กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.แห่งประเทศไทย

422a9430

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเท็ล จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายจรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นในการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร อสม.ทุกระดับ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ อสม.ทุกคน และผู้ที่รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในทุกระดับต่อไป โดยมีประธานชมรม อสม.ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

422a9610

422a9470  422a9427

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ