style:
     Reset

ค้นหา :
  

Q & A กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับ คำถาม คำตอบ วิว แก้ไขวันที่ หมวดหมู่
1
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)
Click 23 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
2
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตเปิดกิจการสปา ในนามนิติบุคคล โดยมีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 1 คน สามารถทำได้หรือไม่
Click 4 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
3
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิประโยชน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
Click 8 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
4
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถ Download รูปเล่มคู่มื่อมาตรฐานของกองแบบแผนได้ที่ไหน
Click 9 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
5
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตามข่าวสารการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ที่ไหน
Click 2 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
6
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าใด ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 17 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
7
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 11 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
8
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษต้องแสดงหลักฐานอะไร
Click 9 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
9
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ CPR หรือการใช้อุปกรณ์ AED ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมหรือไม่
Click 4 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
10
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำช่องทางใดบ้าง
Click 57 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
11
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี มีการส่งจดหมายให้หรือไม่
Click 6 21 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
12
Alexa's Avatar
Visitor
หากประสงค์ที่จะรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ การตั้งครรภ์แทนต้องทำที่ใด
Click 9 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
13
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า
Click 10 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
14
Alexa's Avatar
Visitor
นวดหินร้อน สามารถมีในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ได้หรือไม่
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
15
Alexa's Avatar
Visitor
สถานที่ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ไม่ใช่ที่เดี่ยวกันได้หรือไม่
Click 8 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
16
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
Click 8 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
17
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ คอร์สเสริมความงาม ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือกรณีต้องการให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการ ดําเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้บริการของสถานพยาบาล
Click 8 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
18
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้
Click 4 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
19
Alexa's Avatar
Visitor
ในการอนุมัติการยื่นคำร้องมีระยะเวลากี่วัน
Click 2 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
20
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลผู้เรียนจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 14 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
21
Alexa's Avatar
Visitor
การย้ายออกจาก ASQ ระหว่างกักตัวเนื่องจากเหตุผลต่างๆ
Click 9 21 มกราคม 2564 ASQ
22
Alexa's Avatar
Visitor
กองแบบแผนมีแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 หรือไม่
Click 13 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
23
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 24 18 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
24
Alexa's Avatar
Visitor
ความกว้างระหว่างเตียง ห่างจากกำแพงเท่าไหร่
Click 3 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
25
Alexa's Avatar
Visitor
Postcard ในระบบข้อมูล 3 หมอ ทั้ง 4 แบบ ควรจะเลือกรูปแบบใดในการให้ประชาชน
Click 6 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
26
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนฌาปนกิจของ อสม. หรือเงินที่ อสม. ควรจะได้รับ
Click 12 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
27
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 21 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
28
Alexa's Avatar
Visitor
แนวทางการขออนุญาตออกไปให้บริการสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
Click 11 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
29
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานในการขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ของผู้ให้บริการนวดและผู้ดำเนินการสปา ได้แก่อะไรบ้าง
Click 19 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
30
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 14 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
31
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Click 9 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
32
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
Click 8 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
33
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ คืออาคารไม่ได้รับรองใบ อ.6 (ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร) สามารถอนุโลมให้ใช้สถานที่ได้หรือไม่
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
34
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสุขภาพภาคประชาชน ติดต่อได้ที่ใด
Click 2 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
35
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 16 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
36
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัว อสม. หมายถึงใครบ้าง
Click 11 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
37
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างพำนักที่ AQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 3 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
38
Alexa's Avatar
Visitor
เรื่องใดบ้างที่สามารถร้องเรียน เข้ามาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Click 24 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
39
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ และเข้าพำนักใน AQ
Click 2 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
40
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 16 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
41
Alexa's Avatar
Visitor
อสม . สามารถใช้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหาารพิเศษข้ามจังหวัดได้หรือไม่
Click 11 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
42
Alexa's Avatar
Visitor
สามี หรือภรรยา ของ อสม. ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 12 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
43
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดรีดเส้น นวดน้ำมันรีดเส้นได้หรือไม่
Click 11 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
44
Alexa's Avatar
Visitor
เรียนที่ไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวด)ได้
Click 15 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
45
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถเข้าบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ที่ไหน
Click 10 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
46
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล จะต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 10 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
47
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่องน้ำมันกัญชา เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชา
Click 12 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองสุขศึกษา
48
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 11 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
49
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี / การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ10 ปี) / การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
Click 6 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
50
Alexa's Avatar
Visitor
การแจ้งผลการตรวจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถโทรแจ้งได้อย่างไร
Click 6 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
51
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการผสมเทียมมีอะไรบ้าง
Click 10 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
52
Alexa's Avatar
Visitor
ระบบขึ้นทะเบียน อสต. เข้าใช้งานได้อย่างไร
Click 6 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
53
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและ ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
Click 15 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
54
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไร
Click 9 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
55
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องวิทยุคมนาคมจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล สามารถติดต่อใด้ที่ใด
Click 7 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
56
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน การได้รับอันตรายจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการขอให้ตรวจสอบยา
Click 11 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
57
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 17 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
58
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพวิถึชีวิตใหม่ทำอย่างไร
Click 7 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
59
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอโอน,ย้าย ข้าราชการได้ที่ไหน
Click 2 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
60
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าต้องการกลับมากักกันตัวที่ประเทศในในรูปแบบของ ASQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 21 21 มกราคม 2564 ASQ
61
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงเรียกเก็บเงินกับผู้ป่วยอีก
Click 16 14 มิถุนายน 2564 UCEP
62
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนที่มีอาการปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะต้องจ่ายค่าตรวจคัดกรองจากห้องปฏิบัติการหรือไม่
Click 6 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
63
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน กรณีอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง
Click 10 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
64
Alexa's Avatar
Visitor
ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
Click 9 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
65
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 8 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
66
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 16 14 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
67
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการไปทํางานที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศ จะสามารถขอใบแปล ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
Click 8 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
68
Alexa's Avatar
Visitor
การขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีออนไลน์ เข้าตรงไหน
Click 4 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
69
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal มีกี่ประเภท
Click 7 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
70
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวใน AQ
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
71
Alexa's Avatar
Visitor
ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
Click 15 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
72
Alexa's Avatar
Visitor
คําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เนื่องจากอะไรบ้าง
Click 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
73
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสถานบริการหรือไม่
Click 9 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
74
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ ใช้ระยะเวลานานเท่าใดเมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว
Click 11 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
75
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคใดที่ห้ามโฆษณา “ยา” ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันได้
Click 5 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
76
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 14 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
77
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงเท่าไหร่
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
78
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอ เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหมอคนที่หนึ่ง (อสม.) เพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำได้ไหม อย่างไร
Click 11 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
79
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่สามารถประกาศแจ้งบริการได้ในสถานพยาบาลและกระจกหน้าสถานพยาบาล โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติ
Click 18 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
80
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูล BOQ งวดงาน งวดเงิน จะต้องติดต่อที่ไหน
Click 10 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
81
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คืออะไร
Click 5 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
82
Alexa's Avatar
Visitor
หากบันทึกข้อมูลแล้ว อยากแก้ไขทำอย่างไร
Click 4 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
83
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ผ่านทาง bizportal
Click 20 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
84
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถจองคิวออนไลน์ ในการเข้าใช้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ใด
Click 17 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
85
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปา สามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปามากกว่า 1 แห่ง ได้หรือไม่
Click 5 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
86
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 59 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
87
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจ LAB หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Click 5 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
88
Alexa's Avatar
Visitor
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
89
Alexa's Avatar
Visitor
กลุ่มเป้าหมาย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามากักกันตัวในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 8 22 มกราคม 2564 AHQ
90
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้กับบุคคลในครอบครัว ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
Click 11 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
91
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน โรงพยาบาลรัฐบาล ต้องดําเนินการอย่างไร
Click 7 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
92
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) ต้องทำอย่างไร
Click 7 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
93
Alexa's Avatar
Visitor
มีความประสงค์จะขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือต่างๆ
Click 10 13 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
94
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(คลินิก) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 8 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
95
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพเมื่อใด
Click 4 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
96
Alexa's Avatar
Visitor
ขอรับเอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สามารถติดต่อได้ที่
Click 17 19 พฤศจิกายน 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
97
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตอะไรบ้างที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้
Click 16 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
98
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.2) ต้องทำอย่างไร
Click 4 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
99
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ชำระได้ทางช่องทาง ใดบ้าง
Click 11 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
100
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลอย่างไร
Click 8 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
101
Alexa's Avatar
Visitor
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ เช่น สอบถามเรื่องการใช้ยา อาการแพ้ยา การใช้ยาต่างๆ ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์กําจัดขนรักแร้ใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลเรื้อรัง
Click 5 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
102
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีร้านนวด ขอย้ายสถานที่ ต้องยกเลิกและยื่นขอรับอนุญาตใหม่หรือไม่
Click 8 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
103
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
104
Alexa's Avatar
Visitor
การตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องทําอย่างไร
Click 8 14 มกราคม 2564 การตีพิมพ์บทความ
105
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 49 22 เมษายน 2564 Hospitel
106
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ได้ที่ช่องทางใด
Click 19 21 มกราคม 2564 ASQ
107
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ใดบ้าง
Click 23 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
108
Alexa's Avatar
Visitor
อาการของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีมิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต เหตุใดสถานพยาบาลจึงประเมินอาการผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
Click 10 14 มิถุนายน 2564 UCEP
109
Alexa's Avatar
Visitor
ป้ายชื่อสถานประกอบการ ต้องบอกลักษณะประเภทกิจการ 1,2,3 หรือไม่
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
110
Alexa's Avatar
Visitor
บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน อสต. ได้ที่ไหน
Click 7 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
111
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวด) ได้ที่ไหน
Click 11 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
112
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูลรายละเอียดของ COHORT WARD ติดต่อที่ใด
Click 15 25 มกราคม 2564 กองแบบแผน
113
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่ไม่สามารถใช้ในการโฆษณาได้
Click 26 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
114
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเครื่องครอบศีรษะความดันบวก ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 3 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
115
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนวดได้หรือไม่
Click 8 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
116
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน
Click 7 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
117
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal สมัครตรงไหน
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
118
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ อะไรบ้าง
Click 20 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
119
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 18 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
120
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คือใคร จำเป็นต้องมีทุกร้านหรือไม่
Click 11 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
121
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหน
Click 63 18 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
122
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
Click 11 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
123
Alexa's Avatar
Visitor
เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 8 22 มกราคม 2564 AHQ
124
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไปรักษาที่ สถานพยาบาลอื่น สามารถทําได้หรือไม่
Click 5 20 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
125
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน ช่องทางร้องเรียน ใดได้บ้าง
Click 16 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
126
Alexa's Avatar
Visitor
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของคลินิกในกรณีต่างๆ ได้ที่ใด
Click 14 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานคลินิก
127
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Quarantine: AQ คืออะไร
Click 4 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
128
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อต้องการใช้สิทธิ UCEP ต้องทำอย่างไรบ้าง
Click 26 14 มิถุนายน 2564 UCEP
129
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการนวด หรือการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 9 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
130
Alexa's Avatar
Visitor
การเข้าพักใน ASQ สามารถเข้าพักเป็นคู่ได้หรือไหม
Click 10 21 มกราคม 2564 ASQ
131
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารหลักฐาน อะไรบ้าง
Click 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
132
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ใดที่ห้ามโฆษณา “คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์” ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาได้
Click 9 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
133
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
134
Alexa's Avatar
Visitor
ในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการกิจการติดต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
Click 10 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
135
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะเปิดกิจการ ที่มีลักษณะที่ 2 และ 3 ต้องมีสัดส่วนของผู้ดูแลอย่างไร
Click 5 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
136
Alexa's Avatar
Visitor
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีอะไรบ้าง
Click 16 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
137
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ใช่หรือไม่
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
138
Alexa's Avatar
Visitor
เข้าใช้งานระบบ Biz Portal ได้อย่างไร
Click 17 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
139
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดที่อยู่ในปั้มน้ำมัน หรือห้างสรรพสินค้า สามารถใช้ห้องน้ำร่วมกับปั้มน้ำมันหรือห้างสรรพสินค้าร่วมกันได้หรือไม่
Click 9 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
140
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (แต่ไม่ได้อยู่ใน 63 ประเทศที่กำหนด) ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 2 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
141
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ สามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้าง
Click 6 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
142
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการอะไรบ้าง
Click 8 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
143
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดคลินิกต้องทำอย่างไร
Click 22 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
144
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแบ่งลักษณะการให้บริการ อย่างไร
Click 11 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
145
Alexa's Avatar
Visitor
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย หรือไม่
Click 7 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
146
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องทำอย่างไร และการส่งต่อผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องทำอย่างไร
Click 8 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
147
Alexa's Avatar
Visitor
สวัสดิการสำหรับ อสม. มีอะไรบ้าง
Click 16 19 สิงหาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
148
Alexa's Avatar
Visitor
การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่อใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) สามารถชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
Click 8 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
149
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบทะเบียนแบบแปลนสามารถติดต่อที่ไหน
Click 7 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
150
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/และกิจการสปา ได้ที่ไหน
Click 35 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
151
Alexa's Avatar
Visitor
ไม่มีรหัสผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำอย่างไร
Click 5 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
152
Alexa's Avatar
Visitor
กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 6 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
153
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการสนับสนุนแบบแปลนจากกองแบบแผนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 9 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
154
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ป่วยใช้สิทธิจนครบ 72 ชั่วโมง
Click 20 14 มิถุนายน 2564 UCEP
155
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แก่
Click 8 22 มกราคม 2564 AHQ
156
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคอสุจิมีเงื่อนไขอย่างไร
Click 5 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
157
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 14 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
158
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการสปา ในพื้นที่ กทม. สามารถขอยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ ทางใดได้บ้าง
Click 18 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
159
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 12 22 มกราคม 2564 AHQ
160
Alexa's Avatar
Visitor
การจัดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
Click 9 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
161
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 15 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
162
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทนิติบุคคล มีอะไรบ้าง
Click 34 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
163
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป อาทิเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองบาปไหม ประจําเดือนมาไม่ตรง ตามกําหนดมีโอกาสท้องไหม
Click 9 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
164
Alexa's Avatar
Visitor
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
Click 25 22 เมษายน 2564 Hospitel
165
Alexa's Avatar
Visitor
อาการใดบ้างที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต
Click 15 11 มิถุนายน 2564 UCEP
166
Alexa's Avatar
Visitor
การร้องเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทำอย่างไร
Click 4 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
167
Alexa's Avatar
Visitor
ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่
Click 5 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
168
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกองแบบแผน
Click 20 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
169
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 82 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
170
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนหรือแนะนำบริการ ติดต่อช่องทางใด
Click 8 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
171
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามข้อมูล Biz Portal เพิ่มเติมได้ที่
Click 15 25 มกราคม 2564 Biz Portal
172
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
173
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ไหน
Click 2 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
174
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หมายถึงอะไร
Click 9 22 มกราคม 2564 AHQ
175
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติสามีและภริยาที่ประสงค์จะดำเนินการตั้งครรภ์แทน
Click 8 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
176
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Click 3 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
177
Alexa's Avatar
Visitor
เงินค่าป่วยการ อสม. ของปีงบประมาณ 2564 จ่ายวันที่เท่าไหร่
Click 13 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
178
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่อง COVID-19 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การ ปฏิบัติตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฯลฯ
Click 12 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
179
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอไฟล์ CAD เพื่อใช้ในการเรียนได้หรือไม่
Click 11 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
180
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีที่คลินิกได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้อง เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อมารับใบอนุญาต
Click 10 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
181
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 18 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
182
Alexa's Avatar
Visitor
หากใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหายต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
Click 9 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
183
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) มีจำนวนกี่แห่ง
Click 9 22 มกราคม 2564 AHQ
184
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
Click 29 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
185
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 3 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
186
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาและผู้ให้บริการ สามารถเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
187
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต้องยื่นคำขออนุมัติโฆษณาฯ หรือไม่
Click 16 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
188
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถมารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนได้เมื่อไหร่
Click 5 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
189
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการแล้วต้องลาออกจาก อสม. หรือไม่
Click 25 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
190
Alexa's Avatar
Visitor
ขอแบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ.7 ได้ที่ไหน
Click 4 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
191
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพักค้างคืน
Click 12 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
192
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไปรับการรักษายัง สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
Click 11 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
193
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 15 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
194
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 13 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
195
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 11 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
196
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 43 22 เมษายน 2564 Hospitel
197
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไร
Click 100 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
198
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างไร
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
199
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านแล้ว ติดต่อมาขอรับชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้หรือไม่
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
200
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 39 22 เมษายน 2564 Hospitel
201
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีหน่วยงานราชการต้องการสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับงานคลินิก ติดต่อได้ที่ใด
Click 14 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
202
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย อะไรบ้าง
Click 14 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
203
Alexa's Avatar
Visitor
หากสถานพยาบาลใดกระทำการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศฯ โดยไม่ได้ขออนุมัติ และได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อน จะมีโทษอย่างไร
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
204
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตจัดตั้งคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
Click 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
205
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP ต้องติดต่อที่ใด
Click 21 19 พฤศจิกายน 2564 UCEP
206
Alexa's Avatar
Visitor
การติดต่อเข้าพักใน AQ
Click 15 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
207
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเพื่อเรียกเงินคืนจาก ASQ ให้ติดต่อหน่วยงานใด
Click 8 21 มกราคม 2564 ASQ
208
Alexa's Avatar
Visitor
ประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดูรายละเอียด ติดต่อ-สอบถามได้ที่
Click 11 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
209
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบผลการตรวจคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้ที่ใด
Click 12 14 มิถุนายน 2564 UCEP
210
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 4 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
211
Alexa's Avatar
Visitor
เรือนจำ จะขออนุญาตเปิดกิจการนวดเพื่อสุขภาพ สามารถขออนุญาตได้หรือไม่
Click 8 22 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
212
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี สามารถชำระได้ช่องทางไหนบ้าง
Click 10 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
213
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่อย่างไร
Click 18 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
214
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้บริการทับหม้อเกลือหลังคลอดได้หรือไม่
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
215
Alexa's Avatar
Visitor
สมัครเป็น อสม. ได้ที่ไหน อย่างไร
Click 13 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
216
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นขอหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 17 3 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
217
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 8 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
218
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่ อสม. ใช้สิทธิค่าห้องพิเศษได้
Click 12 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
219
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. ทุกคนได้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทุกคนหรือไม่
Click 14 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
220
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศในทางการค้าของสถานพยาบาล ต้องขออนุมัติกับหน่วยงานใด
Click 10 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
221
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 13 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
222
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอปิดกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 8 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
223
Alexa's Avatar
Visitor
การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 7 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
224
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 บังคับใช้กับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่
Click 3 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
225
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อระหว่างกักตัวใน ASQ นั้นๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
Click 6 21 มกราคม 2564 ASQ
226
Alexa's Avatar
Visitor
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) คือ
Click 29 22 เมษายน 2564 Hospitel
227
Alexa's Avatar
Visitor
ระหว่างพำนักอยู่ AHQ ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดกี่ครั้ง และตรวจทุกวันที่เท่าไหร่
Click 5 22 มกราคม 2564 AHQ
228
Alexa's Avatar
Visitor
วิดีโอการตรวจคลินิก มีตัวอย่างให้ดูหรือไม่
Click 10 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานคลินิก
229
Alexa's Avatar
Visitor
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
Click 11 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
230
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอแบบฟอร์มการรายงานสถานประกอบการได้ที่ไหน
Click 9 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
231
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคไข่มีเงื่อนไขอย่างไร
Click 10 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
232
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 7 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
233
Alexa's Avatar
Visitor
หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ที่ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหรือไม่
Click 16 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
234
Alexa's Avatar
Visitor
หากประชาชนเข้าใช้บริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลเอกชน นอกสิทธิ์ของตน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง
Click 8 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
235
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 4 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
236
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 18 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
237
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถส่งการขอตั้งคลินิกใหม่ เป็นแบบคลิปวิดีโอได้
Click 8 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
238
Alexa's Avatar
Visitor
จบการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะจากสถาบันต่างประเทศ ต้องการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จะสามารถดําเนินการได้อยางไร
Click 10 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
239
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีเพื่อนร่วมเดินทาง กรณีไหนบ้างที่สามารถพักร่วมในห้องเดียวกันใน AQ ได้
Click 2 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
240
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือ plan ของคลินิก ปรึกษาได้ที่ใด
Click 31 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
241
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ งานวิจัย ลงในวารสารสุขศึกษา ติดต่อได้ที่ใด
Click 9 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
242
Alexa's Avatar
Visitor
จะสามารถ Download แบบแปลนจากกองแบบแผนได้จากช่องทางไหน
Click 25 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองแบบแผน
243
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 13 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
244
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัวของ อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ เท่าใด
Click 12 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
245
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ได้ที่ไหน
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
246
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการ หากมีหน่วยงานบริการแห่งใดแห่งหนึ่ง บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หน่วยบริการอื่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้อีก จะทำอย่างไร
Click 6 17 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
247
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการทราบรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการประกอบโรคศิลปะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
Click 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
248
Alexa's Avatar
Visitor
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. เป็น อสม. ได้รับค่าป่วยการได้หรือไม่
Click 24 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
249
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทํางานของแพทย์ การตรวจสอบชื่อ-สกุลแพทย์ เฉพาะแพทย์ ผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียว โดยมิได้ต้องการร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน
Click 6 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
250
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว เมื่อจะเปิดสอนต้องแจ้งกรมฯ อีกหรือไม่
Click 12 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
251
Alexa's Avatar
Visitor
ในระหว่างการกักกันตัวที่ AQ สามารถสั่งสินค้าจากภายนอกได้หรือไม่
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
252
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 10 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
253
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอทำได้อย่างไร
Click 7 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ