กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

5cc300d161343bb3aecbb2b539c17b20

    วันที่ 19 เมษายน 2567 กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา หมวดเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จัดประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 และเสริมพลังผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัดและ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

07c87eafcc0b7e6f14d7ef81d0b47706

   วันที่ 18-19 เมษายน 2566 กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนายเฉลิมชัย ศุภศรี ตำแหน่ง วิศกรไฟฟ้าปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกุลธร อรมุต ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงพยาบาล  ณ โรงพยาบาลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

7b991b1382ef158a3f6364e3591f4837

     วันที่ 17 เมษายน 2567 กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา หมวดเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จัดประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

51af091486415593fca848c4ef478b70

    วันที่ 18 เมษายน 2567 กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา หมวดเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จัดประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

90838c98e21aa4e23ea77103653cee14

      วันที่ 18 เมษายน 2567 นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รายการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งขนาด 300 kW  ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ศูนย์ สสม.ภาคกลาง ร่วมกิจกรรมวันฉลองสงกรานต์ เนื่องในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานมหาสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ หน้าหอพระพุทธสิหิงค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

2a8c39d5526f77fdb7b875914e42f3e2

8dc2fa2496c9a2fd5a81234f17591119

           วันที่ 17 เมษายน 2567 นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ให้เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าโดยเร่งด่วน ให้กับโรงพยาบาลกงหรา อำเภอ   กงหรา จังหวัดพัทลุง เนื่องจากสายเมนไฟฟ้าหลักมีความร้อนสูงมาก อาจเกิดอัคคีภัยได้
          และเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าสำรอง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ซึ่งชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โดยสามารถดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ณ โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

cfba8642346612a59ad19f3dcf61781e

   วันที่ 11 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายจำเริญ ศิริพร รองผู้อำนวยการฯ และนางปิยมาภารณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

หน้าที่ 1 จาก 102

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ