กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. ติดอาวุธทางปัญญาให้ยุว อสม. บอกต่อความรู้ป้องกันฝีดาษลิงด้วยสุขบัญญัติ

65090801

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุนแนวทางและสื่อประชาสัมพันธ์ติดอาวุธทางปัญญาให้ยุว อสม. พลังเยาวชน   จิตอาสา  เป็นกระบอกเสียงบอกต่อความรู้ป้องกันฝีดาษลิงด้วยสุขบัญญัติผ่านสื่อต่างๆ ให้แก่เพื่อน ครอบครัว และชุมชน

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า  จากสถานการณ์โรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงที่มีการระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีมาตรการป้องกันฝีดาษลิงอย่างเข้มงวด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้จัดทำแนวทางในประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่เป็นเครื่องมือติดอาวุธให้กับยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) จำนวนกว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ ที่มีความใกล้ชิดกับคนในครอบครัว เพื่อนในสถานศึกษา และคนรู้จักในละแวกชุมชน ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสาที่เป็นแกนนำในสถานศึกษา มีใจรักทางด้านสุขภาพ บอกต่อให้ความรู้กับการป้องกันโรคฝีดาษลิงด้วยสุขบัญญัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ การให้ความรู้หน้าเสาธง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายขณะพักรับประทานอาหารกลางวัน การบอกต่อกับกลุ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข ในการบอกต่อความรู้ โดยคาดว่า ยุว อสม. 1 คนสามารถบอกต่อให้กับคนรู้จักได้ 10 คน  เป็นเยาวชนจิตอาสาที่สามารถกระจายข่าวสารให้กลุ่มบุคคลในวงกว้างได้เป็นอย่างดี

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สุขบัญญัติเป็นแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่ ยุว อสม. สามารถบอกต่อได้โดยใช้หลักสุขบัญญัติเป็นแนวทางในการป้องกันติดเชื้อโรคฝีดาษลิงที่สามารถติดจากสัตว์สู่คน เช่น การสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ป่วยหรือถูกสัตว์ที่ป่วย ข่วนหรือกัด และนำมาประกอบอาหาร สำหรับคนสู่คนติดได้จากละอองฝอยจากการหายใจของผู้ป่วย โดยโรคฝีดาษลิงมักมีระยะฝักตัวประมาณ 7-14 วัน หรือยาวนานได้ถึง 24 วัน อาการของผู้ป่วยฝีดาษลิง จะมีอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองโต มีผื่นตุ่มหนอง สามารถป้องกันฝีดาษลิงด้วยสุขบัญญัติ ได้แก่  สุขบัญญัติข้อที่ 1 ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่าและผู้ที่ติดเชื้อ สุขบัญญัติข้อที่ 3 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ หลังสัมผัสผู้เสี่ยงติดเชื้อ สัตว์หรือสิ่งของสาธารณะ สุขบัญญัติข้อที่ 4 กินอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ดิบ และปรุงไม่สุก สุขบัญญัติข้อที่ 5 งดการสำส่อนทางเพศ หยุดมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักและคู่นอนหลายคน และสุขบัญญัติข้อที่ 10 มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรอง นับว่าแนวทางตามสุขบัญญัติแห่งชาติ หากปฏิบัติจนเป็นสุขนิสัยในทุกคนทุกวัย ก็จะสามารถป้องกันโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นฝีดาษลิง และโรคโควิด 19 โดยกลุ่ม ยุว อสม. จิตอาสา จะเป็นพลังเยาวชนที่สร้างแรงขับเคลื่อนในการบอกต่อความรู้แก่เพื่อนๆ ครอบครัว และชุมชน ให้รู้จักการป้องกันโรคฝีดาษลิงได้อย่างถูกวิธีต่อไป

65090802

65090803

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ