กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

Call Center 1426 สายด่วนกรม สบส.

1426cover

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมกำกับ อนุมัติ อนุญาตสถานกักกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะต้องเข้ากักกันตัวในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน  ไม่ว่าจะเป็น SQ  ASQ  รวมไปถึงสถานกักกันโรคในโรงพยาบาลทางเลือกอย่าง AHQ และมีการกำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลสนามอย่าง Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการน้อย

โดยกรม สบส.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ hsscovid.com และในระยะแรกได้ให้บริการข้อมูลดังกล่าวทางโทรศัพท์สายด่วน 1667 ของกรมสุขภาพจิต จนกระทั่ง กสทช.ได้จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น หมายเลข 1426 ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จึงได้เปิดให้บริการสายด่วน 1426 เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  โดยในปีแรกนั้นเปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 การรับบริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 การบริการข้อมูลการรับและการขอบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรจิตอาสา การให้ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ TELEMED การสื่อสารข้อมูลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม.)ทั่วประเทศในการตอบข้อสงสัยการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคโควิด 19 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เช่น การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก  หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติงาน Call Center 1426 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน  และมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการ Social Distancing

ในช่วงต้นปี 2564 มีประชาชนร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 อยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่กฎหมายได้กำหนดให้โควิด 19 เป็นโรคฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาฟรีจากทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีดำริให้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วน 1426 จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้คำปรึกษา ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จนสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึงปรับเวลามาให้บริการตามปกติในเดือนธันวาคม 2564 

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา สายด่วน 1426 ได้เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการขอรับการสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่แยกกักตัวที่บ้านหรือที่ชุมชนหรือศูนย์พักคอย ภายใต้ภารกิจ “ลมใต้ปีก” ร่วมกับภาคประชาสังคม

142602  142601

ห้องปฏิบัติงาน Call Center สายด่วนกรม สบส. 1426 บริเวณชั้น 1 กรม สบส.

 

142606  142608

ห้องปฏิบัติงาน Call Center สายด่วนกรม สบส. 1426 ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ ภารกิจ “ลมใต้ปีก” บริเวณชั้น 8 กรม สบส.

 

จดหมายเหตุ กรม สบส.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ