กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

กรม สบส. ชูงานพระราชดำริ หนุน อสม. ร่วมต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์

4214f43aedbe410b824ac0ae2ab2a9dd

กรม สบส. ชูงานพระราชดำริ หนุน อสม. ร่วมต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์

                กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชูงานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมติดตามหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างครบถ้วน ต้านการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสมองและร่างกายของทารกและเด็ก

          นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานคำชี้แนะว่า “ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน”  ซึ่งโรคขาดสารไอโอดีนนั้น เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมองและทางร่างกายของทารกที่อยู่ในครรภ์ กระทบต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก อาทิ เกิดการเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เกิดความพิการแต่กำเนิด หรือมีปัญหาในด้านพัฒนาการ ฯลฯ กรม สบส. จึงมุ่งเน้นในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้ทราบถึงผลกระทบจากโรคขาดสารไอโอดีน และความจำเป็นในการได้รับยาและทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน โดยมีนโยบายสนับสนุนให้ อสม. ซึ่งเป็นเครือข่ายสุขภาพ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพชุมชนมากว่า 40 ปี และเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 596,476 ราย ใน 12 เขตสุขภาพ ให้เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก โดยนำแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” (SMART อสม.) มาใช้ในการดำเนินงานติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด 6 เดือน เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

          นายแพทย์สามารถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานส่งเสริม และติดตามให้กลุ่มเป้าหมายได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กรม สบส.ได้ดำเนินการสนับสนุนสื่อความรู้เรื่องไอโอดีน ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม สบส. อาทิ เฟซบุ๊กสมาร์ท อสม. เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด กลุ่มไลน์ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด เพื่อให้ อสม. ได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจ และสื่อสารต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย อสม.จะออกติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก อย่างน้อย 3 ครั้ง และหญิงหลังคลอด อย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.”  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทีม 3 หมอ วางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ให้เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ตามแผนที่กำหนด

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ