กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426
     prhssnw
       ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มุ่งเน้นให้ประชาชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนจัดการปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ จึงต้องมีการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในภาคประชาชน สื่อมวลชน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยเฉพาะในด้านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ ได้รับบริการที่ปลอดภัย สมประโยชน์ จึงมีการทำงานในลักษณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้
๑. ร่วมพิจารณาประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
๒. จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
๓. ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนดไว้
๔. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕. ร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน