กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือน้ำท่วมหลังน้ำลด กู้วิกฤติสถานพยาบาล

s__2392070112A0EFC5-858B-D06A-B887-E09858AB1A98

กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือกู้วิกฤติสถานพยาบาล จากเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อให้บริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคภัยสุขภาพช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลด

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับผลกระทบในวงกว้าง จากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ประสบภัยอีกด้วย สถานพยาบาลเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพของประชาชน จึงต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา โดยกรม สบส. ได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 กองวิศวกรรมการแพทย์ และกองแบบแผน ส่งทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) เข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู โรงพยาบาล รพ.สต. ซึ่งประสบเหตุ น้ำท่วม ให้กลับมาพร้อมให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรม สบส. ตรวจสอบพบว่ามีสถานพยาบาลหลายแห่งประสบภัยน้ำท่วม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพยาบาลได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคกลาง สถานพยาบาลได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอการสนับสนุนการช่วยเหลือถังออกซิเจนมาสำรองในกรณีฉุกเฉิน สรุปสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม 40 แห่ง จำแนกเป็น โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง รพ.สต. จำนวน 33 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 แห่ง บ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง  ซึ่งได้สั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ทเฝ้าระวังสถานพยาบาลทั่วประเทศที่อาจมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลให้สามารถเปิดบริการประชาชนได้โดยเร็ว

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เช่น การกู้ยูนิตทันตกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานด้านไฟฟ้า ระบบสื่อสาร การช่วยเหลืองานก่อสร้างห้องน้ำเคลื่อนที่สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งประกอบด้วย รองเท้าบูท ถุงมือยาง ถุงขยะติดเชื้อ ชุดกันฝน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า ถุงใส่อุปกรณ์กันน้ำ เป็นต้น โดยกรม สบส. ได้สนับสนุนองค์ความรู้ ให้กับ อสม. เพื่อสื่อสารกับประชาชนเรื่องโรคที่อาจมากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคอาหารเป็นพิษ และอันตรายจากไฟฟ้าที่ต้องระวังในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลด ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ