กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000
     prhssnw

       ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มุ่งเน้นให้ประชาชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนจัดการปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ จึงต้องมีการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในภาคประชาชน สื่อมวลชน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยเฉพาะในด้านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ ได้รับบริการที่ปลอดภัย สมประโยชน์ จึงมีการทำงานในลักษณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้
๑. ร่วมพิจารณาประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
๒. จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
๓. ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนดไว้
๔. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕. ร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ