กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

Cart

อัลบั้มภาพ

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567
สสป.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

วันนี้ (6 มีนาคม 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้ นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์  (สสป.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้บริการด้านระบบบริการสุขภาพที่ปลอดภัย และสมประโยชน์

Images: 29
สสป.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
วันจันทร์, 22 มกราคม 2567
สสป. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม สบส. ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (18 มกราคม 2567) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (สสป.) มอบหมายให้นายทวิช เทียนคำ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เกิดการส่งต่อ และแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปถึงเครือข่ายอย่างทั่วถึง อีกทั้ง เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งออนไซต์และออนไลน์

Images: 5
สสป. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม สบส. ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์, 29 กันยายน 2566
สสป. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์  นางสาวมะลิ  ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณา ทิศทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับรู้ข่าวสารภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการด้านระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป

Images: 10
สสป. จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ