กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. จัดเวทีสัมมนาขยายตลาด-เพิ่มโอกาสธุรกิจด้านบริการเพื่อสุขภาพ แก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ

กรม สบส. จัดเวทีสัมมนาขยายตลาด-เพิ่มโอกาสธุรกิจด้านบริการเพื่อสุขภาพ แก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ

adbb306bfb4c01d4b44cc484e709ae48

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีสัมมนาพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และหลักสูตรสปาและนวด) ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อเพิ่มโอกาส และขยายตลาดธุรกิจด้านการบริการเพื่อสุขภาพ พร้อมยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เติบโต พร้อมแข่งขันสู่ตลาดสากลได้

            นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการควบคุม กำกับ มาตรฐานธุรกิจด้านการบริการเพื่อสุขภาพ อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ สปา และสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มาขอรับรองการดำเนินการตามหลักสูตรกับ กรม สบส. จำนวน 1,240 หลักสูตร และผลิตบุคลากรออกสู่ตลาดจำนวน 151,305 คน และเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ (Health for Wealth) กรม สบส. จึงได้จัดเวทีสัมมนาพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และหลักสูตรสปาและนวด) ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่จัดการเรียนการสอนด้านบริการเพื่อสุขภาพ ให้มีความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ ส่งเสริมด้านบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาส และขยายตลาดธุรกิจด้านบริการสุขภาพ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

               ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบไป ด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 2. โอกาสทางธุรกิจในการจัดส่งผู้ผ่านการอบรมสู่ตลาดธุรกิจด้านการบริการเพื่อสุขภาพ 3.การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านแหล่งเงินทุกและการขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพ และ 4. การสนับสนุนและการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมด้านการดูแลผู้สูงอายุ สมาคมด้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยกรม สบส. ได้จัดการสัมมนาดังกล่าวไปเมื่อวันเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการสถานประการเพื่อสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง **************** 3 กรกฎาคม 2567

6b075153f9ecdff73abce2ac5b874630

fa6664969b50bda4f159f6b93cfd8b76

516f898e1928d8da02f30df6e9498753

a99f3fbd040de56ba341f0b701d88fcd

d9352be833d46426a4c7d65f13a4b27d

924163d21d558f9be72a2bc61d0f981b

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ