กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

สบส. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้กับแรงงานต่างด้าวพื้นที่เพชรเกษม เขตบางบอน

240594080nEBC056F3-C84C-5D6C-D9BA-3D90B0A29B20

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้กับแรงงานต่างด้าวที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม ของพื้นที่เพชรเกษม เขตบางบอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนบ้างบริการสุขภาพ และพื้นที่บางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานต่างด้าว เป็น อสต. คุณภาพ ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ และสามารปฏิบัติตนป้องกัน โรคโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) พร้อมทั้งสามารถสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน และดูแลผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนได้
          การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กองการแพทย์ทางเลือก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดร.ศศดิศ ชูชนน์ นักวิชาการอิสระ และอสต. รุ่นพี่ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การและเสริมสร้างพลังในการทำงานให้ อสต. ใหม่ สามารถไปทำงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป