กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. แนะ รพ.เอกชน/คลินิก เตรียมยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ป้องกันการสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน

65112801

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก เตรียมพร้อมยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลก่อนสิ้นปี 2565 หากพ้นกำหนดต่ออายุจะถือว่าสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงใกล้เวลาสิ้นสุดปีปฏิทินของทุกปี ถือเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญของสถานพยาบาลเอกชน ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล โดยใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจะมีอายุ 10 ปี และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลจะมีอายุ 2 ปี นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต หากผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตฯ ในปี พ.ศ. 2555 และผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตในปีฯ พ.ศ. 2563 ไม่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนสิ้นปีปฏิทินก็จะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อนทันที โดยจะมีความผิดตามมาตรา 16 และ 24 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐานประกอบกิจการ หรือดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประการสำคัญ ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง เร่งรีบดำเนินการยื่นเรื่องต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า จากฐานข้อมูลของกรม สบส. ขณะนี้ สถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพที่จะต้องมาดำเนินเรื่องต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 333 แห่ง
ส่วนภูมิภาค จำนวน 1,951 แห่ง และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่ต้องมาดำเนินเรื่องต่ออายุใบอนุญาตฯ
ในเขตกรุงเทพ จำนวน 2,973 ราย ส่วนภูมิภาค 6,832 ราย จึงขอให้สถานพยาบาลเอกชนและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลดังกล่าว มายื่นเรื่องต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน พ.ศ.2565 เพื่อป้องกันการสิ้นสภาพสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพ ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สบส. (One Stop Service Center กรม สบส.) ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

s__37609475

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ