กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0 2193 7000

a0d5ee0d82657a93dc45bf3f01eb25c4

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1 มุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันแก่ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ สร้างมาตรฐานการบริการสุขภาพ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -29 กุมภาพันธ์ 2567

42a75675397d9dbba2dc78b65fead274
365469e53570aa4f34fbac9bfbdf075b

7187be0a56491646afbd1ab5112def92

 

                    ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  บัดนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

a615c02c9ef185a5cceff89834392aec

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำทีมสนับสนุนระบบบริการด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) ลงพื้นที่ฟื้นฟู และซ่อมแชมระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้การประสานงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ในการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ส่งทีม MSERTเข้าดำเนินการฯ เนื่องจากเส้นทางลงพื้นที่ดังกล่าวถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางโดยภาคพื้นดินได้

99dc6f157c187175ed5342c023b24b91

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมอบรางวัลประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทย เปิดตัวสัญลักษณ์นำโชค “น้องภูมิใจ” ตัวแทนประเทศไทย ร่วมงาน “World Expo 2025 Osaka Kansai” สร้างอัตลักษณ์ การรับรู้ จดจำ ถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

8086506efebe05695bc2b86ed1a1d6ed

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เตรียมพร้อมด่านชุมชนคุมเข้ม ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567ป้องปราม ผู้มีอาการมึนเมาไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

 71243e0db7ddaaf6cd0200c3bbb3681d

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ย้ำโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทุกแห่งต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการให้ชัดเจน พร้อมให้ประชาชนสอบถามอัตราค่าบริการ เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการร้องเรียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย และประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2025 Osaka Kansai Japan เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท รายละเอียดตาม QR code

ce5025fb0a26a9a9eb9037d4a16b011c

0aa4ec7f167d6c1a3de2fdbc8f9c8e19

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 12+1 สู่มาตรฐานโรงพยาบาลต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ่านรายละเอียด และลงชื่อเข้าร่วมการประชุมได้ที่ Qr code หรือที่ลิงก์นี้ https://sites.google.com/view/hs4

หน้าที่ 4 จาก 45

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
ตกลง
ปฏิเสธ
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
ตกลง
ปฏิเสธ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
ตกลง
ปฏิเสธ