style:
     Reset
Q & A กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับ คำถาม คำตอบ วิว แก้ไขวันที่ หมวดหมู่
1
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 24 22 เมษายน 2564 Hospitel
2
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 20 22 เมษายน 2564 Hospitel
3
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 19 22 เมษายน 2564 Hospitel
4
Alexa's Avatar
Visitor
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
Click 13 22 เมษายน 2564 Hospitel
5
Alexa's Avatar
Visitor
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) คือ
Click 16 22 เมษายน 2564 Hospitel
6
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหน
Click 35 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
7
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/และกิจการสปา ได้ที่ไหน
Click 19 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
8
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการสปา ในพื้นที่ กทม. สามารถขอยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ ทางใดได้บ้าง
Click 8 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
9
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถจองคิวออนไลน์ ในการเข้าใช้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ใด
Click 10 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
10
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไร
Click 65 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
11
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขั้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำช่องทางใดบ้าง
Click 38 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
12
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 59 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
13
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 39 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
14
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
Click 16 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
15
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทนิติบุคคล มีอะไรบ้าง
Click 21 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
16
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานในการขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ของผู้ให้บริการนวดและผู้ดำเนินการสปา ได้แก่อะไรบ้าง
Click 8 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
17
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือ plan ของคลินิก ปรึกษาได้ที่ใด
Click 20 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
18
Alexa's Avatar
Visitor
ขอรับเอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สามารติดต่อได้ที่
Click 7 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
19
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 7 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
20
Alexa's Avatar
Visitor
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. เป็น อสม. ได้รับค่าป่วยการได้หรือไม่
Click 18 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
21
Alexa's Avatar
Visitor
เงินค่าป่วยการ อสม. ของปีงบประมาณ 2564 จ่ายวันที่เท่าไหร่
Click 9 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
22
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการแล้วต้องลาออกจาก อสม. หรือไม่
Click 15 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
23
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. ทุกคนได้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทุกคนหรือไม่
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
24
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถเข้าบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ที่ไหน
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
25
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษต้องแสดงหลักฐานอะไร
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
26
Alexa's Avatar
Visitor
ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่
Click 3 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
27
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้กับบุคคลในครอบครัว ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
Click 4 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
28
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างไร
Click 3 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
29
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัวของ อสม. ได้รับสิทธิฯ เท่าใด
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
30
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลอย่างไร
Click 3 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
31
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัว อสม. หมายถึงใครบ้าง
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
32
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ได้รับสิทธิหรือไม่
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
33
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะได้รับสิทธิหรือไม่
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
34
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพวิถึชีวิตใหม่ทำอย่างไร
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
35
Alexa's Avatar
Visitor
สามี หรือภรรยา ของ อสม. ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับสิทธิหรือไม่
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
36
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่ อสม. ใช้สิทธิค่าห้องพิเศษได้
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
37
Alexa's Avatar
Visitor
อสม . สามารถใช้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหาารพิเศษข้ามจังหวัดได้หรือไม่
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
38
Alexa's Avatar
Visitor
สมัครเป็น อสม. ได้ที่ไหน อย่างไร
Click 4 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
39
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
40
Alexa's Avatar
Visitor
ไม่มีรหัสผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำอย่างไร
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
41
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการ หากมรหน่วยงานบริการแห่งใดแห่งหนึ่ง บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หน่วยบริการอื่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้อีก จะทำอย่างไร
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
42
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอทำได้อย่างไร
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
43
Alexa's Avatar
Visitor
Postcard ในระบบข้อมูล 3 หมอ ทั้ง 4 แบบ ควรจะเลือกรูปแบบใดในการให้ประชาชน
Click 2 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
44
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอ เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหมอคนที่หนึ่ง (อสม.) เพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำได้ไหม อย่างไร
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
45
Alexa's Avatar
Visitor
บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน อสต. ได้ที่ไหน
Click 4 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
46
Alexa's Avatar
Visitor
ระบบขึ้นทะเบียน อสต. เข้าใช้งานได้อย่างไร
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
47
Alexa's Avatar
Visitor
สวัสดิการสำหรับ อสม. มีอะไรบ้าง
Click 1 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
48
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตจัดตั้งคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
Click 5 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
49
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีหน่วยงานราชการต้องการสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับงานคลินิก ติดต่อได้ที่ใด
Click 7 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
50
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่องน้ำมันกัญชา เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชา
Click 3 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองสุขศึกษา
51
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 8 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
52
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล จะต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 2 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
53
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 6 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
54
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารหลักฐาน อะไรบ้าง
Click 7 3 กุมภาพันธ์ 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
55
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 14 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
56
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 6 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
57
Alexa's Avatar
Visitor
จะสามารถ Download แบบแปลนจากกองแบบแผนได้จากช่องทางไหน
Click 14 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองแบบแผน
58
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นขอหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 10 3 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
59
Alexa's Avatar
Visitor
หากประชาชนเข้าใช้บริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลเอกชน นอกสิทธิ์ของตน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง
Click 2 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
60
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
Click 2 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
61
Alexa's Avatar
Visitor
การจัดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
Click 3 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
62
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการทราบรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการประกอบโรคศิลปะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
Click 1 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
63
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 2 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
64
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจากเข้ารับการตรวจประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) สามารถติดต่อได้ที่
Click 4 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
65
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเครื่องครอบศีรษะความดันบวก ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 1 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
66
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 4 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
67
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องวิทยุคมนาคมจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล สามารถติดต่อใด้ที่ใด
Click 4 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
68
Alexa's Avatar
Visitor
หากใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหายต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
Click 2 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
69
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการไปทํางานที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศ จะสามารถขอใบแปล ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
Click 1 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
70
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
Click 0 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
71
Alexa's Avatar
Visitor
จบการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะจากสถาบันต่างประเทศ ต้องการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จะสามารถดําเนินการได้อยางไร
Click 2 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
72
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 1 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
73
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า
Click 4 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
74
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแบ่งลักษณะการให้บริการ อย่างไร
Click 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
75
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่อย่างไร
Click 7 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
76
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการอะไรบ้าง
Click 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
77
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบกำรเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงเท่าไหร่
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
78
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย อะไรบ้าง
Click 6 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
79
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและ ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
80
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ อะไรบ้าง
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
81
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพักค้างคืน
Click 2 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
82
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน
Click 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
83
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สําหรับการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล
Click 3 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
84
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คืออะไร
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
85
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
86
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
87
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพเมื่อ
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
88
Alexa's Avatar
Visitor
การร้องเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทำอย่างไร
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
89
Alexa's Avatar
Visitor
คําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เนื่องจากอะไรบ้าง
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
90
Alexa's Avatar
Visitor
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
91
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิประโยชน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
92
Alexa's Avatar
Visitor
การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 0 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุข
93
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามข้อมูล Biz Portal เพิ่มเติมได้ที่
Click 5 25 มกราคม 2564 Biz Portal
94
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูลรายละเอียดของ COHORT WARD ติดต่อที่ใด
Click 4 25 มกราคม 2564 กองแบบแผน
95
Alexa's Avatar
Visitor
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีอะไรบ้าง
Click 3 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
96
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
Click 4 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
97
Alexa's Avatar
Visitor
กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 2 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
98
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว เมื่อจะเปิดสอนต้องแจ้งกรมฯ อีกหรือไม่
Click 2 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
99
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลผู้เรียนจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 7 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
100
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 5 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
101
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจ LAB หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Click 1 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
102
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องทำอย่างไร และการส่งต่อผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องทำอย่างไร
Click 2 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
103
Alexa's Avatar
Visitor
การแจ้งผลการตรวจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถโทรแจ้งได้อย่างไร
Click 2 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
104
Alexa's Avatar
Visitor
แนวทางการขออนุญาตออกไปให้บริการสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
Click 5 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
105
Alexa's Avatar
Visitor
ประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดูรายละเอียด ติดต่อ-สอบถามได้ที่
Click 5 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
106
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หมายถึงอะไร
Click 2 22 มกราคม 2564 AHQ
107
Alexa's Avatar
Visitor
กลุ่มเป้าหมาย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามากักกันตัวในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 1 22 มกราคม 2564 AHQ
108
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) มีจำนวนกี่แห่ง
Click 1 22 มกราคม 2564 AHQ
109
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แก่
Click 1 22 มกราคม 2564 AHQ
110
Alexa's Avatar
Visitor
ระหว่างพำนักอยู่ AHQ ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดกี่ครั้ง และตรวจทุกวันที่เท่าไหร่
Click 2 22 มกราคม 2564 AHQ
111
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 1 22 มกราคม 2564 AHQ
112
Alexa's Avatar
Visitor
เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 2 22 มกราคม 2564 AHQ
113
Alexa's Avatar
Visitor
เข้าใช้งานระบบ Biz Portal ได้อย่างไร
Click 2 22 มกราคม 2564 Biz Portal
114
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal มีกี่ประเภท มี 2 ประเภท
Click 2 22 มกราคม 2564 Biz Portal
115
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกองแบบแผน
Click 4 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
116
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูล BOQ งวดงาน งวดเงิน จะต้องติดต่อที่ไหน
Click 2 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
117
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบทะเบียนแบบแปลนสามารถติดต่อที่ไหน
Click 1 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
118
Alexa's Avatar
Visitor
กองแบบแผนมีแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 หรือไม่
Click 6 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
119
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถ Download รูปเล่มคู่มื่อมาตรฐานของกองแบบแผนได้ที่ไหน
Click 3 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
120
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอไฟล์ CAD เพื่อใช้ในการเรียนได้หรือไม่
Click 4 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
121
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการสนับสนุนแบบแปลนจากกองแบบแผนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 7 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
122
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี มีการส่งจดหมายให้หรือไม่
Click 1 21 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
123
Alexa's Avatar
Visitor
เรื่องใดบ้างที่สามารถร้องเรียน เข้ามาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Click 6 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
124
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 0 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
125
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน โรงพยาบาลรัฐบาล ต้องดําเนินการอย่างไร
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
126
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนฌาปนกิจของ อสม. หรือเงินที่ อสม. ควรจะได้รับ
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
127
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน กรณีอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
128
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทํางานของแพทยการตรวจสอบชื่อสกุลแพทย์ เฉพาะแพทย์ ผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียว โดยมิได้ต้องการร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
129
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน การได้รับอันตรายจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการขอให้ตรวจสอบยา
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
130
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ คอร์สเสริมความงาม ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือกรณีต้องการให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการ ดําเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้บริการของสถานพยาบาล
Click 1 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
131
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 2 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
132
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) ต้องทำอย่างไร
Click 2 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
133
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.2) ต้องทำอย่างไร
Click 1 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
134
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 1 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
135
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 2 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
136
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 2 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
137
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ได้ที่ช่องทางใด
Click 3 21 มกราคม 2564 ASQ
138
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าต้องการกลับมากักกันตัวที่ประเทศในในรูปแบบของ ASQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 7 21 มกราคม 2564 ASQ
139
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อระหว่างกักตัวใน ASQ นั้นๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
Click 0 21 มกราคม 2564 ASQ
140
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเพื่อเรียกเงินคืนจาก ASQ ให้ติดต่อหน่วยงานใด
Click 0 21 มกราคม 2564 ASQ
141
Alexa's Avatar
Visitor
การเข้าพักใน ASQ สามารถเข้าพักเป็นคู่ได้หรือไหม
Click 2 21 มกราคม 2564 ASQ
142
Alexa's Avatar
Visitor
การย้ายออกจาก ASQ ระหว่างกักตัวเนื่องจากเหตุผลต่างๆ
Click 2 21 มกราคม 2564 ASQ
143
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไปรักษาที่ สถานพยาบาลอื่น สามารถทําได้หรือไม่
Click 3 20 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
144
Alexa's Avatar
Visitor
เรียนที่ไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวด)ได้
Click 5 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
145
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวด) ได้ที่ไหน
Click 2 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
146
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถมารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนได้เมื่อไหร่
Click 1 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
147
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการนวด หรือการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 1 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
148
Alexa's Avatar
Visitor
ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
Click 1 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
149
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี สามารถชำระได้ช่องทางไหนบ้าง
Click 1 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
150
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คือใคร จำเป็นต้องมีทุกร้านหรือไม่
Click 0 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
151
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 2 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
152
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดคลินิกต้องทำอย่างไร
Click 3 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
153
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอปิดกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
154
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 2 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
155
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 3 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
156
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
157
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 3 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
158
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
159
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
160
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(คลินิก) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
161
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 1 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
162
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 2 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
163
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 2 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
164
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน ช่องทางร้องเรียน ใดได้บ้าง
Click 2 19 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
165
Alexa's Avatar
Visitor
การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่อใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) สามารถชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
Click 3 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
166
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถส่งการขอตั้งคลินิกใหม่ เป็นแบบคลิปวิดีโอได้
Click 1 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
167
Alexa's Avatar
Visitor
วิดีโอการตรวจคลินิก มีตัวอย่างให้ดูหรือไม่
Click 1 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
168
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีที่คลินิกได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้อง เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อมารับใบอนุญาต
Click 0 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
169
Alexa's Avatar
Visitor
ในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการกิจการติดต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
Click 4 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
170
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของคลินิกในกรณีต่างๆ ได้จากที่ใด
Click 4 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
171
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Click 1 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
172
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 บังคับใช้กับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่
Click 1 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
173
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนที่มีอาการปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะต้องจ่ายค่าตรวจคัดกรองจากห้องปฏิบัติการหรือไม่
Click 1 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
174
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไปรับการรักษายัง สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
Click 1 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
175
Alexa's Avatar
Visitor
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ เช่น สอบถามเรื่องการใช้ยา อาการแพ้ยา การใช้ยาต่างๆ ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์กําจัดขนรักแร้ใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลเรื้อรัง
Click 1 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
176
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป อาทิเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองบาปไหม ประจําเดือนมาไม่ตรง ตามกําหนดมีโอกาสท้องไหม
Click 1 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
177
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่อง COVID-19 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การ ปฏิบัติตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฯลฯ
Click 1 14 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
178
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการผสมเทียมมีอะไรบ้าง
Click 4 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
179
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติสามีและภริยาที่ประสงค์จะดำเนินการตั้งครรภ์แทน
Click 4 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
180
Alexa's Avatar
Visitor
หากประสงค์ที่จะรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ การตั้งครรภ์แทนต้องทำที่ใด
Click 6 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
181
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)
Click 10 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
182
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคไข่มีเงื่อนไขอย่างไร
Click 3 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
183
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคอสุจิมีเงื่อนไขอย่างไร
Click 3 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
184
Alexa's Avatar
Visitor
การตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องทําอย่างไร
Click 1 14 มกราคม 2564 การตีพิมพ์บทความ
185
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี / การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ10 ปี) / การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
Click 2 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
186
Alexa's Avatar
Visitor
มีความประสงค์จะขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือต่างๆ
Click 3 13 มกราคม 2564 กองสุขศึกษา
187
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ชำระได้ทางช่องทาง ใดบ้าง
Click 6 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก