย 1195 16 ธันวาคม 2564 เวลา 07:38:28 น.
983 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 27/2564 ข่าวกิจกรรม 620 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09:23:37 น.
984 กรม สบส. ร่วม ตร. และสสจ.ปทุมธานี จับคลินิกเถื่อน ลักลอบเปิดแล็บตรวจคัดกรองโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 777 14 ธันวาคม 2564 เวลา 01:21:59 น.
985 “สุขศาลา” กลไกความร่วมมือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐด้านสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 672 13 ธันวาคม 2564 เวลา 02:22:34 น.
986 รอยยิ้มคือสิ่งที่สร้างมิตรภาพ #สุขวันละนิด สื่อมัลติมีเดีย 722 13 ธันวาคม 2564 เวลา 02:15:30 น.
987 กรม สบส.ส่ง จนท.ลงตรวจ รพ.เอกชน ย่านรามคำแหง หลังถูกร้องแอบพ่วงค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มากับค่ารักษาหลายพันบาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 1071 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:15:29 น.
988 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 598 8 ธันวาคม 2564 เวลา 03:16:43 น.
989 สุขวันละนิด #เลือกหนทางที่มีความสุขมากที่สุด สื่อมัลติมีเดีย 522 8 ธันวาคม 2564 เวลา 03:13:42 น.
990 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 1999 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08:55:42 น.
991 กรม สบส. เตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับฝุ่น PM 2.5 แนะปฏิบัติป้องกันและลดฝุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 1288 7 ธันวาคม 2564 เวลา 02:53:25 น.
992 กรม สบส.เผยนักเรียน กว่าร้อยละ 68 ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันจากความเคยชิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1048 3 ธันวาคม 2564 เวลา 06:15:11 น.
993 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 65 งวดนี้มีเลขเด็ด สื่อมัลติมีเดีย 537 2 ธันวาคม 2564 เวลา 02:12:23 น.
994 รายการสุขวันละนิด#ร่างกายไม่เจ็บป่วยใจไม่เป็นทุกข์ สื่อมัลติมีเดีย 514 2 ธันวาคม 2564 เวลา 02:09:49 น.
995 กรม สบส. แนะสุขบัญญัติ รับลมหนาว ปฏิบัติได้ทุกคน ทุกวัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1084 1 ธันวาคม 2564 เวลา 04:33:05 น.
996 รู้เท่าทัน การโฆษณาสถานพยาบาล สื่ออินโฟกราฟิก 1758 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:52:00 น.
997 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน พูดคุยกับบุคลากรกรม สบส. ประเด็นการป้องกันโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 567 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:41:31 น.
998 รายการสุขวันละนิด#ความสุขภายในใจ สื่อมัลติมีเดีย 566 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:33:47 น.
999 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 64 อยากไปสปาจัง สื่อมัลติมีเดีย 549 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:28:06 น.
1000 รายการสุขสาธารณะ ตอน 7 สิ่งต้องช่วยระวังทำลายสุขภาพยุคโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 532 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:25:30 น.
1001 อธิบดีกรม สบส.ร่วมหารือวางแผนยุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภค ข่าวประชาสัมพันธ์ 663 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:32:31 น.
1002 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟังการเสวนาในงาน Chiang Mai Alive Business Forum 2021 ผ่าน Zoom ในวันที่ 25 พ.ย.2564 เวลา 12.30 - 18.00 น. ข่าวสารเครือข่าย 898 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:40:57 น.
1003 เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 ธ.ค 2564 ข่าวสารเครือข่าย 1041 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:08:18 น.
1004 สธ. ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ข่าวประชาสัมพันธ์ 1014 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02:23:03 น.
1005 กรม สบส. จัดเสวนาออนไลน์การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริหาร เพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล ข่าวกิจกรรม 673 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:50:39 น.
1006 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ทีมเอ็มเสิร์ทกับการกู้วิกฤติสถานพยาบาลจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน สื่อมัลติมีเดีย 614 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:20:10 น.
1007 รายการสุขสาธารณะ ตอน แม่มือใหม่รู้ไว้ไกลโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 535 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:17:29 น.
1008 กฎหมายใหม่ แค่ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุใบอนุญาต ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:53:39 น.
1009 กรม สบส. ชวนประชาชน ปีนี้ลอยกระทงออนไลน์ ไม่เสี่ยงโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1077 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:01:52 น.
1010 กรม สบส.ประสาน อสม.ทั่วไทยร่วมดูแลประชาชนช่วงลอยกระทง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1022 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:30:58 น.
1011 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ "ภารกิจลมใต้ปีก" สื่อมัลติมีเดีย 647 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:34:05 น.
1012 รายการสุขสาธารณะ ตอน คำถามชวนคุยลดความเครียดลูกในช่วงโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 581 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:30:20 น.
1013 แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 2651 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:16:30 น.
1014 กรม สบส.แนะนำ รพ.เอกชน/คลินิก ขออนุมัติโฆษณาทุกครั้งก่อนเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1335 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02:28:15 น.
1015 กรม สบส. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ข่าวกิจกรรม 632 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:56:41 น.
1016 อธิบดีกรม สบส.นำทีมร่วมคณะ รมช.สธ.และตำรวจ บุกรวบแพทย์ต่างชาติคาคลินิก 3 แห่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 696 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:52:15 น.
1017 อธิบดีกรม สบส. พร้อมผู้บริหาร สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม มทบ.11 ข่าวกิจกรรม 772 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:49:09 น.
1018 อธิบดีกรม สบส. ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคโควิด 19 ข่าวกิจกรรม 594 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05:06:19 น.
1019 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีร้านนวด สปา และสถานดูแลผู้สูงอายุ ออกไปอีก 1-2 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ 1501 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02:22:19 น.
1020 กรม สบส.เตือนแพทย์ และสถานพยาบาลเอกชนต้องตรวจสอบที่มาของยาหรือวัคซีนที่ประชาชนนำมารับบริการทุกครั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ 920 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:17:41 น.
1021 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จุลสารออนไลน์ 2054 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:15:56 น.
1022 แนวทางการปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลในเขต กทม. ปี 2564 สื่ออินโฟกราฟิก 1629 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:25:43 น.
1023 กรม สบส. เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ พบกลุ่มนักเรียนล้อมวงกินอาหารร้อยละ 87.9 เสี่ยงติดและกระจายเชื้อโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1134 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:18:11 น.
1024 กรม. สบส. ชวนจองคิวล่วงหน้า หรือทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ เลี่ยงโควิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 906 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:40:54 น.
1025 ตั้งครรภ์แทนอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย สื่ออินโฟกราฟิก 1174 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:42:06 น.
1026 กรม สบส. ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 664 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:37:28 น.
1027 รายการ สบส. ขอ talk ตอน พาชมศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 621 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:52:27 น.
1028 รายการสุขสาธารณะ ตอน ผู้ป่วยโควิด 19 ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อต้องรอเตียง สื่อมัลติมีเดีย 589 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:49:30 น.
1029 อธิบดีกรม สบส.ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สธ. ปีงบ 65 ข่าวประชาสัมพันธ์ 670 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:35:22 น.
1030 มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 1058 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:12:25 น.
1031 กรม สบส. พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ หลังน้ำลด ข่าวประชาสัมพันธ์ 955 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:10:15 น.
1032 กรม สบส. ร่วมตำรวจ บก.ปคบ. อย. และ อภ. แถลงผลตรวจ รพ.เอกชนลักลอบจำหน่ายยา “ฟาวิพิราเวียร์” ข่าวประชาสัมพันธ์ 632 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:22:37 น.
1033 กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 901 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14:52:39 น.
1034 อธิบดีกรม สบส.แถลงข่าวความพร้อมเขตสุขภาพ สธ.รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 ข่าวประชาสัมพันธ์ 612 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14:48:38 น.
1035 สายด่วน สบส.1426 ให้บริการทุกวัน 8.30 - 20.30 น. ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สื่ออินโฟกราฟิก 1071 29 ตุลาคม 2564 เวลา 04:08:32 น.
1036 อธิบดีกรม สบส.ร่วมคณะผู้บริหาร สธ.วางพานพุ่มเนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ข่าวกิจกรรม 604 29 ตุลาคม 2564 เวลา 04:02:59 น.
1037 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 63 ชวนประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ สื่อมัลติมีเดีย 540 27 ตุลาคม 2564 เวลา 02:21:32 น.
1038 กรม สบส.ส่ง จนท.ตรวจสอบการเสียชีวิตทารกแรกเกิด ใน รพ.เอกชน ย่านพญาไท ข่าวประชาสัมพันธ์ 970 26 ตุลาคม 2564 เวลา 07:50:59 น.
1039 การใช้งานออกซิเจนชนิดถังสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน สื่อมัลติมีเดีย 839 26 ตุลาคม 2564 เวลา 01:40:44 น.
1040 การใช้งานเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว สื่อมัลติมีเดีย 809 26 ตุลาคม 2564 เวลา 01:38:16 น.
1041 รายการ สุขวันละนิด #ไม่หาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น สื่อมัลติมีเดีย 572 26 ตุลาคม 2564 เวลา 01:34:55 น.
1042 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดรางไทร วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4171 20 ตุลาคม 2564 เวลา 02:25:29 น.
1043 การใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน สื่อมัลติมีเดีย 743 18 ตุลาคม 2564 เวลา 04:34:49 น.
1044 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สื่อมัลติมีเดีย 1445 18 ตุลาคม 2564 เวลา 04:31:52 น.
1045 รายการสุขสาธารณะ ตอน การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด 19 เมื่อทำ Home Isolation สื่อมัลติมีเดีย 607 18 ตุลาคม 2564 เวลา 04:29:03 น.
1046 กรม สบส. ออกมาตรการป้องกันโควิด -19 เต็มรูปแบบ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1170 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10:15:29 น.
1047 สุขศาลา SUKSALA VER.CUT สื่อมัลติมีเดีย 531 14 ตุลาคม 2564 เวลา 02:59:57 น.
1048 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 62 ข่าวสารที่น่าสนใจ สื่อมัลติมีเดีย 493 14 ตุลาคม 2564 เวลา 02:57:42 น.
1049 รายการ สุขวันละนิด #เวลาที่เหลืออยู่ ควรทำให้จิตให้บริสุทธิ์ สื่อมัลติมีเดีย 531 14 ตุลาคม 2564 เวลา 02:55:22 น.
1050 กรม สบส. จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวกิจกรรม 520 14 ตุลาคม 2564 เวลา 01:10:15 น.
1051 อธิบดีกรม สบส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ชุดยาตำราหลวงให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 จังหวัด ข่าวกิจกรรม 530 11 ตุลาคม 2564 เวลา 02:19:28 น.
1052 สบส.แนะตรวจสอบรายชื่อแพทย์ก่อนรับบริการ กันหมอเถื่อนสวมรอยทำหน้าพัง ข่าวประชาสัมพันธ์ 967 9 ตุลาคม 2564 เวลา 07:16:34 น.
1053 กรม สบส.แนะประชาชนตั้งสติรับสถานการณ์อุทกภัย ระวังอันตรายจากทั้งโรค และอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ข่าวประชาสัมพันธ์ 865 8 ตุลาคม 2564 เวลา 07:37:16 น.
1054 คู่มือฉบับประชาชน อยู่อย่างไรปลอดภัยจากโควิด 19 ข่าวสารเครือข่าย 668 7 ตุลาคม 2564 เวลา 07:57:58 น.
1055 รายการสุขสาธารณะ ตอน ข้อควรระวังการใช้ ATK สื่อมัลติมีเดีย 666 7 ตุลาคม 2564 เวลา 04:33:06 น.
1056 กรม สบส. กับภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19 EP.2 สื่อมัลติมีเดีย 511 7 ตุลาคม 2564 เวลา 04:30:40 น.
1057 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 2005 6 ตุลาคม 2564 เวลา 06:22:30 น.
1058 E-Book คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของเด็กและเยาวชนและประชาชนไทย ข่าวสารเครือข่าย 3523 6 ตุลาคม 2564 เวลา 05:35:42 น.
1059 กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ท กู้วิกฤติสถานพยาบาล จากเหตุน้ำท่วมภาคอีสาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 830 3 ตุลาคม 2564 เวลา 04:25:19 น.
1060 E-Book องค์ความรู้ ด้านมาตรฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทางนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ ข่าวสารเครือข่าย 903 3 ตุลาคม 2564 เวลา 04:12:41 น.
1061 สมาคมคลินิกไทย ส่งมอบของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้สำนักการแพทย์ กทม. เพื่อส่งต่อให้ผู้่ป่วย ข่าวสารเครือข่าย 812 30 กันยายน 2564 เวลา 06:33:51 น.
1062 ชุดความรู้ การใช้ออกซิเจนให้ปลอดภัย Infographic สื่ออินโฟกราฟิก 1185 30 กันยายน 2564 เวลา 06:23:57 น.
1063 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 61 ปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงออฟฟิศซินโดรม สื่อมัลติมีเดีย 490 30 กันยายน 2564 เวลา 01:44:24 น.
1064 รายการ สุขสาธารณะ ตอน 5 วิธีดูแลเด็กช่วง COVID-19 สื่อมัลติมีเดีย 488 30 กันยายน 2564 เวลา 01:41:29 น.
1065 วิศวกรอาสา "โครงการสภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน" ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ชุมชนจันทราสุข ข่าวสารเครือข่าย 743 29 กันยายน 2564 เวลา 04:10:55 น.
1066 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเตียงสนาม จาก บริษัท อีสเทิลโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ข่าวสารเครือข่าย 767 29 กันยายน 2564 เวลา 04:00:27 น.
1067 มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เข้าร่วมประชุม The 15th WBUAP Regional Massage Seminar ข่าวสารเครือข่าย 796 28 กันยายน 2564 เวลา 07:10:42 น.
1068 กรม สบส. ร่วม 7 หน่วยงาน มอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสต. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1246 27 กันยายน 2564 เวลา 10:46:48 น.
1069 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ข่าวกิจกรรม 635 24 กันยายน 2564 เวลา 05:35:59 น.
1070 คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ข่าวสารเครือข่าย 1032 23 กันยายน 2564 เวลา 05:52:45 น.
1071 รายการ สุขสาธารณะ 9 วิธีดูแลกายและใจรับมือโควิด 19 ตอนที่ 2 สื่อมัลติมีเดีย 459 22 กันยายน 2564 เวลา 07:45:29 น.
1072 การปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ "ภารกิจลมใต้ปีก" สื่อมัลติมีเดีย 531 22 กันยายน 2564 เวลา 07:42:50 น.
1073 แนวทางการขอรับชุดตรวจ ATK จาก อสม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สื่อมัลติมีเดีย 1302 22 กันยายน 2564 เวลา 07:40:19 น.
1074 ประกาศเจตนารมณ์ อสม. พร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชน ข่าวสารเครือข่าย 894 21 กันยายน 2564 เวลา 12:48:16 น.
1075 สุขศาลา SUKSALA EP.3 ตอนจบ สื่อมัลติมีเดีย 601 17 กันยายน 2564 เวลา 02:01:30 น.
1076 รายการ สุขวันละนิด #ความสุขภายในอยู่ชั่วนิรันดร์ สื่อมัลติมีเดีย 551 17 กันยายน 2564 เวลา 01:58:21 น.
1077 4 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สื่อมัลติมีเดีย 551 17 กันยายน 2564 เวลา 01:55:24 น.
1078 กรม สบส. ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล สู่องค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 833 16 กันยายน 2564 เวลา 09:19:53 น.
1079 อธิบดี กรม สบส. ร่วมพิธีมอบใบประกาศขอบคุณผู้บริจาค 11 ราย ในการสร้างโรงพยาบาลสนามปิยะเวทไอซียู 120 เตียง ข่าวกิจกรรม 493 16 กันยายน 2564 เวลา 02:19:10 น.
1080 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 60 อาชีพเสริมแบบหลากหลาย เพิ่มรายได้ยุคโควิด สื่อมัลติมีเดีย 471 15 กันยายน 2564 เวลา 09:15:37 น.
1081 สบส. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้กับแรงงานต่างด้าวพื้นที่เพชรเกษม เขตบางบอน ข่าวกิจกรรม 654 15 กันยายน 2564 เวลา 01:11:15 น.
1082 เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ “สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K. ” ข่าวสารเครือข่าย 737 13 กันยายน 2564 เวลา 06:13:29 น.
1083 สุขศาลา SUKSALA EP.2 สื่อมัลติมีเดีย 776 10 กันยายน 2564 เวลา 06:17:37 น.
1084 กรม สบส. กับภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19 EP.1 สื่อมัลติมีเดีย 546 10 กันยายน 2564 เวลา 06:14:12 น.
1085 รายการสุขสาธารณะ ตอน COVID 19 ในเด็ก สื่อมัลติมีเดีย 472 9 กันยายน 2564 เวลา 09:07:22 น.
1086 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สื่ออินโฟกราฟิก 934 9 กันยายน 2564 เวลา 04:59:48 น.
1087 ชุดการเรียนรู้หลักสูตรอบรมศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานและผู้นำสุขภาพ ข่าวสารเครือข่าย 934 9 กันยายน 2564 เวลา 03:44:23 น.
1088 คู่มือการดำเนินงานสำหรับพี่เลี้ยงในสถานบริการสุขภาพกับการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ข่าวสารเครือข่าย 1210 9 กันยายน 2564 เวลา 03:32:31 น.
1089 บริการจัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน และที่ชุมชน/ศูนย์พักคอย ข่าวประชาสัมพันธ์ 653 8 กันยายน 2564 เวลา 06:55:36 น.
1090 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ประจำเดือนกันยายน 2564 จุลสารออนไลน์ 2186 8 กันยายน 2564 เวลา 04:09:21 น.
1091 กรม สบส.สั่งฟันคลินิก “ไลฟ์สด” รีแพร์ช่องคลอด ผิดทั้งวัฒนธรรม และกฎหมายสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 935 7 กันยายน 2564 เวลา 08:08:32 น.
1092 กรม สบส.ระดมทีม อสม.ติดตามการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 “ลดป่วยรุนแรง ลดตาย รักษาหายเร็ว” ข่าวประชาสัมพันธ์ 861 3 กันยายน 2564 เวลา 02:43:57 น.
1093 ออกเดินทาง ค้นหาความหมาย สุขศาลา SUKSALA EP.1 สื่อมัลติมีเดีย 867 3 กันยายน 2564 เวลา 01:25:55 น.
1094 รายการสุขสาธารณะ ตอน ไม่ปกปิดไม่แพร่เชื้อโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 581 3 กันยายน 2564 เวลา 01:20:31 น.
1095 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ เชิญเข้าร่วมฟังหัวข้อ การขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพของวิศวกรเครื่องกลจากระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรและจากระดับสามัญวิศวกรเป็นระดับวุฒิวิศวกร ข่าวสารเครือข่าย 813 2 กันยายน 2564 เวลา 08:59:40 น.
1096 กรม สบส.ร่วมภาคีดันแรงงานต่างด้าว เขตราษฎร์บูรณะ เป็น อสต. ต้านภัยโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1116 2 กันยายน 2564 เวลา 08:53:50 น.
1097 ส.คลินิกไทย เตรียมความพร้อม สถานที่ตรวจ ATK และสถานที่ CI ณ. มทบ.11 ข่าวสารเครือข่าย 948 31 สิงหาคม 2564 เวลา 06:27:46 น.
1098 What is Alternative Quarantine (AQ) ? สื่ออินโฟกราฟิก 844 31 สิงหาคม 2564 เวลา 03:38:04 น.
1099 สบส. แจ้งช่องทางติดต่อขอรับท่อ/เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยติดเชื่อโควิด-19 ไม่มีค่าใช้จ่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 778 31 สิงหาคม 2564 เวลา 03:34:13 น.
1100 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 59 รัดเข็มขัด สู้โควิด สื่อมัลติมีเดีย 500 31 สิงหาคม 2564 เวลา 03:25:45 น.
1101 Teaser SUKSALA "ร่วมค้นหาความหมายของ สุขศาลา" สื่อมัลติมีเดีย 597 31 สิงหาคม 2564 เวลา 03:22:18 น.
1102 สธ. ตั้งศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ถึงที่พักในเขตกทม. และปริมณฑล ข่าวกิจกรรม 526 31 สิงหาคม 2564 เวลา 01:00:31 น.
1103 สธ.ออกประกาศเว้นสถานที่พักผู้ป่วยโควิด 19 ที่รัฐกำหนด ไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 851 30 สิงหาคม 2564 เวลา 03:07:40 น.
1104 หนังสือแนะนำ Health Literacy จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ข่าวสารเครือข่าย 2850 30 สิงหาคม 2564 เวลา 02:47:36 น.
1105 แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ข่าวสารเครือข่าย 781 30 สิงหาคม 2564 เวลา 02:27:46 น.
1106 ศบส.7 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจ​ จนท.​ อสม.​ อปท.​ และภาคีเครือข่่ายในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง​ ควบคุมโรคโควิด​ -​19​ ข่าวกิจกรรม 543 26 สิงหาคม 2564 เวลา 06:22:32 น.
1107 กรม สบส.ย้ำ รพ.เอกชน ดูแลสตรีมีครรภ์อย่างใกล้ชิดหากพบป่วยโควิด 19 ต้องให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ข่าวประชาสัมพันธ์ 823 26 สิงหาคม 2564 เวลา 04:20:43 น.
1108 สมาคมโสตสัมผัสฯ แจ้ง มาสก์สัญลักษณ์นี้เป็นคนหูหนวก น้อยคนที่จะรู้จักเครื่องหมายนี้ ข่าวสารเครือข่าย 1535 23 สิงหาคม 2564 เวลา 04:10:05 น.
1109 โครงการ Rapid X-Ray ผู้ป่วยเหลือง เขียว เอกซเรย์ปอด ไม่มีค่าใช้จ่าย LINE @rapidxray ข่าวสารเครือข่าย 1658 23 สิงหาคม 2564 เวลา 03:37:33 น.
1110 สบส. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการ ข่าวกิจกรรม 515 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09:13:15 น.
1111 กรม สบส.ร่วม 5 หน่วยงานพันธมิตรลงนามความร่วมมือยกระดับไทย สู่ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 754 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13:03:13 น.
1112 แนะนำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สื่อมัลติมีเดีย 7744 19 สิงหาคม 2564 เวลา 06:23:33 น.
1113 รายการสุขวันละนิด #ความสุขสร้างได้ด้วยมือของเรา สื่อมัลติมีเดีย 494 19 สิงหาคม 2564 เวลา 06:21:44 น.
1114 สบส. ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 สื่ออินโฟกราฟิก 929 18 สิงหาคม 2564 เวลา 07:09:31 น.
1115 สบส. ปรับการให้บริการ มาตรการโควิด 19 บริการผ่านระบบออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 623 18 สิงหาคม 2564 เวลา 04:33:48 น.
1116 กรม สบส.ย้ำคลินิกเข้มมาตรฐานการคัดกรองโควิด 19 ห้ามตั้งจุดบริการในพื้นที่สาธารณะ ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่จากสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 738 18 สิงหาคม 2564 เวลา 02:16:11 น.
1117 อธิบดี กรม สบส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ ข่าวกิจกรรม 700 16 สิงหาคม 2564 เวลา 07:21:35 น.
1118 ทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ เริ่มโครงการบ้านปัญอิ่ม ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 ข่าวสารเครือข่าย 858 16 สิงหาคม 2564 เวลา 03:58:03 น.
1119 สมาคมคลินิกไทย เสนอรูปแบบให้การช่วยเหลือขั้นต้นแบบ Home Isolation (Hl) บุคลากร ศธ. ข่าวสารเครือข่าย 930 16 สิงหาคม 2564 เวลา 03:52:55 น.
1120 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน ทำบุญวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 525 16 สิงหาคม 2564 เวลา 03:28:46 น.
1121 รายการสุขวันละนิด #ความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ใคร สื่อมัลติมีเดีย 515 16 สิงหาคม 2564 เวลา 03:26:47 น.
1122 Hospitel คืออะไร ? สื่ออินโฟกราฟิก 1437 16 สิงหาคม 2564 เวลา 03:22:18 น.
1123 รายการ สบส. ขอTALK ตอน การโฆษณาสถานพยาบาล สื่อมัลติมีเดีย 805 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08:55:08 น.
1124 รายการ สุขสาธารณะ ตอน สูบบุหรี่เสี่ยงโควิด สื่อมัลติมีเดีย 497 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08:52:37 น.
1125 กรม สบส.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค Covid 19 ในโรงงานและสถานประกอบการในเขตบางขุนเทียน ข่าวกิจกรรม 501 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08:36:11 น.
1126 อธิบดี สบส. มอบวัสดุอุปกรณ์และอาหารให้กับบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ข่าวกิจกรรม 567 11 สิงหาคม 2564 เวลา 01:05:49 น.
1127 อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ ข่าวกิจกรรม 611 9 สิงหาคม 2564 เวลา 03:28:06 น.
1128 มาตรฐาน Alternative Quarantine (AQ) 6 หมวด สื่ออินโฟกราฟิก 978 6 สิงหาคม 2564 เวลา 07:04:25 น.
1129 Alternative Quarantine (AQ) คือ อะไร ?? สื่ออินโฟกราฟิก 1431 6 สิงหาคม 2564 เวลา 07:03:08 น.
1130 รายการ สบส. ขอ talk ตอน อสต. และแกนนำประจำหอพัก สื่อมัลติมีเดีย 775 6 สิงหาคม 2564 เวลา 06:43:00 น.
1131 รายการสุขสาธารณะ ตอน ลด เลิก 10 พฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สื่อมัลติมีเดีย 566 6 สิงหาคม 2564 เวลา 06:40:37 น.
1132 4 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สื่ออินโฟกราฟิก 1237 4 สิงหาคม 2564 เวลา 03:50:16 น.
1133 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 2100 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08:53:36 น.
1134 รายการ สุขวันละนิด #รอยยิ้มจากใจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ สื่อมัลติมีเดีย 495 3 สิงหาคม 2564 เวลา 06:59:52 น.
1135 รายการ สุขวันละนิด #อภัยตัวเองให้ได้ชีวิตจะมีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 471 3 สิงหาคม 2564 เวลา 06:57:29 น.
1136 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 57 Fit From Home สื่อมัลติมีเดีย 464 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:07:51 น.
1137 รายการ สุขวันละนิด #มีความสุขในแบบของเรา สื่อมัลติมีเดีย 499 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:05:51 น.
1138 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ ข่าวสารเครือข่าย 894 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:45:42 น.
1139 ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ “ยุว อสม. ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน” ข่าวสารเครือข่าย 851 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:43:25 น.
1140 รายการ สบส. ขอ talk ตอน โรงพยาบาลสนามกองทัพบก สื่อมัลติมีเดีย 512 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:24:24 น.
1141 มาตรการป้องกันและควบคุมการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สื่ออินโฟกราฟิก 877 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:18:32 น.
1142 อธิบดี สบส. ร่วมในการตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (ธูสนามกีฬาธูปะเตมีย์) ข่าวกิจกรรม 624 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 03:35:22 น.
1143 กรม สบส. เข้มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วกรุงฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 806 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:38:28 น.
1144 กรม สบส.ย้ำ รพ.เอกชน/คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ช่วยจำกัดวงการระบาด และบรรเทาปัญหาในการจัดหาเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ผลตรวจยืนยัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 987 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:58:04 น.
1145 กรม สบส.แจ้งให้ รพ.เอกชน ชี้แจง กรณี ให้พิธีกรดังกลับบ้านทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดการรักษา โควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1253 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:25:45 น.
1146 รายการ สุขสาธารณะ ตอน สายเหล้า สายดื่ม ภูมิคุ้มกันตก เสี่ยงติดโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 492 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:06:02 น.
1147 รายการ สุขสาธารณะ ตอน จัดการสัญญาณเครียดโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 590 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:03:19 น.
1148 อธิบดีกรม สบส.สั่งสอบ รพ.เอกชน เรียกค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 หลักแสน ข่าวประชาสัมพันธ์ 846 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:59:52 น.
1149 กรม สบส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่มอบชุดสนับสนุนการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจ อสต. แกนนำประจำหอพัก เขตบางขุนเทียน กทม. ข่าวกิจกรรม 680 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:48:08 น.
1150 ขอเชิญร่วมงานสัมนา " Sanbox Model ก้าวแรก การท่องเที่ยวสู่การเปิดประเทศในก้าวต่อไป " ข่าวสารเครือข่าย 828 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:12:14 น.
1151 พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ข่าวกิจกรรม 851 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:14:50 น.
1152 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 56 ของมันต้องมีในฤดูฝน สื่อมัลติมีเดีย 487 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:06:51 น.
1153 รายการสุขวันละนิด #จงมีความสุขในแบบของเรา สื่อมัลติมีเดีย 511 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:02:51 น.
1154 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เชิญชวนบอกเล่าเบื้องลึกเบื้องหลัง การทำงานสุขศึกษาผ่านคอลัมน์ ข่าวสารเครือข่าย 727 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:48:44 น.
1155 กรม สบส.ประกาศปลดล็อค รพ.เอกชน/คลินิก ดำเนินการให้ผู้ป่วยโควิด 19 กักตัวที่บ้าน หนุนทุกแห่งเดินหน้าตรวจคัดกรองโรคอย่างเต็มกำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1726 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:33:14 น.
1156 รายการสุขวันละนิด #ความสุขทำให้เรารู้สึกดี สื่อมัลติมีเดีย 449 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:04:52 น.
1157 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน Hospitel สื่อมัลติมีเดีย 487 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:01:05 น.
1158 แนวทางการใช้ Antigen Test Kit ข่าวสารเครือข่าย 886 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:28:28 น.
1159 แนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุมและส่งต่อ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สื่ออินโฟกราฟิก 902 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:18:10 น.
1160 รายการสุขวันละนิด #อย่ายึดติดกับอดีต สื่อมัลติมีเดีย 515 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:29:36 น.
1161 รายการสุขสาธารณะ ตอน ป่วยแบบนีเแอบวิตกว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ สื่อมัลติมีเดีย 480 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:26:22 น.
1162 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 2508 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:07:31 น.
1163 มาตรฐาน Hospitel สื่อมัลติมีเดีย 592 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:38:03 น.
1164 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน โรงพยาบาลบุษราคัม สื่อมัลติมีเดีย 661 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:33:02 น.
1165 รายการสุขวันละนิด #ความสุขง่ายๆ มองเห็นคนอื่นมีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 518 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:30:34 น.
1166 วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับ มค.-มิย.64 ข่าวสารเครือข่าย 1030 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 04:25:33 น.
1167 ขอเชิญสถานประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ปี 2564 - 2566 ข่าวสารเครือข่าย 1738 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:48:46 น.
1168 อธิบดี สบส. ลงพื้นที่ จุดอพยพ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานใน อำเภอบางพลี และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการจัดทำโรงพยาบาลสนาม ข่าวกิจกรรม 604 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:52:05 น.
1169 วิธีป้องกันผดผื่นคัน ที่มากับหน้าร้อน สื่ออินโฟกราฟิก 1823 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:26:31 น.
1170 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน กรม สบส. เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 539 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:21:21 น.
1171 รายการสุขสาธารณะ อยู่ร่วมกันอย่างมีระยะ ไม่ให้ติดเชื้อ สื่อมัลติมีเดีย 442 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:16:49 น.
1172 อธิบดี สบส. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบุษราคัม ระยะที่ 3 ข่าวกิจกรรม 521 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:49:30 น.
1173 “อนุทิน” เปิดไอซียูสนามมณฑลทหารบกที่ 11 แห่งแรก ยกระดับเป็นรพ.สนามระดับสูง รองรับโควิด สีแดงและสีเหลืองพื้นที่ กทม. ข่าวกิจกรรม 634 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 03:51:55 น.
1174 อธิบดีกรม สบส.นำทีมตรวจมาตรฐานฮอสพิเทล “โรงแรมทู ทรี โฮเทล” ข่าวกิจกรรม 655 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:16:38 น.
1175 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 55 วิธีดูแลใจสู้ไวรัสโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 467 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:36:08 น.
1176 การจัดการด้านโครงสร้าง อาคาร และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบุษราคัม สื่อมัลติมีเดีย 626 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:33:51 น.
1177 รายการสุขสาธารณะ อยู่ร่วมกันอย่างมีระยะ ไม่ให้ติดเชื้อ สื่อมัลติมีเดีย 478 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:31:56 น.
1178 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส. เข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข่าวประชาสัมพันธ์ 883 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08:22:26 น.
1179 สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยและสมาคมคลินิกไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ข่าวสารเครือข่าย 931 28 มิถุนายน 2564 เวลา 02:44:08 น.
1180 รมต.สธ.ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้ง ICU สนามขนาด 50 เตียง ณ มณฑลทหารบกที่ 11 ข่าวกิจกรรม 511 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10:07:47 น.
1181 กรม สบส. พร้อมหนุน ช่วยเหลืองานด้านโครงสร้าง อาคาร สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบุษราคัม ข่าวประชาสัมพันธ์ 860 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08:20:06 น.
1182 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 54 หาว สื่อมัลติมีเดีย 502 24 มิถุนายน 2564 เวลา 03:43:25 น.
1183 รายการสุขสาธารณะ ตอน รู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด สื่อมัลติมีเดีย 526 24 มิถุนายน 2564 เวลา 03:40:36 น.
1184 กรม สบส.เตือนภัยโฆษณาหลอกลวงจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 849 24 มิถุนายน 2564 เวลา 03:33:44 น.
1185 สธ.-แรงงาน-สภากาชาดไทย พัฒนา อสต.สกัดโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 808 23 มิถุนายน 2564 เวลา 01:41:12 น.
1186 กรม สบส.เผยความคืบหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วง พ.ค.-มิ.ย. มี อสม.ได้รับวัคซีนฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ข่าวประชาสัมพันธ์ 685 18 มิถุนายน 2564 เวลา 07:13:16 น.
1187 การโฆษณาจอง วัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชน สื่ออินโฟกราฟิก 1060 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08:14:00 น.
1188 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน กรม สบส. เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 578 16 มิถุนายน 2564 เวลา 04:33:31 น.
1189 รายการสุขวันละนิด #ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่กันพร้อมหน้า สื่อมัลติมีเดีย 491 16 มิถุนายน 2564 เวลา 04:31:10 น.
1190 กรม สบส. ยันสถานพยาบาลเอกชนโฆษณาจองวัคซีนโควิดได้ แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1120 16 มิถุนายน 2564 เวลา 04:27:07 น.
1191 รายการ สุขวันละนิด #ความสุขเกิดขึ้นกับเราเอง สื่อมัลติมีเดีย 500 12 มิถุนายน 2564 เวลา 04:44:26 น.
1192 กรม สบส.เตรียมสอบคลินิกเสริมความงาม ย่านเตาปูน ไขปมสาวดับหลังศัลยกรรมหน้าท้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 739 12 มิถุนายน 2564 เวลา 04:40:08 น.
1193 กรม สบส.เตือนบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด 19 หลังรับวัคซีน โดยใช้ชุดตรวจหรือน้ำยาฯ ไร้การรับรองเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ 887 11 มิถุนายน 2564 เวลา 04:50:13 น.
1194 กรม สบส. ปลุกกระแส ชวนเยาวชน และประชาชนส่งคลิปวิดีโอ “ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 773 10 มิถุนายน 2564 เวลา 03:34:28 น.
1195 สบส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ข่าวกิจกรรม 527 9 มิถุนายน 2564 เวลา 06:29:17 น.
1196 ศบส.7 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ข่าวกิจกรรม 863 9 มิถุนายน 2564 เวลา 05:47:42 น.
1197 สธ. ปล่อยขบวนรถเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ข่าวกิจกรรม 646 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09:08:48 น.
1198 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จุลสารออนไลน์ 1991 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08:36:51 น.
1199 รายการ สุขสาธารณะ ตอน ปอดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 505 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08:19:50 น.
1200 รายการ สุขสาธารณะ ตอน วัคซีนเพื่อสังคมไทย สู้โควิด สื่อมัลติมีเดีย 580 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08:16:21 น.
1201 ประชุมการดำเนินงาน "อสม. ทุกคน ทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19" ครั้งที่ 4/2564 ข่าวกิจกรรม 547 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08:50:02 น.
1202 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน สุขศาลาพระราชทาน EP.2 สื่อมัลติมีเดีย 483 2 มิถุนายน 2564 เวลา 06:47:00 น.
1203 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 53 ทำงานที่บ้านต้านโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 470 2 มิถุนายน 2564 เวลา 02:33:50 น.
1204 รายการ สุขวันละนิด #เลือกมองในด้านที่ดี สื่อมัลติมีเดีย 487 2 มิถุนายน 2564 เวลา 02:31:35 น.
1205 ศบส. 2 เข้าตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงาน ให้กับ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวกิจกรรม 767 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:42:59 น.
1206 สธ. ออกประกาศค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับ 3 เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ข่าวประชาสัมพันธ์ 814 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:20:09 น.
1207 สธ. เปิดรพ.บุษราคัม เฟส 2 รับผู้ป่วยเพิ่มอีก 1,076 เตียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 802 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:21:55 น.
1208 รับสมัคร นักรังสีเทคนิค จิตอาสา เพื่อโรงพยาบาลสนาม RT HERO ข่าวสารเครือข่าย 1233 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:58:12 น.
1209 รายการ สุขวันละนิด #มีความสุขกับตัวเอง สื่อมัลติมีเดีย 495 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:32:49 น.
1210 กรม สบส. หนุนยุว อสม. ปลุกพลังชวนครอบครัวทั่วไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน โควิด 19 ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ 699 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:28:49 น.
1211 สธ.ชวนเยาวชน “ยุว อสม.” สื่อสารครอบครัว-คนรอบข้าง ฉีดวัคซีนช่วยชาติ ข่าวกิจกรรม 579 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:21:00 น.
1212 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข่าวประชาสัมพันธ์ 649 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:11:46 น.
1213 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลบุษราคัมระยะที่ 2 ข่าวกิจกรรม 949 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:05:46 น.
1214 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กสทช. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านค่ายมือถือ ข่าวสารเครือข่าย 1066 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:00:23 น.
1215 6 วิธี รู้เท่าทันและสังเกตข่าวปลอม ข่าวสารเครือข่าย 702 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:55:46 น.
1216 นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ให้กำลังใจและขอบคุณ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 5841 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:46:29 น.
1217 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ให้กำลังใจและขอบคุณ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 588 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:43:15 น.
1218 ขอเชิญรับชมเสวนาออนไลน์ "รักใครให้ชวนฉีดวัคซีน" ข่าวประชาสัมพันธ์ 643 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:40:10 น.
1219 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้กำลังใจและขอบคุณ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 870 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:51:51 น.
1220 รายการ สุขวันละนิด #ความสุขที่อาจมองไม่เห็น สื่อมัลติมีเดีย 488 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:49:53 น.
1221 รายการ สบส.ขอ talk ตอน อสม. เคาะประตูบ้าน ชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ สื่อมัลติมีเดีย 762 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:03:05 น.
1222 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 52 ผดผื่นคัน ป้องกันได้ สื่อมัลติมีเดีย 500 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:00:07 น.
1223 สายด่วน กรม สบส.1426 เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2300 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:55:21 น.
1224 สบส. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม Hospitel ณ โรงแรมแอนดา กรุงเทพฯ ข่าวกิจกรรม 603 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:52:59 น.
1225 อสม. ร่วมรณรงค์ "เปิดประเทศ เมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน" สื่อมัลติมีเดีย 824 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:53:14 น.
1226 รายการสุขสาธารณะ ตอน ลักษณะเสี่ยงการมีบุตรยากที่หมออยากบอก สื่อมัลติมีเดีย 540 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:50:56 น.
1227 ศบส.9 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข่าวกิจกรรม 664 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:59:01 น.
1228 กรม สบส.ย้ำผู้ป่วยโควิด 19 ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากถูกเรียกเก็บค่ารักษาแจ้งได้ที่สายด่วน 1426 ข่าวประชาสัมพันธ์ 904 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:59:01 น.
1229 โควิด-19 รักษาฟรีในโรงพยาบาลเอกชน สื่อมัลติมีเดีย 527 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:22:47 น.
1230 โรงพยาบาลบุษราคัม วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สื่อมัลติมีเดีย 564 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:18:34 น.
1231 การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข สื่อมัลติมีเดีย 620 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:15:01 น.
1232 นายกฯ เปิดโรงพยาบาลบุษราคัม รักษาผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการน้อยถึงปานกลางในเขต กทม. และปริมณฑล ข่าวประชาสัมพันธ์ 681 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:09:57 น.
1233 ศบส. 5 ร่วมตรวจนับ พร้อมทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ก่อนส่งมอบให้ อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5 ข่าวกิจกรรม 687 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:58:41 น.
1234 รายการสุขสาธารณะ ตอน 10 เทคนิคสื่อสารลูกวัยรุ่น สื่อมัลติมีเดีย 520 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:21:15 น.
1235 หมอพร้อม อสม. พร้อม ฉีดวัคซีนช่วยชาติ สื่อมัลติมีเดีย 753 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:42:28 น.
1236 กรม สบส. ส่งทีมช่วยเหลือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้านอาคาร สถานที่ และเครื่องมือด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 893 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:39:30 น.
1237 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม ข่าวกิจกรรม 654 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:01:55 น.
1238 สบส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ข่าวกิจกรรม 603 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:52:27 น.
1239 ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบผลข้างเคียงรุนแรง เลือดออกในสมอง หลังจากฉีดวัคซีน Sinovac ข่าวสารเครือข่าย 1192 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:06:40 น.
1240 กรม สบส.แจงกรณีการก่อตั้ง รพ.สนาม ย่านหลักสี่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 573 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:11:38 น.
1241 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 1907 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:55:48 น.
1242 โควิด 19 รักษาฟรี ไม่มีการจ่ายส่วนต่างแม้รักษาใน รพ.เอกชน สื่ออินโฟกราฟิก 1341 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:47:30 น.
1243 สธ. รับมอบเพลงมาร์ช อสม. ถ่ายทอดพลังจิตอาสาและความทุ่มเทของนักรบเสื้อเทา ข่าวประชาสัมพันธ์ 816 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:17:41 น.
1244 ร้อนนี้มีดีกว่าที่คิด (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 51) สื่อมัลติมีเดีย 539 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:09:26 น.
1245 กรม สบส. ปฏิบัติงานที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด19 อาคารนิมิบุตร ข่าวกิจกรรม 554 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:05:20 น.
1246 กรม สบส.ยันป่วยโควิด 19 รักษาฟรี ไม่มีการจ่ายส่วนต่างแม้รักษาใน รพ.เอกชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1233 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:19:26 น.
1247 กรมพลศึกษาให้บริการประชาชนทั่วไปที่จะร่วมบริจาค สิ่งของ อุปกรณ์ และอาหาร (งดรับบริจาคเงิน) ข่าวสารเครือข่าย 1035 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:45:26 น.
1248 คลิปชุด อสม. เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 1768 30 เมษายน 2564 เวลา 09:16:46 น.
1249 รายการ สุขวันละนิด #เลือกมองสิ่งที่มีความสุข สื่อมัลติมีเดีย 527 30 เมษายน 2564 เวลา 09:09:13 น.
1250 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผอ.ศบส.5 พร้อมด้วยคณะ สุ่มทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค ของหน้ากากอนามัย Surgical Mask ก่อนส่งมอบให้ อสม. ในเขตสุขภาพที่ 5 ข่าวกิจกรรม 734 30 เมษายน 2564 เวลา 03:25:31 น.
1251 กรม สบส.สุดปังนำเทคโนโลยีสู้โควิด ข่าวประชาสัมพันธ์ 847 30 เมษายน 2564 เวลา 03:19:36 น.
1252 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ รพ.สนาม ข่าวสารเครือข่าย 767 30 เมษายน 2564 เวลา 03:10:18 น.
1253 เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ใน กทม. และปริมณฑล จากคลินิกเอกชน วันที่ 28 - 30 เมษายน 2564 ข่าวสารเครือข่าย 1481 30 เมษายน 2564 เวลา 03:04:39 น.
1254 ศบส.6 ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมของโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (Hospitel) ข่าวกิจกรรม 668 29 เมษายน 2564 เวลา 03:59:24 น.
1255 ศบส.12 ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ข่าวกิจกรรม 677 28 เมษายน 2564 เวลา 09:21:44 น.
1256 ศบส. 2 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคลินิกโรคทางเดินหายใจ รวมถึงเข้าตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่เสียหาย ณ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวกิจกรรม 672 28 เมษายน 2564 เวลา 06:17:14 น.
1257 กรมพลศึกษาชวนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน โควิด-19 ข่าวสารเครือข่าย 938 28 เมษายน 2564 เวลา 04:28:39 น.
1258 กรม สบส.รับมอบเจลแอลกอฮอล์ สู้ภัยโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 559 28 เมษายน 2564 เวลา 02:47:16 น.
1259 กิจกรรมรณรงค์ หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ สื่อมัลติมีเดีย 711 28 เมษายน 2564 เวลา 00:52:29 น.
1260 รายการ สบส. ขอ talk ตอน สุขศาลาพระราชทาน Ep.1 สื่อมัลติมีเดีย 550 27 เมษายน 2564 เวลา 05:22:49 น.
1261 สธ.เผยคลินิกตรวจโควิด 14 แห่ง ในกทม. ผ่านมาตรฐาน จับคู่ รพ.จัดเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 705 27 เมษายน 2564 เวลา 05:18:26 น.
1262 กรม สบส.เข้มมาตรฐาน รพ.เอกชน/คลินิก ป้องการระบาดโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 568 26 เมษายน 2564 เวลา 09:27:40 น.
1263 แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 748 26 เมษายน 2564 เวลา 09:24:54 น.
1264 ศบส. 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมส่งมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้ อสม. อำเภอเมืองตาก และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวกิจกรรม 737 26 เมษายน 2564 เวลา 04:16:45 น.
1265 ยกว้นค่าธรรมเนียมรายปี กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ 940 24 เมษายน 2564 เวลา 07:17:19 น.
1266 รณรงค์ "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" ข่าวกิจกรรม 714 24 เมษายน 2564 เวลา 07:04:21 น.
1267 สธ.เข้มมาตรฐานแล็บโควิด ย้ำพบผู้ติดเชื้อต้องแจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง ข่าวกิจกรรม 578 24 เมษายน 2564 เวลา 06:39:56 น.
1268 นายนฤดล อ่วมสุข ผอ.ศบส.2 พร้อมคณะฯ ส่งมอบแอลกอฮอล์จำนวน 16,740 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ข่าวกิจกรรม 805 23 เมษายน 2564 เวลา 06:46:12 น.
1269 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรม.สบส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัวและมอบของอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID19 ให้แก่ ชมรม อสม.จังหวัดราชบุรี ข่าวกิจกรรม 654 23 เมษายน 2564 เวลา 03:42:13 น.
1270 ศบส.4 ลงพื้นที่ร่วมตรวจ ให้คำแนะนำในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ขนาด 100 เตียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรม 548 22 เมษายน 2564 เวลา 08:55:33 น.
1271 ศบส.9 เข้าดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารลิปตพัลลภ ฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ข่าวกิจกรรม 880 22 เมษายน 2564 เวลา 08:42:38 น.
1272 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 พี่หมอช่วยหาเตียง หรือ แอด LINE @sabaideebot อีกช่องทางช่วยหาเตียงได้เหมือนกัน ข่าวสารเครือข่าย 1062 22 เมษายน 2564 เวลา 08:33:04 น.
1273 รายการ สุขวันละนิด #จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม สื่อมัลติมีเดีย 478 22 เมษายน 2564 เวลา 08:28:36 น.
1274 ศบส. 2 ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ (หน้ากากอนามัย จำนวน 25,670 กล่อง) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ข่าวกิจกรรม 716 21 เมษายน 2564 เวลา 07:42:34 น.
1275 ศบส.4 ลงพื้นที่ ตรวจวัด ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จัดเก็บวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รพ.ปากเกร็ดและโรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี ข่าวกิจกรรม 848 20 เมษายน 2564 เวลา 09:00:01 น.
1276 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 50 วัคซีนโควิด 19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย สื่อมัลติมีเดีย 559 20 เมษายน 2564 เวลา 08:44:01 น.
1277 ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากการหยุด-ปิดกิจการ จริงหรือ? ข่าวสารเครือข่าย 1629 20 เมษายน 2564 เวลา 08:35:39 น.
1278 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ข่าวประชาสัมพันธ์ 821 20 เมษายน 2564 เวลา 04:49:38 น.
1279 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประเมินสถานที่จัดทำเป็นพื้นที่กักกัน Local Quarantine ให้กับโรงแรม Zenith อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ข่าวกิจกรรม 599 20 เมษายน 2564 เวลา 04:45:21 น.
1280 รายการ สุขวันละนิด #จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง สื่อมัลติมีเดีย 606 19 เมษายน 2564 เวลา 02:02:37 น.
1281 กรม สบส. แสดงความเสียใจกับครอบครัว อสม.เสียชีวิต จากการเดินทางปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 621 19 เมษายน 2564 เวลา 01:58:57 น.
1282 ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ไม่ต้องเสียค่ารักษา จริงหรือ? ข่าวสารเครือข่าย 848 18 เมษายน 2564 เวลา 04:29:08 น.
1283 กรม สบส.เผยช่วงสงกรานต์ อสม.ออกเคาะประตูบ้าน กว่า 1 ล้านหลังคาเรือน ย้ำ พลัง อสม.ยิ่งใหญ่ ให้ภูมิใจ เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 595 16 เมษายน 2564 เวลา 11:55:35 น.
1284 สธ.ยัน Hospitel มีมาตรฐาน จัดหาแล้วเกือบ 5,000 เตียง เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 708 16 เมษายน 2564 เวลา 06:39:19 น.
1285 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศบส.9 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสนาม อาคาร CHATCHAI HALL สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ข่าวกิจกรรม 649 16 เมษายน 2564 เวลา 06:36:58 น.
1286 รายการ สุขวันละนิด #ชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไป สื่อมัลติมีเดีย 475 16 เมษายน 2564 เวลา 06:31:28 น.
1287 กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจโควิด 19 ในคลินิก ทั่วไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ 666 14 เมษายน 2564 เวลา 06:34:50 น.
1288 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ โรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็น ASQ แล้ว จำนวน 7 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ข่าวกิจกรรม 668 10 เมษายน 2564 เวลา 14:08:11 น.
1289 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 ประจำเดือนเมษายน 2564 จุลสารออนไลน์ 1773 9 เมษายน 2564 เวลา 04:07:35 น.
1290 ศบส.7 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุน สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูง 122 รายการ ณ โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวกิจกรรม 706 8 เมษายน 2564 เวลา 07:41:40 น.
1291 ศบส.9 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 655 8 เมษายน 2564 เวลา 07:32:25 น.
1292 สายด่วน กรม สบส. 1426 สื่ออินโฟกราฟิก 7308 8 เมษายน 2564 เวลา 05:38:42 น.
1293 แนะนำกรมสนับสนุนสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สื่อมัลติมีเดีย 687 8 เมษายน 2564 เวลา 03:41:31 น.
1294 สายด่วน กรม สบส. 1426 สื่อมัลติมีเดีย 659 8 เมษายน 2564 เวลา 03:37:54 น.
1295 รายการ สบส. ขอ talk ตอน งานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2564 สื่อมัลติมีเดีย 778 8 เมษายน 2564 เวลา 03:35:03 น.
1296 รายการสุขวันละนิด #ความสุขที่แท้จริง สื่อมัลติมีเดีย 504 8 เมษายน 2564 เวลา 03:31:33 น.
1297 ศบส. 4 ลงพื้นที่ ตรวจวัด ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จัดเก็บวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รพ.อินทร์บุรี ข่าวกิจกรรม 633 7 เมษายน 2564 เวลา 08:17:50 น.
1298 ข่าวบิดเบือน อากาศร้อน ทำให้โรคหัวใจกำเริบ และหลอดเลือดสมองแตก ข่าวสารเครือข่าย 1777 7 เมษายน 2564 เวลา 07:12:43 น.
1299 รายการสุขสาธารณะ ไม่อยากแพ้ให้กับ PM 2.5 ทำอย่างไรดี สื่อมัลติมีเดีย 491 7 เมษายน 2564 เวลา 01:45:53 น.
1300 นายการุญ สุขสุทธิ์ ผอ.ศบส.12 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ และร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานเปิดโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ข่าวกิจกรรม 744 5 เมษายน 2564 เวลา 08:48:18 น.
1301 กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ข่าวกิจกรรม 814 5 เมษายน 2564 เวลา 08:37:05 น.
1302 รับสมัครนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘ ณ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข่าวสารเครือข่าย 979 5 เมษายน 2564 เวลา 04:33:49 น.
1303 รายการสุขสาธารณะ ตอน ภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน สื่อมัลติมีเดีย 598 5 เมษายน 2564 เวลา 02:11:29 น.
1304 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ 635 2 เมษายน 2564 เวลา 07:41:13 น.
1305 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 49 เดลิเวอรี่วิถีใหม่ สื่อมัลติมีเดีย 486 2 เมษายน 2564 เวลา 07:33:17 น.
1306 ศบส.5 ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ข่าวกิจกรรม 867 1 เมษายน 2564 เวลา 03:20:27 น.
1307 ศบส.12ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดตรัง ข่าวกิจกรรม 641 1 เมษายน 2564 เวลา 03:12:26 น.
1308 กรม สบส. สนองนโยบายรัฐบาล ร่วมส่งเสริมบทบาท อสม. สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ข่าวกิจกรรม 670 31 มีนาคม 2564 เวลา 06:28:12 น.
1309 การประชุมชี้แจงแนวทางการลดวันกักกันตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ข่าวกิจกรรม 534 30 มีนาคม 2564 เวลา 06:17:21 น.
1310 ประชุมพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกิจกรรม 472 29 มีนาคม 2564 เวลา 07:18:09 น.
1311 ศบส.7กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารในงานราชการ ข่าวกิจกรรม 594 29 มีนาคม 2564 เวลา 04:14:24 น.
1312 กรม สบส.ชี้แจง อสม.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเพียงจิตอาสา ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 767 29 มีนาคม 2564 เวลา 02:37:22 น.
1313 กรม สบส.สั่งดำเนินคดี รพ.เอกชน โฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 611 29 มีนาคม 2564 เวลา 02:34:48 น.
1314 กรม สบส.เตือนภัยโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group ข่าวประชาสัมพันธ์ 699 29 มีนาคม 2564 เวลา 02:31:05 น.
1315 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ข่าวกิจกรรม 649 26 มีนาคม 2564 เวลา 08:00:11 น.
1316 ศบส.7 ออกปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลชุมแพ ข่าวกิจกรรม 576 26 มีนาคม 2564 เวลา 07:28:00 น.
1317 ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 592 26 มีนาคม 2564 เวลา 03:34:53 น.
1318 ข่าวปลอม อย่าแชร์! สธ. ประกาศฉุกเฉิน ให้ประชาชนเฝ้าระวัง 35 พื้นที่สีแดง เสี่ยงโควิด-19 ข่าวสารเครือข่าย 1378 26 มีนาคม 2564 เวลา 01:30:28 น.
1319 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเครือข่าย 989 26 มีนาคม 2564 เวลา 01:22:50 น.
1320 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสบส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ข่าวกิจกรรม 668 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:31:57 น.
1321 ขอเชิญฟังการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจการพัฒนาเวลเนสอันดามัน-อ่าวไทย ข่าวสารเครือข่าย 1186 25 มีนาคม 2564 เวลา 07:56:16 น.
1322 รายการสุขสาธารณะ ตอน 9 เทคนิคช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น สื่อมัลติมีเดีย 495 25 มีนาคม 2564 เวลา 05:23:52 น.
1323 นายนฤดล อ่วมสุข ผอ.ศบส. 2 ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน/แนวทางการขับเคลื่อน พัฒนาองค์กร อสม. ข่าวกิจกรรม 698 24 มีนาคม 2564 เวลา 06:20:06 น.
1324 ศบส.5 ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ข่าวกิจกรรม 599 24 มีนาคม 2564 เวลา 03:44:48 น.
1325 ศบส. 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ในชุมชน พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ข่าวกิจกรรม 728 24 มีนาคม 2564 เวลา 03:32:03 น.
1326 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสบส. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ณ สถาบันบำราศนราดูร ข่าวกิจกรรม 783 24 มีนาคม 2564 เวลา 01:52:37 น.
1327 ศบส.1 สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลเชียงแสน และโรงพยาบาลดอยหลวง ข่าวกิจกรรม 736 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:28:06 น.
1328 นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนฯ ศบส.12 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานงานสุขศึกษาใน รพ.สต.เขต 12 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ข่าวกิจกรรม 813 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:14:23 น.
1329 รายการสุขสาธารณะ ตอน สูงวัยสายไหนก็ต้องห่างไกลโควิด สื่อมัลติมีเดีย 680 23 มีนาคม 2564 เวลา 07:32:56 น.
1330 สถานกักกันโรคโควิด 19 ASQ และ AHQ ต่างกันอย่างไร ? สื่อมัลติมีเดีย 997 23 มีนาคม 2564 เวลา 07:25:07 น.
1331 กรม สบส.ปล่อยคาราวาน “อสม. พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19” เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ข่าวกิจกรรม 486 23 มีนาคม 2564 เวลา 07:16:29 น.
1332 ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สัญจร) ครัั้งที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ข่าวกิจกรรม 588 22 มีนาคม 2564 เวลา 12:54:20 น.
1333 ศบส.10 ร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาต้นแบบสถานพยาบาลการจัดการน้ำเสียและการจัดการคุณภาพอากาศห้องเอกซเรย์ ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวกิจกรรม 825 19 มีนาคม 2564 เวลา 08:14:14 น.
1334 รายการ สบส. ขอ Talk อสม. เคาะประตูบ้าน รู้และบอกต่อวัคซีนโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 744 19 มีนาคม 2564 เวลา 07:20:08 น.
1335 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๖๔ สื่อมัลติมีเดีย 871 19 มีนาคม 2564 เวลา 07:15:44 น.
1336 สปอตประชาสัมพันธ์ กรม สบส. สื่อมัลติมีเดีย 796 19 มีนาคม 2564 เวลา 04:28:43 น.
1337 ศบส.5 ลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานส่งเสริมทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม ข่าวกิจกรรม 716 19 มีนาคม 2564 เวลา 04:19:46 น.
1338 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลง ระหว่าง GHA และ TCA ข่าวสารเครือข่าย 820 19 มีนาคม 2564 เวลา 04:13:25 น.
1339 ประกาศการรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ข่าวประชาสัมพันธ์ 1435 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:26:03 น.
1340 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 "อสม. พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19" สื่อมัลติมีเดีย 1004 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:15:58 น.
1341 กรม สบส.เผยกฎหมายใหม่กำหนด “พนักงานดูแลผู้สูงอายุ”ต้องขึ้นทะเบียนทุกราย ภายในวันที่กำหนด ข่าวประชาสัมพันธ์ 1538 18 มีนาคม 2564 เวลา 08:52:39 น.
1342 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2564 ข่าวกิจกรรม 920 18 มีนาคม 2564 เวลา 06:53:53 น.
1343 อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1913 18 มีนาคม 2564 เวลา 03:58:01 น.
1344 อสม. รวมพลังยับยั้ง โควิด 19 สื่ออินโฟกราฟิก 2393 18 มีนาคม 2564 เวลา 02:31:27 น.
1345 อสม. รู้และบอกต่อ...ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1677 18 มีนาคม 2564 เวลา 02:26:53 น.
1346 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) และโรงพยาบาลคู่สัญญา ข่าวกิจกรรม 525 18 มีนาคม 2564 เวลา 02:05:40 น.
1347 รายการ สุขวันละนิด #ความสุข​ พอใจ ความสุขที่แท้จริง สื่อมัลติมีเดีย 606 18 มีนาคม 2564 เวลา 01:57:26 น.
1348 นายประยุทธ เฉลิมเล่า นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ศบส.9 พร้อมคณะ เข้าดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข่าวกิจกรรม 754 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:11:20 น.
1349 รายการ สุขวันละนิด #ความห่วงใยเล็กๆ สื่อมัลติมีเดีย 521 16 มีนาคม 2564 เวลา 01:48:38 น.
1350 ประชุมแนวทางกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในสถานพยาบาลเอกชน ข่าวกิจกรรม 717 15 มีนาคม 2564 เวลา 08:10:46 น.
1351 ศบส.6 ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี, อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีมหาโพธิ, อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ข่าวกิจกรรม 688 15 มีนาคม 2564 เวลา 07:14:46 น.
1352 วิถีใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ห่างไกลโควิด 19 สื่ออินโฟกราฟิก 1443 15 มีนาคม 2564 เวลา 02:20:06 น.
1353 วัคซีนคืออะไร...? ทำมัยต้องฉีดวัคซีน...? ข่าวประชาสัมพันธ์ 2028 15 มีนาคม 2564 เวลา 02:15:46 น.
1354 รายการ สุขวันละนิด #ความสุขที่แท้จริง สื่อมัลติมีเดีย 519 15 มีนาคม 2564 เวลา 02:02:56 น.
1355 ศบส.10 ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร ให้กับโรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร ข่าวกิจกรรม 2693 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:13:01 น.
1356 นายอรรณพ ดาทุมมา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศบส.7 และ คณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลท่าคันโท ข่าวกิจกรรม 719 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:53:43 น.
1357 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผอ.สบส.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ข่าวกิจกรรม 602 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:46:27 น.
1358 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 851 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:36:02 น.
1359 รายการ สุขวันละนิด #ชีวิตเรียบง่าย สื่อมัลติมีเดีย 517 12 มีนาคม 2564 เวลา 01:43:11 น.
1360 นายศักดา ติวเรือง นายช่างเทคนิคอาวุโส ศบส.7 และคณะ ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมภารกิจสนับสนุนและส่งเสริม ปรับปรุง หอพักผู้ป่ายและห้องแรงดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลอาจสามารถ ข่าวกิจกรรม 744 11 มีนาคม 2564 เวลา 08:12:36 น.
1361 รายการ สบส. ขอ talk ตอน อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ในโครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน สื่อมัลติมีเดีย 751 11 มีนาคม 2564 เวลา 04:28:19 น.
1362 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ข่าวกิจกรรม 945 11 มีนาคม 2564 เวลา 02:27:05 น.
1363 4 Organisations Join Hands to Boost Thailand’s Economy with Thailand International Health Expo 2021 ข่าวกิจกรรม 559 11 มีนาคม 2564 เวลา 01:27:45 น.
1364 4 หน่วยงาน จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพประเทศ จัดงาน Thailand International Health Expo 2021 ข่าวกิจกรรม 654 11 มีนาคม 2564 เวลา 01:27:45 น.
1365 นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล ผอ.ศบส.6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบและส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บริษัท น้ำทิพย์เนิร์สซิ่งโฮม จำกัด และบริษัท โฮม เฮลท์ แคร์(2019) จำกัด ข่าวกิจกรรม 746 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:56:56 น.
1366 ศบส.10 ลงพื้นที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวกิจกรรม 684 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:46:57 น.
1367 งานเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตรงาน“Thailand International Health E xpo 2021” ข่าวประชาสัมพันธ์ 911 8 มีนาคม 2564 เวลา 04:34:40 น.
1368 ชราอย่างกล้าหาญ ขึ้นคานอย่างมีศักดิ์ศรี (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 48) สื่อมัลติมีเดีย 615 8 มีนาคม 2564 เวลา 04:29:20 น.
1369 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จุลสารออนไลน์ 1935 5 มีนาคม 2564 เวลา 07:36:17 น.
1370 กรม สบส.แนะประชาชนเช็คหลักฐาน 5 อย่าง เสริมภูมิคุ้มกันคลินิก/หมอเถื่อน ข่าวกิจกรรม 542 5 มีนาคม 2564 เวลา 01:11:24 น.
1371 อสม. พร้อมบอกต่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 1008 4 มีนาคม 2564 เวลา 03:32:26 น.
1372 สบส. จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขับเคลื่อนยุว อสม. เป็นจิตอาสาดูแล ครอบครัว ชุมชน เร่งรณรงค์พฤติกรรมป้องกันโควิด 19 ในเด็กและเยาวชน ข่าวกิจกรรม 651 4 มีนาคม 2564 เวลา 00:59:07 น.
1373 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานกักกันโรคในกิจการกอล์ฟ หรือกอล์ฟ ควอรันทีน (Golf Quarantine) ณ สนามกอล์ฟ ข่าวกิจกรรม 699 3 มีนาคม 2564 เวลา 00:56:19 น.
1374 กรม สบส.ส่งทีมตรวจ รพ.เอกชน หลังถูกร้องเรียกเก็บเงินจนรักษาล่าช้าทำผู้ป่วยดับ ข่าวกิจกรรม 785 2 มีนาคม 2564 เวลา 05:29:15 น.
1375 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศบส.9 ร่วมกับ สสจ.นครราชสีมา เข้าดำเนินการตรวจจับสถานประกอบกิจการ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สถานพยาบาล 2541 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ข่าวกิจกรรม 716 2 มีนาคม 2564 เวลา 02:06:18 น.
1376 กรม สบส. ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ กองหนุนอสม. กลุ่มแรกฉีดวัคซีนโควิด 19 ข่าวกิจกรรม 523 1 มีนาคม 2564 เวลา 03:33:13 น.
1377 อธิบดีกรม สบส. และอสม. ร่วมปักเข็มฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยแก่ประชาชน ข่าวกิจกรรม 816 1 มีนาคม 2564 เวลา 03:29:12 น.
1378 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่พร้อม 3 หมอ แนะนำตัวและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย ข่าวกิจกรรม 648 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:13:41 น.
1379 รายการ สบส. ขอ talk ตอน การทำธุรกรรมสถานพยาบาล ผ่านระบบ Biz Portal สื่อมัลติมีเดีย 688 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:21:23 น.
1380 รายการ สบส. ขอ talk ตอน รู้จักกับสายด่วน กรม สบส. 1426 พวกเราพร้อมดูแลคุณ สื่อมัลติมีเดีย 526 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:17:37 น.
1381 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดพุทธปัญญา ข่าวกิจกรรม 670 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:54:23 น.
1382 สบส.6 ร่วมสนับสนุนการเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ข่าวกิจกรรม 601 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:17:49 น.
1383 นายศรีสกุล แสงประเสร็ฐ ผอ.สบส. 5 ลงพื้นที่ ส่งเสริมฯ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุรดาญาเนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวกิจกรรม 617 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:37:04 น.
1384 อธิบดีกรม สบส.ลุยตรวจคลินิก ย่านรามคำแหง ไขปมสาวดับ คาเตียงระหว่างดูดไขมัน ข่าวกิจกรรม 557 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:46:32 น.
1385 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564 ข่าวกิจกรรม 580 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:51:43 น.
1386 ศบส.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขศึกษาระดับพื้นที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ข่าวกิจกรรม 506 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:44:47 น.
1387 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 47 เริ่มต้นใหม่คุณทำได้ สื่อมัลติมีเดีย 516 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:19:22 น.
1388 ชุดความรู้ อสม. รู้และบอกต่อ วัคซีนโควิด 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1681 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:15:24 น.
1389 วีดิโอการบรรยายองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 9 ด้าน สื่อมัลติมีเดีย 3275 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:55:22 น.
1390 อธิบดีกรม สบส. ลุยพื้นที่สมุทรสาคร ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ หนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และ อสต. สู้ภัยโควิด 19 ข่าวกิจกรรม 631 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01:04:31 น.
1391 หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา สื่ออินโฟกราฟิก 2629 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:40:10 น.
1392 กรม สบส. ก้าวล้ำนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และความเป็นจริงเสมือน มาใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้างโรงพยาบาลภาครัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ 807 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:27:04 น.
1393 ศบส.10 เข้าดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย และปรับปรุงห้องแยกโรค ในห้องฉุกเฉิน ER ณ โรงพยาบาลเขมราฐ ข่าวกิจกรรม 673 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:18:18 น.
1394 ศบส.4 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ลงพื้นที่ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข่าวกิจกรรม 579 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:01:22 น.
1395 ศบส. 5 ลงพื้นที่ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ข่าวกิจกรรม 566 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:33:42 น.
1396 นายการุญ สุขสุทธิ์ ผอ.ศบส. 12 เข้ารับการตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทาน โดยผู้แทนพระองค์ฯ ข่าวกิจกรรม 570 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:29:23 น.
1397 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ศบส.9 ข่าวกิจกรรม 909 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01:26:25 น.
1398 โรงพยาบาลสนาม ด่านปราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 609 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:28:01 น.
1399 8 ข้อปฏิบัติโรงงานปลอดโควิด 19 สื่อมัลติมีเดีย 683 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:25:52 น.
1400 หลักฐานการประกอบการขอใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ให้บริการ) สื่ออินโฟกราฟิก 1146 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:54:31 น.
1401 ศบส.5 ลงพื้นที่ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ข่าวกิจกรรม 762 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:11:57 น.
1402 ศบส.12 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ข่าวกิจกรรม 698 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:07:17 น.
1403 อสม. รู้และบอกต่อปลอดภัยจากโควิด 19 ชุด วัคซีน สื่อมัลติมีเดีย 938 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:57:45 น.
1404 คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 64 วิถีใหม่ เลี่ยงภัยโควิด 19 ข่าวกิจกรรม 4382 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:57:45 น.
1405 คิดก่อนทิ้ง (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 46) สื่อมัลติมีเดีย 524 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:44:10 น.
1406 หลักฐานการประกอบการขอใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ประกอบกิจการ) สื่ออินโฟกราฟิก 2096 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:16:16 น.
1407 การขออนุญาตขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1005 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:40:31 น.
1408 รายการสุขสาธารณะ ตอน วิธีเลือกซื้ออาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน สื่อมัลติมีเดีย 506 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:33:14 น.
1409 รายการสุขสาธารณะ ตอน 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมต้านภัย COVID 19 สื่อมัลติมีเดีย 659 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30:47 น.
1410 ศบส.10 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ดำเนินการติดตั้งโปรแกม RMC ให้กับโรงพยาบาลศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ข่าวกิจกรรม 1055 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:26:22 น.
1411 ศบส. 9 นำโดยนายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศูนย์ฯ และคณะ ลงพื้นที่จุดคัดกรอง COVID-19 สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ข่าวกิจกรรม 672 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:53:38 น.
1412 พฤติกรรมเดลิเวอรี่กับชีวิตปกติรูปแบบใหม่ สื่อมัลติมีเดีย 560 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:16:52 น.
1413 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าวกิจกรรม 844 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:10:44 น.
1414 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จุลสารออนไลน์ 1567 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:57:23 น.
1415 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เข้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศกรรมการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวกิจกรรม 611 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:51:03 น.
1416 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบผู้ดำเนินการสปา 2564 ติดตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสอบทางหน้าเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 858 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:42:28 น.
1417 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เข้าดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และตรวจติดตามคุณภาพภายในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ข่าวกิจกรรม 738 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:36:58 น.
1418 กองวิศวกรรมการแพทย์และทีมวิศวกร เข้าดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาการปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 4-6 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ข่าวกิจกรรม 767 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:57:09 น.
1419 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ศึกษาระบบการดำเนินการของด่านทางน้ำ เพื่อรองรับการเตรียมการเปิดระบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ข่าวกิจกรรม 584 29 มกราคม 2564 เวลา 14:28:44 น.
1420 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่สนับสนุนการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลซำสูงจังหวัดขอนแก่น ข่าวกิจกรรม 634 29 มกราคม 2564 เวลา 14:21:44 น.
1421 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน มาตราการการป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 686 29 มกราคม 2564 เวลา 08:19:23 น.
1422 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นอสม.หมอประจำบ้าน ข่าวกิจกรรม 543 29 มกราคม 2564 เวลา 08:06:56 น.
1423 รายการสุขวันละนิด ตอน หัวใจสี่ห้องแห่งความสุข สื่อมัลติมีเดีย 898 28 มกราคม 2564 เวลา 03:15:49 น.
1424 รายการสุขสาธารณะ ตอน สัญญาณของโรคไตวายเรื้อรัง สื่อมัลติมีเดีย 498 28 มกราคม 2564 เวลา 03:12:41 น.
1425 รายการสุขสาธารณะ ตอน ผลเสียของการติดจอ สื่อมัลติมีเดีย 623 28 มกราคม 2564 เวลา 03:10:48 น.
1426 รายการสุขสาธารณะ ตอน กักตัว 14 วันอย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน สื่อมัลติมีเดีย 530 28 มกราคม 2564 เวลา 03:08:12 น.
1427 ชุดความรู้ อสม. รู้และบอกต่อ ปลอดภัยจากโควิด 19 "วัคซีนคืออะไร...?" ข่าวประชาสัมพันธ์ 1692 28 มกราคม 2564 เวลา 01:53:11 น.
1428 แถลงข่าวประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ข่าวกิจกรรม 1199 27 มกราคม 2564 เวลา 09:01:03 น.
1429 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สื่ออินโฟกราฟิก 3495 27 มกราคม 2564 เวลา 05:25:55 น.
1430 การแถลงข่าวและสัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบังคับใช้กฏหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1044 26 มกราคม 2564 เวลา 04:18:41 น.
1431 รายการสุขสาธารณะ ตอน COVID 19 ไม่ติดและไม่แพร่ผ่านสัตว์นํ้า จริงหรือ? สื่อมัลติมีเดีย 529 25 มกราคม 2564 เวลา 05:16:23 น.
1432 ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ข่าวประชาสัมพันธ์ 750 22 มกราคม 2564 เวลา 07:33:25 น.
1433 สัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ข่าวกิจกรรม 672 22 มกราคม 2564 เวลา 07:31:30 น.
1434 กรม สบส. เริ่มใช้กฏหมายส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เริ่ม 27 มกราคม 2564 นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1847 22 มกราคม 2564 เวลา 01:21:55 น.
1435 ขอเชิญผู้ใช้บริการ Contact Center 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ 1148 21 มกราคม 2564 เวลา 00:51:07 น.
1436 แนวทางการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลเอกชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 714 19 มกราคม 2564 เวลา 04:19:31 น.
1437 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ Contact Center 1426 กรม สบส. ข่าวประชาสัมพันธ์ 2603 18 มกราคม 2564 เวลา 08:34:29 น.
1438 คุยลั่นสนั่นซอย 8 (E.P 45) 3 ตอน ยอดฮิต สื่อมัลติมีเดีย 594 18 มกราคม 2564 เวลา 02:16:59 น.
1439 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 38 จุลสารออนไลน์ 1784 13 มกราคม 2564 เวลา 03:44:19 น.
1440 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน เสียงระฑังไม่ดังเท่า คนข้างๆ กรน สื่อมัลติมีเดีย 592 12 มกราคม 2564 เวลา 06:11:17 น.
1441 รายการสุขสาธารณะ ตอน การบริหารสุขภาพจิตช่วงโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 586 12 มกราคม 2564 เวลา 06:08:57 น.
1442 Call Center กรม สบส. โทร.ฟรี มีเบอร์เดียว ติดต่อได้ทุกบริการ สื่ออินโฟกราฟิก 2328 11 มกราคม 2564 เวลา 07:51:06 น.
1443 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน สายด่วน กรม สบส. 1426 สื่อมัลติมีเดีย 593 11 มกราคม 2564 เวลา 04:09:51 น.
1444 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ข่าวกิจกรรม 686 10 มกราคม 2564 เวลา 04:03:14 น.
1445 กรม สบส. ขอความร่วมมือ ประธานชมรม อสม.ทุกระดับ/อสม.ทุกคน ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สื่ออินโฟกราฟิก 1330 8 มกราคม 2564 เวลา 04:22:15 น.
1446 ไอเดียให้ของขวัญครบทุก GENERATION สื่ออินโฟกราฟิก 1482 8 มกราคม 2564 เวลา 03:55:19 น.
1447 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ สื่ออินโฟกราฟิก 1720 8 มกราคม 2564 เวลา 03:53:31 น.
1448 อันตราย "ยาชุด หยุดชีวิต" ข่าวประชาสัมพันธ์ 1903 8 มกราคม 2564 เวลา 03:45:34 น.
1449 7 กิจกรรมคลายเครียดในที่ทำงาน สื่ออินโฟกราฟิก 4934 8 มกราคม 2564 เวลา 03:42:54 น.
1450 ข้อปฏิบัติผู้เข้าเยี่ยม บ้านพักผู้สูงอายุวิธีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 สื่ออินโฟกราฟิก 1519 8 มกราคม 2564 เวลา 03:41:30 น.
1451 สุขบัญญัติ 3 สิ่งที่ควรทำ ต้านภัยโควิด-19 สื่ออินโฟกราฟิก 1137 8 มกราคม 2564 เวลา 03:37:54 น.
1452 5 ข้อดี ของการขออนุญาตประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และสปา ผ่านระบบ Biz portal สื่ออินโฟกราฟิก 2869 8 มกราคม 2564 เวลา 03:36:14 น.
1453 เครียดได้ คลายเป็น 9 วิธีจัดการความเครียด สื่ออินโฟกราฟิก 7478 8 มกราคม 2564 เวลา 03:33:38 น.
1454 เครื่องวัดอุณภูมิทางหน้ากากของเราแม่นยำแค่ไหน ? ข่าวประชาสัมพันธ์ 1137 8 มกราคม 2564 เวลา 03:31:38 น.
1455 Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี Covid-19 สื่ออินโฟกราฟิก 1385 8 มกราคม 2564 เวลา 03:29:35 น.
1456 พ.ร.บ.อุ้มบุญ 3 มี 3 ขอ 8 ข้อห้าม สื่ออินโฟกราฟิก 1174 8 มกราคม 2564 เวลา 03:27:09 น.
1457 การเดินทางไปในสถานที่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรปฏิบัติดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 777 8 มกราคม 2564 เวลา 03:25:15 น.
1458 ไข้หวัดหายได้ ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะ ข่าวประชาสัมพันธ์ 905 8 มกราคม 2564 เวลา 03:22:16 น.
1459 เปิดกิจการ สปา / นวด โดยไม่ได้รับอนุญาต สื่ออินโฟกราฟิก 1365 8 มกราคม 2564 เวลา 03:20:34 น.
1460 รู้เท่าทัน การโฆษณาสถานพยาบาล สื่ออินโฟกราฟิก 1669 8 มกราคม 2564 เวลา 03:17:55 น.
1461 งานอดิเรกสุดฮิตของวัยเกษียณ สื่ออินโฟกราฟิก 1358 8 มกราคม 2564 เวลา 03:13:17 น.
1462 2 มือแม่ สร้างลูก...ปราศจากเชื้อโรค สื่ออินโฟกราฟิก 925 8 มกราคม 2564 เวลา 03:11:16 น.
1463 ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ สื่ออินโฟกราฟิก 1384 8 มกราคม 2564 เวลา 03:09:30 น.
1464 สูบบุหรี่ สูบโรค สื่ออินโฟกราฟิก 890 8 มกราคม 2564 เวลา 03:07:49 น.
1465 5 ข้อ สุขบัญญัติ ช่วงเปิดเทอม สื่ออินโฟกราฟิก 1287 8 มกราคม 2564 เวลา 02:54:59 น.
1466 5 พฤติกรรมเสี่ยง หน้าร้อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1166 8 มกราคม 2564 เวลา 02:53:12 น.
1467 เด็กรู้...รอดพ้น จมน้ำ สื่ออินโฟกราฟิก 1177 8 มกราคม 2564 เวลา 02:49:53 น.
1468 ใส่บาตรได้บุญ คุณเลือกได้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1123 8 มกราคม 2564 เวลา 02:46:58 น.
1469 4 เริ่มรับปีใหม่ด้วยสุขบัญญัติ "ออกกำลังกาย ทานผักผลไม้ งดบุหรี่ สุรา สร้างความสัมพันธ์" สื่ออินโฟกราฟิก 816 8 มกราคม 2564 เวลา 02:42:23 น.
1470 4 ทริคปาร์ตี้ท้ายปีเก่า อย่างมีสุขภาพดี สื่ออินโฟกราฟิก 1441 8 มกราคม 2564 เวลา 02:39:31 น.
1471 สร้างความสุขในสถานที่ทำงานด้วยหลักการ 6P สื่ออินโฟกราฟิก 2133 8 มกราคม 2564 เวลา 02:36:46 น.
1472 8 อาชีพสุดฮิต วัยเกษียน สื่ออินโฟกราฟิก 2300 8 มกราคม 2564 เวลา 02:35:18 น.
1473 ภัยสุขภาพในหน้าฝน สื่ออินโฟกราฟิก 1020 8 มกราคม 2564 เวลา 02:30:55 น.
1474 วิธีการตรวจสอบรายชื่อคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาต สื่ออินโฟกราฟิก 6876 8 มกราคม 2564 เวลา 02:28:03 น.
1475 10 แนวปฏิบัติ สำหรับเด็กไทยยุค 4.0 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1412 8 มกราคม 2564 เวลา 02:25:20 น.
1476 10 วิธีง่ายๆ คลายร้อน ลดเสี่ยง ลดโรค สื่ออินโฟกราฟิก 2010 8 มกราคม 2564 เวลา 02:22:46 น.
1477 3 ข้อคิดก่อนขึ้นเขียง (ศัลยกรรม) สื่ออินโฟกราฟิก 1336 8 มกราคม 2564 เวลา 02:20:24 น.
1478 5 เคล็ด(ไม่)ลับ สุขภาพดี สื่ออินโฟกราฟิก 929 8 มกราคม 2564 เวลา 02:18:01 น.
1479 เสริมความงามอย่างปลอดภัย สื่ออินโฟกราฟิก 1361 8 มกราคม 2564 เวลา 02:15:32 น.
1480 ชวนคนไทย โหลดแอป "หมอชนะ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 993 6 มกราคม 2564 เวลา 00:42:13 น.
1481 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติงาน Call Center หรือ Contact Center 1426 ข่าวกิจกรรม 758 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07:43:28 น.
1482 คำอวยพรปีใหม่ จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 สื่ออินโฟกราฟิก 2888 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07:37:11 น.
1483 เครือข่ายยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) สื่อมัลติมีเดีย 1093 30 ธันวาคม 2563 เวลา 06:37:56 น.
1484 (เทปพิเศษ) เรื่องเล่าประทับใจวันปีใหม่ของคน 4 Gen สื่อมัลติมีเดีย 692 30 ธันวาคม 2563 เวลา 06:34:12 น.
1485 รายการ สบส. ขอ talk ตอน 3 หมอ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" สื่อมัลติมีเดีย 819 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:36:47 น.
1486 รายการสุขสาธารณะ ตอน สุขภาพดีรับปีใหม่ ไม่เครียดก็เป็นสุข สื่อมัลติมีเดีย 597 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:34:50 น.
1487 รายการสุขสาธารณะ ตอน โรคหลอดเลือดสมองรู้ทันเร็วรักษาได้ทัน สื่อมัลติมีเดีย 674 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:32:34 น.
1488 รายการ สบส.ขอ Talk ตอน รู้จักอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว สื่อมัลติมีเดีย 784 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:30:28 น.
1489 รายการสุขสาธารณะ ตอน ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง สื่อมัลติมีเดีย 642 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28:22 น.
1490 ของขวัญปีใหม่ถูกใจทุก Gen (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 44) สื่อมัลติมีเดีย 688 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06:26:31 น.
1491 สบส. ขอ Talk ตอน การเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย สื่อมัลติมีเดีย 785 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:38:13 น.
1492 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 40 สำราญต้านเครียด สื่อมัลติมีเดีย 716 30 ตุลาคม 2563 เวลา 04:35:54 น.
1493 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน Alternative Hospital Quarantine สื่อมัลติมีเดีย 1034 26 ตุลาคม 2563 เวลา 04:32:56 น.
1494 รายการสุขสาธารณะ ตอน ขยับรับชีวิตวิถีใหม่ สื่อมัลติมีเดีย 624 26 ตุลาคม 2563 เวลา 04:30:17 น.
1495 รา่ยการสุขสาธารณะ ตอน งดก่อมลภาวะกลางอากาศ สื่อมัลติมีเดีย 603 26 ตุลาคม 2563 เวลา 04:27:58 น.
1496 รายการสุขสาธารณะ ตอน 5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยานในช่วง COVID-19 สื่อมัลติมีเดีย 626 26 ตุลาคม 2563 เวลา 04:21:53 น.
1497 รายการสุขสาธารณะ ตอน ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มต้นที่เรา สื่อมัลติมีเดีย 664 26 ตุลาคม 2563 เวลา 04:10:23 น.
1498 รายการสุขสาธารณะ ตอน แนวทางการเฝ้าระวังสู้โควิด-19 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สื่อมัลติมีเดีย 614 7 ตุลาคม 2563 เวลา 04:08:01 น.
1499 รายการสุขสาธารณะ ตอน แนวทางการเฝ้าระวังสู้โควิด-19 สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยง สื่อมัลติมีเดีย 538 7 ตุลาคม 2563 เวลา 04:05:57 น.
1500 รายการสุขสาธารณะ ตอน การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในช่วงระบาด covid- 19 สื่อมัลติมีเดีย 595 7 ตุลาคม 2563 เวลา 04:03:53 น.
1501 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 39 ห่างหน่อย ถอยนิด สื่อมัลติมีเดีย 694 2 ตุลาคม 2563 เวลา 04:01:30 น.
1502 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ep. 38 ตอน อยากเป็นยุว อสม. จัง สื่อมัลติมีเดีย 794 28 กันยายน 2563 เวลา 03:59:14 น.
1503 รายการสุขสาธารณะ ตอน 5 เทคนิคการเงินรอดตายยุคโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 670 27 กันยายน 2563 เวลา 03:56:19 น.
1504 รายการสุขสาธารณะ ตอน คำแนะนำสำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 633 27 กันยายน 2563 เวลา 03:54:13 น.
1505 รายการสุขสาธารณะ ตอน มาตรการหลักโรงภาพยนตร์ สื่อมัลติมีเดีย 666 27 กันยายน 2563 เวลา 03:51:52 น.
1506 รายการสุขสาธารณะ ตอน วิ่งที่บ้านและวิ่งกลางแจ้ง สื่อมัลติมีเดีย 608 27 กันยายน 2563 เวลา 03:49:15 น.
1507 เพลง อสม. หมอของชุมชน (Official MV) สื่อมัลติมีเดีย 1559 24 กันยายน 2563 เวลา 03:45:44 น.
1508 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน พาชมบูธงาน Thailland Medical Hub ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สื่อมัลติมีเดีย 841 18 กันยายน 2563 เวลา 03:42:24 น.
1509 หมอบุ๋ม พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ส่งกำลังใจถึงพี่น้อง อสม. สื่อมัลติมีเดีย 1514 10 กันยายน 2563 เวลา 03:31:35 น.
1510 ตามติดชีวิต อสม. สื่อมัลติมีเดีย 844 9 กันยายน 2563 เวลา 03:28:20 น.
1511 สายด่วนกรม สบส. 1426 พร้อมดูแลคุณ สื่อมัลติมีเดีย 1007 9 กันยายน 2563 เวลา 03:25:39 น.
1512 ถ้าต้องไปหาหมอในช่วงนี้ กลัวโควิด-19 ไหม ? สื่อมัลติมีเดีย 983 9 กันยายน 2563 เวลา 03:22:32 น.
1513 นักรบเสื้อเทา อสม. คนแรก สื่อมัลติมีเดีย 1165 9 กันยายน 2563 เวลา 03:19:46 น.
1514 เปลี่ยนโรงแรมเป็นพื้นที่กักตัว : Alternative State Quarantine (ASQ) สื่อมัลติมีเดีย 1129 9 กันยายน 2563 เวลา 03:15:07 น.
1515 นวด/สปายุค New normal ความสุขคงเดิม เพิ่มเติมคือความปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 995 1 กันยายน 2563 เวลา 03:12:08 น.
1516 New Nomal กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 631 31 สิงหาคม 2563 เวลา 03:09:26 น.
1517 รายการ สุขสาธารณะ ตอน วิธีเลี้ยงดูเด็กๆ ในช่วงโควิด-19 ระบาด สื่อมัลติมีเดีย 530 31 สิงหาคม 2563 เวลา 03:05:35 น.
1518 รายการสุขสาธารณะ ตอน medical Hub สื่อมัลติมีเดีย 895 31 สิงหาคม 2563 เวลา 02:49:59 น.
1519 รายการ สบส. ขอ talk ตอน medical and wellness program สื่อมัลติมีเดีย 929 31 สิงหาคม 2563 เวลา 02:46:53 น.
1520 เลขเด็ด 1426 (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 37) สื่อมัลติมีเดีย 639 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:49:38 น.
1521 รายการสุขสาธารณะ ตอน โรงเรียนปลอดภัยห่างไกล COVID-19 สื่อมัลติมีเดีย 571 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:45:34 น.
1522 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน เครื่องครอบศีรษะความดันบวก (Positive Air Hood) สื่อมัลติมีเดีย 783 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08:37:40 น.
1523 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 36 กู้ผิวสิวเห่อ สื่อมัลติมีเดีย 644 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08:33:35 น.
1524 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 1105 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08:29:35 น.
1525 เต้นประกอบสุขบัญญัติ 3 ข้อ ที่ควรปฏิบัติ สื่อมัลติมีเดีย 766 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:26:29 น.
1526 สุขบัญญัติ 3 ข้อที่ควรปฏิบัติ สื่อมัลติมีเดีย 602 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:23:38 น.
1527 รายการ สบส. ขอ talk ตอน เบื้องลึก เบื้องหลังการปฏิบัติงานของ อสม. จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมัลติมีเดีย 789 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:21:11 น.
1528 ายการ สบส. ขอ Talk ตอน ศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 598 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:18:43 น.
1529 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน กรม สบส. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ (Zero Copy) สื่อมัลติมีเดีย 601 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:16:40 น.
1530 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 35 ง่าย ครบ จบในจุดเดียว (Biz portal) สื่อมัลติมีเดีย 738 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08:13:55 น.
1531 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 892 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08:11:24 น.
1532 รายการสุขสาธารณะ ตอน ไข้เลือดออกอันตราย อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 772 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:07:00 น.
1533 รายการสุขสาธารณะ ตอน ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด- 19 ผู้ซื้อควรปฏิบัติตาม สื่อมัลติมีเดีย 640 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:03:22 น.
1534 รายการสุขสาธารณะ ตอน ตลาดปลอดภัยลดเสี่ยง COVID- 19 พ่อค้าแม่ค้าควรปฏิบัติตาม สื่อมัลติมีเดีย 593 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:00:48 น.
1535 สุขสาธารณะ ตอน ขึ้นแท็กซี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 606 19 มิถุนายน 2563 เวลา 07:57:34 น.
1536 สุขสาธารณะ ตอน ปรับตัวเข้าสู่ New normal สื่อมัลติมีเดีย 607 19 มิถุนายน 2563 เวลา 07:54:59 น.
1537 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 34 ตู้ปันสุข สื่อมัลติมีเดีย 589 19 มิถุนายน 2563 เวลา 07:51:28 น.
1538 รายการแขร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน 10 จุดสะสมโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 569 16 มิถุนายน 2563 เวลา 07:47:27 น.
1539 สธ. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ 2564 ข่าวกิจกรรม 665 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09:02:24 น.
1540 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน ไขข้อข้องใจ พลาสมาเพื่อใช้รักษาโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 891 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08:09:08 น.
1541 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน New Normal วิถีชีวิตใหม่ในโลกใบเดิมกับยุคโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 761 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08:05:04 น.
1542 กรม สบส.ชี้การเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ผิดกฎหมายเข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ 746 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07:56:47 น.
1543 กรม สบส.ย้ำ พ.ร.ฎ.โรคศิลปะกำหนดอาหาร มีผลบังคับใช้แล้ว แนะผู้ปฏิบัติงานมาขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 578 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07:44:26 น.
1544 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน 33 New normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินห้างอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 562 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07:36:36 น.
1545 รายการ สุขสาธารณะ ตอน New normal เรื่องใหม่ที่ควรทำให้เป็นเรื่องปกติ สื่อมัลติมีเดีย 602 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07:33:54 น.
1546 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน สธ.มอบซิมฮีโร่ส่งต่อนักรบเสื้อเทา สื่อมัลติมีเดีย 781 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07:31:24 น.
1547 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน ชื่นชม อสม. เชียงใหม่ ต้านโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 918 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07:29:01 น.
1548 (Version 2) ชีวิตวิถีใหม่ ใช้และให้บริการนวด/สปาอย่างไร ให้ปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 894 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:24:13 น.
1549 ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) ใช้และให้บริการนวด/สปาอย่างไร ให้ปลอดภัย (Version 1) สื่อมัลติมีเดีย 1114 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:21:20 น.
1550 ชีวิตวิถีใหม่ ใช้และให้บริการนวด/สปาอย่างไร ให้ปลอดภัย สื่อมัลติมีเดีย 908 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:16:16 น.
1551 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน 32 ฮีโร่สู้โควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 828 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:12:18 น.
1552 ตลาดปลอดภัยลดเสี่ยง COVID 19 พ่อค้าแม่ค้า สื่อมัลติมีเดีย 695 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:08:47 น.
1553 รายการ สบส.ขอ Talk ตอน โครงครอบกระชับหน้ากากอนามัย สื่อมัลติมีเดีย 900 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:06:36 น.
1554 เลิก ลด 10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโรคโควิด -19 สื่อมัลติมีเดีย 623 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:55:56 น.
1555 10 ภารกิจสูงวัยทำได้สู้ โควิด -19 สื่อมัลติมีเดีย 1124 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:53:03 น.
1556 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน อาสาสมัครสาธารณสุขกับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 899 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:49:28 น.
1557 ภัยหน้าร้อน สื่อมัลติมีเดีย 612 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:46:17 น.
1558 เตรียมความพร้อม อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้าน เพื่อสังเกตอาการโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 797 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:43:50 น.
1559 ข้อควรปฏิบัติของ อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้าน ช่วงโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 948 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:41:00 น.
1560 โควิด 19 กังวลแค่ไหนไม่ทำลายสุขภาพจิต สื่อมัลติมีเดีย 573 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:37:13 น.
1561 กินอย่างไรดี เมื่อต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สื่อมัลติมีเดีย 619 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:34:50 น.
1562 การเลือกซื้อและการเก็บอาหารกระป๋อง สื่อมัลติมีเดีย 655 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:32:09 น.
1563 การปรุงอาหารกระป๋องหลากเมนู เมื่อต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สื่อมัลติมีเดีย 517 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:29:26 น.
1564 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน 7 หลักการในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 680 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:26:22 น.
1565 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน 10 คำถามกับโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 623 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:23:53 น.
1566 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน การดูแลสุขภาพจิตช่วงโควิดระบาด สื่อมัลติมีเดีย 667 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:20:43 น.
1567 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน ถ้ารักกันจริงอย่ามาเยี่ยมกันเลย สื่อมัลติมีเดีย 541 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:18:02 น.
1568 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน การดูแลผู้สูงวัยในช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 923 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:15:12 น.
1569 กรม สบส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข่าวกิจกรรม 646 28 ธันวาคม 2563 เวลา 05:48:31 น.
1570 สบส.ให้กำลังใจทีมปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด 19 จ.สมุทรสาคร ข่าวกิจกรรม 592 28 ธันวาคม 2563 เวลา 04:51:34 น.
1571 3 หมอ 3 มอบ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" สื่อมัลติมีเดีย 9484 25 ธันวาคม 2563 เวลา 05:10:58 น.
1572 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน อย่าปิดบังความเสี่ยงเมื่อไปพบแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 777 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 03:46:59 น.
1573 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สื่อมัลติมีเดีย 618 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 03:43:07 น.
1574 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 31 ห่างกันสักพัก สื่อมัลติมีเดีย 632 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 03:40:21 น.
1575 รายการสุขสาธารณะ ตอน 8 วิธีห่างไกลโควิด-19 หากต้องไปสถานพยาบาลหรือที่สาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 796 27 เมษายน 2563 เวลา 03:36:19 น.
1576 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน "อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ" ep.30 สื่อมัลติมีเดีย 522 26 เมษายน 2563 เวลา 03:32:18 น.
1577 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน ล้างมือต้องใช้สบู่ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 582 26 เมษายน 2563 เวลา 03:28:39 น.
1578 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน กีฬาต้องห้ามในช่วงโควิด-19 สื่อมัลติมีเดีย 567 26 เมษายน 2563 เวลา 03:25:03 น.
1579 รายการ สบส. ขอ talk ตอน มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรม สบส. สื่อมัลติมีเดีย 558 14 เมษายน 2563 เวลา 03:21:22 น.
1580 รายการ สบส. ขอ TALK ตอน ฌกส. อสม. สื่อมัลติมีเดีย 757 14 เมษายน 2563 เวลา 03:18:36 น.
1581 สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ข่าวประชาสัมพันธ์ 1361 25 ธันวาคม 2563 เวลา 02:57:17 น.
1582 อธิบดีกรม สบส.นำทีม จนท.ร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม ข่าวกิจกรรม 902 24 ธันวาคม 2563 เวลา 06:56:39 น.
1583 รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 29 ฟ้าฝากท้อง (รับจ้างอุ้มบุญ) สื่อมัลติมีเดีย 839 30 มีนาคม 2563 เวลา 06:39:59 น.
1584 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 28 บ่วงสไบเขียว ภาค 2 (พิเศษเฉพาะ อสม.) สื่อมัลติมีเดีย 897 20 มีนาคม 2563 เวลา 06:36:45 น.
1585 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน กรม สบส. เผยต้นแบบอาคารแยกโรค ประสิทธิภาพสูง สื่อมัลติมีเดีย 804 17 มีนาคม 2563 เวลา 04:31:44 น.
1586 สบส. ขอ Talk ตอน ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สื่อมัลติมีเดีย 964 17 มีนาคม 2563 เวลา 04:27:06 น.
1587 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย สื่อมัลติมีเดีย 917 12 มีนาคม 2563 เวลา 04:21:13 น.
1588 รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8 EP.27 ตอน แน่นอก ต้องร้องเรียน อยากสวย แต่ดันซวย สบส.ช่วยด้วย หนูอยากร้องเรียน สื่อมัลติมีเดีย 823 10 มีนาคม 2563 เวลา 04:15:35 น.
1589 รายการ สบส. ขอ TALK ตอน ศูนย์เครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการสอบเทียบกองวิศวกรรมการแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 890 3 มีนาคม 2563 เวลา 04:00:33 น.
1590 รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน 26 โคโรนาตัวร้าย เราป้องกันได้ สื่อมัลติมีเดีย 613 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:53:18 น.
1591 รายการ สบส. ขอ talk ตอน การจัดฟัน สื่อมัลติมีเดีย 804 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:47:49 น.
1592 สบส.ขอTalk ตอน ศัลยกรรมดูดไขมัน สื่อมัลติมีเดีย 786 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:43:44 น.
1593 รายการสุขสาธาณะ ตอน เดินได้เดินดี สื่อมัลติมีเดีย 890 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:37:02 น.
1594 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน การสอบผู้ดำเนินการสปา สื่อมัลติมีเดีย 926 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:33:05 น.
1595 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 25 กินตามใจปาก ลำบากท้อง สื่อมัลติมีเดีย 676 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03:29:25 น.
1596 สบส. ขอ talk ตอน การเลือกใช้บริการร้านสปาที่ได้มาตรฐาน สื่อมัลติมีเดีย 845 29 มกราคม 2563 เวลา 03:25:04 น.
1597 รายการสุขสาธารณะ ตอน ระวัง 3 กลุ่มโรคร้ายจากฝุ่น PM 2.5 สื่อมัลติมีเดีย 662 28 มกราคม 2563 เวลา 03:22:21 น.
1598 สธ. สร้าง ยุว อสม. แกนนำสุขภาพเด็กและเยาวชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1009 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08:48:38 น.
1599 กรม สบส.แจ้ง รพ.เอกชนทั่วประเทศ ให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตรวจและรักษาฟรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 862 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08:15:54 น.
1600 รายการความรู้คู่สุขภาพ ตอน วิธีบริหารจิตเพื่อลบปัญหาสุขภาพจิตแย่ๆ สื่อมัลติมีเดีย 602 17 มกราคม 2563 เวลา 04:46:47 น.
1601 รายการความรู้คู่สุขภาพ ตอน 5 โรคโซเชียลทำพิษ สื่อมัลติมีเดีย 689 17 มกราคม 2563 เวลา 04:43:01 น.
1602 สบส. ขอ Talk ตอน การร้องเรียนงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน สื่อมัลติมีเดีย 894 16 มกราคม 2563 เวลา 04:38:46 น.
1603 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน กรม สบส. เเนะเช็คให้ชัวร์โฆษณาสถานพยาบาล สื่อมัลติมีเดีย 826 16 มกราคม 2563 เวลา 04:34:46 น.
1604 รายการแชร์ขาวสายเฮลท์ ตอน สบส. พลิกโฉมการขออนุญาตเปิดกิจการสปา สื่อมัลติมีเดีย 773 16 มกราคม 2563 เวลา 04:31:27 น.
1605 สบส. ขอ Talk ตอน เรื่องนวดที่คุณอยากรู้ สื่อมัลติมีเดีย 789 16 มกราคม 2563 เวลา 04:13:26 น.
1606 สบส. ขอ Talk ตอนการเลือกร้านนวดที่ได้มาตรฐาน สื่อมัลติมีเดีย 874 14 มกราคม 2563 เวลา 04:06:30 น.
1607 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 22 ไข้หวัดหายได้ ไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะ สื่อมัลติมีเดีย 763 19 ธันวาคม 2562 เวลา 04:02:05 น.
1608 รายการ ความรู้คู่สุขภาพ ตอน 6 โรคฮิตมนุษย์ออฟฟิศ สื่อมัลติมีเดีย 839 15 ธันวาคม 2562 เวลา 03:57:13 น.
1609 สุขบัญญัติต้านหนาว (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 43) สื่อมัลติมีเดีย 1419 22 ธันวาคม 2563 เวลา 03:48:34 น.
1610 รายการ ความรู้คู่สุขภาพ ตอน ลูกติดเกมส์ ครอบครัวต้องช่วยกันแก้ สื่อมัลติมีเดีย 812 15 ธันวาคม 2562 เวลา 07:45:40 น.
1611 รายการ แชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน สบส. คลอดคู่มือห้องแยกโรค สื่อมัลติมีเดีย 876 15 ธันวาคม 2562 เวลา 07:41:51 น.
1612 รายการแชร์ข่าวสายเฮลท์ ตอน สบส. แนะโรงพยาบาลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศฯ สื่อมัลติมีเดีย 857 15 ธันวาคม 2562 เวลา 07:31:28 น.
1613 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 21 หมอดูฮอล แม่นเวอร์ (รู้เท่าทันสถานพยาบาล) สื่อมัลติมีเดีย 830 1 ธันวาคม 2562 เวลา 07:23:15 น.
1614 สบส. ขอ talk ตอน นวดไทยพรีเมียม และสปาสากล สื่อมัลติมีเดีย 813 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:18:12 น.
1615 รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 20 เข้าร้านนวด/สปาให้สบายใจ ดูอย่างไรปลอดภัยได้มาตรฐาน สื่อมัลติมีเดีย 775 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:10:30 น.
1616 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 17 สุขใจวัยเก๋า สื่อมัลติมีเดีย 792 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:05:36 น.
1617 รายการ คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 16 ก่อนอาวุโสโอเค สื่อมัลติมีเดีย 745 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00:38 น.
1618 สบส. ขอ Talk ตอน ข้อพึงระวังในการนวด สื่อมัลติมีเดีย 876 31 ตุลาคม 2562 เวลา 06:48:39 น.
1619 สบส. ขอ talk ตอน การประกอบโรคศิลปะ คืออะไร สื่อมัลติมีเดีย 1214 30 ตุลาคม 2562 เวลา 06:38:25 น.
1620 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอน 19 น้ำปลาร้ายกว่าที่คิด สื่อมัลติมีเดีย 561 25 ตุลาคม 2562 เวลา 06:33:43 น.
1621 คุยลั่นสนั่นซอย 8 EP.18 เช็ค ชัวร์ แชร์ สื่อมัลติมีเดีย 672 17 ตุลาคม 2562 เวลา 06:27:23 น.
1622 สบส. ขอ talk ตอน ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub สื่อมัลติมีเดีย 865 2 ตุลาคม 2562 เวลา 06:22:11 น.
1623 ความรู้คู่สุขภาพ ตอน FOMO ภัยร้ายของคนกลัวตกเทรนด์ สื่อมัลติมีเดีย 841 24 กันยายน 2562 เวลา 06:17:15 น.
1624 สบส ขอTalk การเลือกใช้คลินิกเสริมความงาม สื่อมัลติมีเดีย 1093 8 กันยายน 2562 เวลา 06:14:20 น.
1625 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 15 สองมือนี้ที่สร้างโรค สื่อมัลติมีเดีย 659 30 สิงหาคม 2562 เวลา 06:03:24 น.
1626 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 12 เมนูชูสุขภาพพระสงฆ์ สื่อมัลติมีเดีย 706 30 สิงหาคม 2562 เวลา 06:01:14 น.
1627 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 13 วิ่งเพื่อรัก สื่อมัลติมีเดีย 568 12 สิงหาคม 2562 เวลา 04:49:27 น.
1628 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 14 ทำบุญสวยชาติหน้า ทำหน้าสวยชาตินี้ สื่อมัลติมีเดีย 802 19 สิงหาคม 2562 เวลา 04:43:30 น.
1629 สบส.ขอ talk ตอน การทำศัลยกรรมเสริมความงาม สื่อมัลติมีเดีย 780 5 สิงหาคม 2562 เวลา 04:39:05 น.
1630 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 11 กลิ่นสาบแสลง (ล้อเลียนละครดัง) (เลิกบุหรี่) สื่อมัลติมีเดีย 639 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:33:04 น.
1631 สบส. ขอ talk ตอน นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อสม. สื่อมัลติมีเดีย 958 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:22:50 น.
1632 คุยลั่นสนั่นซอย 8 เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วน๊าาาาา สาระคงเดิม เพิ่มเติมคือบันเทิงคูณ 8 ข่าวประชาสัมพันธ์ 786 18 ธันวาคม 2563 เวลา 04:35:46 น.
1633 สบส. ขอ talk ตอน การดำเนินงานของ อสม. สื่อมัลติมีเดีย 824 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:51:27 น.
1634 สบส. ขอ talk ตอน นักศึกษากับการทำศัลยกรรม สื่อมัลติมีเดีย 787 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:40:25 น.
1635 สบส. ขอ talk ตอน การเลือกใช้บริการร้านนวด ร้านสปา สื่อมัลติมีเดีย 858 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:34:18 น.
1636 สบส ขอ talk ตอน การเลือกใช้บริการคลินิก สื่อมัลติมีเดีย 814 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:27:47 น.
1637 สบส. ขอ talk ตอน ตอบคำถามยอดฮิตร้านนวดร้านสปา สื่อมัลติมีเดีย 893 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:22:37 น.
1638 สบส. ขอ talk ตอน การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม สื่อมัลติมีเดีย 878 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:18:06 น.
1639 สบส. ขอ talk ตอน นักสุขศึกษาดีเด่น สื่อมัลติมีเดีย 945 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:08:45 น.
1640 สบส. ขอ TALK ตอน การโฆษณาสถานพยาบาล สื่อมัลติมีเดีย 890 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:46:15 น.
1641 สบส. ขอ talk ตอน ภาพลักษณ์ร้านนวด ร้านสปาในประเทศไทย สื่อมัลติมีเดีย 823 30 มิถุนายน 2562 เวลา 06:39:23 น.
1642 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 10 ลดโลกร้อนตอนฝนเท สื่อมัลติมีเดีย 693 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:35:07 น.
1643 หลักการนวดเพื่อสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 1036 16 มิถุนายน 2562 เวลา 06:31:37 น.
1644 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 9 ยาใจคนจน (ข้อควรรู้สู้แดด) สื่อมัลติมีเดีย 778 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:28:21 น.
1645 รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 8 Back To School รักใสๆหัวใจว้าวุ่น สื่อมัลติมีเดีย 676 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:23:46 น.
1646 สบส. ขอ talk ตอน สุขบัญญัติแห่งชาติ สื่อมัลติมีเดีย 783 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:18:03 น.
1647 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 7 วัยรุ่นหัวร้อน สื่อมัลติมีเดีย 946 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:13:53 น.
1648 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 6 ทะเล(ไม่) ริษยา สื่อมัลติมีเดีย 713 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 04:01:53 น.
1649 สบส.ขอ Talk พาชม "ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ" สื่อมัลติมีเดีย 812 10 เมษายน 2562 เวลา 03:52:14 น.
1650 คุยลั่นสนั่นซอย8 ตอนที่ 5 ไลฟ์สดในคลินิก กับ การตรวจเข้มร้านนวด สื่อมัลติมีเดีย 821 31 มีนาคม 2562 เวลา 03:44:04 น.
1651 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 4 บ่วงสไบเขียว(Smart card อสม.) สื่อมัลติมีเดีย 874 15 มีนาคม 2562 เวลา 03:32:45 น.
1652 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 3 คาถา 5 ป. สื่อมัลติมีเดีย 664 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 03:27:37 น.
1653 รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ ตอน ทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูสีให้ถูกประเภท เวอร์ชั่น 2 สื่อมัลติมีเดีย 796 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 03:22:12 น.
1654 รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ ตอน ทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูสีให้ถูกประเภท เวอร์ชั่น 1 สื่อมัลติมีเดีย 681 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 03:16:37 น.
1655 คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 2 สู้ฝุ่นละอองครองเมือง สื่อมัลติมีเดีย 608 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 03:13:04 น.
1656 รู้แล้วอ๋อ ตอนที่1 (7ข้อเพื่อชีวิตสดใสถึงวัยสูงอายุ) สื่อมัลติมีเดีย 845 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 03:06:17 น.
1657 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 769 29 มีนาคม 2561 เวลา 02:51:43 น.
1658 Health News รับประทานไม่ถูกวิธี อันตรายถึงชีวิต สื่อมัลติมีเดีย 627 5 มีนาคม 2561 เวลา 02:47:09 น.
1659 Health News การร้องเรียนผ่าน application ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส. ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สื่อมัลติมีเดีย 635 31 มกราคม 2561 เวลา 02:40:45 น.
1660 Health News ปฏิบัติสุขบัญญัติ ป้องกันอุจจาระร่วง สื่อมัลติมีเดีย 771 23 มกราคม 2561 เวลา 02:36:48 น.
1661 Health News ทำแท้งเถื่อนอันตรายถึงชีวิต สื่อมัลติมีเดีย 741 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08:43:18 น.
1662 Health News การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR สื่อมัลติมีเดีย 944 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08:39:38 น.
1663 Health News นวัตกรรมรถเข็นควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ สื่อมัลติมีเดีย 784 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08:35:23 น.
1664 ปรับพฤติกรรม 3 เรื่องเพื่อสุขภาพดี สื่อมัลติมีเดีย 620 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08:27:42 น.
1665 รายการสุขสาธารณะ...ตอน ขจัดความเครียด สื่อมัลติมีเดีย 870 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:41 น.
1666 เพลงประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อมัลติมีเดีย 579 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:17:08 น.
1667 ขออนุญาตเปิดคลินิกตอนที่ 1 สื่อมัลติมีเดีย 1142 27 กันยายน 2560 เวลา 08:11:15 น.
1668 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สื่อมัลติมีเดีย 2530 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:04:33 น.
1669 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ สื่อมัลติมีเดีย 1174 9 เมษายน 2560 เวลา 07:57:14 น.
1670 หลังน้ำลดทำอะไร? สื่อมัลติมีเดีย 668 25 มกราคม 2560 เวลา 07:44:58 น.
1671 อันตายจากไฟฟ้าขณะน้ำท่วม สื่อมัลติมีเดีย 1056 1 มกราคม 2560 เวลา 07:29:53 น.
1672 โรคน้ำกัดเท้า โรคภัยที่มากับน้ำท่วม สื่อมัลติมีเดีย 768 1 มกราคม 2560 เวลา 07:25:45 น.
1673 โรคตาแดงภัยที่มาจากน้ำท่วม สื่อมัลติมีเดีย 774 2 มกราคม 2560 เวลา 07:23:37 น.
1674 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 37 จุลสารออนไลน์ 1850 14 ธันวาคม 2563 เวลา 04:46:17 น.
1675 เห็นชอบหลักการ ให้จ่ายค่าตอบแทน อสม.500บาท เป็นเวลา 3 เดือน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1002 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:39:03 น.
1676 รายการ สบส. ขอ Talk ตอน อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สื่อมัลติมีเดีย 1135 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:26:38 น.
1677 รายการสุขสาธารณะ ตอน ความดันโลหิตสูง สื่อมัลติมีเดีย 863 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:24:19 น.
1678 รายการสุขสาธารณะ ตอน แคะขี้หูจำเป็นหรือไม่ สื่อมัลติมีเดีย 905 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:21:28 น.
1679 รายการสุขสาธารณะ ตอน นํ้าในหูไม่เท่ากัน สื่อมัลติมีเดีย 828 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:18:34 น.
1680 รายการสุขสาธารณะ ตอน ฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว สื่อมัลติมีเดีย 611 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07:14:54 น.
1681 จองคิวออนไลน์ ได้คิวแน่ไม่มี "นก" (คุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 42) สื่อมัลติมีเดีย 753 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:29:52 น.
1682 รายการสุขสาธารณะ ตอน ไวรัส RSV เชื้ออันตราย สื่อมัลติมีเดีย 913 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:24:26 น.
1683 รายการสุขสาธารณะ ตอน นํ้าสำคัญกว่าที่คุณคิด สื่อมัลติมีเดีย 701 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:21:09 น.
1684 รายการสุขสาธารณะ ตอน ไขปัญหาอาการสะอึก สื่อมัลติมีเดีย 720 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:18:20 น.
1685 ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล ข่าวประชาสัมพันธ์ 1111 4 ธันวาคม 2563 เวลา 04:41:15 น.
1686 อสม.: กลไกการจัดการภาวะวิกฤตด้านสุขภาพในชุมชน (VHV: Unsung Heroes for Thailand's Health Crisis) สื่อมัลติมีเดีย 1399 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:27:53 น.
1687 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ #สุขสาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 1028 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:03:23 น.
1688 ข่าวเด็ด กรม สบส. AHQ & ISO (รายการคุยลั่นสนั่นซอย 8 ตอนที่ 41) สื่อมัลติมีเดีย 942 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:58:24 น.
1689 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 1094 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:26:52 น.
1690 ติดต่อราชการใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1321 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:24:34 น.
1691 การยื่นชำระค่าธรรมเนียมรายปีและต่ออายุใบอนุญาต คลินิกและโรงพยาบาลผ่านออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1502 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:17:21 น.
1692 เปิดระบบออนไลน์ ยื่นขออนุญาตเปิด คลินิก โรงพยาบาลเอกชน และสปา ข่าวประชาสัมพันธ์ 2302 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:08:18 น.
1693 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 10 สาย (จำนวน 28 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 พ.ย.63 ข่าวประชาสัมพันธ์ 840 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:29:11 น.
1694 กรม สบส. ชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ข่าวประชาสัมพันธ์ 1737 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:20:51 น.
1695 #สุขสาธารณะ เสื้อกันนาวมือสองมีความเสี่ยงกว่าที่คิด สื่อมัลติมีเดีย 727 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:25:52 น.
1696 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับสภาพจิตใจที่เปราะบางต้องดูแลแบบไหน สื่อมัลติมีเดีย 1044 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05:01:06 น.
1697 สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. สื่ออินโฟกราฟิก 3215 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:51:09 น.
1698 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 36 จุลสารออนไลน์ 1546 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:46:35 น.
1699 คู่มือการขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล สื่ออินโฟกราฟิก 2370 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:42:08 น.
1700 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1386 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:36:43 น.
1701 เช็ค 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์ #สุขสาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 805 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:17:07 น.
1702 รายการ สบส. ขอ Talk แนะเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย สื่อมัลติมีเดีย 861 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:13:14 น.
1703 รายการสุขสาธารณะ เคล็ดลับลดภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ สื่อมัลติมีเดีย 883 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:10:08 น.
1704 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 32 จุลสารออนไลน์ 855 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:55:24 น.
1705 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 31 จุลสารออนไลน์ 753 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:52:41 น.
1706 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 30 จุลสารออนไลน์ 615 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:50:01 น.
1707 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 29 จุลสารออนไลน์ 627 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:32:16 น.
1708 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 28 จุลสารออนไลน์ 656 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:23:15 น.
1709 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 27 จุลสารออนไลน์ 648 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:22:35 น.
1710 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 26 จุลสารออนไลน์ 666 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:19:35 น.
1711 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 25 จุลสารออนไลน์ 620 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:16:05 น.
1712 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 24 จุลสารออนไลน์ 643 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:12:52 น.
1713 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 23 จุลสารออนไลน์ 636 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:05:14 น.
1714 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 22 จุลสารออนไลน์ 635 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:00:23 น.
1715 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 21 จุลสารออนไลน์ 1208 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:11:24 น.
1716 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 20 จุลสารออนไลน์ 756 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:07:55 น.
1717 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 19 จุลสารออนไลน์ 724 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:05:00 น.
1718 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 18 จุลสารออนไลน์ 705 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04:01:23 น.
1719 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 17 จุลสารออนไลน์ 655 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:58:42 น.
1720 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 16 จุลสารออนไลน์ 658 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:48:26 น.
1721 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 15 จุลสารออนไลน์ 727 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:44:14 น.
1722 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 14 จุลสารออนไลน์ 611 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:39:51 น.
1723 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 13 จุลสารออนไลน์ 693 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:17:14 น.
1724 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จุลสารออนไลน์ 6385 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:12:01 น.
1725 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จุลสารออนไลน์ 780 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:08:34 น.
1726 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 10 จุลสารออนไลน์ 945 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:03:30 น.
1727 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 9 จุลสารออนไลน์ 1015 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 03:01:42 น.
1728 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 8 จุลสารออนไลน์ 1091 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:58:30 น.
1729 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 7 จุลสารออนไลน์ 977 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:55:12 น.
1730 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 6 จุลสารออนไลน์ 1021 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:52:22 น.
1731 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 5 จุลสารออนไลน์ 1053 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:45:34 น.
1732 8 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต #สุขสาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 1131 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:09:00 น.
1733 ทานอาหารคลีน #สุขสาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 998 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:06:36 น.
1734 ทำอย่างไรให้ลูกมีสุขภาพจิตดี #สุขสาธารณะ สื่อมัลติมีเดีย 767 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:03:55 น.
1735 การขออนุญาตเปิดคลินิก โรงพยาบาลเอกชน ร้านสปา แบบครบ จบในจุดเดียว ต้องทำอย่างไร สื่อมัลติมีเดีย 1489 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00:00 น.
1736 แค่เศร้าหรือโรคซึมเศร้า สื่อมัลติมีเดีย 1540 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:17:54 น.
1737 รู้จักกรม สบส.ให้มากขึ้นใน 3 นาที สื่อมัลติมีเดีย 1219 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:40:40 น.
1738 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 4 จุลสารออนไลน์ 1675 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:03:57 น.
1739 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 3 จุลสารออนไลน์ 1661 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:56:59 น.
1740 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 2 จุลสารออนไลน์ 1456 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:40:28 น.
1741 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 1 จุลสารออนไลน์ 1304 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:29:02 น.
1742 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 33 จุลสารออนไลน์ 3931 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:57:21 น.
1743 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 34 จุลสารออนไลน์ 2521 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:58:02 น.
1744 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 35 จุลสารออนไลน์ 4852 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:58:24 น.