กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 1426

กรม สบส. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดแก่ อสม. เผยรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ4 ไปแล้ว 902,982 คน

line_album_19-10-65----_

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มี อสม. ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 750,907 คน และ เข็มที่ 4 แล้วจำนวน 152,075 คน ย้ำ อสม. จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม.เป็นสื่อกลางและเป็นต้นแบบ เร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายแล้ว แต่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมา อสม.ได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแกนนำในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นที่ อสม.ทุกคน จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกๆ ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชน จากการรายงานเข้ารับวัคซีนของ อสม. พบว่า มี อสม.ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,019,693 คน คิดเป็นร้อยละ 96.41 เข็มที่ 2 จำนวน 1,009,190 คน คิดเป็นร้อยละ 95.36 เข็มที่ 3 จำนวน 750,907 คน คิดเป็นร้อยละ 70.96 และเข็มที่ 4 จำนวน 152,075 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 65 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งขณะนี้ กรม สบส.ได้ขอความร่วมมือให้ประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ ออกสำรวจและรวบรวม รายชื่อ อสม. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 และ เข็มที่ 4 เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

65112501

นพ.สุระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอเชิญชวน อสม. ในพื้นที่ ออกเคาะประตูบ้าน โดยใช้กลยุทธ์ “อสม.เคาะประตูบ้าน เชิญชวน อสม. และกลุ่มเป้าหมาย 608 ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น” 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. สำรวจ ค้นหา:อสม.และชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 2.นำพา ส่งต่อ : รวบรวมและส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต./สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 3.วางแผน เตรียมพร้อม: ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ 4.บอกต่อ แนะนำ : พากลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สต./สถานบริการสาธารณสุข ตามวันที่กำหนด และ5. รายงาน ติดตามผล : ควบคุม กำกับ/ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานผ่าน MOPH-IC

 

s__24502379

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ