กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์ ฯ และ สสส. แถลงผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยวุ่น อึ้ง “กลิ่นหอมบุหรี่ไฟฟ้า” เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 9.89 เท่า

b5db2eff0c980027938d407529e5b29c

💢 ​เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการขับเคลื่อนทิศทางการสื่อสารภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเปิดผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย
ประจำปีงบประมาณ 2566

ศบส.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม และจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

6fb544ba7fb5edd34d0df2b3aa22a0d9

วันที่ 11 กันยายน 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นำโดย นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม และจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ac1c91e441dc7e4125f7e1be1386866c

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายสุริยนต์ ธัญญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายน้อง เจริญนาค สำนักงบประมาณ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมอภิปราย เรื่อง “พิจารณา ร่าง เกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับชาติ Thailand Wellness Awards (TiWA)” และรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ในการพิจารณาร่างดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ศบส.12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 2) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

7471d2eb0a29e507bbe13fa8ceacaa9c

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม นำโดย นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ชุมวงค์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งวดที่ 2) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) สัญญาจ้างเลขที่ 286/2566 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานในงวดที่ 3 จาก 5 งวด ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ศบส.2 ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม โรงพยาบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

1fd08429eef6acda306b04865c005e58

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 มอบหมายให้ นายสุริยา ทารักษ์ หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม เพื่อตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงพยาบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ