กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส.ชู 4 แนวทางป้องกันโรคโควิด 19 เสริมทัพ อสม.หมอคนที่ 1 

65100701

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชู 4 แนวทางป้องกันโรคโควิดร่วมเสริมองค์ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมอคนที่ 1 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการปรับตัว พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างปลอดภัย

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการออกประกาศปรับเปลี่ยนให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเพื่อให้ประเทศเดินหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งนอกจากพลังของภาครัฐ และเอกชนแล้ว พลังของภาคประชาชนอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการปรับตัวและอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย ด้วย อสม.เป็นแกนนำสุขภาพที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะหมอคนที่ 1 หรือหมอประจำบ้าน ตามนโยบาย 3 หมอ ซึ่ง อสม.เป็นหมอที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด รู้ลึก รู้จริงถึงบริบทของชุมชน การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ให้แก่พี่น้อง อสม. ย่อมเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุด โดยกรม สบส.ได้มอบหมายให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ส่งเสริมองค์ความรู้ใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ปรับตัว 2.ปรับวิถีชีวิตใหม่ 3.ป้องกันโรค และ 4.ปลอดภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมฯ อาทิ กลุ่มไลน์ประธานชมรม อสม. เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไปยังเครือข่าย อสม. ที่มีจำนวนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ ทำหน้าที่ของหมอคนที่ 1 เพื่อให้พี่น้อง อสม.นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ บอกต่อแก่บุคคลใกล้ชิด และประชาชนในพื้นที่ จนชุมชนเกิดการปรับตัวอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทางที่ถ่ายทอดให้กับ อสม.เพื่อนำไปปฏิบัตินั้น จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตะหนักแต่ไม่ตระหนกต่อโรคโควิด 19 โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้  1. ปรับตัว : อสม.มีการแนะนำให้ประชาชนในชุมชน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามแนวทาง 2 U ได้แก่ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และ Universal Vaccination การรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่ม
2.ปรับวิถีชีวิตใหม่ : นำกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตมาใช้ และส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรการสังคมในชุมชน 3. ป้องกันโรค : อสม.ร่วมส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 608 ในชุมชน และ 4.ปลอดภัย : สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย สถานประกอบการปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ เน้นการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพ      

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ