style:
     Reset

ค้นหา :
  

Q & A กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับ คำถาม คำตอบ วิว แก้ไขวันที่ หมวดหมู่
1
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ และเข้าพำนักใน AQ
Click 4 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
2
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไปรักษาที่ สถานพยาบาลอื่น สามารถทําได้หรือไม่
Click 9 20 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
3
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไปรับการรักษายัง สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
Click 13 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
4
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 49 22 เมษายน 2564 Hospitel
5
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการ หากมีหน่วยงานบริการแห่งใดแห่งหนึ่ง บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หน่วยบริการอื่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้อีก จะทำอย่างไร
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
6
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 31 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
7
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 16 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
8
Alexa's Avatar
Visitor
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ เช่น สอบถามเรื่องการใช้ยา อาการแพ้ยา การใช้ยาต่างๆ ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์กําจัดขนรักแร้ใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลเรื้อรัง
Click 17 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
9
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 93 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
10
Alexa's Avatar
Visitor
การจัดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
Click 16 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
11
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 29 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
12
Alexa's Avatar
Visitor
ขอรับเอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สามารถติดต่อได้ที่
Click 20 19 พฤศจิกายน 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
13
Alexa's Avatar
Visitor
แนวทางการขออนุญาตออกไปให้บริการสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
Click 22 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
14
Alexa's Avatar
Visitor
การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 9 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
15
Alexa's Avatar
Visitor
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. เป็น อสม. ได้รับค่าป่วยการได้หรือไม่
Click 30 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
16
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 24 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
17
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 1 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
18
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 62 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
19
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัว อสม. หมายถึงใครบ้าง
Click 18 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
20
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 3 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
21
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดคลินิกต้องทำอย่างไร
Click 53 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
22
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการผสมเทียมมีอะไรบ้าง
Click 17 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
23
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(คลินิก) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 26 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
24
Alexa's Avatar
Visitor
การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่อใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) สามารถชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
Click 24 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
25
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป อาทิเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองบาปไหม ประจําเดือนมาไม่ตรง ตามกําหนดมีโอกาสท้องไหม
Click 24 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
26
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการอะไรบ้าง
Click 24 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
27
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี สามารถชำระได้ช่องทางไหนบ้าง
Click 17 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
28
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าใด ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 36 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
29
Alexa's Avatar
Visitor
เข้าใช้งานระบบ Biz Portal ได้อย่างไร
Click 26 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
30
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว เมื่อจะเปิดสอนต้องแจ้งกรมฯ อีกหรือไม่
Click 16 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
31
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 44 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
32
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คืออะไร
Click 13 3 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
33
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการสนับสนุนแบบแปลนจากกองแบบแผนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 26 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
34
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี / การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ10 ปี) / การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
Click 17 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
35
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลร้านนวด ทำอย่างไร
Click 2 27 เมษายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
36
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเพื่อเรียกเงินคืนจาก ASQ ให้ติดต่อหน่วยงานใด
Click 9 21 มกราคม 2564 ASQ
37
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถเข้าบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ที่ไหน
Click 11 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
38
Alexa's Avatar
Visitor
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของคลินิกในกรณีต่างๆ ได้ที่ใด
Click 32 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
39
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าต้องการกลับมากักกันตัวที่ประเทศในในรูปแบบของ ASQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 21 21 มกราคม 2564 ASQ
40
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 17 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
41
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 41 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
42
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคไข่มีเงื่อนไขอย่างไร
Click 20 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
43
Alexa's Avatar
Visitor
กลุ่มเป้าหมาย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามากักกันตัวในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 11 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
44
Alexa's Avatar
Visitor
การติดต่อเข้าพักใน AQ
Click 16 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
45
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะเปิดกิจการ ที่มีลักษณะที่ 2 และ 3 ต้องมีสัดส่วนของผู้ดูแลอย่างไร
Click 14 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
46
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีร้านนวด ขอย้ายสถานที่ ต้องยกเลิกและยื่นขอรับอนุญาตใหม่หรือไม่
Click 13 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
47
Alexa's Avatar
Visitor
หากประสงค์ที่จะรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ การตั้งครรภ์แทนต้องทำที่ใด
Click 27 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
48
Alexa's Avatar
Visitor
การเปิดสอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการผู้สูงอายุเมื่อใด
Click 5 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
49
Alexa's Avatar
Visitor
การเพิ่มชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบทำอย่างไร
Click 6 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
50
Alexa's Avatar
Visitor
การย้ายออกจาก ASQ ระหว่างกักตัวเนื่องจากเหตุผลต่างๆ
Click 9 21 มกราคม 2564 ASQ
51
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (แต่ไม่ได้อยู่ใน 63 ประเทศที่กำหนด) ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 3 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
52
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย อะไรบ้าง
Click 25 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
53
Alexa's Avatar
Visitor
บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ไหน
Click 9 12 เมษายน 2566 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
54
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 27 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
55
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการสปา ในพื้นที่ กทม. สามารถขอยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ ทางใดได้บ้าง
Click 22 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
56
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่อย่างไร
Click 32 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
57
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า
Click 22 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
58
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal มีกี่ประเภท
Click 12 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
59
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 1 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
60
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ คอร์สเสริมความงาม ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือกรณีต้องการให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการ ดําเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้บริการของสถานพยาบาล
Click 13 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
61
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 6 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
62
Alexa's Avatar
Visitor
สามี หรือภรรยา ของ อสม. ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 15 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
63
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ป่วยใช้สิทธิจนครบ 72 ชั่วโมง
Click 30 14 มิถุนายน 2564 UCEP
64
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้บริการทับหม้อเกลือหลังคลอดได้หรือไม่
Click 13 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
65
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและ ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
Click 21 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
66
Alexa's Avatar
Visitor
การร้องเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทำอย่างไร
Click 8 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
67
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้งานระบบ 3 หมอ ทำอย่างไร
Click 3 27 เมษายน 2566 ระบบ 3 หมอ
68
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 15 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
69
Alexa's Avatar
Visitor
มีความประสงค์จะขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือต่างๆ
Click 22 2 พฤษภาคม 2566 กองสุขศึกษา
70
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
Click 13 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
71
Alexa's Avatar
Visitor
เงินค่าป่วยการ อสม. ของปีงบประมาณ 2564 จ่ายวันที่เท่าไหร่
Click 16 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
72
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้กับบุคคลในครอบครัว ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
Click 20 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
73
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 17 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
74
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำช่องทางใดบ้าง
Click 71 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
75
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเครื่องครอบศีรษะความดันบวก ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 4 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
76
Alexa's Avatar
Visitor
ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
Click 11 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
77
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แก่
Click 10 22 มกราคม 2564 AHQ
78
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 40 14 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
79
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ได้ที่ไหน
Click 9 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
80
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 8 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
81
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี มีการส่งจดหมายให้หรือไม่
Click 14 21 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
82
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อระหว่างกักตัวใน ASQ นั้นๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
Click 7 21 มกราคม 2564 ASQ
83
Alexa's Avatar
Visitor
อสม . สามารถใช้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหาารพิเศษข้ามจังหวัดได้หรือไม่
Click 21 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
84
Alexa's Avatar
Visitor
หากสถานพยาบาลใดกระทำการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศฯ โดยไม่ได้ขออนุมัติ และได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อน จะมีโทษอย่างไร
Click 21 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
85
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
Click 20 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
86
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล จะต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 34 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
87
Alexa's Avatar
Visitor
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย หรือไม่
Click 15 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
88
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)
Click 44 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
89
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนวด ทำอย่างไร
Click 2 27 เมษายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
90
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการขออนุญาตนำเข้า ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 2 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
91
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. ทุกคนได้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทุกคนหรือไม่
Click 28 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
92
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตอะไรบ้างที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้
Click 25 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
93
Alexa's Avatar
Visitor
ในระหว่างการกักกันตัวที่ AQ สามารถสั่งสินค้าจากภายนอกได้หรือไม่
Click 6 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
94
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างพำนักที่ AQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
95
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คือใคร จำเป็นต้องมีทุกร้านหรือไม่
Click 20 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
96
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 2 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
97
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวด) ได้ที่ไหน
Click 20 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
98
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนฌาปนกิจของ อสม. หรือเงินที่ อสม. ควรจะได้รับ
Click 16 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
99
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 23 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
100
Alexa's Avatar
Visitor
ระบบขึ้นทะเบียน อสต. เข้าใช้งานได้อย่างไร
Click 10 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
101
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารหลักฐาน อะไรบ้าง
Click 34 3 กุมภาพันธ์ 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
102
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบทะเบียนแบบแปลนสามารถติดต่อที่ไหน
Click 13 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
103
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเข้าระบบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทำอย่างไร
Click 5 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
104
Alexa's Avatar
Visitor
บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน อสต. ได้ที่ไหน
Click 12 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
105
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคใดที่ห้ามโฆษณา “ยา” ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันได้
Click 11 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
106
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศในทางการค้าของสถานพยาบาล ต้องขออนุมัติกับหน่วยงานใด
Click 28 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
107
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพวิถึชีวิตใหม่ทำอย่างไร
Click 8 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
108
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 71 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
109
Alexa's Avatar
Visitor
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
Click 14 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
110
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่องน้ำมันกัญชา เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชา
Click 23 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
111
Alexa's Avatar
Visitor
หากใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหายต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
Click 14 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
112
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทํางานของแพทย์ การตรวจสอบชื่อ-สกุลแพทย์ เฉพาะแพทย์ ผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียว โดยมิได้ต้องการร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน
Click 15 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
113
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัวของ อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ เท่าใด
Click 22 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
114
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 36 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
115
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจตามหลักการแพทย์แผนจีน มีอะไรบ้าง
Click 4 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
116
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 24 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
117
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการขยายข่ายเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบสาธารณสุขสามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 3 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
118
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตามข่าวสารการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ที่ไหน
Click 7 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
119
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ “RMC plus” สามารถติดต่อสอบถามได้จากที่ใด
Click 7 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
120
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามการใช้งานระบบ smart อสม.
Click 6 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
121
Alexa's Avatar
Visitor
หากประชาชนเข้าใช้บริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลเอกชน นอกสิทธิ์ของตน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง
Click 10 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
122
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องทำอย่างไร และการส่งต่อผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องทำอย่างไร
Click 9 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
123
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ใช่หรือไม่
Click 15 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
124
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Click 12 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
125
Alexa's Avatar
Visitor
วิดีโอการตรวจคลินิก มีตัวอย่างให้ดูหรือไม่
Click 22 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
126
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีเพื่อนร่วมเดินทาง กรณีไหนบ้างที่สามารถพักร่วมในห้องเดียวกันใน AQ ได้
Click 3 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
127
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ผ่านทาง bizportal
Click 34 12 เมษายน 2566 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
128
Alexa's Avatar
Visitor
สถานที่ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ไม่ใช่ที่เดี่ยวกันได้หรือไม่
Click 13 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
129
Alexa's Avatar
Visitor
ขอแบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ.7 ได้ที่ไหน
Click 11 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
130
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวใน AQ
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
131
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 9 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
132
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal สมัครตรงไหน
Click 11 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
133
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลอย่างไร
Click 11 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
134
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ได้ที่ช่องทางใด
Click 20 21 มกราคม 2564 ASQ
135
Alexa's Avatar
Visitor
การตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องทําอย่างไร
Click 14 14 มกราคม 2564 การตีพิมพ์บทความ
136
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานในการขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ของผู้ให้บริการนวดและผู้ดำเนินการสปา ได้แก่อะไรบ้าง
Click 26 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
137
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนวดได้หรือไม่
Click 16 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
138
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อต้องการใช้สิทธิ UCEP ต้องทำอย่างไรบ้าง
Click 36 14 มิถุนายน 2564 UCEP
139
Alexa's Avatar
Visitor
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
Click 27 22 เมษายน 2564 Hospitel
140
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน การได้รับอันตรายจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการขอให้ตรวจสอบยา
Click 15 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
141
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดที่อยู่ในปั้มน้ำมัน หรือห้างสรรพสินค้า สามารถใช้ห้องน้ำร่วมกับปั้มน้ำมันหรือห้างสรรพสินค้าร่วมกันได้หรือไม่
Click 13 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
142
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติสามีและภริยาที่ประสงค์จะดำเนินการตั้งครรภ์แทน
Click 21 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
143
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการนวด หรือการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 21 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
144
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน กรณีอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง
Click 20 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
145
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 4 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
146
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 1 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
147
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอปิดกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 23 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
148
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 3 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
149
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการแล้วต้องลาออกจาก อสม. หรือไม่
Click 36 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
150
Alexa's Avatar
Visitor
ไม่มีรหัสผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำอย่างไร
Click 6 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
151
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบ 3 หมอ
Click 5 2 พฤษภาคม 2566 ระบบ 3 หมอ
152
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือ plan ของคลินิก ปรึกษาได้ที่ใด
Click 44 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
153
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพักค้างคืน
Click 18 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
154
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 22 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
155
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 39 22 เมษายน 2564 Hospitel
156
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถส่งการขอตั้งคลินิกใหม่ เป็นแบบคลิปวิดีโอได้
Click 20 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
157
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) มีจำนวนกี่แห่ง
Click 13 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
158
Alexa's Avatar
Visitor
สมัครเป็น อสม. ได้ที่ไหน อย่างไร
Click 25 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
159
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีที่คลินิกได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้อง เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อมารับใบอนุญาต
Click 18 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
160
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจ LAB หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Click 8 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
161
Alexa's Avatar
Visitor
อาการใดบ้างที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต
Click 25 11 มิถุนายน 2564 UCEP
162
Alexa's Avatar
Visitor
กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 7 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
163
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 27 18 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
164
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตเปิดกิจการสปา ในนามนิติบุคคล โดยมีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 1 คน สามารถทำได้หรือไม่
Click 9 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
165
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 24 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
166
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอโอน,ย้าย ข้าราชการได้ที่ไหน
Click 7 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
167
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอทำได้อย่างไร
Click 8 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
168
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ ใช้ระยะเวลานานเท่าใดเมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว
Click 22 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
169
Alexa's Avatar
Visitor
หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ที่ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหรือไม่
Click 22 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
170
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถ Download รูปเล่มคู่มื่อมาตรฐานของกองแบบแผนได้ที่ไหน
Click 21 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
171
Alexa's Avatar
Visitor
จะสามารถ Download แบบแปลนจากกองแบบแผนได้จากช่องทางไหน
Click 45 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
172
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน
Click 17 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
173
Alexa's Avatar
Visitor
รูปแบบการรักษาของแพทย์แผนจีน
Click 3 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
174
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสุขภาพภาคประชาชน ติดต่อได้ที่ใด
Click 14 30 สิงหาคม 2565 การตีพิมพ์บทความ
175
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาและผู้ให้บริการ สามารถเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
Click 11 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
176
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์เปิดให้บริการด้านใดบ้าง
Click 2 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
177
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 41 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
178
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษต้องแสดงหลักฐานอะไร
Click 17 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
179
Alexa's Avatar
Visitor
เรื่องใดบ้างที่สามารถร้องเรียน เข้ามาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Click 44 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
180
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 26 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
181
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ อะไรบ้าง
Click 28 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
182
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่อง COVID-19 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การ ปฏิบัติตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฯลฯ
Click 20 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
183
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 11 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
184
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่คีย์ซ้ำเข้ามาในระบบ ทำอย่างไร
Click 3 2 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
185
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 12 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
186
Alexa's Avatar
Visitor
ป้ายชื่อสถานประกอบการ ต้องบอกลักษณะประเภทกิจการ 1,2,3 หรือไม่
Click 15 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
187
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิประโยชน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
Click 21 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
188
Alexa's Avatar
Visitor
หากบันทึกข้อมูลแล้ว อยากแก้ไขทำอย่างไร
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
189
Alexa's Avatar
Visitor
มาตรฐานการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรและยาจีน มีอะไรบ้าง
Click 4 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
190
Alexa's Avatar
Visitor
ประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดูรายละเอียด ติดต่อ-สอบถามได้ที่
Click 14 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
191
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามข้อมูล Biz Portal เพิ่มเติมได้ที่
Click 21 25 มกราคม 2564 Biz Portal
192
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Click 6 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
193
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนที่มีอาการปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะต้องจ่ายค่าตรวจคัดกรองจากห้องปฏิบัติการหรือไม่
Click 9 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
194
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ สามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้าง
Click 19 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
195
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 46 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
196
Alexa's Avatar
Visitor
สวัสดิการสำหรับ อสม. มีอะไรบ้าง
Click 27 19 สิงหาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
197
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Quarantine: AQ คืออะไร
Click 4 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
198
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/และกิจการสปา ได้ที่ไหน
Click 42 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
199
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่สามารถประกาศแจ้งบริการได้ในสถานพยาบาลและกระจกหน้าสถานพยาบาล โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติ
Click 31 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
200
Alexa's Avatar
Visitor
คําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เนื่องจากอะไรบ้าง
Click 10 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
201
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูลรายละเอียดของ COHORT WARD สามารถค้นหาหรือ Download ข้อมูลรายละเอียดแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ที่ไหน
Click 22 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
202
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่ไม่สามารถใช้ในการโฆษณาได้
Click 43 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
203
Alexa's Avatar
Visitor
มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มีกี่มาตรฐาน ด้านใดบ้าง
Click 2 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
204
Alexa's Avatar
Visitor
การเข้าพักใน ASQ สามารถเข้าพักเป็นคู่ได้หรือไหม
Click 10 21 มกราคม 2564 ASQ
205
Alexa's Avatar
Visitor
ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
Click 26 17 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
206
Alexa's Avatar
Visitor
ในการอนุมัติการยื่นคำร้องมีระยะเวลากี่วัน
Click 10 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
207
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 45 22 เมษายน 2564 Hospitel
208
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน ช่องทางร้องเรียน ใดได้บ้าง
Click 26 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
209
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ คืออาคารไม่ได้รับรองใบ อ.6 (ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร) สามารถอนุโลมให้ใช้สถานที่ได้หรือไม่
Click 11 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
210
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หมายถึงอะไร
Click 15 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
211
Alexa's Avatar
Visitor
ปัจจุบันยังมีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) อยู่หรือไม่
Click 3 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
212
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดรีดเส้น นวดน้ำมันรีดเส้นได้หรือไม่
Click 16 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
213
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีหน่วยงานราชการต้องการสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับงานคลินิก ติดต่อได้ที่ใด
Click 27 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
214
Alexa's Avatar
Visitor
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 12 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
215
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน โรงพยาบาลรัฐบาล ต้องดําเนินการอย่างไร
Click 21 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
216
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นขอหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
217
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง
Click 5 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
218
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหน
Click 72 18 พฤศจิกายน 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
219
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทนิติบุคคล มีอะไรบ้าง
Click 41 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
220
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องวิทยุคมนาคมจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล สามารถติดต่อใด้ที่ใด
Click 9 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
221
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนหรือแนะนำบริการ ติดต่อช่องทางใด
Click 15 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
222
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ CPR หรือการใช้อุปกรณ์ AED ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมหรือไม่
Click 7 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
223
Alexa's Avatar
Visitor
เรือนจำ จะขออนุญาตเปิดกิจการนวดเพื่อสุขภาพ สามารถขออนุญาตได้หรือไม่
Click 16 22 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
224
Alexa's Avatar
Visitor
เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 13 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
225
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปา สามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปามากกว่า 1 แห่ง ได้หรือไม่
Click 8 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
226
Alexa's Avatar
Visitor
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) คือ
Click 29 22 เมษายน 2564 Hospitel
227
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไร
Click 116 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
228
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 2 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
229
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
Click 36 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
230
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 2 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
231
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคอสุจิมีเงื่อนไขอย่างไร
Click 11 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
232
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงเรียกเก็บเงินกับผู้ป่วยอีก
Click 26 14 มิถุนายน 2564 UCEP
233
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ใดที่ห้ามโฆษณา “คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์” ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาได้
Click 18 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
234
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกองแบบแผน
Click 33 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
235
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 บังคับใช้กับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่
Click 4 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
236
Alexa's Avatar
Visitor
อาการของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีมิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต เหตุใดสถานพยาบาลจึงประเมินอาการผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
Click 17 14 มิถุนายน 2564 UCEP
237
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 21 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
238
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
Click 21 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
239
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการทราบรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการประกอบโรคศิลปะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
Click 21 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
240
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตจัดตั้งคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
Click 43 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
241
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 23 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
242
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านแล้ว ติดต่อมาขอรับชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้หรือไม่
Click 10 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
243
Alexa's Avatar
Visitor
ระหว่างพำนักอยู่ AHQ ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดกี่ครั้ง และตรวจทุกวันที่เท่าไหร่
Click 8 22 มกราคม 2564 AHQ
244
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอ เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหมอคนที่หนึ่ง (อสม.) เพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำได้ไหม อย่างไร
Click 14 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
245
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลผู้เรียนจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 19 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
246
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 37 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
247
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้
Click 7 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
248
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพเมื่อใด
Click 13 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
249
Alexa's Avatar
Visitor
ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่
Click 5 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
250
Alexa's Avatar
Visitor
นวดหินร้อน สามารถมีในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ได้หรือไม่
Click 12 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
251
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างไร
Click 9 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
252
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่ง (Logistics) ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 4 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
253
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต้องยื่นคำขออนุมัติโฆษณาฯ หรือไม่
Click 40 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
254
Alexa's Avatar
Visitor
ในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการกิจการติดต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
Click 19 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
255
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไร
Click 22 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
256
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถจองคิวออนไลน์ ในการเข้าใช้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ใด
Click 23 23 พฤษภาคม 2566 การจองคิวออนไลน์
257
Alexa's Avatar
Visitor
การแจ้งผลการตรวจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถโทรแจ้งได้อย่างไร
Click 7 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
258
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตั้งใช้งาน แอปพลิเคชั่น smart อสม. บนมือถือไม่ได้
Click 5 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
259
Alexa's Avatar
Visitor
การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการกิจการดูแลผู้สูงอายุทำอย่างไร
Click 10 27 เมษายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
260
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 12 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
261
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงเท่าไหร่
Click 19 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
262
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสถานบริการหรือไม่
Click 16 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
263
Alexa's Avatar
Visitor
จบการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะจากสถาบันต่างประเทศ ต้องการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จะสามารถดําเนินการได้อยางไร
Click 19 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
264
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบผลการตรวจคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้ที่ใด
Click 18 14 มิถุนายน 2564 UCEP
265
Alexa's Avatar
Visitor
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีอะไรบ้าง
Click 28 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
266
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถมารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนได้เมื่อไหร่
Click 12 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
267
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 5 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
268
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ชำระได้ทางช่องทาง ใดบ้าง
Click 12 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
269
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 1 11 พฤษภาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
270
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ใดบ้าง
Click 31 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
271
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
Click 4 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
272
Alexa's Avatar
Visitor
Postcard ในระบบข้อมูล 3 หมอ ทั้ง 4 แบบ ควรจะเลือกรูปแบบใดในการให้ประชาชน
Click 9 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
273
Alexa's Avatar
Visitor
การขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีออนไลน์ เข้าตรงไหน
Click 12 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
274
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 2 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
275
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 26 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
276
Alexa's Avatar
Visitor
เรียนที่ไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวด)ได้
Click 27 19 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
277
Alexa's Avatar
Visitor
ความกว้างระหว่างเตียง ห่างจากกำแพงเท่าไหร่
Click 13 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
278
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูล BOQ งวดงาน งวดเงิน จะต้องติดต่อที่ไหน
Click 22 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
279
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ งานวิจัย ลงในวารสารสุขศึกษา ติดต่อได้ที่ใด
Click 16 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
280
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแบ่งลักษณะการให้บริการ อย่างไร
Click 23 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
281
Alexa's Avatar
Visitor
กองแบบแผนมีแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 หรือไม่
Click 21 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
282
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.2) ต้องทำอย่างไร
Click 5 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
283
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) ต้องทำอย่างไร
Click 16 21 มกราคม 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
284
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการไปทํางานที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศ จะสามารถขอใบแปล ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
Click 19 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
285
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP ต้องติดต่อที่ใด
Click 29 19 พฤศจิกายน 2564 UCEP
286
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอไฟล์ CAD เพื่อใช้ในการเรียนได้หรือไม่
Click 20 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
287
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอแบบฟอร์มการรายงานสถานประกอบการได้ที่ไหน
Click 14 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
288
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่ อสม. ใช้สิทธิค่าห้องพิเศษได้
Click 21 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)