กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.ร่วม 5 หน่วยงานพันธมิตรลงนามความร่วมมือยกระดับไทย สู่ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ

190864_

          วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และสมาคมการผังเมืองไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

          โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness ของประเทศไทย พร้อมทั้งขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมความก้าวหน้ากิจการ Wellness ของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์ประกอบ และระบบนิเวศน์ธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellness ร่วมกันระหว่างกรม สบส.และเครือข่ายพันธมิตรทั้ง 5 หน่วยงาน

***************** 19 สิงหาคม 2564