กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.จับมือ ม.เวสเทิร์น และ Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.

line_album_3-2-65_๒๒๐๒๐๓_05CE0F81F-7749-4897-11D7-70D34769C84C

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive (WHB) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะและ เจตคติที่ดี สามารถประกอบอาชีพการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

          บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ เพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะผู้ศึกษาหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีมาตรฐานครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งสถานที่ บริการ และความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ามาในระบบแล้วกว่า 6,500 ราย ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีผู้ให้บริการ ประมาณ 20,000 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่างงานที่มีความสนใจและมีความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ได้มีโอกาสไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม จึงเป็นที่มาของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สนับสนุนค่าฝึกอบรม ค่าที่พัก และหลักสูตร WHB ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเริ่มฝึกอบรมในพฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี 

          ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรม สบส.จะให้การสนับสนุน และรับผิดชอบในการพิจารณา และให้การรับรองหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ วิทยากร และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมตามโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะแบ่งเป็น 14 ระยะๆ ละ 9 รุ่น จำนวน 116 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 5,040 คน ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ให้บริการฯ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่  อ.จุฬาภรณ์  ม่วงดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2122163

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ