กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

O1      โครงสร้างหน่วยงาน
O2      ข้อมูลผู้บริหาร
O3      อำนาจหน้าที่
O4      ข้อมูลการติดต่อ
 
การประชาสัมพันธ์

O5    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6     Q&A
 
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O7     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8     แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
            – ฺแผนการดำเนินงาน
            – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
O9     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน

O10    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ

O11    คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13    E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O14    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O15    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O17    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O20    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21    การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การส่งเสริมความโปร่งใส

O22    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
นโยบาย No Gift Policy*

O26   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
แผนป้องกันการทุจริต

O32    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ