รูปแบบ :
     ล้างค่า

ค้นหา :
  

Q & A กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับ คำถาม คำตอบ วิว แก้ไขวันที่ หมวดหมู่
1
Alexa's Avatar
Visitor
เงินค่าป่วยการ อสม. ของปีงบประมาณ 2564 จ่ายวันที่เท่าไหร่
ดูคำตอบ 58 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
2
Alexa's Avatar
Visitor
จบการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะจากสถาบันต่างประเทศ ต้องการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จะสามารถดําเนินการได้อยางไร
ดูคำตอบ 66 19 มิถุนายน 2567 การประกอบโรคศิลปะ
3
Alexa's Avatar
Visitor
ระบบขึ้นทะเบียน อสต. เข้าใช้งานได้อย่างไร
ดูคำตอบ 53 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
4
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 94 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
5
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 139 19 มิถุนายน 2567 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
6
Alexa's Avatar
Visitor
การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ดูคำตอบ 51 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
7
Alexa's Avatar
Visitor
เรือนจำ จะขออนุญาตเปิดกิจการนวดเพื่อสุขภาพ สามารถขออนุญาตได้หรือไม่
ดูคำตอบ 69 22 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
8
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีที่คลินิกได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้อง เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อมารับใบอนุญาต
ดูคำตอบ 71 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
9
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิประโยชน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 72 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
10
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการผสมเทียมมีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 63 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
11
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคไข่มีเงื่อนไขอย่างไร
ดูคำตอบ 65 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
12
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตั้งใช้งาน แอปพลิเคชั่น smart อสม. บนมือถือไม่ได้
ดูคำตอบ 51 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
13
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพักค้างคืน
ดูคำตอบ 67 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
14
Alexa's Avatar
Visitor
การตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องทําอย่างไร
ดูคำตอบ 57 14 มกราคม 2564 การตีพิมพ์บทความ
15
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 54 19 มิถุนายน 2567 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
16
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 54 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
17
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอไฟล์ CAD เพื่อใช้ในการเรียนได้หรือไม่
ดูคำตอบ 62 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
18
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารหลักฐาน อะไรบ้าง
ดูคำตอบ 88 11 มีนาคม 2567 การรับเรื่องร้องเรียน
19
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีอายุกี่ปี
ดูคำตอบ 66 25 มีนาคม 2567 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
20
Alexa's Avatar
Visitor
มีความประสงค์จะขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือต่างๆ
ดูคำตอบ 72 25 มีนาคม 2567 ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ
21
Alexa's Avatar
Visitor
แนวทางการขออนุญาตออกไปให้บริการสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ดูคำตอบ 64 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
22
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไปรักษาที่ สถานพยาบาลอื่น สามารถทําได้หรือไม่
ดูคำตอบ 48 20 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
23
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ดูคำตอบ 60 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
24
Alexa's Avatar
Visitor
ชำระค่าธรรมเนียมรายปี กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องทำอย่างไร?
ดูคำตอบ 50 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
25
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้กับบุคคลในครอบครัว ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 74 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
26
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/และกิจการสปา ได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 107 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
27
Alexa's Avatar
Visitor
วิดีโอการตรวจคลินิก มีตัวอย่างให้ดูหรือไม่
ดูคำตอบ 69 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
28
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 80 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
29
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถเข้าบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 48 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
30
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศในทางการค้าของสถานพยาบาล ต้องขออนุมัติกับหน่วยงานใด
ดูคำตอบ 87 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
31
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ใช่หรือไม่
ดูคำตอบ 78 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
32
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal สมัครตรงไหน
ดูคำตอบ 57 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
33
Alexa's Avatar
Visitor
ความกว้างระหว่างเตียง ห่างจากกำแพงเท่าไหร่
ดูคำตอบ 67 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
34
Alexa's Avatar
Visitor
การจัดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
ดูคำตอบ 68 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
35
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนฌาปนกิจของ อสม. หรือเงินที่ อสม. ควรจะได้รับ
ดูคำตอบ 57 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
36
Alexa's Avatar
Visitor
สามี หรือภรรยา ของ อสม. ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
ดูคำตอบ 71 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
37
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดคลินิกต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 189 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
38
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 79 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
39
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 58 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
40
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการ หากมีหน่วยงานบริการแห่งใดแห่งหนึ่ง บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หน่วยบริการอื่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้อีก จะทำอย่างไร
ดูคำตอบ 47 17 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
41
Alexa's Avatar
Visitor
เปลี่ยนผู้ดำเนินการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ทำอย่างไร?
ดูคำตอบ 47 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
42
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้
ดูคำตอบ 46 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
43
Alexa's Avatar
Visitor
หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ที่ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหรือไม่
ดูคำตอบ 66 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
44
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่คีย์ซ้ำเข้ามาในระบบ ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 49 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
45
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการขยายข่ายเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบสาธารณสุขสามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 48 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
46
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 120 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
47
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำช่องทางใดบ้าง
ดูคำตอบ 123 19 มิถุนายน 2567 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
48
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าใด ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
ดูคำตอบ 97 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
49
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ CPR หรือการใช้อุปกรณ์ AED ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมหรือไม่
ดูคำตอบ 56 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
50
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสุขภาพภาคประชาชน ติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 115 30 สิงหาคม 2565 การตีพิมพ์บทความ
51
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 81 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
52
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลผู้เรียนจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
ดูคำตอบ 75 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
53
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีร้านนวด ขอย้ายสถานที่ ต้องยกเลิกและยื่นขอรับอนุญาตใหม่หรือไม่
ดูคำตอบ 69 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
54
Alexa's Avatar
Visitor
ขอแบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ.7 ได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 52 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
55
Alexa's Avatar
Visitor
หากสถานพยาบาลใดกระทำการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศฯ โดยไม่ได้ขออนุมัติ และได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อน จะมีโทษอย่างไร
ดูคำตอบ 79 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
56
Alexa's Avatar
Visitor
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ เช่น สอบถามเรื่องการใช้ยา อาการแพ้ยา การใช้ยาต่างๆ ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์กําจัดขนรักแร้ใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลเรื้อรัง
ดูคำตอบ 66 27 เมษายน 2566 ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ
57
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียน สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ดูคำตอบ 82 25 มีนาคม 2567 การรับเรื่องร้องเรียน
58
Alexa's Avatar
Visitor
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย หรือไม่
ดูคำตอบ 58 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
59
Alexa's Avatar
Visitor
การเปิดสอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการผู้สูงอายุเมื่อใด
ดูคำตอบ 60 19 มิถุนายน 2567 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
60
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
ดูคำตอบ 70 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
61
Alexa's Avatar
Visitor
กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
ดูคำตอบ 56 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
62
Alexa's Avatar
Visitor
บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 50 12 เมษายน 2566 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
63
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่อง COVID-19 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การ ปฏิบัติตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฯลฯ
ดูคำตอบ 61 27 เมษายน 2566 ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ
64
Alexa's Avatar
Visitor
การดำเนินการเกี่ยวกับคลินิกดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการกิจการติดต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดูคำตอบ 79 25 มีนาคม 2567 กลุ่มงานคลินิก
65
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนวด ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 50 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
66
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ สามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้าง
ดูคำตอบ 65 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
67
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ “RMC plus” สามารถติดต่อสอบถามได้จากที่ใด
ดูคำตอบ 55 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
68
Alexa's Avatar
Visitor
หากประชาชนเข้าใช้บริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลเอกชน นอกสิทธิ์ของตน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง
ดูคำตอบ 51 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
69
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คือใคร จำเป็นต้องมีทุกร้านหรือไม่
ดูคำตอบ 90 19 มิถุนายน 2567 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
70
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 68 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
71
Alexa's Avatar
Visitor
หลังจากที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้วต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 54 19 มิถุนายน 2567 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
72
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 49 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
73
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องทำอย่างไร และการส่งต่อผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 46 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
74
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนหรือแนะนำบริการ ติดต่อช่องทางใด
ดูคำตอบ 65 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
75
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่ไม่สามารถใช้ในการโฆษณาได้
ดูคำตอบ 107 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
76
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ผ่านทาง bizportal
ดูคำตอบ 88 12 เมษายน 2566 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
77
Alexa's Avatar
Visitor
คําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เนื่องจากอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 59 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
78
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกองแบบแผน
ดูคำตอบ 81 4 ตุลาคม 2566 กองแบบแผน
79
Alexa's Avatar
Visitor
จะมีการเปิดสอบผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเมื่อใด
ดูคำตอบ 61 25 มีนาคม 2567 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
80
Alexa's Avatar
Visitor
Postcard ในระบบข้อมูล 3 หมอ ทั้ง 4 แบบ ควรจะเลือกรูปแบบใดในการให้ประชาชน
ดูคำตอบ 50 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
81
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ คืออาคารไม่ได้รับรองใบ อ.6 (ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร) สามารถอนุโลมให้ใช้สถานที่ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 57 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
82
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสถานบริการหรือไม่
ดูคำตอบ 74 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
83
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนต้องดําเนินการอย่างไร
ดูคำตอบ 70 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
84
Alexa's Avatar
Visitor
กองแบบแผนมีแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 หรือไม่
ดูคำตอบ 67 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
85
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 106 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
86
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 52 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
87
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเข้าระบบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทำอย่างไร
ดูคำตอบ 47 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
88
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 123 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
89
Alexa's Avatar
Visitor
อาการของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีมิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต เหตุใดสถานพยาบาลจึงประเมินอาการผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ดูคำตอบ 62 14 มิถุนายน 2564 UCEP
90
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี สามารถชำระได้ช่องทางไหนบ้าง
ดูคำตอบ 81 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
91
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
ดูคำตอบ 73 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
92
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพวิถึชีวิตใหม่ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 50 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
93
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูล BOQ งวดงาน งวดเงิน จะต้องติดต่อที่ไหน
ดูคำตอบ 123 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
94
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้งานระบบ 3 หมอ ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 49 27 เมษายน 2566 ระบบ 3 หมอ
95
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการไปทํางานที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศ จะสามารถขอใบแปล ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
ดูคำตอบ 69 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
96
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจ LAB หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดูคำตอบ 46 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
97
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเครื่องครอบศีรษะความดันบวก ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 51 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
98
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบผลการตรวจคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้ที่ใด
ดูคำตอบ 61 14 มิถุนายน 2564 UCEP
99
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามข้อมูล Biz Portal เพิ่มเติมได้ที่
ดูคำตอบ 69 25 มกราคม 2564 Biz Portal
100
Alexa's Avatar
Visitor
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ดูคำตอบ 56 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
101
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน กรณีอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง
ดูคำตอบ 68 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
102
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวดในร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 69 19 มิถุนายน 2567 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
103
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพเมื่อใด
ดูคำตอบ 61 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
104
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 90 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
105
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 83 19 มิถุนายน 2567 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
106
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 79 18 มิถุนายน 2567 การประกอบโรคศิลปะ
107
Alexa's Avatar
Visitor
บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน อสต. ได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 58 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
108
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะเปิดกิจการ ที่มีลักษณะที่ 2 และ 3 ต้องมีสัดส่วนของผู้ดูแลอย่างไร
ดูคำตอบ 68 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
109
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน โรงพยาบาลรัฐบาล ต้องดําเนินการอย่างไร
ดูคำตอบ 73 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
110
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ป่วยใช้สิทธิจนครบ 72 ชั่วโมง
ดูคำตอบ 71 14 มิถุนายน 2564 UCEP
111
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดรีดเส้น นวดน้ำมันรีดเส้นได้หรือไม่
ดูคำตอบ 75 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
112
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการสปา ในพื้นที่ กทม. สามารถขอยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ ทางใดได้บ้าง
ดูคำตอบ 74 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
113
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติสามีและภริยาที่ประสงค์จะดำเนินการตั้งครรภ์แทน
ดูคำตอบ 68 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
114
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่องน้ำมันกัญชา เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชา
ดูคำตอบ 74 27 เมษายน 2566 ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ
115
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คืออะไร
ดูคำตอบ 133 3 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
116
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
ดูคำตอบ 111 14 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
117
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคอสุจิมีเงื่อนไขอย่างไร
ดูคำตอบ 60 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
118
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่อย่างไร
ดูคำตอบ 85 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
119
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 83 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
120
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ใดบ้าง
ดูคำตอบ 85 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
121
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลอย่างไร
ดูคำตอบ 54 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
122
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 107 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
123
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน
ดูคำตอบ 71 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
124
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(คลินิก) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 152 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
125
Alexa's Avatar
Visitor
ป้ายชื่อสถานประกอบการ ต้องบอกลักษณะประเภทกิจการ 1,2,3 หรือไม่
ดูคำตอบ 74 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
126
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตามข่าวสารการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 54 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
127
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตอะไรบ้างที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้
ดูคำตอบ 74 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
128
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไปรับการรักษายัง สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
ดูคำตอบ 52 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
129
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตจัดตั้งคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 114 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
130
Alexa's Avatar
Visitor
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 86 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
131
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 78 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
132
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ คอร์สเสริมความงาม ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือกรณีต้องการให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการ ดําเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้บริการของสถานพยาบาล
ดูคำตอบ 57 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
133
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบ 3 หมอ
ดูคำตอบ 50 2 พฤษภาคม 2566 ระบบ 3 หมอ
134
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP ต้องติดต่อที่ใด
ดูคำตอบ 76 19 พฤศจิกายน 2564 UCEP
135
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ใดที่ห้ามโฆษณา “คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์” ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาได้
ดูคำตอบ 59 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
136
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย อะไรบ้าง
ดูคำตอบ 80 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
137
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการแล้วต้องลาออกจาก อสม. หรือไม่
ดูคำตอบ 97 18 มิถุนายน 2567 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
138
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีมายื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแล้ว สามารถมารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนได้เมื่อไหร่
ดูคำตอบ 145 19 มิถุนายน 2567 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
139
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. ทุกคนได้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทุกคนหรือไม่
ดูคำตอบ 79 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
140
Alexa's Avatar
Visitor
อสม . สามารถใช้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหาารพิเศษข้ามจังหวัดได้หรือไม่
ดูคำตอบ 74 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
141
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ชำระได้ทางช่องทาง ใดบ้าง
ดูคำตอบ 71 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
142
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 76 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
143
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวดในร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา) ได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 62 19 มิถุนายน 2567 กิจการสปา ร้านนวด
144
Alexa's Avatar
Visitor
การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการกิจการดูแลผู้สูงอายุทำอย่างไร
ดูคำตอบ 68 27 เมษายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
145
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทํางานของแพทย์ การตรวจสอบชื่อ-สกุลแพทย์ เฉพาะแพทย์ ผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียว โดยมิได้ต้องการร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน
ดูคำตอบ 58 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
146
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ ใช้ระยะเวลานานเท่าใดเมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว
ดูคำตอบ 81 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
147
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอแบบฟอร์มการรายงานสถานประกอบการได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 126 19 มิถุนายน 2567 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
148
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูคำตอบ 48 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
149
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่ อสม. ใช้สิทธิค่าห้องพิเศษได้
ดูคำตอบ 68 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
150
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว เมื่อจะเปิดสอนต้องแจ้งกรมฯ อีกหรือไม่
ดูคำตอบ 74 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
151
Alexa's Avatar
Visitor
การแจ้งผลการตรวจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถโทรแจ้งได้อย่างไร
ดูคำตอบ 115 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
152
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ อะไรบ้าง
ดูคำตอบ 85 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
153
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)
ดูคำตอบ 98 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
154
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 บังคับใช้กับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่
ดูคำตอบ 44 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
155
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลร้านนวด ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 50 27 เมษายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
156
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 73 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
157
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 51 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
158
Alexa's Avatar
Visitor
หากบันทึกข้อมูลแล้ว อยากแก้ไขทำอย่างไร
ดูคำตอบ 46 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
159
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานในการขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ของผู้ให้บริการนวดและผู้ดำเนินการสปา ได้แก่อะไรบ้าง
ดูคำตอบ 107 23 กุมภาพันธ์ 2564 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
160
Alexa's Avatar
Visitor
ในการอนุมัติการยื่นคำร้อง ผ่านระบบ Biz portal มีระยะเวลากี่วัน
ดูคำตอบ 139 25 มีนาคม 2567 Biz Portal
161
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 101 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
162
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี / การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ10 ปี) / การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 75 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
163
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป อาทิเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองบาปไหม ประจําเดือนมาไม่ตรง ตามกําหนดมีโอกาสท้องไหม
ดูคำตอบ 78 11 มีนาคม 2567 ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ
164
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและ ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
ดูคำตอบ 130 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
165
Alexa's Avatar
Visitor
เข้าใช้งานระบบ Biz Portal ได้อย่างไร
ดูคำตอบ 71 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
166
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่ง (Logistics) ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 52 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
167
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน การได้รับอันตรายจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการขอให้ตรวจสอบยา
ดูคำตอบ 65 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
168
Alexa's Avatar
Visitor
ประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดูรายละเอียด ติดต่อ-สอบถามได้ที่
ดูคำตอบ 55 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
169
Alexa's Avatar
Visitor
สถานที่ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ไม่ใช่ที่เดี่ยวกันได้หรือไม่
ดูคำตอบ 71 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
170
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอโอน,ย้าย ข้าราชการได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 48 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
171
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 111 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
172
Alexa's Avatar
Visitor
ขอรับเอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สามารถติดต่อได้ที่
ดูคำตอบ 65 19 พฤศจิกายน 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
173
Alexa's Avatar
Visitor
การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่อใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) สามารถชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 81 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
174
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอ เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหมอคนที่หนึ่ง (อสม.) เพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำได้ไหม อย่างไร
ดูคำตอบ 61 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
175
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงเท่าไหร่
ดูคำตอบ 72 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
176
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านแล้ว ติดต่อมาขอรับชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 57 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
177
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ดูคำตอบ 66 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
178
Alexa's Avatar
Visitor
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของคลินิกในกรณีต่างๆ ได้ที่ใด
ดูคำตอบ 84 25 มีนาคม 2567 กลุ่มงานคลินิก
179
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต้องยื่นคำขออนุมัติโฆษณาฯ หรือไม่
ดูคำตอบ 116 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
180
Alexa's Avatar
Visitor
การร้องเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 58 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
181
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีหน่วยงานราชการต้องการสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับงานคลินิก ติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 80 19 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานคลินิก
182
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล จะต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 82 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
183
Alexa's Avatar
Visitor
การขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีออนไลน์ เข้าตรงไหน
ดูคำตอบ 67 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
184
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทนิติบุคคล มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 101 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
185
Alexa's Avatar
Visitor
เรื่องใดบ้างที่สามารถร้องเรียน เข้ามาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดูคำตอบ 103 11 มีนาคม 2567 การรับเรื่องร้องเรียน
186
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไร
ดูคำตอบ 172 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
187
Alexa's Avatar
Visitor
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. เป็น อสม. ได้รับค่าป่วยการได้หรือไม่
ดูคำตอบ 84 18 มิถุนายน 2567 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
188
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามการใช้งานระบบ smart อสม.
ดูคำตอบ 51 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
189
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 150 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
190
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปา สามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปามากกว่า 1 แห่ง ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 69 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
191
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 96 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
192
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์เปิดให้บริการด้านใดบ้าง
ดูคำตอบ 54 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
193
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่สามารถประกาศแจ้งบริการได้ในสถานพยาบาลและกระจกหน้าสถานพยาบาล โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติ
ดูคำตอบ 92 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
194
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตเปิดกิจการสปา ในนามนิติบุคคล โดยมีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 1 คน สามารถทำได้หรือไม่
ดูคำตอบ 56 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
195
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องวิทยุคมนาคมจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล สามารถติดต่อใด้ที่ใด
ดูคำตอบ 55 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
196
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาและผู้ให้บริการ สามารถเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
ดูคำตอบ 71 15 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
197
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัวของ อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ เท่าใด
ดูคำตอบ 76 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
198
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถ Download รูปเล่มคู่มื่อมาตรฐานของกองแบบแผนได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 70 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
199
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถจองคิวออนไลน์ ในการเข้าใช้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ใด
ดูคำตอบ 77 23 พฤษภาคม 2566 การจองคิวออนไลน์
200
Alexa's Avatar
Visitor
จะสามารถ Download แบบแปลนจากกองแบบแผนได้จากช่องทางไหน
ดูคำตอบ 95 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
201
Alexa's Avatar
Visitor
ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 111 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
202
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ดูคำตอบ 88 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
203
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างไร
ดูคำตอบ 48 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
204
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดที่อยู่ในปั้มน้ำมัน หรือห้างสรรพสินค้า สามารถใช้ห้องน้ำร่วมกับปั้มน้ำมันหรือห้างสรรพสินค้าร่วมกันได้หรือไม่
ดูคำตอบ 65 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
205
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถส่งการขอตั้งคลินิกใหม่ เป็นแบบคลิปวิดีโอได้
ดูคำตอบ 83 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
206
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี มีการส่งจดหมายให้หรือไม่
ดูคำตอบ 63 21 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
207
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้บริการทับหม้อเกลือหลังคลอดได้หรือไม่
ดูคำตอบ 57 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
208
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 75 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
209
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal มีกี่ประเภท
ดูคำตอบ 59 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
210
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อต้องการใช้สิทธิ UCEP ต้องทำอย่างไรบ้าง
ดูคำตอบ 81 14 มิถุนายน 2564 UCEP
211
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแบ่งลักษณะการให้บริการ อย่างไร
ดูคำตอบ 71 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
212
Alexa's Avatar
Visitor
หากใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหายต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
ดูคำตอบ 59 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
213
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 71 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
214
Alexa's Avatar
Visitor
นวดหินร้อน สามารถมีในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ได้หรือไม่
ดูคำตอบ 65 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
215
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือ plan ของคลินิก ปรึกษาได้ที่ใด
ดูคำตอบ 102 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
216
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบทะเบียนแบบแปลนสามารถติดต่อที่ไหน
ดูคำตอบ 57 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
217
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
ดูคำตอบ 60 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
218
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการทราบรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการประกอบโรคศิลปะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
ดูคำตอบ 71 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
219
Alexa's Avatar
Visitor
สวัสดิการสำหรับ อสม. มีอะไรบ้าง
ดูคำตอบ 143 19 สิงหาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
220
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 68 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
221
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษต้องแสดงหลักฐานอะไร
ดูคำตอบ 66 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
222
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการนวด หรือการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 88 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
223
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนวดได้หรือไม่
ดูคำตอบ 66 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
224
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอปิดกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 78 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
225
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ งานวิจัย ลงในวารสารสุขศึกษา ติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 65 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
226
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการขออนุญาตนำเข้า ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 56 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
227
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงเรียกเก็บเงินกับผู้ป่วยอีก
ดูคำตอบ 69 14 มิถุนายน 2564 UCEP
228
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
ดูคำตอบ 53 25 มีนาคม 2567 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
229
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 86 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
230
Alexa's Avatar
Visitor
ไม่มีรหัสผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำอย่างไร
ดูคำตอบ 47 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
231
Alexa's Avatar
Visitor
เรียนที่ไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้
ดูคำตอบ 92 19 มิถุนายน 2567 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการนวด/สปา)
232
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัว อสม. หมายถึงใครบ้าง
ดูคำตอบ 84 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
233
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 96 3 กุมภาพันธ์ 2564 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
234
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 67 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
235
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูลรายละเอียดของ COHORT WARD สามารถค้นหาหรือ Download ข้อมูลรายละเอียดแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 62 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
236
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอทำได้อย่างไร
ดูคำตอบ 51 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
237
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.2) ต้องทำอย่างไร
ดูคำตอบ 59 23 มิถุนายน 2566 การขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา/นวดเพื่อสุขภาพ)
238
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า
ดูคำตอบ 75 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
239
Alexa's Avatar
Visitor
สมัครเป็น อสม. ได้ที่ไหน อย่างไร
ดูคำตอบ 73 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
240
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคใดที่ห้ามโฆษณา “ยา” ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันได้
ดูคำตอบ 60 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
241
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย สามารถติดต่อได้ที่ใด
ดูคำตอบ 54 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
242
Alexa's Avatar
Visitor
หากประสงค์ที่จะรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ การตั้งครรภ์แทนต้องทำที่ใด
ดูคำตอบ 76 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
243
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนที่มีอาการปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะต้องจ่ายค่าตรวจคัดกรองจากห้องปฏิบัติการหรือไม่
ดูคำตอบ 54 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
244
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นขอหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
ดูคำตอบ 76 3 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
245
Alexa's Avatar
Visitor
อาการใดบ้างที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ดูคำตอบ 69 11 มิถุนายน 2564 UCEP
246
Alexa's Avatar
Visitor
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ดูคำตอบ 65 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
247
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
ดูคำตอบ 66 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
248
Alexa's Avatar
Visitor
การเพิ่มชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบทำอย่างไร
ดูคำตอบ 56 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
249
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการสนับสนุนแบบแปลนจากกองแบบแผนต้องดําเนินการอย่างไร
ดูคำตอบ 70 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน