กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center)

img_6658e

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศบค. กทม.) ของคณะอนุกรรมการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์ และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานร่วม  ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้งศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen Support Center) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม  โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และประชาสังคม ภายใต้ชื่อภารกิจ “ลมใต้ปีก” จัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เข้าแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และชุมชน/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ซึ่งบางรายจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อประคับประคองอาการ ระหว่างรอเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล มีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ การขนส่ง เบิกจ่าย ที่เป็นระบบตลอด 24 ชั่วโมง

oxy01

ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธาน โดยมีนายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และหน่วยงานภาคประชาสังคม ร่วมในพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 8 และอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์

ขั้นตอนการดำเนินงานมีการจัดรูปแบบในลักษณะ One Stop Service เริ่มจากภาคประชาสังคมหรือประชาชน ติดต่อร้องขอออกซิเจน จะมีเจ้าหน้าที่ Call Center สายด่วน กรม สบส. 1426 บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับเรื่องขอสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมให้การประเมินผู้ป่วย จากนั้นเจ้าหน้าที่ Call Center จะแจ้งข้อมูลความต้องการไปยังหน่วยจัดเก็บออกซิเจนทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยจัดเก็บตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนจัดส่ง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไรเดอร์มารับถังออกซิเจน/เครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วยถึงที่พัก พร้อมแนะนำการใช้งาน เปลี่ยนถังใหม่ หรือเติมก๊าซออกซิเจนให้ตามที่ร้องขอ และมีระบบติดตามเก็บคืนอุปกรณ์จากที่พักผู้ป่วย โดยทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อน เติมก๊าซ ก่อนนำถังมาคืนที่คลังจัดเก็บอุปกรณ์

ช่องทางการติดต่อขอออกซิเจนทางการแพทย์ 3 ช่องทาง คือ 1) Call Center สายด่วน กรม สบส. 1426 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง  2) เว็บไซต์ http://oxygen.hss.moph.go.th และ 3) เครือข่ายจิตอาสา ผ่านแพลตฟอร์ม “จิตอาสา.แคร์” หรือ https://jitasa.care   โดยสนับสนุนท่อก๊าซออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ

oxy02  oxy03 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ