กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. นำทีม อสม.ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ทั่วไทย 13-31 มี.ค. 66

line_album_รูปผู้บริหารกรม-สบส-_๒๓๐๓๑๖A4E9C48B-C6F8-BE4E-75B7-DB664437925F

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จัดกิจกรรมนำร่องวัน อสม. ประจำปี 2566 นำ อสม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่ออกเคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม 2566

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดีของแกนนำสุขภาพภาคประชาชนอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในขั้นปฐมภูมิ ทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค อย่างล่าสุดจากการระบาดของโรคโควิด 19 อสม. ก็รับบทบาทบุคลากรด่านหน้าในการร่วมคัดกรอง ให้คำแนะนำและดูแลคนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด จนระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก และเนื่องในโอกาสวัน อสม. ประจำปี 2566 กรม สบส. ก็ได้เชิญชวน อสม.ทั่วประเทศจำนวน 1.07 ล้านคน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ในชุมชนทั่วประเทศ เป้าหมาย 10.6 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มีนาคม 2566 เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพ ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยปัจจุบัน อสม.ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุไปแล้วมากกว่า 3.6 ล้านราย

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า ในการลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนนั้น อสม.จะมีการดำเนินการในฐานะหมอคนที่ 1 ภายใต้นโยบาย 3 หมอร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้านให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วย 1. ด้านความคิดความจำ 2.ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3.ด้านการขาดสารอาหาร 4.ด้านการมองเห็น 5.ด้านการได้ยิน 6.ด้านภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 7.ด้านการกลั้นปัสสาวะ 8.ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และ 9.ด้านสุขภาพช่องปาก พร้อมรายงานผลการคัดกรองสุขภาพฯ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม.” แต่หาก อสม. ที่ไม่สามารถรายงานผลการคัดกรองฯ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “สมาร์ท อสม.” ด้วยตนเองได้ อสม. ก็จะจัดทำรายงานผลการคัดกรองฯ ตามแบบคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานผลการคัดกรองฯ ดังกล่าว ผ่าน “ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ” ต่อไป

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ