กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด

65122601

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะหลัก 3 ส. เสริมทักษะ สื่อสารให้ความรู้ และสิ่งแวดล้อมจัดการให้สะอาด เป็นแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ สำหรับคอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น และอพาร์ตเมนท์

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเองส่วนบุคคลและมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีความสุข ที่พักอาศัยนับว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้พักอาศัยต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลความสะอาดในการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะที่พักอาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น และอพาร์ตเมนท์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลากหลายจำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกัน ภายในอาคารเดียวกัน และมีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีจุดการสัมผัสร่วมกัน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการรับหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้ หากไม่มีระบบป้องกันโรคที่เพียงพอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตามหลัก 3 ส. ได้แก่

1) ส. 1 เสริมทักษะการป้องกันโรค ให้แก่พนักงานทำความสะอาด แม่บ้านซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลความสะอาดของอาคาร เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 จากจุดสัมผัส ขยะติดเชื้อได้ โดยพนักงานทำความสะอาด จะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย แว่นตากันลม และถุงมือยางยาว ขณะปฏิบัติงาน เพิ่มความตระหนักในการป้องกันปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันโรค โดยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

2) ส. 2 สื่อสารให้ความรู้ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทำช่องทางสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อ ในมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนที่แนะนำโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น

3) ส.3 สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร จัดการให้สะอาดปลอดภัย ควรติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟท์ ล้อบบี้ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น โดยทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลิฟท์ ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องคีย์การ์ด จุดสแกนนิ้ว/หน้า ราวบันได ห้องน้ำส่วนรวม เครื่องออกกำลังกาย โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ และควรมีมาตรการลดการแออัดในการใช้พื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันโควิด 19

ด้านนายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เจ้าของอาคาร นิติบุคคล คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุด ผู้พักอาศัย ผู้มาเยี่ยม ผู้มาติดต่อควรให้ความสำคัญและร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยปฏิบัติตามหลัก 3 ส. เสริมทักษะ สื่อสารให้ความรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจัดการให้สะอาดปลอดภัย เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรค 19 ให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ได้ ทั้งนี้ เจ้าของอาคาร นิติบุคคล คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุด ผู้พักอาศัยและประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางเว็บไซต์กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th

65122602

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ