กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค ระดมความคิดเห็น อสม.ทั่วไทย ร่วมพัฒนาร่างกฎหมาย อสม.

80d0ae63c931b98ba6f55a20b9e7e8bc

กรม สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค ระดมความคิดเห็น อสม.ทั่วไทย ร่วมพัฒนาร่างกฎหมาย อสม.

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4 ภาค ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ และประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่างกฎหมาย อสม. เกิดการพัฒนาศัยกภาพ และสิทธิประโยชน์ของ อสม.อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน

          นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้กรม สบส.ดำเนินการตราร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ความคิดเห็นของ อสม.ทุกท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการจัดทำร่างกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน หนุนเสริมนโยบายภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กรม สบส.จึงจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์กรม สบส. และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ และสิทธิประโยชน์ที่ อสม.ทุกคนจะได้รับจากการตราพระราชบัญญัติฯ แก่พี่น้อง อสม. ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ กรม สบส.จึงเดินสายจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติฯ ในพื้นที่ 4 ภาค ดังนี้ 1.วันที่ 9 กรกฎาคม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 2.วันที่ 9 กรกฎาคม
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 3.วันที่ 9 กรกฎาคม โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา และ4.วันที่ 10 กรกฎาคม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ และประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็น

          “ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ...... จัดทำขึ้นด้วยภาครัฐมุ่งหวังให้พี่น้อง อสม.ที่มีอยู่เดิม และคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนา ยกระดับทักษะ ขีดความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพประชาชน และจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง อสม.เดิม กรม สบส. จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทุกคน มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. ระบบสาธารณสุข และประชาชนทุกคน” นายแพทย์สามารถฯ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ