กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. นำทีม อสม.ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั่วไทย 13-31 มี.ค. 66

line_album_รูปผู้บริหารกรม-สบส-_๒๓๐๓๑๖A4E9C48B-C6F8-BE4E-75B7-DB664437925F

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. ประจำปี 2566 นำ อสม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่ออกเคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม 2566

กรม สบส.เปิดคอร์สปั้นครูสอนนวดน้ำมันหอมระเหย ป้อนตลาดบุคลากรสุขภาพที่กำลังขาดแคลน

422a6924E4EC0949-19A4-8D37-5835-A56E7115444A

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วยทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. นายพรเทพ ล้อมพรม รักษาการผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กรม สบส. ชวน อสม. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออก ลดป่วย ลดตาย ป้องกันการป่วยซ้ำ

line_album_รูปผู้บริหารกรม-สบส-_๒๓๐๒๒๑AC3191FA-8684-AACC-A340-EA2A1531EB82


          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวน อสม.ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตนจากยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี พร้อมเป็นแกนนำชุมชน ใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค ขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลดอัตราป่วย เสียชีวิต และป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาป่วยโรคไข้เลือดออกซ้ำ

สบส. ลุยพื้นที่ 30 จังหวัดนำร่องป้องกันและควบคุมมะเร็งท่อน้ำดี สร้างระบบเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน

E90D0C19-34B4-1E8D-C7BC-BF234C4A39FB

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลุยพื้นที่ 30 จังหวัดนำร่อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเฝ้าระวังเตือนภัยเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน วางเป้าอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงสองในสาม ในปี 2578

          นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช            บรมนาถบพิตรพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     จากรายงานในปี 2560 ประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดี 14.6 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยสาเหตุที่สำคัญที่สุดเกิดจากการติดพยาธิใบไม้ในตับ จากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ชอบกินปลาน้ำจืดดิบ โดยมีรายงานว่าพยาธิใบไม้ในตับเพิ่มความเสี่ยงประมาณ 6-7 เท่าต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ายังมีประชาชนติดพยาธิใบไม้ตับมากกว่าร้อยละ 5 ในบางส่วนของพื้นที่เสี่ยงสูง นอกจากนั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังพบผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในประเทศไทย

          “กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในปี 2566 มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการกินปลาน้ำจืดดิบ เป้าหมาย 525 ตำบลในพื้นที่ 30 จังหวัด มุ่งลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ดำเนินการให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 2 ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 คือ อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 และอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงสองในสาม ในปี 2578” นายแพทย์สุระ กล่าว

          ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนโครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราการติดเชื้อสูง ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 7 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 30 จังหวัด โดยเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครสาธารณสุข สนับสนุนชุดความรู้และสื่อเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน ขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ       เกิดต้นแบบชุมชนที่ประชาชนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง ควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สธ. ออกประกาศ “หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และรายงานผลงาน อสม.” ฉบับใหม่

_--_p67476

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ “หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ (อสม. 1) พ.ศ. 2566” ขับเคลื่อนแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้นำ อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล เชื่อมประสานการทำงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรม สบส. ชวนออกกำลังกายต้านโรค ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง  

660228_p34794

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนมอบความรักให้ครอบครัว เพื่อน คนรัก ออกกำลังกายที่ชอบ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และสุขภาพที่ดี แนะปฏิบัติสุขบัญญัติ รักใครให้ชวนออกกำลังกายต้านโรค  

กรม สบส. เผยวัยรุ่นมองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนะ “รักที่ปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง” ในวันแห่งความรัก

66021401_p32634

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ พบร้อยละ 77.7 วัยรุ่นมองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนะสุขบัญญัติ  “รักที่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง” 

สบส. ร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket Thailand  ณ Pavilion Gabriel กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

189604_p73619

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนริการสุขภาพ และนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Symposia ภายใต้โครงการการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket Thailand  ณ Pavilion Gabriel กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยให้ข้อมูลนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยต่อประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านต่างๆ

กรม สบส.เผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายอุ้มบุญ อนุญาตตั้งครรภ์แทนแล้วมากกว่า 600 ราย

66020701_p21759

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยช่วง 7 ปี นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 พิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนแล้ว 621 ราย แนะสถานพยาบาลเอกชน คุมเข้มบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องปรามการกระทำผิด ขจัดเอเจนซี่ นายหน้า การขายไข่ อสุจิ ตัวอ่อน และการรับจ้างอุ้มบุญ

หน้าที่ 9 จาก 40

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ