กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ อสม.ภาคกลาง เผยมีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายกว่าร้อยละ 89

5d10cdc2007617173ce8378a166e1102

กรม สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ อสม.ภาคกลาง เผยมีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายกว่าร้อยละ 89

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคกลาง เผยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Form แล้วมากกว่า 320,000 ราย โดยมีเห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 89 พร้อมเชิญชวน อสม.ทั่วไทยร่วมแสดงความคิดเห็นในโค้งสุดท้าย ก่อนปิดประชาพิจารณ์

          วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ภาคกลาง โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม

          นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า อสม.เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... เพื่อการยกระดับทักษะความสามารถ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ อสม.

4213fd0b3c694a1630103b95ecf37127

          โดยกรม สบส. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านช่องทาง Google Form ที่หน้าเว็บไซต์กรม สบส. ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว จำนวนกว่า 329,500 ราย มีผู้เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวนกว่า 291,600 ราย หรือประมาณร้อยละ 89 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567) พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ทั้ง 4 ภาค โดยในวันนี้เป็นการประชุมฯ ภาคกลาง ซึ่งมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ยังมีระยะเวลาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กรม สบส. จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา  24.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม. และประชาชนทุกท่าน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินการร่างกฎหมายฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นระบบ มีการนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ