style:
     Reset

ค้นหา :
  

Q & A กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลำดับ คำถาม คำตอบ วิว แก้ไขวันที่ หมวดหมู่
1
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 52 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
2
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบข้อมูลด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 62 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
3
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 40 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
4
Alexa's Avatar
Visitor
ขอแบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ.7 ได้ที่ไหน
Click 49 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
5
Alexa's Avatar
Visitor
ในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการกิจการติดต่อศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
Click 65 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
6
Alexa's Avatar
Visitor
หลังจากที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้วต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ทำอย่างไร?
Click 48 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
7
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว เมื่อจะเปิดสอนต้องแจ้งกรมฯ อีกหรือไม่
Click 71 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
8
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
Click 62 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
9
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 69 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
10
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูล BOQ งวดงาน งวดเงิน จะต้องติดต่อที่ไหน
Click 121 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
11
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิประโยชน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
Click 66 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
12
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาที่สอบผ่านแล้ว ติดต่อมาขอรับชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้หรือไม่
Click 52 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
13
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีอายุกี่ปี
Click 50 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
14
Alexa's Avatar
Visitor
เรือนจำ จะขออนุญาตเปิดกิจการนวดเพื่อสุขภาพ สามารถขออนุญาตได้หรือไม่
Click 63 22 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
15
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 40 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
16
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 99 14 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
17
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้
Click 42 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
18
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
Click 90 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
19
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตั้งใช้งาน แอปพลิเคชั่น smart อสม. บนมือถือไม่ได้
Click 46 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
20
Alexa's Avatar
Visitor
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของคลินิกในกรณีต่างๆ ได้ที่ใด
Click 76 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
21
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 41 11 พฤษภาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
22
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ใช้ในการขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ได้ที่ไหน
Click 51 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
23
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่อย่างไร
Click 77 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
24
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal สมัครตรงไหน
Click 53 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
25
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะเปิดกิจการ ที่มีลักษณะที่ 2 และ 3 ต้องมีสัดส่วนของผู้ดูแลอย่างไร
Click 57 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
26
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า
Click 67 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
27
Alexa's Avatar
Visitor
ใบอนุญาตอะไรบ้างที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้
Click 67 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
28
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวดในร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา) ได้ที่ไหน
Click 50 23 มิถุนายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
29
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัวของ อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ เท่าใด
Click 70 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
30
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างพำนักที่ AQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 40 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
31
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 47 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
32
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบทะเบียนแบบแปลนสามารถติดต่อที่ไหน
Click 51 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
33
Alexa's Avatar
Visitor
รูปแบบการรักษาของแพทย์แผนจีน
Click 43 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
34
Alexa's Avatar
Visitor
เรียนที่ไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวด)ได้
Click 73 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
35
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคของมนุษย์ใดที่ห้ามโฆษณา “คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์” ว่าสามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา รักษาได้
Click 56 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
36
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการข้อมูลรายละเอียดของ COHORT WARD สามารถค้นหาหรือ Download ข้อมูลรายละเอียดแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ที่ไหน
Click 60 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
37
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเพื่อเรียกเงินคืนจาก ASQ ให้ติดต่อหน่วยงานใด
Click 48 21 มกราคม 2564 ASQ
38
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 43 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
39
Alexa's Avatar
Visitor
อาการใดบ้างที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต
Click 65 11 มิถุนายน 2564 UCEP
40
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการไปทํางานที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศ จะสามารถขอใบแปล ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
Click 63 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
41
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนหรือแนะนำบริการ ติดต่อช่องทางใด
Click 58 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
42
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หมายถึงอะไร
Click 54 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
43
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนที่มีอาการปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด จะต้องจ่ายค่าตรวจคัดกรองจากห้องปฏิบัติการหรือไม่
Click 49 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
44
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคอสุจิมีเงื่อนไขอย่างไร
Click 55 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
45
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Click 44 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
46
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดรีดเส้น นวดน้ำมันรีดเส้นได้หรือไม่
Click 63 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
47
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่คีย์ซ้ำเข้ามาในระบบ ทำอย่างไร
Click 47 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
48
Alexa's Avatar
Visitor
กรณียกเลิกการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 54 25 มกราคม 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
49
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) และ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 88 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
50
Alexa's Avatar
Visitor
การย้ายออกจาก ASQ ระหว่างกักตัวเนื่องจากเหตุผลต่างๆ
Click 46 21 มกราคม 2564 ASQ
51
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 78 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
52
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติสามีและภริยาที่ประสงค์จะดำเนินการตั้งครรภ์แทน
Click 63 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
53
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ “RMC plus” สามารถติดต่อสอบถามได้จากที่ใด
Click 49 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
54
Alexa's Avatar
Visitor
การติดต่อเข้าพักใน AQ
Click 54 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
55
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสถานบริการหรือไม่
Click 67 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
56
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารหลักฐาน อะไรบ้าง
Click 76 3 กุมภาพันธ์ 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
57
Alexa's Avatar
Visitor
วัตถุประสงค์การจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
Click 64 22 เมษายน 2564 Hospitel
58
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถ Download รูปเล่มคู่มื่อมาตรฐานของกองแบบแผนได้ที่ไหน
Click 64 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
59
Alexa's Avatar
Visitor
ขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
Click 47 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
60
Alexa's Avatar
Visitor
การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการต่อใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) สามารถชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่
Click 68 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
61
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ผ่านทาง bizportal
Click 81 12 เมษายน 2566 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
62
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบผลการตรวจคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้ที่ใด
Click 58 14 มิถุนายน 2564 UCEP
63
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวใน AQ
Click 41 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
64
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 77 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
65
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ชำระได้ทางช่องทาง ใดบ้าง
Click 63 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
66
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ CPR หรือการใช้อุปกรณ์ AED ผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมหรือไม่
Click 50 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
67
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีที่คลินิกได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้อง เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพื่อมารับใบอนุญาต
Click 61 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
68
Alexa's Avatar
Visitor
เงินค่าป่วยการ อสม. ของปีงบประมาณ 2564 จ่ายวันที่เท่าไหร่
Click 54 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
69
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/และกิจการสปา ได้ที่ไหน
Click 95 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
70
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 52 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
71
Alexa's Avatar
Visitor
หากประชาชนเข้าใช้บริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลเอกชน นอกสิทธิ์ของตน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง
Click 49 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
72
Alexa's Avatar
Visitor
ขอรับเอกสารแนวทางการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สามารถติดต่อได้ที่
Click 60 19 พฤศจิกายน 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
73
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. ทุกคนได้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทุกคนหรือไม่
Click 73 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
74
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลร้านนวด ทำอย่างไร
Click 43 27 เมษายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
75
Alexa's Avatar
Visitor
กลุ่มเป้าหมาย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามากักกันตัวในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 48 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
76
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
Click 44 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
77
Alexa's Avatar
Visitor
สามี หรือภรรยา ของ อสม. ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 63 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
78
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไปรับการรักษายัง สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
Click 49 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
79
Alexa's Avatar
Visitor
มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มีกี่มาตรฐาน ด้านใดบ้าง
Click 44 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
80
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. เปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการแล้วต้องลาออกจาก อสม. หรือไม่
Click 80 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
81
Alexa's Avatar
Visitor
จะมีการเปิดสอบผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเมื่อใด
Click 50 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
82
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสิ้นสุดสภาพเมื่อใด
Click 57 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
83
Alexa's Avatar
Visitor
Postcard ในระบบข้อมูล 3 หมอ ทั้ง 4 แบบ ควรจะเลือกรูปแบบใดในการให้ประชาชน
Click 47 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
84
Alexa's Avatar
Visitor
เรื่องใดบ้างที่สามารถร้องเรียน เข้ามาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Click 89 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
85
Alexa's Avatar
Visitor
Alternative Quarantine: AQ คืออะไร
Click 43 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
86
Alexa's Avatar
Visitor
ประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดูรายละเอียด ติดต่อ-สอบถามได้ที่
Click 53 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
87
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน กรณีอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง
Click 58 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
88
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่ไม่สามารถใช้ในการโฆษณาได้
Click 97 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
89
Alexa's Avatar
Visitor
การตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะต้องทําอย่างไร
Click 54 14 มกราคม 2564 การตีพิมพ์บทความ
90
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพให้บริการทับหม้อเกลือหลังคลอดได้หรือไม่
Click 52 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
91
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวดในร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา) ต้องทำอย่างไร
Click 56 23 มิถุนายน 2566 กิจการสปา ร้านนวด
92
Alexa's Avatar
Visitor
การตรวจตามหลักการแพทย์แผนจีน มีอะไรบ้าง
Click 44 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
93
Alexa's Avatar
Visitor
โรคหรืออาการของโรคใดที่ห้ามโฆษณา “ยา” ว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันได้
Click 53 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
94
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี สามารถชำระได้ช่องทางไหนบ้าง
Click 71 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
95
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตเปิดกิจการสปา ในนามนิติบุคคล โดยมีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 1 คน สามารถทำได้หรือไม่
Click 52 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
96
Alexa's Avatar
Visitor
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 54 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
97
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไปรักษาที่ สถานพยาบาลอื่น สามารถทําได้หรือไม่
Click 44 20 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
98
Alexa's Avatar
Visitor
ในการอนุมัติการยื่นคำร้อง ผ่านระบบ Biz portal มีระยะเวลากี่วัน
Click 132 7 กันยายน 2566 Biz Portal
99
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเครื่องครอบศีรษะความดันบวก ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 46 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิศวกรรมการแพทย์
100
Alexa's Avatar
Visitor
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ เช่น สอบถามเรื่องการใช้ยา อาการแพ้ยา การใช้ยาต่างๆ ยาหมดอายุ ผลิตภัณฑ์กําจัดขนรักแร้ใช้แล้วทําให้เกิดอาการแพ้เป็นแผลเรื้อรัง
Click 60 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
101
Alexa's Avatar
Visitor
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คืออะไร
Click 124 3 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
102
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เข้าใช้งานระบบ 3 หมอ
Click 45 2 พฤษภาคม 2566 ระบบ 3 หมอ
103
Alexa's Avatar
Visitor
ติดตามข่าวสารการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ที่ไหน
Click 46 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
104
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอ เช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหมอคนที่หนึ่ง (อสม.) เพื่อเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำได้ไหม อย่างไร
Click 58 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
105
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์เปิดให้บริการด้านใดบ้าง
Click 45 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
106
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลระบบ 3 หมอทำได้อย่างไร
Click 49 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบ 3 หมอ
107
Alexa's Avatar
Visitor
หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ที่ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องเสียค่าธรรมเนียมประกอบกิจการหรือไม่
Click 61 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
108
Alexa's Avatar
Visitor
การสมัครสมาชิกระบบ Biz Portal มีกี่ประเภท
Click 54 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
109
Alexa's Avatar
Visitor
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
Click 56 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
110
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านการให้บริการ อะไรบ้าง
Click 75 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
111
Alexa's Avatar
Visitor
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. เป็น อสม. ได้รับค่าป่วยการได้หรือไม่
Click 74 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
112
Alexa's Avatar
Visitor
บุคคลในครอบครัว อสม. หมายถึงใครบ้าง
Click 77 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
113
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานในการขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ของผู้ให้บริการนวดและผู้ดำเนินการสปา ได้แก่อะไรบ้าง
Click 91 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
114
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 64 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
115
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีหน่วยงานราชการต้องการสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับงานคลินิก ติดต่อได้ที่ใด
Click 67 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
116
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี มีการส่งจดหมายให้หรือไม่
Click 52 21 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
117
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือการให้บริการดูแลและ ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
Click 63 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
118
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 65 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
119
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 72 23 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
120
Alexa's Avatar
Visitor
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 52 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
121
Alexa's Avatar
Visitor
ความกว้างระหว่างเตียง ห่างจากกำแพงเท่าไหร่
Click 62 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
122
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการขออนุญาตนำเข้า ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 49 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
123
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการทราบรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาการประกอบโรคศิลปะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
Click 65 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
124
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปาและผู้ให้บริการ สามารถเป็นคนเดียวกันได้หรือไม่
Click 61 15 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
125
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแบ่งลักษณะการให้บริการ อย่างไร
Click 66 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
126
Alexa's Avatar
Visitor
เปลี่ยนผู้ดำเนินการในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ทำอย่างไร?
Click 41 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
127
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 84 22 เมษายน 2564 Hospitel
128
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน ต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงเท่าไหร่
Click 62 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
129
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ เช่น ถูกหลอกให้ซื้อ คอร์สเสริมความงาม ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือกรณีต้องการให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการ ดําเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้บริการของสถานพยาบาล
Click 52 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
130
Alexa's Avatar
Visitor
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) คือ
Click 65 22 เมษายน 2564 Hospitel
131
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องการเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการนวด หรือการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทำอย่างไร
Click 80 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
132
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถเข้าบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตได้ที่ไหน
Click 45 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
133
Alexa's Avatar
Visitor
กองแบบแผนมีแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 หรือไม่
Click 61 22 มกราคม 2564 กองแบบแผน
134
Alexa's Avatar
Visitor
แนวทางการขออนุญาตออกไปให้บริการสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
Click 62 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
135
Alexa's Avatar
Visitor
มาตรฐานการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรและยาจีน มีอะไรบ้าง
Click 44 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
136
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ คือใคร จำเป็นต้องมีทุกร้านหรือไม่
Click 80 23 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
137
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 112 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
138
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ดำเนินการสปา สามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปามากกว่า 1 แห่ง ได้หรือไม่
Click 60 15 มิถุนายน 2566 ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
139
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP ต้องติดต่อที่ใด
Click 67 19 พฤศจิกายน 2564 UCEP
140
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถจองคิวออนไลน์ ในการเข้าใช้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทางเว็บไซต์ใด
Click 71 23 พฤษภาคม 2566 การจองคิวออนไลน์
141
Alexa's Avatar
Visitor
มีความประสงค์จะขอสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ หนังสือ คู่มือต่างๆ
Click 62 2 พฤษภาคม 2566 กองสุขศึกษา
142
Alexa's Avatar
Visitor
บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ไหน
Click 47 12 เมษายน 2566 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
143
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 78 22 เมษายน 2564 Hospitel
144
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวด เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน
Click 60 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
145
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
Click 47 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
146
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง สามารถทำช่องทางใดบ้าง
Click 111 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
147
Alexa's Avatar
Visitor
ต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าใด ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ
Click 90 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
148
Alexa's Avatar
Visitor
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เข้าบันทึกข้อมูลอย่างไร
Click 50 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
149
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่ อสม. ใช้สิทธิค่าห้องพิเศษได้
Click 62 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
150
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือ plan ของคลินิก ปรึกษาได้ที่ใด
Click 90 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานคลินิก
151
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 71 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
152
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีร้านนวด ขอย้ายสถานที่ ต้องยกเลิกและยื่นขอรับอนุญาตใหม่หรือไม่
Click 59 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
153
Alexa's Avatar
Visitor
การบันทึกข้อมูลผู้เรียนจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ต้องทําอย่างไร
Click 72 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
154
Alexa's Avatar
Visitor
วิดีโอการตรวจคลินิก มีตัวอย่างให้ดูหรือไม่
Click 61 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
155
Alexa's Avatar
Visitor
สวัสดิการสำหรับ อสม. มีอะไรบ้าง
Click 133 19 สิงหาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
156
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทํางานของแพทย์ การตรวจสอบชื่อ-สกุลแพทย์ เฉพาะแพทย์ ผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียว โดยมิได้ต้องการร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน
Click 51 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
157
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 114 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
158
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการสนับสนุนแบบแปลนจากกองแบบแผนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 67 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
159
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย อะไรบ้าง
Click 69 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
160
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน ช่องทางร้องเรียน ใดได้บ้าง
Click 70 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
161
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลท้องถิ่นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ใช่หรือไม่
Click 69 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
162
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขอโอน,ย้าย ข้าราชการได้ที่ไหน
Click 43 22 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
163
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุมัติการโฆษณาฯ ใช้ระยะเวลานานเท่าใดเมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว
Click 70 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
164
Alexa's Avatar
Visitor
หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อระหว่างกักตัวใน ASQ นั้นๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
Click 47 21 มกราคม 2564 ASQ
165
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศในทางการค้าของสถานพยาบาล ต้องขออนุมัติกับหน่วยงานใด
Click 77 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
166
Alexa's Avatar
Visitor
นวดหินร้อน สามารถมีในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ได้หรือไม่
Click 58 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
167
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 45 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
168
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องวิทยุคมนาคมจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล สามารถติดต่อใด้ที่ใด
Click 52 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
169
Alexa's Avatar
Visitor
สถานที่ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ไม่ใช่ที่เดี่ยวกันได้หรือไม่
Click 61 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
170
Alexa's Avatar
Visitor
หากบันทึกข้อมูลแล้ว อยากแก้ไขทำอย่างไร
Click 41 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
171
Alexa's Avatar
Visitor
ในการขออนุญาตและขอขึ้นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมีลักษณะของกิจการอย่างไร
Click 166 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
172
Alexa's Avatar
Visitor
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับตีพิมพ์บทความวิชาการ งานวิจัย หรือไม่
Click 55 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
173
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 99 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
174
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิสวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้กับบุคคลในครอบครัว ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
Click 69 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
175
Alexa's Avatar
Visitor
การขออนุญาตจัดตั้งคลินิกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
Click 101 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
176
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง
Click 73 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
177
Alexa's Avatar
Visitor
อสม. จะใช้สิทธิยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษต้องแสดงหลักฐานอะไร
Click 58 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
178
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 59 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
179
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดคลินิกต้องทำอย่างไร
Click 169 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
180
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอไฟล์ CAD เพื่อใช้ในการเรียนได้หรือไม่
Click 57 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
181
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ สามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้าง
Click 56 18 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
182
Alexa's Avatar
Visitor
หากใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหายต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
Click 53 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
183
Alexa's Avatar
Visitor
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต้องยื่นคำขออนุมัติโฆษณาฯ หรือไม่
Click 96 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
184
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการนวดได้หรือไม่
Click 59 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
185
Alexa's Avatar
Visitor
การขอต่ออายุใบอนุญาต/การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีออนไลน์ เข้าตรงไหน
Click 56 23 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
186
Alexa's Avatar
Visitor
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ขอรับรองหลักสูตรได้ มีอะไรบ้าง
Click 77 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
187
Alexa's Avatar
Visitor
ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (พนักงานนวด) ได้ที่ไหน
Click 69 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
188
Alexa's Avatar
Visitor
กิจการสปา ในพื้นที่ กทม. สามารถขอยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ ทางใดได้บ้าง
Click 67 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
189
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอปิดกิจการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 67 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
190
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 79 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
191
Alexa's Avatar
Visitor
ปัจจุบันยังมีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) อยู่หรือไม่
Click 41 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
192
Alexa's Avatar
Visitor
ช่องทางในการติดต่อกองแบบแผน
Click 77 4 ตุลาคม 2566 กองแบบแผน
193
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 61 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
194
Alexa's Avatar
Visitor
การขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการกิจการดูแลผู้สูงอายุทำอย่างไร
Click 58 27 เมษายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
195
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 41 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
196
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนฌาปนกิจของ อสม. หรือเงินที่ อสม. ควรจะได้รับ
Click 52 19 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
197
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แก่
Click 50 22 มกราคม 2564 AHQ
198
Alexa's Avatar
Visitor
ระหว่างพำนักอยู่ AHQ ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดกี่ครั้ง และตรวจทุกวันที่เท่าไหร่
Click 46 22 มกราคม 2564 AHQ
199
Alexa's Avatar
Visitor
คุณสมบัติของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)
Click 89 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
200
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ใดบ้าง
Click 75 23 พฤศจิกายน 2564 การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
201
Alexa's Avatar
Visitor
ระบบขึ้นทะเบียน อสต. เข้าใช้งานได้อย่างไร
Click 51 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
202
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน โรงพยาบาลรัฐบาล ต้องดําเนินการอย่างไร
Click 59 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
203
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงเรียกเก็บเงินกับผู้ป่วยอีก
Click 66 14 มิถุนายน 2564 UCEP
204
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีผู้ประกอบการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารที่ยังปรับปรุงไม่เสร็จ คืออาคารไม่ได้รับรองใบ อ.6 (ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร) สามารถอนุโลมให้ใช้สถานที่ได้หรือไม่
Click 49 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
205
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามการใช้งานระบบ smart อสม.
Click 45 2 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
206
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ได้ที่ช่องทางใด
Click 61 21 มกราคม 2564 ASQ
207
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องทำอย่างไร และการส่งต่อผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องทำอย่างไร
Click 44 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
208
Alexa's Avatar
Visitor
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 74 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
209
Alexa's Avatar
Visitor
ร้านนวดที่อยู่ในปั้มน้ำมัน หรือห้างสรรพสินค้า สามารถใช้ห้องน้ำร่วมกับปั้มน้ำมันหรือห้างสรรพสินค้าร่วมกันได้หรือไม่
Click 52 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการสปา ร้านนวด
210
Alexa's Avatar
Visitor
ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่
Click 39 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
211
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และกิจการสปา ประเภทนิติบุคคล มีอะไรบ้าง
Click 92 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
212
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีลืมชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเข้าระบบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทำอย่างไร
Click 43 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
213
Alexa's Avatar
Visitor
หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการผสมเทียมมีอะไรบ้าง
Click 61 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
214
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่ง (Logistics) ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 46 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
215
Alexa's Avatar
Visitor
การแจ้งผลการตรวจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถโทรแจ้งได้อย่างไร
Click 43 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
216
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลการตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในสถานพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 48 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
217
Alexa's Avatar
Visitor
คําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เนื่องจากอะไรบ้าง
Click 52 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
218
Alexa's Avatar
Visitor
การร้องเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทำอย่างไร
Click 50 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
219
Alexa's Avatar
Visitor
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ และเข้าพำนักใน AQ
Click 43 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
220
Alexa's Avatar
Visitor
สมัครเป็น อสม. ได้ที่ไหน อย่างไร
Click 67 11 พฤษภาคม 2566 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
221
Alexa's Avatar
Visitor
เข้าใช้งานระบบ Biz Portal ได้อย่างไร
Click 67 18 พฤศจิกายน 2564 Biz Portal
222
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่องน้ำมันกัญชา เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันกัญชา
Click 64 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
223
Alexa's Avatar
Visitor
หากสถานพยาบาลใดกระทำการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศฯ โดยไม่ได้ขออนุมัติ และได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อน จะมีโทษอย่างไร
Click 72 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
224
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีแก้ไขข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนวด ทำอย่างไร
Click 45 15 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
225
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 40 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
226
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพักค้างคืน
Click 61 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
227
Alexa's Avatar
Visitor
ขอข้อมูลแนวทางการขยายข่ายเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบสาธารณสุขสามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 43 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
228
Alexa's Avatar
Visitor
ในระหว่างการกักกันตัวที่ AQ สามารถสั่งสินค้าจากภายนอกได้หรือไม่
Click 45 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
229
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ งานวิจัย ลงในวารสารสุขศึกษา ติดต่อได้ที่ใด
Click 58 18 พฤศจิกายน 2564 การตีพิมพ์บทความ
230
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี(คลินิก) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 146 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
231
Alexa's Avatar
Visitor
การใช้งานระบบ 3 หมอ ทำอย่างไร
Click 46 27 เมษายน 2566 ระบบ 3 หมอ
232
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 45 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
233
Alexa's Avatar
Visitor
เบอร์ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
Click 55 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
234
Alexa's Avatar
Visitor
ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด ร้านสปา ผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
Click 94 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
235
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.19) ต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 82 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
236
Alexa's Avatar
Visitor
การเพิ่มชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุในระบบทำอย่างไร
Click 49 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
237
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามข้อมูล Biz Portal เพิ่มเติมได้ที่
Click 66 25 มกราคม 2564 Biz Portal
238
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องทำอย่างไร?
Click 47 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
239
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเรื่อง COVID-19 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น การตรวจหาเชื้อ COVID-19 การ ปฏิบัติตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID-19 การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฯลฯ
Click 58 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
240
Alexa's Avatar
Visitor
การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี / การต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ10 ปี) / การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ครบ 2 ปี) ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
Click 65 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานคลินิก
241
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อต้องการใช้สิทธิ UCEP ต้องทำอย่างไรบ้าง
Click 77 14 มิถุนายน 2564 UCEP
242
Alexa's Avatar
Visitor
เมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ป่วยใช้สิทธิจนครบ 72 ชั่วโมง
Click 69 14 มิถุนายน 2564 UCEP
243
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14) ต้องทำอย่างไร
Click 70 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
244
Alexa's Avatar
Visitor
การจัดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
Click 60 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
245
Alexa's Avatar
Visitor
การเปิดสอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการผู้สูงอายุเมื่อใด
Click 51 2 พฤษภาคม 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
246
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 41 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
247
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีโฆษณาเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไร
Click 64 11 มิถุนายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
248
Alexa's Avatar
Visitor
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มีอะไรบ้าง
Click 143 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
249
Alexa's Avatar
Visitor
การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Click 46 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
250
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีต้องการร้องเรียน การได้รับอันตรายจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการขอให้ตรวจสอบยา
Click 55 19 พฤศจิกายน 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
251
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 บังคับใช้กับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือไม่
Click 40 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
252
Alexa's Avatar
Visitor
บุตร อสม. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีแต่จดทะเบียนสมรสแล้ว จะได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษหรือไม่
Click 52 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
253
Alexa's Avatar
Visitor
การรับบริจาคไข่มีเงื่อนไขอย่างไร
Click 60 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
254
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถส่งการขอตั้งคลินิกใหม่ เป็นแบบคลิปวิดีโอได้
Click 68 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานคลินิก
255
Alexa's Avatar
Visitor
หากประสงค์ที่จะรับบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ การตั้งครรภ์แทนต้องทำที่ใด
Click 73 14 มกราคม 2564 การตั้งครรภ์แทน
256
Alexa's Avatar
Visitor
จบการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะจากสถาบันต่างประเทศ ต้องการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จะสามารถดําเนินการได้อยางไร
Click 58 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
257
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
Click 65 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
258
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 40 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
259
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิตต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 47 19 มกราคม 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
260
Alexa's Avatar
Visitor
คำหรือข้อความใดบ้าง ที่สามารถประกาศแจ้งบริการได้ในสถานพยาบาลและกระจกหน้าสถานพยาบาล โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติ
Click 83 17 พฤศจิกายน 2564 งานอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
261
Alexa's Avatar
Visitor
ชำระค่าธรรมเนียมรายปี กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องทำอย่างไร?
Click 41 23 มิถุนายน 2566 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
262
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
Click 38 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
263
Alexa's Avatar
Visitor
สามารถขอแบบฟอร์มการรายงานสถานประกอบการได้ที่ไหน
Click 57 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
264
Alexa's Avatar
Visitor
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง
Click 109 22 มีนาคม 2566 การประกอบโรคศิลปะ
265
Alexa's Avatar
Visitor
อสม . สามารถใช้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหาารพิเศษข้ามจังหวัดได้หรือไม่
Click 63 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.)
266
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดได้ที่ไหน
Click 117 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
267
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการ หากมีหน่วยงานบริการแห่งใดแห่งหนึ่ง บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ หน่วยบริการอื่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้อีก จะทำอย่างไร
Click 44 17 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
268
Alexa's Avatar
Visitor
หากมีเพื่อนร่วมเดินทาง กรณีไหนบ้างที่สามารถพักร่วมในห้องเดียวกันใน AQ ได้
Click 42 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
269
Alexa's Avatar
Visitor
โรงพยาบาลเอกชนใดบ้างที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจ LAB หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการกรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Click 44 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเอกชน กรณีเกี่ยวกับโควิด 19
270
Alexa's Avatar
Visitor
เราสามารถยื่นขอหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่ไหน
Click 69 3 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
271
Alexa's Avatar
Visitor
อาการของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีมิเช่นนั้นอาจเสียชีวิต เหตุใดสถานพยาบาลจึงประเมินอาการผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
Click 57 14 มิถุนายน 2564 UCEP
272
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถมารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนได้เมื่อไหร่
Click 125 15 มิถุนายน 2566 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
273
Alexa's Avatar
Visitor
สถานพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) มีจำนวนกี่แห่ง
Click 53 2 พฤษภาคม 2566 AHQ
274
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องทำอย่างไร
Click 88 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
275
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 82 19 พฤศจิกายน 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
276
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 69 2 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบโรคศิลปะ
277
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร
Click 92 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
278
Alexa's Avatar
Visitor
จะสามารถ Download แบบแปลนจากกองแบบแผนได้จากช่องทางไหน
Click 92 10 เมษายน 2566 กองแบบแผน
279
Alexa's Avatar
Visitor
การเข้าพักใน ASQ สามารถเข้าพักเป็นคู่ได้หรือไหม
Click 48 21 มกราคม 2564 ASQ
280
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล/สมุดทะเบียนสถานพยาบาล จะต้องทำอย่างไร และค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 76 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
281
Alexa's Avatar
Visitor
ขอทราบขั้นตอนการขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ใด
Click 64 21 เมษายน 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์
282
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.2) ต้องทำอย่างไร
Click 49 23 มิถุนายน 2566 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
283
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีประชาชนต้องการติดตามเรื่องร้องเรียนต้องดําเนินการอย่างไร
Click 58 21 มกราคม 2564 การรับเรื่องร้องเรียน
284
Alexa's Avatar
Visitor
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย ต้องจัดให้มีหน่วยบริการอะไรบ้าง
Click 67 1 กุมภาพันธ์ 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
285
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องทำอย่างไร และ ค่าธรรมเนียมเท่าไร
Click 71 3 กุมภาพันธ์ 2564 การประกอบกิจการคลินิก โรงพยาบาล
286
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าต้องการกลับมากักกันตัวที่ประเทศในในรูปแบบของ ASQ ต้องดำเนินการอย่างไร
Click 62 21 มกราคม 2564 ASQ
287
Alexa's Avatar
Visitor
การยื่นคำขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม Hospitel) สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว
Click 88 22 เมษายน 2564 Hospitel
288
Alexa's Avatar
Visitor
วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพวิถึชีวิตใหม่ทำอย่างไร
Click 46 23 พฤศจิกายน 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
289
Alexa's Avatar
Visitor
บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน อสต. ได้ที่ไหน
Click 55 23 พฤศจิกายน 2564 ระบบขึ้นทะเบียน อสต.
290
Alexa's Avatar
Visitor
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป อาทิเช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองบาปไหม ประจําเดือนมาไม่ตรง ตามกําหนดมีโอกาสท้องไหม
Click 67 27 เมษายน 2566 กองสุขศึกษา
291
Alexa's Avatar
Visitor
หากต้องการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสุขภาพภาคประชาชน ติดต่อได้ที่ใด
Click 112 30 สิงหาคม 2565 การตีพิมพ์บทความ
292
Alexa's Avatar
Visitor
ป้ายชื่อสถานประกอบการ ต้องบอกลักษณะประเภทกิจการ 1,2,3 หรือไม่
Click 62 17 พฤศจิกายน 2564 กิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
293
Alexa's Avatar
Visitor
ถ้าในตำบลมีหลายหน่วยบริการจะบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างไร
Click 44 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
294
Alexa's Avatar
Visitor
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Click 49 14 มกราคม 2564 กฎหมายโควิด 19
295
Alexa's Avatar
Visitor
กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (แต่ไม่ได้อยู่ใน 63 ประเทศที่กำหนด) ต้องพำนักใน AQ กี่วัน
Click 40 23 พฤศจิกายน 2564 AQ: Alternative Quarantine
296
Alexa's Avatar
Visitor
ไม่มีรหัสผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำอย่างไร
Click 41 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต