กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.ชวน อสม. ร่วมใจทำความดีปักหมุดกลุ่มเปราะบางทั่วไทย รับปีมหามงคล

กรม สบส.ชวน อสม. ร่วมใจทำความดีปักหมุดกลุ่มเปราะบางทั่วไทย รับปีมหามงคล

0cd3f753fe6d0161f2d4add2c0a0befd

             กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ร่วมใจทำความดีปักหมุดพิกัดกลุ่มเปราะบางทั่วไทย 7,423 ตำบล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กรม สบส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และอสส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการที่ไม่อาจหลบหนีภัยได้ และผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ 72 พรรษา อสม.ทั่วไทย ร่วมใจปักหมุดผ่านแอป “พ้นภัย” เพื่อกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมุ่งให้ อสม. ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินการปักหมุดพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ครอบคลุม 7,423 ตำบลทั่วประเทศ (76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) เพื่อให้ได้รับการดูแลทั้งภาวะปกติ เจ็บป่วย หรือประสบภัยพิบัติ  โดยปัจจุบัน ทั่วประเทศมีการปักหมุดพิกัดกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4,997 ตำบล (ร้อยละ 67.32) โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 กรม สบส. จะเดินหน้ากระตุ้น ติดตามความก้าวหน้า เชิญชวน พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพี่น้อง อสม. ที่ร่วมปักหมุดพิกัดกลุ่มเปราะบางให้ครบอีก 2,426 ตำบล (ร้อยละ 32.68) ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

                “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา กรม สบส. ขอเชิญชวนพี่น้อง อสม. อสส. ทั่วประเทศ มารวมพลังร่วมกิจกรรมปักหมุดพิกัดกลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ครบถ้วนทุกตำบลทั่วประเทศ 7,423 ตำบล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” นายแพทย์สุระฯ อธิบดีกรม สบส. กล่าว

********************* 28 พฤษภาคม 2567

3643a426c6b59a0a7c4871efd62a671e

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ